Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Mê ho¸ c¸c th«ng sè ®· ®­ỵc ®Þnh nghÜa.(TiÕp)

Mê ho¸ c¸c th«ng sè ®· ®­ỵc ®Þnh nghÜa.(TiÕp)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thực hiện định nghĩa các hàm

thuộc của các trạng thái hỏng

máy điện thoại.

SttTrạng thái hỏngHàm thuộc01Chập AA02Chập BB03Chập A,BAB04Thiết bị đầu cuốitbdc05Thiết bị đàiđài06ứtđứtHomeP.1P.2P.3Endịnh nghĩa các luật mờ

Gi thiếtKết luận

ABABmáyđàiđứt110.7*10.5*100020.7*220.5*200033330.5*30.5*3044430.5*40.5*40550. 3 *μ50. 2 *μ5000μ60.3*μ6μ60. 2 *μ6000μ70.5*μ70. 5 *μ7μ70. 4 *μ70. 7 *μ70μ800000μ8μ5 and μ9μ5*μ90.7*μ5*μ90.5*μ5*μ9000μ6 and μ90.7*μ6*μ9μ6*μ90.5*μ6*μ9000μ7 and μ90.5*μ7*μ90.5*μ7*μ9μ7*μ9000Ph©n tÝch thiÕt kế hệ

thống

1.Sơ đồ tổ chức việc sửa cha điện thoại2. Sơ đồ môi trờng

3. Sơ đồ chức nng nghiệp vụ

4. Sơ đồ dòng dữ liệu

5. Mô hình quan hệ dữ liệu

6. Thiết kế dữ liệuHomeHomeP.1P.1P.2P.3P.2EndP.3Sơ đồ tổ chức việc sửa cha

điện thoại

Ban Giám

đốcTrởng Phòng

Kỹ thuậtChuyê

n viên

Tin

họcChuyê

n viên

Viễn

thôngTrởng Trung tâm

chăm sóc khách

hàngĐài

119Tổ

Giao

dịch

khách

hàngTrởng Đội dây

máyTổ

DM

Trung

tâmTổ

DM

Đồng

đếTrởng Trung

tâm thu cớcTổ

DM

Bình

TânThu

ngâ

n

viênSơ đồ chức nng nghiệp vụ

Sơ đồ chức năng việc quản

lý sửa chữa điện thoại1-Quản

lý thuê

baoHome2-Xây dựng

tập luật

chẩn đoán

loại hỏng

máy điện

thoạiP.1P.23-Tiếp

nhận và

sửa chữa

máy hỏngP.3End4-Báo cáo

thống kê1-QUảN Lý THUÊ BAO1-QUảN Lý THUÊ BAO1.1

Thêm

TB mớiHome1.2

Xóa

TBP.11.3

Thay

đổi

thôn

g tin

TBP.21.4

Tìm

kiếm

TBP.31.5

Thuê

bao

Bảo

lụtEnd1.6

Thuê

bao

Quan

trọng1.6

Thuê

bao

bị

chêm2-Xây dựng tập luật chẩn đoán loại hỏng

máy điện thoại

2-Xây dựng tập luật chẩn đoán

loại hỏng máy điện thoại2.1 Tìm kiếm

luậtHomeP.12.2 Thêm luật

mớiP.2P.32.3 Thay đổi

luậtEnd2.4 Xóa3-Tiếp nhận và sửa chữa máy hỏng

3-Tiếp nhận và sửa chữa máy

hỏng3.1

Tiế

p

nhậ

n

máy

báo

hỏn

g3. 2

Lọc

máy

hỏn

g3.3

Kết

nốinhận

số

liệu

thô

từ

Tổn

g

đài3. 4

Tách

các

thôn

g sốxác

địn

h loại

hỏng3. 5

Thêm

vào

danh

sách

máy

đang

hỏng3.6

Sửa

máy3.7

Kiểm

tra

kết

quả

sửa3.8

Thêm

vào

danh

sách

máy

đã

sửa3.9

Xóa

khỏi

danh

sách

máy

đan

g

hỏng4-Báo cáo thống kê4-Báo cáo thống kê4.1

Tổng

số máy

hỏng

trong

thángHome4.2 Số

giờ h

hỏng

bình

quânP.14.3 Số

giờ sửa

chữa

bình

quânP.24.1Tổn

g số

máy

hỏng

quá 24

giờP.34.1Tổn

g số

máy

hỏng

quá 48

giờEndSơ đồ dòng d liệu tổng

quát

Dữ liệu Thuê baoKhách

hàng(10)

(3)

(2)(1) (2)

(3)

(2)Tổ giao dich

KH

Đội dây

máy

(6)Đài 119(2)(5) (2)

(4) (2)(2)(4) (2)Tiếp nhận và

sửa chữa

máy hỏng(1)QL Thuê

baoBan Giám

đốc(9)

Xây dựng tập

luật chẩn đoán

loại hỏng máy

điện thoại

(5)(2)(7)(7)

(8)(7)Máy hỏng(7)(11)Tập luậtPhòng kỹ

thuật(8)(8)(8)Báo cáo

thống kêTrung tâm thu c

ớc

1- Yêu cầu kiểm

tra điện thoại

2- Kết qu

3- Yêu cầu

(thêm , xóa , thay

đổi thông tin )

4- Yêu cầu thay

đổi thông tin

thuê bao

thuê bao

5- Yêu cầu

(thêm,xóa,sửa)

tập luật

6-Yêu cầu sửa

điện thoại

7- Yêu cầu thống8- D liệu thống9-Danh sách

điện thoại

hỏng(mới,đã sửa).

10-Danh sách

thuê bao

(thêm,xóa,sửa)

11- Danh sách

các luật(thêm,

xóa sửa)Sơ đồ dòng d liệu chi tiết

Qun lý thuê bao

(1)Khách hàng(4)Ban Giám đốc(2)(2)Thêm thuê bao

mới(2)

(1)(2)(4)(2)(6)Xóa(2)

(8)

(4)(5)

(2)(2)(3)(3)Tổ Giao dịch KHĐài 119(3)(2)Trung tâm thu cớc(2)

(4)

(5)Tìm kiếm

(5)(2)Phòng kỹ thuật(2)Danh sách Thuê

bao(2)(7)Thay đổi

thông tin1-Yêu cầu thêm thuê bao mới

2- Kết qu

3-Yêu cầu xóa thuê bao

4- Yêu cầu thay đổi thông tin thuê bao

5- Yêu cầu tim kiếm thông tin thuê bao

6- Danh sách thuê bao mới

7- Danh sách thuê bao đã thay đổi thông tin 8- Danh sách thuê bao bÞ xãaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mê ho¸ c¸c th«ng sè ®· ®­ỵc ®Þnh nghÜa.(TiÕp)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×