Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kiởn thỹfc cõn chỹ

Kiởn thỹfc cõn chỹ

Tải bản đầy đủ - 0trang

nặng, chìẺu cao; thục hiện các hoạt động tụ phục vụ và tham gia vào

các hoạt động tập thể cửa tre ờ truửng mầm non.

Dựa trên kết quả điẺu tra, đổi chiếu vơi yỀu cầu cụ thể của lứa tuổi

theo mục tìÊu phát triển thể chát cho tre mầm non, đánh giá kết quả

giáo dục ờ nhóm tuổi đó đạt ờ mức độ nào? xếp loại các múc độ chua

đạt yÊu cầu, đạt yÊu cầu, khá, tốt. Tìm hiểu nguyÊn nhân cửa kết quả

đó.56571.3.

4.LIẸU THAM KHAO

Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chng tĩình giảo dục mầm non, NXB

Giáo dục, 2009.

2.

Đặng Hồng Phương Lí ỉuận và phiamgphảp giảo dục thể

chất cho trẻ em ỉủa tuổi mầm non, NXB Đại học Sư phạm, 2000.

Đặng Hồng Phương, Phiamg phảp giảo dục íhểchất cho trẻ em,

NXB Đại học Sư phạm, 2011.

LÊ Thanh Vân, Sừih ỉíhọctrỄem, NXB Giáo dục, 2006.Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm:

Câu 5, trang 17: c.

Câu 6, trang 17: b.

Câu 7, trang 1S: c.

Câu 8, trang 1S: d.

Câu 9, trang 1S: l-c,e; 2-a,f; 3-d;

4-b. Câu 10, trang 19: 1-c; 2-d; 3b; 4-a; 5-e. Câu4, trang30: D.

Câu 5, trang 30: 1-c; 2-b; 3-a; 4-d.

Câu 6, trang 39: 1-c; 2-b; 3-d; 4-a.58Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiởn thỹfc cõn chỹ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×