Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu đồ khung cảnh hệ thống

Biểu đồ khung cảnh hệ thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

KHÁCH HÀNGBAN QUẢN LÝPHIẾU NHẬP

XUẤT

PHIẾU THU CHIPHIẾU

NHẬP XUẤTPHIẾU THU CHIHÀNG HÓAKHÁCH

HÀNG4. Biểu đồ

luồng

dữ liệu mức

đỉnhBÁO CÁO

CÔNG NBAN QUẢN LÝ125.Biểu đồ phân rã

chức năng

BAN QUẢN LÝKHÁCH HÀNGPHIẾU NHẬP

XUẤT

PHIẾU

NHẬP XUẤT

KHÁCH

HÀNG

HÀNG HÓABÁO CÁO

TỔNG HP

VÀ CHI TIẾT13BAN QUẢN LÝKHÁCH HÀNGPHIẾU THU CHIPHIẾU THU CHIBÁO CÁO

TỒN QUỸ

TIỀN MẶT14PHIẾU

NHẬP XUẤTPHIẾU THU CHIKHÁCH

HÀNG

BÁO CÁO

CÔNG NBAN QUẢN LÝ156. Thiết kế chương trình

a. Sử dụng hệ quản trò CSDL Access

để tạo cơ sở dữ liệu

• - Tạo và bảo tồn CSDL

• - Cho phép truy xuất CSDL theo

thẩm quyền

• - Cập nhật dữ liệu

• - Bảo đảm an toàn và toàn vẹn

dữ liệu16Chức năng

• - Tạo được cấu trúc dữ liệu ứng

với mô hình được chọn.

• - Tạo mối liên hệ giữa hai kiểu

mẫu tin có thể.

• - Nạp dữ liệu vào CSDL.

• - Cập nhật dữ liệu.

• - Phát sinh các báo cáo từ các

dữ liệu trong CSDL.

• - Bảo tồn tính toàn vẹn dữ liệu

trong CSDL.

• - Bảo tồn tính an toàn dữ liệu

trong CSDL.17Giao diện của Microsoft Access18Relationship phân hệ kế toán tiền mặt19Relationship phân hệ kế toán hàng hóa20Relationship phân hệ kế toán công nợ21b. Lập trình

• Ngôn ngữ lập trình Visual Basic

• - Visual Basic có nhiều tính năng mới, các điều

khiển mới cho phép viết các chương trình ứng dụng

kết hợp giao diện, cách xử lý và tính năng của

Microsoft Office 97 và trình duyệt Internet Explorer.

• - Lập trình để thêm điều khiển vào đề án tự

động và có thể tạo ra các điều khiển Activex

hiệu chỉnh.

• - Viết các chương trình phía máy chủ dùng HTML

động nhúng kết nối với các thư viện liên kết

động của Internet Information Server.

• - Một vài cải tiến cho phép làm việc với các

ứng dụng truy cập dữ liệu ở tầm cỡ vó mô liên

quan đến hàng trăm, hàng nghìn người sử dụng

qua mạng.

22Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu đồ khung cảnh hệ thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x