Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHẦN I. CHƯƠNG I. 1.2. ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG TIỀM TÀNG CỦA DÒNG NƯỚC

PHẦN I. CHƯƠNG I. 1.2. ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG TIỀM TÀNG CỦA DÒNG NƯỚC

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHẦN I. CHƯƠNG I. 1.2.

ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG TIỀM TÀNG CỦA DỊNG

NƯỚCGiả thiết lượng nước W đó chảy hết xuống mặt cắt 2-2’:

Vậy năng lượng tại mặt cắt 2-2’ sẽ là:p2 α 2 .v22

E2 = ( Z 2 +

+

).W.γ ( Jun)

γ

2.gHiệu năng lượng của 2 mặt cắt chính là năng lượng tiềm tàng của đoạn sông:p1 − p2 α1.v12 − α 2 .v22

E1− 2 = E1 − E2 = [( Z1 − Z 2 ) +

+

].W.γ ( Jun)

γ

2.g

 Thông thường:α1 2

v1 v2

p1 p2

Ngc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng m«nPHẦN I. CHƯƠNG I. 1.2.

ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG TIỀM TÀNG CỦA DỊNG NƯỚCNên ta có:E1− 2 = ( Z1 − Z 2 ).W.γ = H .W.γ ( Jun)Đây là công thức xác định năng lượng của bất kỳ đoạn sông nào

Thay W= Q.t, g = 9,81.103 N/m33

ta có: E = 9,81.10 .H.Q.t(Jun)3

Với Q: lưu lượng nước chảy qua đoạn sông ( m /s)

Cơng suất N của đoạn sơng đó sẽ được xác định như sau:E1− 2 9.81.103.Q.H .t

 Đây làNcông

= thức cơ= bản để tính tốn thủy=năng

9.81.103.Q.H (W) = 9.81.Q.H ( kW )

t khảo sát trữ lượng thủy năng của mt con sụng

p dng cụngtthc ny ta cú thĐặng Thành Trung- Khoa HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG I. 1.2.

ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG TIỀM TÀNG CỦA DỊNG NƯỚC

Tính cơng suất và điện lượng cho trạm thủy điện:

Muốn khai thác thuỷ năng để phát điện, chúng ta phải xây dựng trạm thuỷ điện.

Tổn thất ở trạm thủy điện bao gồm Tổn thất do bốc hơi, do rò rỉ, do xả lũ…

 Tổn thất do truyền dẫn, tổn thất Turbine, tổn tht

trong mỏy phỏt inNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG I. 1.2.

ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG TIỀM TÀNG CỦA DỊNG NƯỚCTính công suất và điện lượng cho một trạm thủy điện:

Công suất trạm thủy điện được xác định theo công thức:

N = 9,81.ɳ .Q.H ( kW)

Trong đó: Q và H đã được trừ đi mọi tổn thất về lưu lượng và

cột nước

 Hiệu suất ɳ thể hiện tổn thất thiết bị truyền động và

biến đổi năng lượng.

ɳ = ɳTB . ɳmf . ɳtđ Trong đó:

 ɳTB : Hiệu suất Turbine

 ɳmf : Hiệu suất máy phát

 ɳtđ : Hiệu suất truyền ngNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG I. 1.2.

NH GI NĂNG LƯỢNG TIỀM TÀNG CỦA DỊNG NƯỚCTính cơng suất và điện lượng cho một trạm thủy điện:

Đặt K= 9.81 . ɳ ta được:

N = K .Q.H ( kW)

Thông thường: Các trạm thủy điện lớn : K= 8-8.5

 Các trạm thủy điện trung bình: K= 7-8

 Các trạm thủy điện nhỏ: K= 6-7

Điện lượng cho trạm thủy điện được xác định theo cụng thc sau:tE = N .dt

0Ngc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG I. 1.2.

NH GI NNG LNG TIM TÀNG CỦA DỊNG

NƯỚCTính trữ lượng thủy năng cho một con sơng:

Ngun lý: Phân dòng sơng ra nhiều đoạn nhỏ

 Dùng cơng thức tính trữ lượng thuỷ năng cho từng đoạn rồi

cộng dồn lại.Thực tế:

Chia con sông thành các đoạn nhỏ trên bản đồ Phân tuần tự từ thượng nguồn đến cửa sơng

 Phân đoạn ở những nơi Q, H có thay đổi đặc biệt?

Tiến hành khảo sát, thu thập tài liệu: Trước khi đi thực địa nên sơ bộ nghiên cứu địa hình trên

bản đồ tỉ lệ 1/100.000, 1/50.000 hay 1/25.000.

 Dự kiến sơ bộ những vị trí cần bố trí phân đoạn, định ra

hành trình, bố trí kế hoạch tiến hành và các công tác

chuẩn bị cần thiết khác.

Sau khi đi thực tế sẽ tiến hành chỉnh sửa những sai sút trờn bn .Ngc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHƯƠNG I. 1.2.

ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG TIỀM TÀNG CỦA DỊNG

NƯỚCTính trữ lượng thủy năng cho một con sông:

Tại mỗi mặt cắt tiến hành đo đạc: Cao trình mặt nước

 Đo đặc thủy văn, thu thập số

liệu liên quan để tính lưu

lượng Q

 Tại những vị trí thuận lợi để

xây dựng thủy điện, phải

tiến hành đặt các trạm quan

trắc.

Tuy nhiên trong thực tế ta hầu như không thể

khai thác được hết tr lng thy nng ca dũng

ncNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHƯƠNG I. 1.3.

NGUYÊN LÝ KHAI THÁC THỦY NĂNG

N= K.Q.H

Muốn khai thác thủy năng ta phải:

Tạo và tăng H: dung đập, kênh dẫn…

Tạo và tăng Q: điều tiết

Tăng K: chọn thit b ttNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônPHN I. CHNG I. 1.4.

BIỆN PHÁP KHAI THÁC THỦY NĂNGHiện nay ta thường dung các phương pháp sau:

Sử dụng đập

Sử dụng kênh dẫn

Sử dụng c p v kờnh dnNgc

Hựng-EPU

ĐặngPhm

Thành TrungKhoa

HTĐ- ĐHBài giảng mônTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHẦN I. CHƯƠNG I. 1.2. ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG TIỀM TÀNG CỦA DÒNG NƯỚC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×