Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Phần II : Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống

Phần II : Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống

Tải bản đầy đủ - 0trang

Danh mục nhân viên.

Danh mục ngoại tệ.

Danh mục ngân hàng.

Danh mục thuế.

Danh mục hình thức nhập xuất.

Danh mục hình thức thanh toán.

Phiếu nhập và phiếu xuất.• * Thông tin xuất

• - Báo cáo tình hình thu, chi tồn quỹ tiền mặt

• - Báo cáo tình hình việc nhập xuất và tồn

kho hàng hóa

• - Báo cáo công nợ khách hàng và nhà cung

cấp

92. Sơ đồ chức năngQuản lý

Kế Toán Doanh Nghiệp1. Quản lý

Tiền mặt2. Quản lý

Hàng hóa3. Quản lý

Công nợ1.1 Cập nhật

phiếu thu chi

tiền mặt2.1 Cập nhật

phiếu nhập

xuất hàng

hóa3.1 Cập nhật

phiếu thu chi1.2 Cập nhật

danh mục

khách hàng

và nhà cung

cấp2.2 Cập nhật

danh mục hàng

hóa3.2 Cập nhật

danh mục

khách hàng

và nhà cung

cấp1.3 Báo cáo

tình hình thu chi

tồn quỹ tiền

mặt2.3 Báo cáo

hàng hóa

(Tổng hợp và

chi tiết)3.3 Báo cáo

công nợ (Tổng

hợp và chi

tiết) 103. Biểu đồ khung cảnh hệ thốngKhách

hàngQuản

lý kế

toán

doanh

nghiệpBan quản

11KHÁCH HÀNGBAN QUẢN LÝPHIẾU NHẬP

XUẤT

PHIẾU THU CHIPHIẾU

NHẬP XUẤTPHIẾU THU CHIHÀNG HÓAKHÁCH

HÀNG4. Biểu đồ

luồng

dữ liệu mức

đỉnhBÁO CÁO

CÔNG NBAN QUẢN LÝ125.Biểu đồ phân rã

chức năng

BAN QUẢN LÝKHÁCH HÀNGPHIẾU NHẬP

XUẤT

PHIẾU

NHẬP XUẤT

KHÁCH

HÀNG

HÀNG HÓABÁO CÁO

TỔNG HP

VÀ CHI TIẾT13BAN QUẢN LÝKHÁCH HÀNGPHIẾU THU CHIPHIẾU THU CHIBÁO CÁO

TỒN QUỸ

TIỀN MẶT14PHIẾU

NHẬP XUẤTPHIẾU THU CHIKHÁCH

HÀNG

BÁO CÁO

CÔNG NBAN QUẢN LÝ156. Thiết kế chương trình

a. Sử dụng hệ quản trò CSDL Access

để tạo cơ sở dữ liệu

• - Tạo và bảo tồn CSDL

• - Cho phép truy xuất CSDL theo

thẩm quyền

• - Cập nhật dữ liệu

• - Bảo đảm an toàn và toàn vẹn

dữ liệu16Chức năng

• - Tạo được cấu trúc dữ liệu ứng

với mô hình được chọn.

• - Tạo mối liên hệ giữa hai kiểu

mẫu tin có thể.

• - Nạp dữ liệu vào CSDL.

• - Cập nhật dữ liệu.

• - Phát sinh các báo cáo từ các

dữ liệu trong CSDL.

• - Bảo tồn tính toàn vẹn dữ liệu

trong CSDL.

• - Bảo tồn tính an toàn dữ liệu

trong CSDL.17Giao diện của Microsoft Access18Relationship phân hệ kế toán tiền mặt19Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phần II : Phân Tích Và Thiết Kế Hệ Thống

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x