Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
phần iii. chương I. 1.4. quá trình năng lượng của phản ứng hạt nhân

phần iii. chương I. 1.4. quá trình năng lượng của phản ứng hạt nhân

Tải bản đầy đủ - 0trang

phần iii. chơng I. 1.4.

quá trình năng lợng của phản ứng hạt nhân

Năng lợng sinh ra trong

phản ứng hạt nhân:

Ngời ta thấy rằng

tổng khối lợng các hạt

trớc khi tham gia phản

ứng và tổng khối lợng

các hạt tạo thành sau

phản ứng không bằng

nhau : MT MS

Nh vậy sẽ có một khối

lợng: m = MT - MS mất

đi hoặc sinh ra thêmTheo

hệ

thức

A.Einstein phản ứng

sẽ sinh ra năng lợng E

= m.c2

 NÕu MT > MS , ph¶n

øng sÏ táa năng lợngNếu MT < MS , phản

ứng sẽ thu năng lợng

Bài giảng mônphần iii. chơng I. 1.4.

quá trình năng lợng của phản ứng hạt nhânNăng lợng sinh ra trong phản ứng hạt nhân:

E= mc2 chính là phơng trình cơ bản tạo

ra năng lợng cho phản ứng hạt nhân.Bài giảng mônphần iii. chơng I. 1.4.

quá trình năng lợng của phản ứng hạt nhânNăng lợng liên kết, năng lợng liên kết riêng:

Độ hụt khối:

Khối lợng của một hạt nhân luôn nhỏ hơn

tổng khối lợng các nuclôn tạo thành hạt

nhân đó.

Độ chênh giữa hai khối lợng đó đợc gọi là

độ hụt khối của hạt nhân mm = [Zmp +(A-Z)mn mhn]Bài giảng mônphần iii. chơng I. 1.4.

quá trình năng lợng của phản ứng hạt nhânNăng lợng liên kết, năng lợng liên kết riêng:

Năng lợng liên kết: Là năng lợng tối thiểu

cần thiết để phá hạt nhân đó thành các

Nuclons riêng lẻWlk = [Zmp+(A-Z)mn

mhn]c2

hay

Wlk = m.c2Bài giảng mônphần iii. chơng I. 1.4.

quá trình năng lợng của phản ứng hạt nhân

Năng lợng liên kết, năng lợng liên kết riêng:

Năng lợng liên kết riêng: Là năng lợng liên kết

tính cho một NuclonsWlk

Năng lợng liên kết riêng =

A

Trong đó: A- Là số khốiNăng lợng liên kết riêng càng lớn thì hạt nhân

càng bền vững

Phản ứng tỏa nhiệt là phản ứng biến đổi các

chất kém bền vững thành các chất bền vững

Các chất kém bền vững thờng tự phóng xạ

biến đổi thành các chất bền vững hơn

Bài giảng mônphần iii. chơng I. 1.4.

quá trình năng lợng của phản ứng hạt nhân

Độ bền vững hạt nhânBài giảng mônphần iii. chơng I. 1.4.

quá trình năng lợng của phản ứng hạt nhân

Năng lợng liên kết riêngBài giảng mônphần iii. chơng II: nhiên liệu hạt nhân12.1. Khái niệm về nhiên liệu hạt nhân

2.2. Chuẩn bị nhiên liệu2

điện nguyên tử3

42.3. Xử lý nhiên liệu và tái xử lý nhiên liệu

2.4. Chu trình nhiên liệu2.5. Các loại nhiên liệuBài giảng mônphần iii. chơng Ii. 2.1.

khái niệm về nhiên liệu hạt nhân

Nhiên liệu: Là chất khi cháy cho nhiệt năng. Nhiên liệu

chia làm 2 loại- Nhiên liệu vô cơ và nhiên liệu hữu cơ

Nhiên liệu hữu cơ: Dầu mỏ, than đá, khí thiên

nhiên, gỗ

Nhiên liệu vô cơ: UraniumBài giảng mônTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

phần iii. chương I. 1.4. quá trình năng lượng của phản ứng hạt nhân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×