Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
phần iii. chương I. 1.1. thế giới vật chất

phần iii. chương I. 1.1. thế giới vật chất

Tải bản đầy đủ - 0trang

phần iii. chơng I. 1.1.

thế giới vật chất

Vị trí các nguyên tử cũng quy định đặc tính của nó

Than, kim cơng cùng đợc cấu tạo từ Cacbon

Rắn, lỏng, khí là các trạng thái khác nhau của 1

nguyên tử, phân tửBài giảng mônphần iii. chơng I. 1.1.

thế giới vật chất

Phản ứng hóa học xảy ra khi các nguyên tử, phân tử

kết hợp với nhau tạo thành các nguyên tử, phân tử

khác nhng tổng số các nguyên tử vi mô thành phần

không đổiBài giảng mônphần iii. chơng I. 1.2.

cấu tạo nguyên tử

Cấu tạo nguyên tử:

Nguyên tử bao gồm hạt nhân mang điện tích d

ơng ở trung tâm và các electron mang điện tích

âm bay xung quanh

Hạt nhân và Electron liên kết nhau bằng lực điện

từBài giảng mônphần iii. chơng I. 1.2.

cấu tạo nguyên tử

Cấu tạo nguyên tử:

Hạt nhân bao gồm Proton

và Neutron

Proton và Neutron liªn kÕt

víi nhau b»ng lùc nguyªn tưProton cã khối lợng là

1,6726 x 10-27 kg và điện

tích là 1,6 x 10-19 C. Proton

bao gồm 2 hạt quark lên và

1 hạt quark xuống.

Neutron có khối lợng là

1,6749 x 10-27 kg và không

mang điện. Neutron bao

gồm 1 hạt quark lên và 2

hạt quark xuống

Electron có khối lợng là 9,1

x 10-31 kg và điện tích là

-1,6 x 10-19 CBài giảng m«nTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

phần iii. chương I. 1.1. thế giới vật chất

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×