Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu 2.9: Mẫu chứng từ ghi sổ

Biểu 2.9: Mẫu chứng từ ghi sổ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhCơng ty cổ phần Ngọc Anh

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Ngày 31 tháng 1 năm 2016

Số: 02

Số hiệu TKNội dung

Giảm giá hàng bánSố tiềnNợ532111475.800532131977.200CộngxGhi chú1.453.000Kèm theo 1 chứng từ gốc.

Công ty TNHH Zhong Xin Hoa Sen

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Ngày 31 tháng 1 năm 2016

Số: 03

Số hiệu TKNội dung

Giá vốn hàng bánNợ532155CộngxSố tiềnGhi chú163.560.000

163.560.000Kèm theo 1 chứng từ gốc.Công ty TNHH Zhong Xin Hoa Sen

CHỨNG TỪ GHI SỔ

59SV: Đào Thị Thu Trang59Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhNgày 31 tháng 1 năm 2016

Số: 04

Nội dung

Kết chuyển các khoảnSố hiệu TKSố tiềnNợ5115321.453.000xx1.453.000Ghi chúgiảm giá bán hàng

Cộng

Kèm theo 1 chứng từ gốc.

2.2.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

2.2.3.1. Kế tốn chi phí bán hàng

a.Nội dung chi phí bán hàng của doanh nghiệp

- Khái niệm: Chi phí bán hàng là các chi phí thực tế phát sinh trong quá trình bảo

quản và tiến hành hoạt động bán hàng bao gồm:

Chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng; chi

phí bảo hành sản phẩm, hàng hố hoặc cơng trình xây dựng đóng gói, vận chuyển…

- Nội dung của chi phí bán hàng và tài khoản sử dụng

Kế toán sử dụng TK 641 "Chi phí bán hàng" để tập hợp và kết chuyển các chi phí

thực tế phát sinh trong q trình hoạt động bán hàng sản phẩm hàng hoá, cung cấp dịch vụ.

Kết cấu và nội dung phản ánh của TK 641 - CPBH

TK 641 - Chi phí bán hàng

- Tâp hợp chi phí phát sinh liên quan đến - Các khoản giảm trừ chi phí bán hàng

q trình tiêu thụ sản phẩm hàng hố, kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911

cung cấp dịch vụ.để xác định kết quả kinh doanh và tính

kết quả kinh doanh trong kỳ.TK 641 khơng có số dư cuối kỳ.

Kế tốn cần theo dõi chi tiết chi phí bán hàng theo nội dung kinh tế của chi phí.

TK 641 - "Chi phí bán hàng" có 7 TK cấp II

+ TK 6411 - Chi phí nhân viên bán hàng

+ TK 6412 - Chi phí vật liệu bao bì

+ TK 6413 - Chi phí dụng cụ đồ dùng

60SV: Đào Thị Thu Trang60Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính+ TK 6414 - Chi phí khấu hao tài sản

+ TK 6415 - Chi phí bảo hành

+ TK 6417 - Chi phí dịch vụ mua ngồi

+ TK 6418 - Chi phí bằng tiền khác.

b.Các nghiệp vụ kinh tế tập hợp CPBH thực tế phát sinh trong tháng 1 năm 2016

công ty cổ phần TNHH Zhong Xin Hoa Sen.

1. Trả lương nhân viên bán hàng: 9.000.000

Nợ TK 641 (6411): 9.000.000

Có TK 334: 9.000.000

2. Trích BHXH, BHYT, KPCD ở bộ phận bán hàng:

Nợ TK 641 (6411): 1.980.000 (9.000.000 x 22%)

Có TK 338: 1.980.000

Chi tiết: TK 3382: 270.000 (9.000.000x 3%)

TK 3383: 1.620.000 (9.000.000x x 18%)

TK 3384: 90.000(9.000.000 x 1%)

3. Chi phí vận chuyển bốc dỡ bằng tiền mặt: 700.000

Nợ TK 641 (6412): 700.000

Có TK 111: 700.000

4. Chi phí vật liệu, bao bì bằng tiền mặt: 650.000

Nợ TK 641 (6412): 650.000

Có TK 111: 650.000

5. Trích khấu hao TSCĐ: 300.000 bằng tiền mặt

Nợ TK 641 (6414): 300.000

Có TK214: 300.000

6. Chi phí bảo hành máy móc, thiết bị trong tháng bằng tiền mặt

Nợ TK 641 (6415): 435.000

Có TK 111 (435.500)

7. Chi phí bảo hành máy móc, thiết bị trong tháng bằng tiền mặt

Nợ TK 641 (6415): 435.500

Có TK111: 435.500

8. Chi phí tiếp khách ở bộ phận bán hàng và chào hàng

Nợ TK 641 (6418): 100.000

61SV: Đào Thị Thu Trang61Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhCó TK 111: 100.000

Cuối tháng, kế tốn tiến hành vào bảng tổng hợp chi tiết chi phí bán hàng của

doanh nghiệp.

Sau khi tổng hợp chi phí bán hàng, kế toán căn cứ vào bảng tổng hợp doanh thu của

từng mặt hàng để tiến hành phân bổ chi phí bán hàng cho từng sản phẩm theo doanh thu

bán hàng.62SV: Đào Thị Thu Trang62Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhCơng ty cổ phần Ngọc Anh

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Ngày 30 tháng 4 năm 2005

Số: 04

Số hiệu TKNội dungSố tiềnGhi chúNợTrả lương NV bán hàng64113349.000.000Trích BHYT, BHXH,CPBH641233821.980.00033833384Chi phí vật liệu bao bì6412111Trích khấu hao TSCĐ6414214300.0006417111100.000xx13.165.000……………

Chi phí tiếp khách, chào hàng

Cộng2.2.3.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp

a.Nội dung chi phí quản lý doanh nghiệp

- Khái niệm: Chi phí quản lý doanh nghiệp là chi phí quản lý chung của tồn doanh

nghiệp bao gồm: Chi phí quản lý hành chính, chi phí tổ chức và chi phí sản xuất phát sinh

trong tồn doanh nghiệp.

- Nội dung: Kế toán sử dụng tài khoản 642 - "CPQLDN" để tập hợp tiền và kết

chuyển CPQLDN phát sinh trong kỳ kế toán.

Nội dung và kết cấu của TK 642 - CPQLDN

TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

- Các chi phí quản lý thực tế phát - Các khoản ghi giảm chi phí quản lý doanh

sinh trong kỳ

63SV: Đào Thị Thu Trangnghiệp

63Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính- Cuối kỳ kết chuyển CPQLDN để xác định

kết quả kinh doanh hoặc chờ kết chuyển.

TK 642 - Không có số dư cuối kỳ

Kế tốn CPQLDN cần theo dõi chi tiết theo nội dung kinh tế của chi phí quản lý

doanh nghiệp.

TK 642 - Có 8 tài khoản cấp II

+ TK 6421 - Chi phí vật liệu quản lý

+ TK 6422 - Chi phí vật liệu quản lý

+ TK 6423 - Chi phí đồ dùng văn phòng

+ TK 6424 - Chi phí khấu hao tài sản cố định

+ TK 6426 - Chi phí dự phòng

+ TK 6425 - Thuế, phí và lệ phí

+ TK 6427 - Chi phí dịch vụ mua ngồi

+ TK 6428 - Chi phí bằng tiền khác.

b.Nội dung hạch toán cụ thể CPQLDN phát sinh thực tế trong tháng của Công ty

TNHH Zhong Xin Hoa Sen

1. Trả lương nhân viên văn phòng: 16.000.000

Nợ TK 642 (6421): 16.000.000

Có TK 334: 16.000.000

2. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ và CPQLDN

Nợ TK 642 (6421): 3.520.000

Có TK 338: 3.520.000

Chi tiết: TK 3382: 480.000

TK 3383: 2.880.000

TK 3384: 160.000

3. Tiền photo, mua giấy, bút văn phòng chi bằng tiền mặt

Nợ TK 642 (6422): 50.000

Có TK111: 50.000

4. Khấu hao một số máy vi tính văn phòng

64SV: Đào Thị Thu Trang64Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhNợ TK 642 (6424): 110.000

Có TK 214: 110.000

5. Trả tiền điện, nước, lệ phí

Nợ TK 642 (6425): 1.020.000

Có TK 11: 1.020.000

6. Chi phí tiếp khách chi bằng tiền mặt

Nợ TK 642 (6428): 100.000

CóTK 111: 100.00065SV: Đào Thị Thu Trang65Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhCơng ty cổ phần Ngọc Anh

CHỨNG TỪ GHI SỔ

Ngày 30 tháng 4 năm 2005

Số: 06

Nội dungSố hiệu TKSố tiềnGhi chúNợTrả lương NV văn phòng642133416.000.000Trích BHYT, BHXH,CPBH642133823.520.0006421338364213384Trả tiền photo, giấy, bút VP642211150.000Trích khấu hao 8 máy vi tính6424214110.000Trả tiền điện, lệ phí, phí64251111.020.000xx20.800.000……………

CộngKèm theo 2 chứng từ gốc.

Người lậpKế toán trưởng(Ký)(Ký)2.2.3.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh.

Kết quả kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh và các

hoạt động khác của doanh nghiệp sau một thời kỳ nhất định biểu hiện bằng số tiền lãi lỗ.

66SV: Đào Thị Thu Trang66Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhCuối tháng sau khi hạch tốn doanh thu, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh

nghiệp, thuế và các khoản có liên quan đến tiêu thụ, kế tốn xác định kết quả bán hàng để

phản ánh kết quả bán hàng, cơng ty sử dụng TK 911.

Việc xác định chính xác kết quả của hoạt động sản xuất kinh doanh là cơ sở để công

ty xác định đúng đắn về hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Xác định kết quả sản xuất kinh doanh thể hiện trên các chứng từ ghi sổ, chứng từ ghi

sổ được ghi chép căn cứ vào các sổ chi tiết phải thu của khách hàng, sổ chi tiết TK 641, sổ

chi tiết TK 642…

TK 911 – Xác định KQKD

Chi phí sản xuất kinh doanh liên quan đến Tổng doanh thu thuần về tiêu thụ trong kỳ.

hàng hoá, dịch vụ tiêu thụ (GVHB, CPBH,Tổng số thu nhập hoạt động tài chính và thuCPQLDN…)nhập bất thường.Chi phí hoạt động TC và hoạt động bất

thường- Kết chuyển kết quả hoạt động sản xuất

kinh doanh (lỗ)Kết chuyển kết quả các hoạt động kinh

doanh (lãi)

TK 911 khơng có số dư cuối kỳ.

Để xác định kết quả bán hàng, cuối tháng sau khi tổng hợp chi phí phát sinh trong

tháng cùng với giá trị hàng mua về để bán kế toán xác định giá vốn hàng bán để phản ánh

vào chứng từ ghi sổ.

Cuối tháng, kế tốn kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp,

doanh thu bán hàng sang TK911 để công ty xác định kết quả bán hàng.

1. Kết chuyển doanh thu thuần:

* Xác định DTBH:

-Bút chì 2B: 24 x 1.450.000 = 34.800.000

-Bút chì HB: 22 x 2.260.000 = 49.720.000

-Bút chì 5B: 12 x 3.920.000 = 47.040.000

-Bút chì màu: 30 x 1.970.000 = 59.100.000

Tổng:190.660.000* Xác định các khoản giảm trừ doanh thu:

67SV: Đào Thị Thu Trang67Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính-Bút chì 2B:290.000-Bút chì HB:452.000-Bút chì 5B:235.000-Bút chì màu:475.800Tổng:1.452.800* Xác định doanh thu thuần:

DTT = DTBH - Các khoản GTDT = 190.660.000 - 1.452.800 = 189.207.200

Nợ TK 511: 189.207.200

Có TK 911: 189.207.200

2. Kết chuyển trị giá vốn hàng hoá, dịch vụ đã bán giá vốn của:

-Bút chì 2B: 24 x 1.010.000 = 24.240.000

-Bút chì HB: 22 x 1.820.000 = 40.040.000

-Bút chì 5B: 12 x 3.120.000 = 37.440.000

-Bút chì màu: 30 x 1.250.000 = 37.500.000

Tổng:139.220.000Nợ TK 911: 139.220.000

Ct: Bút chì 2B: 24 x 1.010.000 = 24.240.000

-Bút chì HB: 22 x 1.820.000 = 40.040.000

-Bút chì 5B: 12 x 3.120.000 = 37.440.000

-Bút chì màu: 30 x 1.250.000 = 37.500.000

Có TK 632: 139.220.000(CT: Bút chì 2B: 24 x 1.010.000 = 24.240.000

-Bút chì HB: 22 x 1.820.000 = 40.040.000

-Bút chì 5B: 12 x 3.120.000 = 37.440.000

-Bút chì màu: 30 x 1.250.000 = 37.500.000)

3. Kết chuyển chi phí bán hàng.

Phân bổ chi phí bán hàng cho:

-Bút chì 2B: (34.800.000 : 190.660.000) * 13.165.000 = 2.402.926

-Bút chì HB: (49.720.000 : 190.660.000) * 13.165.000 = 3.433.146

-Bút chì 5B: (47.040.000 : 190.660.000) * 13.165.000 = 3.298.094

-Bút chì màu:4.030.834Nợ TK 911 : 13.165.000

68SV: Đào Thị Thu Trang68Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhChi tiết: -Bút chì 2B: 2.402.926

-Bút chì HB: 3.433.146

-Bút chì 5B: 3.298.094

-Bút chì màu: 4.030.834)

Có TK 641 : 13.165.000

(CT:-Bút chì 2B: 2.402.926-Bút chì HB: 3.433.146

-Bút chì 5B: 3.298.094

-Bút chì màu: 4.030.834)

4. Kết chuyển chi phí quản lý doanh nghiệp

Phân bổ chi phí quản lý doanh nghiệp cho.

-Bút chì 2B: (34.800.000 : 190.660.000) * 20.800.000 = 3.796.496

-Bút chì HB: (49.720.000 : 190.660.000) * 20.800.000 = 5.424.189

-Bút chì 5B: (47.040.000 : 190.660.000) * 20.800.000 = 5.131.815

-Bút chì màu:6.447.500Nợ TK 911: 20.800.000

Chi tiết: Bút chì 2B: 3.796.496

-Bút chì HB: 5.424.189

-Bút chì 5B: 5.131.815

-Bút chì màu: 6.447.500

Có TK 642 : 20.800.000

(Chi tiết:Bút chì 2B: 3.796.496-Bút chì HB: 5.424.189

-Bút chì 5B: 5.131.815

-Bút chì màu: 6.447.500)

5. Xác định kết quả tiêu thụ hàng hóa của từng mặt hàng cả doanh nghiệp.

KQKD = DTT – GVHB – CPBH –CPQLDN

KQKD = 189.207.200 – 139.220.000 – 13.165.000 – 20.800.000

= 16.022.200

Cụ thể:

KQKD bút chì 2B:

34.800.000 – 290.000 – 24.240.000 – 2.402.920 – 3.796.496 = 4.070.584

69SV: Đào Thị Thu Trang69Lớp: CQ50/21.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu 2.9: Mẫu chứng từ ghi sổ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x