Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
phần iii. chương I. 1.3. phản ứng hạt nhân

phần iii. chương I. 1.3. phản ứng hạt nhân

Tải bản đầy đủ - 0trang

phần iii. chơng I. 1.3.

phản ứng hạt nhân

Phóng xạ hạt nhân:

Tia là hạt nhân nguyên tử Heli

Tia ò là hạt mạng điện, ò- là tia mang điện âm và ò+

là tia mang điện dơng

Tia là sóng điện từ. Tia là tia nguy hiểm nhất và

xuất hiện ở tất cả các phóng xạBài giảng mônphần iii. chơng I. 1.3.

phản ứng hạt nhân

Phản ứng hạt nhân:

Trong một số trờng hợp, khi các hạt nhân va chạm với

nhau hoặc va chạm vào Neutron sẽ biến thành các

hạt nhân, Neutron khác và thu hoặc tỏa ra năng l

ợngBài giảng mônphần iii. chơng I. 1.3.

phản ứng hạt nhân

Phản ứng hạt nhân:

Các hạt vỡ ra tiếp tục va chạm với các hạt nhân khác

sẽ duy trì , bùng nổ phản ứng hạt nhânBài giảng mônphần iii. chơng I. 1.4.

quá trình năng lợng của phản ứng hạt nhân

Hệ thức Einstein giữa khối lợng và năng lợng

E= mc2 (Jun)

Trong đó : m- Khối lợng vật ( kg)

c - VËn tèc ¸nh s¸ng 3.108 m/s

E - Năng lợng nghỉ của vật ( J)Bài giảng mônphần iii. chơng I. 1.4.

quá trình năng lợng của phản ứng hạt nhân

Năng lợng sinh ra trong

phản ứng hạt nhân:

Ngời ta thấy rằng

tổng khối lợng các hạt

trớc khi tham gia phản

ứng và tổng khối lợng

các hạt tạo thành sau

phản ứng kh«ng b»ng

nhau : MT ≠ MS

 Nh vËy sÏ cã một khối

lợng: m = MT - MS mất

đi hoặc sinh ra thêmTheo

hệ

thức

A.Einstein phản ứng

sẽ sinh ra năng lợng E

= m.c2

Nếu MT > MS , phản

ứng sẽ tỏa năng lợngNếu MT < MS , phản

ứng sẽ thu năng lợng

Bài giảng m«nTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

phần iii. chương I. 1.3. phản ứng hạt nhân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×