Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Quản lý công nợ

c. Quản lý công nợ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần II : Phân Tích Và Thiết Kế

Hệ Thống

• 1. Dữ liệu đầu vào và đầu ra

• * Thông tin nhập

– Danh mục chứng từ.

– Danh mục tài khoản.

– Danh mục tài khoản đối ứng.

– Danh mục hàng hóa.

– Danh mục nhóm hàng.

– Danh mục kho hàng.

– Danh mục khách hàng.

– Danh mục nhà cung cấp.8Danh mục nhân viên.

Danh mục ngoại tệ.

Danh mục ngân hàng.

Danh mục thuế.

Danh mục hình thức nhập xuất.

Danh mục hình thức thanh toán.

Phiếu nhập và phiếu xuất.• * Thông tin xuất

• - Báo cáo tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt

• - Báo cáo tình hình việc nhập xuất và tồn

kho hàng hóa

• - Báo cáo công nợ khách hàng và nhà cung

cấp

92. Sơ đồ chức năngQuản lý

Kế Toán Doanh Nghiệp1. Quản lý

Tiền mặt2. Quản lý

Hàng hóa3. Quản lý

Công nợ1.1 Cập nhật

phiếu thu chi

tiền mặt2.1 Cập nhật

phiếu nhập

xuất hàng

hóa3.1 Cập nhật

phiếu thu chi1.2 Cập nhật

danh mục

khách hàng

và nhà cung

cấp2.2 Cập nhật

danh mục hàng

hóa3.2 Cập nhật

danh mục

khách hàng

và nhà cung

cấp1.3 Báo cáo

tình hình thu chi

tồn quỹ tiền

mặt2.3 Báo cáo

hàng hóa

(Tổng hợp và

chi tiết)3.3 Báo cáo

công nợ (Tổng

hợp và chi

tiết) 103. Biểu đồ khung cảnh hệ thốngKhách

hàngQuản

lý kế

toán

doanh

nghiệpBan quản

11Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Quản lý công nợ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x