Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 1.12: Trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

Sơ đồ 1.12: Trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính1.4.1.1.Khái niệm

Kết quả hoạt động kinh doanh là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh

doanh thông thường và các hoạt động khác của doanh nghiệp trong một thời kỳ nhất định,

biểu hiện bằng số tiền lãi hay lỗ

Bao gồm:

Kết quả hoạt động kinh doanh thông thường: là kết quả từ những hoạt động tạo ra doanh

thu của doanh nghiệp (hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính)Kết quả hoạt động khác: là kết quả từ những hoạt động khác tạo ra thu nhập của doanh

nghiệp.

1.4.1.2.Cách xác định kết quả kinh doanhKết quả

hoạt động

kinh

doanh

thông

thướng=Doanh thu

thuần về BH

và CCDVKết quả khác-+Thu nhập khác=Tổng LNKT trước thuế TNDNDoanh thu

hoạt động

tài chínhThuế TNDN tạm phải nộp ==Chi

- phí

tài

chính-CPBH,

CPQLDN

tính cho

hàng đã tiêu

thụChi phí khác-LN của hoạt động KD=LN kế tốn sau thuế TNDNGiá vốn

hàng

bán+LN của hoạt động khácTổng LNKT trước thuế XThuế suất thuế TNDNTổng LN kế toán trước thuế TNDN

_

Thuế TNDN tạm phải nộp24SV: Đào Thị Thu Trang24Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính1.4.2.Tài khoản kế tốn sử dụng

TK sử dụng: 911, 421

Các TK liên quan:

TK 511, 512, 515, 711TK 632, 635TK 641, 642TK 811, 812

Doanh thu và chi phí trong kỳ phải đảm bảo:Nguyên tắc phù hợpNguyên tắc trọng yếuNgun tắc thận trọngĐúng niên độ kế tốn

Trình tự xác định kết quả kinh doanh:Tập hợp chi phí bán hàngTập hợp chi phí quản lý doanh nghiệp (lưu ý các khoản dự phòng)Xác định kết chuyển doanh thu, các khoản giảm trừ doanh thuXác định kết chuyển giá vốnKết chuyển chi phí bán hàngKết chuyển chi phí quản lýTập hợp kết chuyển các khoản chi phí, thu nhập khác, tài chính bất thườngXác định lãi lỗ trong kỳ

TK sử dụng chủ yếu:TK 911 – Xác định kết quả kinh doanhTài khoản 421- Lợi nhuận chưa phân phối

TK 421 có 2 tài khoản cấp 2:

+ Tài khoản 4211- Lợi nhuận năm trước

+ Tài khoản 4212- Lợi nhuận năm nay.25SV: Đào Thị Thu Trang25Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính1.4.3. Trình tự kế tốn

Sơ đồ 1.13: Trình tự kế tốn xác định kết quả bán hàngTk 632TK 911(1)Kết chuyển giá vốnTK 511, 512

(5)Kết chuyển DT thuầnTK 641, 642TK515(2)Kết chuyển CPBH,

CPQLDN(6)Kết chuyển DT thuần, HĐTCTK 635, 811TK 711(3)Kết chuyển CPTC, CP khác(7)Kết chuyển TN khácTK 821TK 421(4)Kết chuyển CP thuế TNDN(8b)Kết chuyển lỗ HĐKD(8a)Kết chuyển lãi HĐKD

1.5.Hình thức sổ kế tốn sử dụng trong kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

1.5.1.Hình thức nhật kí chung

Hệ thống sổ kế tốn của hình thức kế tốn nhật kí chung:

-Sổ nhật kí chung-Sổ cái các tài khoản 632, 511, 512, 531, 532, 641, 642, 911, 421…-Các bảng kê, sổ, thẻ kế tốn chi tiết-Các sổ nhật kí chun dùng như nhật kí chi tiền, nhật kí thu tiền, nhật kí mua hàng, nhật kí

bán hàng26SV: Đào Thị Thu Trang26Lớp: CQ50/21.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhSơ đồ 1.14: Trình tự và phương pháp ghi sổ của hình thức nhật kí chung1.5.2.Hình thức nhật kí- sổ cái

Hệ thống sổ kế tốn của hình thức nhật kí- sổ cái

-Sổ nhật kí- sổ cái-Sổ chi tiết các tài khoản có liên quan:sổ chi tiết ngun vật liệu, hàng hóa, … sổ chi tiết

thanh tốn với người mua, người bán…27SV: Đào Thị Thu Trang27Lớp: CQ50/21.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 1.12: Trình tự kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x