Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
c. Thiết kế truyền dẫn hộp tốc độ

c. Thiết kế truyền dẫn hộp tốc độ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Từ đó ta vẽ được đồ thị vòng quay của hộp tốc độ nh ư sau :Hình 1.3 Đồ thị vòng quay của hộp tốc độ

Phương án khơng gian, phương án thứ tự của hộp tốc độ:

Từ thông số của máy 6H82 ta thấy tốc độ lần l ượt thay đ ổi v ị trí c ủa

các nhóm bánh răng. Cách thay đổi thứ tự ăn khớp của các nhóm bánh răng

theo thứ tự nhómphương án thứ tự.

Từ đồ thị vòng quay ta xác định được đặc tính nhóm:

-Nhóm I: có 3 tỉ số truyền i1 ; i2 ; i3:

n1 : n2 : n3 = i1 : i2 : i3 = 1:  : 2 (::)

Cơng bội của nhóm là  với lượng mở lân cận là 1

-Nhóm II: có 3 tỉ số truyền i4 ; i5 ; i6

n4 : n5 : n6 = i4 : i5 : i6 = 1: 3 : 6

Cơng bội của nhóm là 3 với lượng mở lân cận là 3

-Nhóm III: có 2 tỉ số truyền i7 ; i8.

n7 : n8 = i7 : i8=1: 9

Vậy cơng bội của nhóm là 9 với lượng mở lớn nhất 9.SVTH: Nghiêm Văn Nghĩa10SVTH: Nghiêm Văn Nghĩa11Từ đó ta vẽ được đồ thị lưới kết cấu của hộp tốc độ nh ư sau:Hình 1.4 Đồ thị lưới kết cấu của hộp tốc độ

Như vậy qua đồ thị vòng quay và lưới kết cấu ta đưa ra được ph ương

án không gian của hộp tốc độ máy phay 6H82 nh ư sau: PAKG= 3 x 3 x 2

Mặt khác cơng bội của :

-Nhóm I là 

-Nhóm II là 3

-Nhóm III là 9

Từ đó ta đưa ra được phương án thứ tự của hộp tốc độ nh ư sau:

PAKG=3 x 3 x 2 = 18

PATT=[I] [II] [III]

Như vậy nhóm I là nhóm cơ sở và nhóm II là nhóm m ở rộng th ứ nh ất

và nhóm III là nhóm mở rộng thứ hai

Nhận xét:

Từ đồ thị vòng quay, và lưới kết cấu có hình rẻ quạt, t ỷ s ố truy ền

thay đổi đều đặn. Với phương án này làm cho kích thước của hộp nhỏ gọn,

bố trí các cơ cấu truyền động trong hộp chặt chẽ nhất.

Các cặp bánh răng di trượt 3 bậc được tách ra làm hai, một kh ối 1 bậc

và một khối 2 bậc làm giảm kích thước tồn khối. Do khi đ ể c ả kh ối làm

kích thước lớn, kích thước trục cũng tăng.

Trong hộp tốc độ có lắp bánh đà, do khi dao phay khơng liên t ục

bánh đà có nhiệm vụ tích trữ năng lượng khi dao khơng c ắt và gi ải phóngSVTH: Nghiêm Văn Nghĩa12năng lượng khi dao bắt đầu cắt. Bánh đà giúp cắt đều h ơn, tránh va đ ập,

chất lượng gia công tốt hơn.

1.2.2 Hộp chạy dao:

a. Xích chạy dao

Chuyển động chạy dao gồm có chạy dao dọc, chạy dao ngang và chạy

dao đứng.

27 �

21 �40

27

37 � � 13 18� �

� � �

M 1t. . .M 2 . .M 3 �

26

24

36

18

45 40

40

ndc (1420v / p)( I ). ( II ). ( III ). � �

( IV ). � �

(V ). �

(VI )40

44

64

18 �

40 � �M p. .M .M18 �

24 � � 1 40 3 4

� �

� �

36 �

34 �

18 33

18 18. ( IX ). . M 7 ( X ).6  sdoc ( mm / p).33 37

16 1828

22 22

� (VII ) �

M 6 (VIII ) . .6  sdung ( mm / p ).35

33 4418 33

37. ( IX ). .( M 5 )( X ).6  sngang (mm / p).33 37

33Trong đó khi gạt M1 sang trái ta có đường truyền tốc độ th ấp (c ơ cấu

 13 18 40 

 45 . 40 40 

 ); khi gạt M1 sang phải ta có đường truy ền ch ạy dao

phản hồi trung bình (đường truyền trực tiếp

tới bánh răng

dao Sd, Sng, Sđ.28 18

35 , 3340

40 ).Đóng ly hợp M2 sang trái, truyềntới các trục vít me dọc, ngang đứng thực hiện chạy* Chuyển động chạy dao nhanh.

Xích nối từ động cơ chạy dao (không đi qua h ộp ch ạy dao ) đi t ắt t ừ

động cơ

26 44 57 28 18

NMT2. 44 57 43 35 33đóng ly hợp M2 sang phải, truyền tới bánh răng

dọc, ngang, đứng.SVTH: Nghiêm Văn Nghĩa28 18

35 , 33tới các vít me13b. Chuỗi số vòng quay

Ta có chuỗi số vòng quay trục vít (tính cho chạy dao dọc) nh ư sau:

26 24 18 18 13 18 40 28 18 33 18 18

. .

.

.

n1 = nđc . 44 . 64 36 40 . 45 . 40 40 . 35 . 33 . 37 . 16 18 = 4,03 vg/ph

26 24 18 21 13 18 40 28 18 33 18 18

. .

.

.

64

36

37

45

40

40

35

33

37

16

18 = 5,08 vg/ph

44

n2 = nđc .

.

.

.

.

. .

.

26 24 18 24 13 18 40

. .

.

64

36

34

45

40

40 .

44

n3 = nđc .

.

.

.

26 24 27 18 13 18 40

. .

.

n4 = nđc . 44 . 64 27 40 . 45 . 40 40 .

26 24 27 21 13 18 40

. .

.

64

27

37

45

40

40 .

44

n5 = nđc .

.

.

.28 18 33 18 18

.

35 . 33 . 37 . 16 18 = 6,32 vg/ph

28 18 33 18 18

.

35 . 33 . 37 . 16 18 = 8,06 vg/ph

28 18 33 18 18

.

35 . 33 . 37 . 16 18 = 10,17 vg/ph26 24 27 24 13 18 40 28 18 33 18 18

. .

.

.

n6 = nđc . 44 . 64 27 34 . 45 . 40 40 . 35 . 33 . 37 . 16 18 = 12,64 vg/ph

26 24 36 18 13 18 40 28 18 33 18 18

. .

.

.

n7 = nđc . 44 . 64 18 40 . 45 . 40 40 . 35 . 33 . 37 . 16 18 = 16,12 vg/ph

26 24 36 21 13 18 40 28 18 33 18 18

. .

.

.

64

18

37

45

40

40

35

33

37

16

18 = 20,33 vg/ph

44

n8 = nđc .

.

.

.

.

. .

.

26 24 36 24 13 18 40 28 18 33 18 18

. .

.

.

n9 = nđc . 44 . 64 18 34 . 45 . 40 40 . 35 . 33 . 37 . 16 18 = 25,28 vg/ph

26 24 18 18 40 28 18 33 18 18

. .

.

64

36

40

40

35

33

37

16

18 = 31,00 vg/ph

44

n10 = nđc .

.

.

.

. .

.

26 24 18 21 40 28 18 33 18 18

. .

.

n11 = nđc . 44 . 64 36 37 . 40 . 35 . 33 . 37 . 16 18 = 39,10 vg/ph

26 24 18 24 40 28 18 33 18 18

. .

.

n12 = nđc . 44 . 64 36 34 . 40 . 35 . 33 . 37 . 16 18 = 48,62 vg/ph

26 24 27 18 40 28 18 33 18 18

. . .

.

64

27

40

40

35

33

37

16

18 =62,00 vg/ph

44

n13 = nđc .

.

.

. .

.

26 24 27 21 40

. .

n14 = nđc . 44 . 64 27 37 . 40 .

26 24 27 24 40

. .

64

27 34 . 40 .

44

n15 = nđc .

.28 18 33 18 18

.

35 . 33 . 37 . 16 18 = 78,19 vg/ph

28 18 33 18 18

.

35 . 33 . 37 . 16 18 = 97,25 vg/ph26 24 36 18 40 28 18 33 18 18

. .

.

n16 = nđc . 44 . 64 18 40 . 40 . 35 . 33 . 37 . 16 18 = 124,00 vg/ph

SVTH: Nghiêm Văn Nghĩa1426 24 36 21 40

. .

64

18 37 . 40 .

44

n17 = nđc .

.

26 24 36 24 40

. .

n18 = nđc . 44 . 64 18 34 . 40 .

28 18 33 18 18

.

35 . 33 . 37 . 16 18 = 156,39 vg/ph

28 18 33 18 18

.

35 . 33 . 37 . 16 18 = 194,50 vg/phTừ đó ta có bảng kết quả sai số vòng quay trục vít như sau:n TCn%Sthực tến1n

trục vít

4,034-0,7424,18n25,085-1,6330,48n36,326.3-0,3137,92n48,068-0.7648.36n510,1710-1,761,02n612,6412,5-1,1375,84n716,1216-0,7596,72n820,3320-1,65n925,2825-1,12n1031,0031,51,58121,9

8

151,6

8

186n1139,10402,25n1248,62502,76n1362,00631,58n1478,19802,26n1597,251002,74469,1

4

583,5n16124,001250,9744n17156,391602,25n18194,502002,76938,3

4

1167ni234,6

0

291,7

2

372Bảng 1. 4 Sai số vòng quay trục vítSVTH: Nghiêm Văn Nghĩa15Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

c. Thiết kế truyền dẫn hộp tốc độ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×