Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Biểu 2.5: Hóa đơn GTGT

Biểu 2.5: Hóa đơn GTGT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhNgười mua hàngKế tốn trưởng(Ký)

(Ký)

Đơn vị: Công ty TNHH Zhong Xin Hoa Sen

Địa chỉ: KCN Châu Sơn, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà NamThủ trưởng đơn vị

(Ký)

Mẫu số: 01 - TT

QĐ số 48/2006- QĐBTC

Ngày 16/09/2006 của BTCPHIẾU THU

Ngày 15 tháng 01 năm 2016

Quyển số: …..

Số 242

Nợ TK 111

Có TK511

Có TK 33311

Có TK33322

Họ tên người nộp: Cửa hàng Phương Trang

Địa chỉ: Số 160 Minh Khai - Hà Nội

Lý do nộp: Tiền hàngHĐ: 59224Số tiền: 18.403.000

Viết bằng chữ: Mười tám triệu bốn trăm linh ba nghìn đồng

Kèm theo một chứng từ gốc.

Kế toán trưởngNgười lập phiếu(Ký)(Ký)Đã nhận đủ số tiền: Một triệu năm trăm linh bốn nghìn tám trăm đồng.

Ngày 15 tháng 01 năm 2016

Thủ quỹ

(Ký)

+ Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc)

+ Số tiền quy đổi

b. Bán chịu cho khách hàng

Sau khi giao hàng, đại diện bên mua ký nhận vào chứng từu thì hàng hố được xác

nhận là đã được tiêu thụ.

45SV: Đào Thị Thu Trang45Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhĐây là trường hợp khách hàng mua chịu nên căn cứ vào hoá đơn GTGT, kế toán

phản ảnh vào chứng từ ghi sổ chi tiết thanh tốn với người mua.

Đơn vị: Cơng ty TNHH Zhong Xin Hoa SenMẫu số: 01 - VTĐịa chỉ: KCN Châu Sơn, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà NamQĐ số 48/2006- QĐBTC

Ngày 16/09/2006 của BTCPHIẾU XUẤT KHO

Ngày 18/1/2016

Nợ TK 632

Có TK155

Họ tên người nhận: Cửa hàng bách hoá Thanh Xuân

Địa chỉ: Thanh Xuân Bắc - Thanh Xuân - Hà Nội

Lý do xuất: Bán hàng

Xuất tại kho: Châu SơnSTTTên sản phẩm, hàng hoádịch vụsốSản lượng

ĐVTYêu cầuThựcĐơn giáThành tiềnxuất1Bút chì 2BThùng101.010.00010.100.0002Bút chì HBThùng101.820.00018.200.000Cộng28.300.000Xuất ngày 18 tháng 01 năm 2016

Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởngPhụ trách cung tiêuNgười nhậnThủ kho(Ký)(Ký)(Ký)(Ký)(Ký)46SV: Đào Thị Thu Trang46Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhHỐ ĐƠN GTGTMã số: 01-GTKT-3LLLiên 1 (Lưu)Số: 0059225Ngày 18 tháng 01 năm 2016Đơn bị bán hàng: Công ty TNHH Zhong Xin Hoa Sen

Địa chỉ: KCN Châu Sơn, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà NamSố TK:Điện thoại:Mã số: 0700519739Họ và tên khách hàng: Cửa hàng bách hoá Thanh Xuân

Địa chỉ: Thanh Xuân - Hà Nội

Tên đơn vị:Số TK:Hình thức thanh toán: Chưa thu tiền

STT1Tên sản phẩm hàng hoá

dịch vụ

Bút chì 2BMã số:…

Sản lượngMã số ĐVTYêu cầuThùnThực

xuấtĐơn giáThành tiền101.450.00014.500.000102.260.00022.600.000g

2Bút chì HBThùn

gCộng37.100.000Cộng tiền hàng:37.100.000Thuế suất thuế GTGT 10% thuế GTGT:3.710.000Tổng thanh toán:40.810.000Số tiền viết bằng chữ: Bốn mươi triệu tám tram mười nghìn đồng.

Người mua hàngKế tốn trưởngThủ trưởng đơn vị(Ký)(Ký)(Ký)47SV: Đào Thị Thu Trang47Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhĐơn vị: Cơng ty TNHH Zhong Xin Hoa SenMẫu số: 02 - VTĐịa chỉ: KCN Châu Sơn, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà NamQĐ số 48/2006 QĐ BTC

Ngày 16/09/2006 của BTC

Số 49234PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 20/01/2016

Nợ TK 632

Có TK155

Họ tên người nhận: Cửa hàng Phương Tú

Địa chỉ: Đường Quang Trung - Hà Đông

Lý do xuất: Bán hàng

Xuất tại kho: Ninh SởSTTTên sản phẩm, hàng hố dịch Mã

vụsốSản lượng

ĐVTu cầuThựcĐơn giáThành tiềnxuất1Bút chì HBThùng331.820.0005.460.0002Bút chì 5BThùng113.120.0003.120.0003Bút chì màu (loại 24 màu)Thùng221.250.0002.500.000….Cộng11.080.000

Xuất ngày 20 tháng 01 năm 2016Thủ trưởng đơn vịKế toán trưởngPhụ trách cung tiêuNgười nhậnThủ kho(Ký)(Ký)(Ký)(Ký)(Ký)HỐ ĐƠN GTGT

Liên 3 (Dùng để thanh tốn)

48SV: Đào Thị Thu TrangMã số: 01-GTKT-3LL

Số: 005922948Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhNgày 20 tháng 01 năm 2016Đơn bị bán hàng: Công ty TNHH Zhong Xin Hoa Sen

Địa chỉ: KCN Châu Sơn, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà NamSố TK:Điện thoại:Mã số: 0700519739Họ và tên khách hàng: Cửa hàng Phương Tú

Địa chỉ: Đường Quang Trung - Hà Đơng

Tên đơn vị:Số TK:Hình thức thanh toán: Chưa thu được tiền

STTTên sản phẩm hàng hố dịch

ĐVT

vụ1Bút chì HB2

3Mã số:…Sản lượngĐơn giáThành tiềnThùng32.260.0006.780.000Bút chì 5BThùng13.920.0003.920.000Bút chì màu (loại 24 màu)Thùng21.970.0003.940.000Cộng14.640.000

Cộng tiền hàng:14.640.000Thuế suất thuế GTGT 10% thuế GTGT:1.464.000Tổng thanh toán:16.104.000Số tiền viết bằng chữ: Mười sáu triệu một trăm linh bốn nghìn đồng.

Người mua hàngKế toán trưởngThủ trưởng đơn vị(Ký)(Ký)(Ký)49SV: Đào Thị Thu Trang49Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhBiểu 2.6: Mẫu sổ chi tiết doanh thu tài khoản 511

Công ty TNHH Zhong Xin Hoa Sen

SỔ CHI TIẾT DOANH THU TK 511

Tên mặt hàng: Bút chì HB

Loại ngoại tệ

ĐVT

Ngày

thángDiễn giải02/01/20 XB

cho

16

siêu thị sao

HN

02/01/20 XB cho CH

16

Phương Tú

15/01/20 XB cho CH

16

Phương

Trang

15/01/

XB cho CH

2016

BHBưởi

18/01/20 XB cho BH

16

Thanh

Xuân

20/01/20 XB

cho

16

Phương Tú

30/04/20 XB

cho

16

anh Tùng

Cộng

131Số

lượ

ng2111TKĐ

ƯDoanh thu

Thành tiền

Đơn giá: VNĐ

: đồngCác khoản giảm trừ

ThuếTK 532TK111TK131TổngTK3331TK3332TổngTK111TK131Tổng

2.260.000

4.520.000

4.520.000

452.000

452.00012.260.0002.260.0002.260.000226.000226.00011122.260.0004.520.0004.520.000452.000452.00013132.260.0006.780.0006.780.000678.000678.000

131

10

2.260.000

22.600.000

22.600.000

2.260.000

2.260.000

452.000

452.000

131

3

2.260.000

6.780.000

6.780.000

678.000

678.000

111

1

2.260.000

2.260.000

2.260.000

226.000

226.000222.260.0009.040.00040.680.00049.720.0004.972.000452.000452.000504.972.00050SV: Đào Thị Thu TrangLớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhCơng ty TNHH Zhong Xin Hoa Sen

SỔ CHI TIẾT DOANH THU TK 511

Tên mặt hàng: Bút chì 2BNgày

tháng02/01/

2016

02/01/

201615/01/

2016

15/01/

201618/01/

201620/04/

201630/04/

2016TK

Đ

Số

Ư lượngDiễn giảiXB cho siêu

thị sao HN

XB cho CH

Phương TúXB cho CH

Phương Trang

XB cho CH

BHBưởiXB cho BH

Thanh XuânXB cho CH

Thu MaiXB cho anh

Tùng

CộngDoanh thu

Thành tiền

Đơn giáTK131TổngTK3331

2.900.000

2.900.000

290.0002.900.000290.000

4.350.000

435.0002.900.0002.900.000290.000

13

1

111

2

1.450.00021.450.000 2.900.000

111

31.450.000 4.350.00013

113

111121.450.000

10

1.450.000

31.450.000 4.350.000

4.350.000

21.450.000 2.900.000

2.900.000241.450.000 14.500.00 20.300.000 34.800.000 3.480.000

0

11151: VNĐĐVT: đồngCác khoản giảm trừTK111Loại ngoại tệ

14.500.000 14.500.000 1.450.000Thuế

TK333

2

Tổng290.000TK 532

TK11

TK131 Tổng

1

290.000435.000290.0001.450.000

435.000

435.000

290.000

290.0003.480.00051SV: Đào Thị Thu TrangLớp: CQ50/21.01290.000 290.000290.000 290.000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Biểu 2.5: Hóa đơn GTGT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x