Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Chuỗi số vòng quay

b. Chuỗi số vòng quay

Tải bản đầy đủ - 0trang

26 24 36 21 40

. .

64

18 37 . 40 .

44

n17 = nđc .

.

26 24 36 24 40

. .

n18 = nđc . 44 . 64 18 34 . 40 .

28 18 33 18 18

.

35 . 33 . 37 . 16 18 = 156,39 vg/ph

28 18 33 18 18

.

35 . 33 . 37 . 16 18 = 194,50 vg/phTừ đó ta có bảng kết quả sai số vòng quay trục vít như sau:n TCn%Sthực tến1n

trục vít

4,034-0,7424,18n25,085-1,6330,48n36,326.3-0,3137,92n48,068-0.7648.36n510,1710-1,761,02n612,6412,5-1,1375,84n716,1216-0,7596,72n820,3320-1,65n925,2825-1,12n1031,0031,51,58121,9

8

151,6

8

186n1139,10402,25n1248,62502,76n1362,00631,58n1478,19802,26n1597,251002,74469,1

4

583,5n16124,001250,9744n17156,391602,25n18194,502002,76938,3

4

1167ni234,6

0

291,7

2

372Bảng 1. 4 Sai số vòng quay trục vítSVTH: Nghiêm Văn Nghĩa15Đồ thị sai số vòng quay:Hình 1.5 : Đồ thị sai số vòng quay

Ta có đồ thị vòng quay:

nðc=1420

(vg/ph) I

26

44II24

64III

18

3627

2744

57IV13

4518

4036

1818

4024

21 34

37

40

40V

VI28

35VII18

33VIII

33

37IX18

16X

18

184,03 6,32 10,17 16,12 25,28 39,1

62

97,25 156,39

5,08

8,06 12,64 20,33

31 48,62

78,19 124 194,5383,33XIHình 1.6: Đồ thị vòng quay của hộp chạy daoSVTH: Nghiêm Văn Nghĩa16Từ đồ thị vòng quay ta có chuỗi lượng chạy dao thực tế với26

24

18

27

36

18

13

18

; i02  ; i1  ; i2  ; i3  ; i4  ; i5  ; i6 

44

64

36

27

18

40

45

40

21

24

40

28

18

33

18

18

i7  ; i8  ; i9  ; i10  ; i11  ; i12  ; i13  ; i14 

37

34

40

35

33

37

16

18

i01 Smin = S1 = nđc . io1.io2.i1.i6 i5. i4 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = 24,169.

S2 = nđc . io1.io2.i1.i7 i5. i4 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = 30,495.

S3 = nđc . io1.io2.i1.i8 i5. i4 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = 37,927.

S4 = nđc . io1.io2.i2.i6 i5. i4 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = 48,357.

S5 = nđc . io1.io2.i2.i7.i5. i4 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = 60,991.

S6 = nđc . io1.io2.i2.i8.i5. i4 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = 75,854.

S7 = nđc . io1.io2.i3.i6.i5. i4 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = 96,714.

S8 = nđc . io1.io2.i3.i7.i5. i4 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = 121,982.

S9 = nđc . io1.io2.i1.i6.i5. i4 .i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx = 151,708.

S10 = nđc . io1.io2.i1.i6. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx

= 185,988.

S11 = nđc . io1.io2.i1.i7. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx

= 234,579.

S12 = nđc . io1.io2.i1.i8. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx

= 291,746.

S13 = nđc . io1.io2.i2.i6. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx

=371,796.

S14 = nđc . io1.io2.i2.i7. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx

=469,158.

S15 = nđc . i01.i02.i2.i8. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx

=582,492.

S16 = nđc . i01.i02.i3.i6. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx

=743,592.

S17 = nđc . i01.i02.i3.i7. i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx

=938,316.

S18 = nđc . i01.i02.i3.i8.i9.i10.i11.i12 .i13.i14.tx

=1166,984.

Ta có ni =SVTH: Nghiêm Văn Nghĩa17Từ đó ta có bảng kết quả sai số lượng chạy dao như sau:

nntcntínhn%= .100%n14,04,03-0,75n25,05,08-1,6n36,36,32-0,32n48,08,06-0,75n510,010,17-1,7n612,512,64-1,12n716,016,12-0,75n820,020,33-1,65n925,025,28-1,12n1031,530,991,62n1140,039,092,28n1247,548,62-2,36n1363,061,971,63n1485,082,692,71n159597,08-2,19n16125123,930,86n17160156,392,26n18190194,49-2,36Bảng 1.5 Sai số lượng chạy daoSVTH: Nghiêm Văn Nghĩa18Ta có đồ thị sai sốHình 1.7 Đồ thị sai số lượng chạy dao máy phay 6H82=> Sai số n là sai số thực tế giới hạn vòng quay so với tiêu chuẩn,

theo như đồ thị trên ta thấy sai số đa phần nằm trong khoảng cho phép

-2,6 riêng có ở n14 là 2,71% vượt ngồi khoảng cho phép. Do sai s ố trong

q trình tính tốn và làm tròn số theo tiêu chuẩn dẫn tới sai số n 14 vượt ra

ngồi. Trong q trình gia công ta thấy với n 14 ứng với s14 là lượng chạy dao

rất ít sử dụng gia cơng hay dùng để gia cơng thơ v ới đ ộ chính xác th ấp lên

ta vẫn chấp nhận được sai số vượt ra ngoài khoảng cho phép -2,6 .

c. Thiết kế truyền dẫn hộp chạy daoSơ đồ động của máy biểu thị các nhóm tỷ số truyền như sau:

+ Nhóm 1 từ trục IV:

i1

i218

 0, 5  x

36

1 x1 -327

1 x

27

236

2 x

18

318

 0, 45  x

40

4 x4 -321

 0.57  x

37

5 x5 -2 x2 0 x2 3

i3

+ Nhóm 2 từ trục V:i4

i5SVTH: Nghiêm Văn Nghĩa1924

 0, 71  x

34

613

 0, 29  x

45

7 x7 -618

 0, 45  x

40

8 x8 -3 x6 -1

i6

+ Nhóm 3 từ trục VI:i7

i8Nhóm

truyềnTỷ số

truyềnBánh răng

(chủ động/bịđộng)xi1

18/36

0,5

i2

27/27

1

i3

36/18

2

i4

18/40

0,45

2.Trục III

i5

21/37

0,57

i6

24/34

0,71

i7

13/45

0,29

3.Trục III

i8

18/40

0,45

Bảng 1. 6 Sai số vòng quay hộp chạy dao

 Nhận xét

1.Trục IIx

-3

0

3

-3

-2

-1

-6

-3Từ đồ thị vòng quay ta thấy người ta khơng dùng phương án hình rẻ

quạt vì trong hộp chạy dao thường người ta dùng một loại modun nên vi ệc

giảm thấp số vòng quay trung gian khơng làm tăng kích th ước bộ truy ền

nên việc dùng phương án thay đổi thứ tự này hoặc khác không ảnh h ưởng

nhiều đến kích thước của hộp.

*Phương án khơng gian, phương án thứ tự của hộp chạy dao:

Phương án khơng gian:

Z = 3x3x2 = 18

Phương án thứ tự

Do có cơ cấu phản hồi nên có biến hình dẫn đến ph ương án th ứ t ự

của hộp chạy dao thay đổi với Z =3x3x 2 được tách làm 2.

Với Z1 = 3 x 3

 3 1

Còn Z2 = 2  9 gồm 2 đường truyền trực tiếp và phản hồi ngồi ra còn

có đường chạy dao nhanh đồ thị lưới kết cấu:SVTH: Nghiêm Văn Nghĩa20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Chuỗi số vòng quay

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×