Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

PHẦN I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Phần II: NHỮNG CÔNG VIỆC CỤ THỂ ĐÃ THỰC HIỆN.

TuầnNgàyThứTuần 23

(22/1 –

27/01/201822/1HaiNội dung- Tham gia sinh hoạt dưới cờ.

- Công bố quyết định Ban chỉ đạo thực

tập sư phạm, giới thiệu đồn thực của

giáo sinh.Ghi chú

Trường THPT

Nguyễn Đình

Chiểu phổ biến

một số thông

tin về lịch thực

tập- Gặp giáo viên hướng dẫn chuyên môn

và giáo viên hướng dẫn chủ nhiệm.

- Gặp gỡ, chào hỏi và giao lưu với các em

học sinh các lớp phụ trách chủ nhiệm.

23/1Ba- Dự giờ lớp 10A2 ( Cô Trần Thị Tuyết),

tiết 3, bài 19: Những cuộc kháng chiến

chống ngoại xâm ở các thế kỷ X - XV.Theo dõi rút

kinh nghiệm24/1- Làm quen và tìm hiểu sơ bộ tình hình

lớp chủ nhiệm.Theo dõi rút

kinh nghệm25/1Năm- Dự giờ lớp 10A5 (giáo sinh Nguyễn Thị

Ngọc Trà), tiết 3, bài 19: Những cuộc

kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế

kỷ X - XV.Theo dõi rút

kinh nghiệm- Dự giảng tiết của giáo sinh bạn Nguyễn

Huỳnh Trâm: lớp 10A3, tiết 3, bài 19:

Những cuộc kháng chiến chống ngoại

xâm ở các thế kỷ X - XV.

- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Kim Cúc,, lớp 10A1, tiết 5, bài 19:

Những cuộc kháng chiến chống ngoại

xâm ở các thế kỷ X - XV.

26/1Sáu- Gặp gỡ, chào hỏi và giao lưu với các

em học sinh các lớp phụ trách chủ nhiệm.

- Làm quen và tìm hiểu sơ bộ tình hình

lớp.Sổ nhật ký327/1Bảy- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Thủy, lớp 10A3, tiết 2, bài 20: Xây dựng

và phát triển văn hóa dân tộc trong các

thế kỷ X – XV.

- Dự giảng tiết của giáo sinh Bùi Duy

Lộc, lớp 10A1, tiết 3, bài 20: Xây dựng

và phát triển văn hóa dân tộc trong các

thế kỷ X – XV.

- Thao giảng, lớp 10A2, tiết 4, bài 20:

Xây dựng và phát triển văn hóa dân

tộc trong các thế kỷ X – XV.

- Dự giảng tiết của giáo sinh Hồ Thị Kim

Thanh, lớp 10A5, tiết 5, bài 20: Xây

dựng và phát triển văn hóa dân tộc

trong các thế kỷ X – XV.Tuần 24

(29/01/201802/02/2018Sổ nhật ký29/1Hai- Tham gia sinh hoạt dưới cờ, tiết 1. Họp

đầu tuần.Theo dõi rút

kinh nghiệm.30/1Ba- Dự giảng lớp 10A2 (Cô Trần Thị

Tuyết), tiết 4, bài 21: Những biến đổi

của nhà nước phong kiến trong các thế

kỷ XVI – XVIII.Theo dõi rút

kinh nghiệm31/1- Dự giảng lớp 10A4 giáo sinh Nguyễn

Thị Ngọc Trà, tiết 3, bài 21: Những biến

đổi của nhà nước phong kiến trong các

thế kỷ XVI – XVIII.Theo dõi rút

kinh nghiệm401/2Năm- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Kim Cúc, lớp 10A5, tiết 2, bài 21:

Những biến đổi của nhà nước phong

kiến trong các thế kỷ XVI – XVIII.

- Dự giảng tiết của giáo sinh Hồ Thị Kim

Thanh, lớp 10A3, tiết 3, bài 21: Những

biến đổi của nhà nước phong kiến

trong các thế kỷ XVI – XVIII.

- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn

Huỳnh Trâm, lớp 10A4, tiết 4, bài 22:

Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI –

XVIII.

- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Thủy, lớp 10A1, tiết 5, bài 21: Những

biến đổi của nhà nước phong kiến

trong các thế kỷ XVI – XVIII.

- 14 giờ họp Hội đồng trường.03/2Bảy- Dự giảng tiết của giáo sinh Hồ Thị Kim

Thanh, lớp 10A3, tiết 2, bài 22: Tình

hình kinh tế ở các thế kỷ XVI – XVIII.

- Dự giảng tiết của giáo sinh Bùi Duy

Lộc, lớp 10A1, tiết 3, bài 22: Tình hình

kinh tế ở các thế kỷ XVI – XVIII.

- Thao giảng, lớp 10A2, tiết 4, bài 22:

Tình hình kinh tế ở các thế kỷ XVI –

XVIII.

- Dự giờ giáo sinh Nguyễn Thị Ngọc Trà

lớp 10A5, tiết 5, bài 22: Tình hình kinh

tế ở các thế kỷ XVI – XVIIITuần 25

(05/02/201810/02/2018Sổ nhật ký5/2Hai- Tham gia sinh hoạt dưới cờ, tiết 1.

- Sinh hoạt chủ nhiệm , ngoài giờ lên lớp

tháng 2.Theo dõi rút

kinh nghiệm56/2Ba- Dự giảng tiết của giáo sinh Bùi Duy

Lộc, lớp 11A1, tiết 3, bài 19: Nhân dân

Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm

lược (Từ năm 1858 đến trước năm

1973) (Tiết 1)Theo dõi rút

kinh nghiệm- Dự giảng tiết của giáo sinh Bùi Duy

Lộc, lớp 11A9, tiết 5, bài 19: Nhân dân

Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm

lược (Từ năm 1858 đến trước năm

1973) (Tiết 1)Tuần 26

(26/02/201803/03/201807/2- Dự giảng tiết của giáo sinh Hồ Thị Kim

Thanh, lớp 10A4, tiết, 3, bài 23: Phong

trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất

đất nước, bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỷ

XVIII.Theo dõi rút

kinh nghiệm8/2Năm- Thao giảng, lớp 10A5, tiết 2, bài 23:

Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống

nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc cuối thế

kỷ XVIII.Theo dõi rút

kinh nghiệm26/2Hai- Tham gia sinh hoạt dưới cờ, tiết 1.Theo dõi rút

kinh nghiệm- Sinh hoạt chủ nhiệm, ngoài giờ lên lớp

tháng 2 ( tiết 1)

- Dự giảng tiết của giáo sinh Hồ Thị Kim

Thanh, lớp 10A5, tiết 3, bài 24: Tình

hình văn hóa ở các thế kỷ XVI – XVIII.

- Dự giảng tiết của giáo sinh Hồ Thị Kim

Thanh, lớp 10A2, tiết 4 bài , Sinh hoạt

chủ nhiệm lớp 12A1, tiết 5, bài 23:

Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống

nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc cuối thế

kỷ XVIII.Sổ nhật ký627/2Ba- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Kim Cúc, tiết 1, bài 19: Nhân dân Việt

Nam kháng chiến chống Pháp xâm lược

(Từ năm 1858 đến trước năm 1973)

(Tiết 2)Theo dõi rút

kinh nghiệm- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Thủy, lớp 11A1, tiết 3, bài 19: Nhân dân

Việt Nam kháng chiến chống Pháp xâm

lược (Từ năm 1858 đến trước năm

1973) (Tiết 2)

- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Ngọc Trà lớp 10A2, tiết 4, bài 24: Tình

hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII.

- Dự giảng tiết của giáo sinh Hồ Thị Kim

Thanh, lớp 11A3, tiết 5, bài 19: Nhân

dân Việt Nam kháng chiến chống Pháp

xâm lược (Từ năm 1858 đến trước năm

1973) (Tiết 2)

28/02- Dự giảng tiết của giáo sinh Bùi Duy

Lộc, lớp 10A4, tiết 3, bài 24: Tình hình

văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII.01/02Năm- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Ngọc Trà lớp 10A3, tiết 1, bài 23: Phong

trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất

đất nước, bảo vệ Tổ quốc cuối thế kỷ

XVIII.

- Dự giảng tiết của giáo sinh Hồ Thị

KimThanh, lớp 10A5, tiết 2, bài 25: Tình

hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới

triều Nguyễn (Nữa đầu thế kỷ XIX)

- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Kim Cúc, lớp 10A5, tiết 4, bài 25: Tình

hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới

triều Nguyễn (Nữa đầu thế kỷ XIX)

- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn

Huỳnh Trâm, lớp 10A1, tiết 5, bài 24:

Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVIXVIII.Sổ nhật ký72/3Sáu- Thao giảng, lớp 10A3, tiết 1, bài 24:

Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVIXVIII.Theo dõi rút

kinh nghiệm- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Kim Cúc, lớp 10A2, tiết 3, bài 25: Tình

hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới

triều Nguyễn (Nữa đầu thế kỷ XIX).

Tuần 27

(05/03/201810/03/20185/3Hai- Tham gia sinh hoạt dưới cờ, tiết 1.

- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Kim Cúc, lớp 10A5, tiết 3, bài 26:Tình

hình xã hội ở nữa đầu thế kỷ XIX và

phong trào đấu tranh của nhân dân.Buổi chiều gác

kiểm tra tập

trung và tham

gia tiệc mừng

8/3- Dự giảng tiết của giáo sinh Bùi Duy

Lộc, lớp 10A1, tiết 4, bài 25: Tình hình

chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều

Nguyễn (Nữa đầu thế kỷ XIX).6/3Ba- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Ngọc Trà lớp 11A9, tiết 1, bài 20: Chiến

sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng

chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến

năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng. (Tiết

1)Theo dõi rút

kinh nghiệm- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Kim Cúc, lớp 11A1, tiết 3, bài 20: Chiến

sự lan rộng ra cả nước. Cuộc kháng

chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến

năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng. (Tiết

1)

- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn

Huỳnh Trâm, lớp 10A2, tiết 4, bài 26:

Tình hình xã hội ở nữa đầu thế kỷ XIX

và phong trào đấu tranh của nhân dân.

- Thao giảng, lớp 11A3, tiết 5, bài 20:

Chiến sự lan rộng ra cả nước. Cuộc

kháng chiến của nhân dân ta từ năm

1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu

hàng. (Tiết 1)Sổ nhật ký807/03- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Thủy, lớp 10A4, tiết 3, bài 26: Tình hình

xã hội ở nữa đầu thế kỷ XIX và phong

trào đấu tranh của nhân dân.08/03Năm- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Ngọc Trà lớp 10A3, tiết 1, bài 25: Tình

hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới

triều Nguyễn (Nữa đầu thế kỷ XIX).

- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn

Huỳnh Trâm, lớp 10A5, tiết 2, bài 27:

Quá trình dựng nước và giữ nước.

- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn

Huỳnh Trâm, lớp 10A4, tiết 2, bài 27:

Quá trình dựng nước và giữ nước.

- Thao giảng, lớp 10A1, tiết 5, bài 26:

Tình hình xã hội ở nữa đầu thế kỷ XIX

và phong trào đấu tranh của nhân dân.9/3Sáu- Dự giảng tiết của giáo sinh Bùi Duy

Lộc, lớp 10A3, tiết 1, bài 26: Tình hình

xã hội ở nữa đầu thế kỷ XIX và phong

trào đấu tranh của nhân dân.Theo dõi rút

kinh nghiệm- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Thủy, lớp 10A2, tiết 3, bài 27: Quá trình

dựng nước và giữ nước.Tuần 28

(12/03/201817/03/201810/03Bảy-12/3Hai- Tham gia sinh hoạt dưới cờ, tiết 1.Họp Hội đồng- Sinh hoạt chủ nhiệm, ngoài giờ lên lớp

tháng 3 ( tiết 1)Theo dõi rút

kinh nghiệm- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Kim Cúc, lớp 10A5, tiết 3, bài 28:

Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt

Nam thời phong kiến.

- Thao giảng, lớp 10A1, tiết 4, bài bài 27:

Quá trình dựng nước và giữ nước.Sổ nhật ký913/3Ba- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Kim Cúc, lớp 10A2, tiết 4, bài 28:

Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt

Nam thời phong kiến.14/03- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn

Huỳnh Trâm, lớp 10A4, tiết 3, bài 28:

Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt

Nam thời phong kiến.15/03Năm- Dự giảng tiết của giáo sinh Bùi Duy

Lộc, lớp 10A3, tiết 1, bài 27: Quá trình

dựng nước và giữ nước.Theo dõi rút

kinh nghiệm- Thao giảng, lớp 10A5, tiết 2, bài 29:

Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư

sản Anh.

- Dự giảng tiết của giáo sinh Bùi Duy

Lộc, lớp 10A4, tiết 4, bài 29: Cách

mạng Hà Lan và cách mạng tư sản

Anh.

- Dự giảng tiết của giáo sinh sinh Nguyễn

Huỳnh Trâm, lớp 10A1, tiết 5, bài 28:

Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt

Nam thời phong kiến.

16/3Sáu- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Thủy, lớp 10A3, tiết 1, bài 28: Truyền

thống yêu nước của dân tộc Việt Nam

thời phong kiến.Theo dõi rút

kinh nghiệm- Dự giờ tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Ngọc Trà lớp 10A2, tiết 3, bài 29: Cách

mạng Hà Lan và cách mạng tư sản

Anh.

Tuần 29

(19/03/201824/03/2018)Sổ nhật ký19/3Hai- Tham gia sinh hoạt dưới cờ, tiết 1.

- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn

Huỳnh Trâm, lớp 10A1, tiết 4, bài 29:

Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư

sản Anh.Theo dõi rút

kinh nghiệm1020/03Ba- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Thủy, lớp 11A9, tiết 1, bài 21: Phong

trào yêu nước chống Pháp của nhân

dân Việt Nam trong những năm cuối

thế kỷ XIX. (Tiết 1)

- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Thủy, lớp 11A1, tiết 3, bài 21: Phong

trào yêu nước chống Pháp của nhân

dân Việt Nam trong những năm cuối

thế kỷ XIX. (Tiết 1)

- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn

Huỳnh Trâm, lớp 10A2, tiết 4, bài 30:

Chiến tranh giành độc lập của các

thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Trà lớp 11A3, tiết 5, bài 21: Phong trào

yêu nước chống Pháp của nhân dân

Việt Nam trong những năm cuối thế kỷ

XIX. (Tiết 1)21/03- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Thủy, lớp 10A4, tiết 3, bài 30: Chiến

tranh giành độc lập của các thuộc địa

Anh ở Bắc Mĩ.22/03Năm- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Kim Cúc, lớp 10A3, tiết 1, bài 29: Cách

mạng Hà Lan và cách mạng tư sản

Anh.

- Dự giảng tiết của giáo sinh Bùi Duy

Lộc, lớp 10A5, tiết 2, bài 31: Cách

mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII.

- Thao giảng, lớp 10A4, tiết 4, bài 31:

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ

XVIII.

- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Kim Cúc, lớp 10A1, tiết 5, bài 30: Chiến

tranh giành độc lập của các thuộc địa

Anh ở Bắc Mĩ.Sổ nhật ký1123/03Sáu- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Ngọc Trà lớp 10A3, tiết 1, bài 30: Chiến

tranh giành độc lập của các thuộc địa

Anh ở Bắc Mĩ.

- Thao giảng, lớp 10A2, tiết 3, bài 31:

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ

XVIII.Tuần 30

(26/03/201831/03/2018)26/3Hai- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Kim Cúc, lớp 10A5, tiết 3, bài 31: Cách

mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ

XVIII(T2)

- Dự giảng tiết của giáo sinh Nguyễn Thị

Thủy, lớp 10A1, tiết 4, bài 31: Cách

mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII.27/3Ba- Dự giờ giảng dạy của giáo sinh Nguyễn

Thị Ngọc Trà lớp 10A2, tiết 4, bài 31:

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ

XVIII(T2)28/3- Dự giờ tiết dạy của giáo sinh Nguyễn

Huỳnh Trâm lớp 10A4, tiết 4, bài 31:

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ

XVIII(T2)NHẬN XÉT ĐÁNH GIÁ CỦA GVHDSổ nhật ký12.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

Giáo viên hướng dẫnSổ nhật kýSinh viên thực tập13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×