Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Form quản trị người dùng

Form quản trị người dùng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

ELSE

IF (EMPTY(thisform.text2.Value) OR EMPTY(thisform.text3.Value))

=MESSAGEBOX("Nhap day du thong tin!",30)

ELSE

thisform.command1.Caption='Them'

**************************

*************************

APPEND BLANK

REPLACE mahh WITH ALLTRIM(thisform.text1.Value)

REPLACE tenhh WITH thisform.text2.Value

REPLACE gia WITH thisform.text3.Value

thisform.grid1.Refresh

thisform.grid1.setfocus

thisform.text1.Readonly= .T.

thisform.text2.Readonly= .T.

thisform.text3.Readonly= .T.

thisform.text1.value=''

thisform.text2.value=''

thisform.text3.value=VAL('')

thisform.command2.Enabled=.T.

thisform.command3.Enabled=.T.

thisform.command5.Enabled=.T.

MESSAGEBOX("them thanh cong!",0+32,"Thong bao!")

ENDIF

ENDIF

thisform.text2.SetFocus

Sự kiện click nút sửa

SELECT hanghoa

IF thisform.command2.Caption='Sua'

thisform.command2.Caption='Lu'

thisform.command1.Enabled=.F.

thisform.command3.Enabled=.F.

thisform.command4.Enabled=.F.

thisform.text1.value=mahh

thisform.text2.value=tenhh

thisform.text3.value=gia

thisform.text1.Readonly= .F.

thisform.text2.Readonly= .F.

thisform.text3.Readonly= .F.

xy=RECNO()

Sv: Trần Khánh Chi86Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

ELSE

IF (EMPTY(thisform.text2.Value) OR EMPTY(thisform.text3.Value))

=MESSAGEBOX("Nhap day du thong tin!",30)

ELSE

thisform.command2.Caption='Sua'

thisform.command1.Enabled=.T.

thisform.command3.Enabled=.T.

thisform.command4.Enabled=.T.

SELECT hanghoa

GO xy

REPLACE mahh WITH ALLTRIM(thisform.text1.Value)

REPLACE tenhh WITH ALLTRIM(thisform.text2.Value)

REPLACE gia WITH thisform.text3.Value

thisform.grid1.setfocus

thisform.grid1.Refresh

thisform.text1.Readonly= .T.

thisform.text2.Readonly= .T.

thisform.text3.Readonly= .T.

thisform.text1.value=''

thisform.text2.value=''

thisform.text3.value=VAL('')

thisform.command2.Enabled=.T.

thisform.command3.Enabled=.T.

thisform.command5.Enabled=.T.

MESSAGEBOX("Sua thanh cong!",0+32,"Thong bao!")

ENDIF

ENDIF

Sự kiện click nút xoá

SET DELETED ON

IF MESSAGEBOX("Co muon xoa khong?",4+32+256,'xoa')=6

DELETE

thisform.grid1.refresh

thisform.grid1.SetFocus

ENDIF

 Form hoá đơn GTGTSự kiện click nút tạo hoá đơn

IF this.Caption='Tạo hoá đơn'

this.Caption = 'Lưu'

thisform.text1.ReadOnly= .F.

thisform.text2.ReadOnly= .F.

Sv: Trần Khánh Chi87Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

thisform.text4.ReadOnly= .F.

thisform.text5.ReadOnly= .F.

thisform.text6.ReadOnly= .F.

thisform.text7.ReadOnly= .F.

thisform.text9.ReadOnly= .F.

thisform.text10.ReadOnly= .F.

thisform.text11.ReadOnly= .F.

thisform.text12.ReadOnly= .F.

thisform.text13.ReadOnly= .F.

thisform.text14.ReadOnly= .F.

thisform.text15.ReadOnly= .F.

thisform.combo1.ReadOnly= .F.

thisform.combo2.ReadOnly= .F.

thisform.combo3.ReadOnly= .F.

thisform.combo4.ReadOnly= .F.

thisform.combo5.ReadOnly= .F.

thisform.combo6.ReadOnly= .F.

thisform.command5.Enabled=.T.

thisform.command6.Enabled=.T.

thisform.command7.Enabled=.T.

*******************************

thisform.text1.value=''

thisform.text4.value=''

thisform.text5.value=''

thisform.text6.value=''

thisform.text7.value=''thisform.text9.value=''

thisform.text2.value= DATE()

*CTOD('')

thisform.text11.value=''

thisform.text10.value=0

thisform.text12.value=0

thisform.text13.value=0

thisform.text14.value=0

thisform.text15.value=0

thisform.combo5.setfocus

**********************************************

SELECT hoadon

Public x,i,j

j=''

GO BOTTOM

Sv: Trần Khánh Chi88Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

x=STR((VAL(RIGHT(ALLTRIM(sohdb),5))+1),5)

FOR i=1 TO LEN(x)

IF SUBSTR(x,i,1)=' '

j=j+'0'

ENDIF

ENDFOR

x='HD'+j+ALLTRIM(x)

thisform.text1.Value=x

tongtien1=0

**********************************************************

SELECT donghoadon

SET FILTER TO ALLTRIM(sohdb)=ALLTRIM(thisform.text1.Value)

**********************************************************

ELSE

this.Caption='Tao hoa don'

SELECT hoadon

APPEND BLANK

replace sohdb WITH thisform.text1.value

replace ngaylap WITH thisform.text2.value

replace makh WITH thisform.combo5.value

replace noidung WITH thisform.text7.value

replace hinhthuctt WITH thisform.combo1.value

replace tkno WITH thisform.combo2.value

replace tkco WITH thisform.combo3.value

replace tongtien WITH thisform.text12.value

replace chietkhau WITH thisform.text14.value

replace

thuegtgt

WITH

IIF(thisform.combo4.value='0%',0,IIF(thisform.combo4.value='5%',0.05,IIF(t

hisform.combo4.value='10%',0.1,0.2)))

thisform.grid1.Refresh

*******************************

thisform.text1.ReadOnly= .T.

thisform.text2.ReadOnly= .T.

thisform.text4.ReadOnly= .T.

thisform.text5.ReadOnly= .T.

thisform.text6.ReadOnly= .T.

thisform.text7.ReadOnly= .T.

thisform.text9.ReadOnly= .T.

thisform.text10.ReadOnly= .T.

thisform.text11.ReadOnly= .T.

Sv: Trần Khánh Chi89Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

thisform.text12.ReadOnly= .T.

thisform.text13.ReadOnly= .T.

thisform.text14.ReadOnly= .T.

thisform.text15.ReadOnly= .T.

thisform.combo1.ReadOnly= .T.

thisform.combo2.ReadOnly= .T.

thisform.combo3.ReadOnly= .T.

thisform.combo4.ReadOnly= .T.

thisform.combo5.ReadOnly= .T.

thisform.combo6.ReadOnly= .T.

thisform.command5.Enabled=.F.

thisform.command6.Enabled=.F.

thisform.command7.Enabled=.F.

ENDIF

Sự kiện click nút huỷ

thisform.text1.ReadOnly= .T.

thisform.text2.ReadOnly= .T.

thisform.text4.ReadOnly= .T.

thisform.text5.ReadOnly= .T.

thisform.text6.ReadOnly= .T.

thisform.text7.ReadOnly= .T.

thisform.text9.ReadOnly= .T.

thisform.text10.ReadOnly= .T.

thisform.text11.ReadOnly= .T.

thisform.text12.ReadOnly= .T.

thisform.text13.ReadOnly= .T.

thisform.text14.ReadOnly= .T.

thisform.text15.ReadOnly= .T.

thisform.combo1.ReadOnly= .T.

thisform.combo2.ReadOnly= .T.

thisform.combo3.ReadOnly= .T.

thisform.combo4.ReadOnly= .T.

thisform.combo5.ReadOnly= .T.

thisform.combo6.ReadOnly= .T.

thisform.command5.Enabled=.F.

thisform.command6.Enabled=.F.

thisform.command7.Enabled=.F.

******************************************

SELECT donghoadon

Sv: Trần Khánh Chi90Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

SET DELETED ON

DELETE FOR ALLTRIM(sohdb)=ALLTRIM(thisform.text1.Value)

thisform.grid2.Refresh

SELECT hoadon

*******************************************

thisform.text1.value=''

thisform.text4.value=''

thisform.text5.value=''

thisform.text6.value=''

thisform.text7.value=''

thisform.text9.value=''

thisform.text2.value=CTOD('')

thisform.text11.value=''

thisform.text10.value=0

thisform.text12.value=0

thisform.text13.value=0

thisform.text14.value=0

thisform.text15.value=0

thisform.command1.Caption='Tao H§'

thisform.command2.Caption='Sua H§'

Sự kiện click nút sửa hố đơn

IF this.Caption='Sua H§'

this.Caption='Luu H§'

****************************

thisform.text1.ReadOnly= .F.

thisform.text2.ReadOnly= .F.

thisform.text4.ReadOnly= .F.

thisform.text5.ReadOnly= .F.

thisform.text6.ReadOnly= .F.

thisform.text7.ReadOnly= .F.

thisform.text9.ReadOnly= .F.

thisform.text10.ReadOnly= .F.

thisform.text11.ReadOnly= .F.

thisform.text12.ReadOnly= .F.

thisform.text13.ReadOnly= .F.

thisform.text14.ReadOnly= .F.

thisform.text15.ReadOnly= .F.

thisform.combo1.ReadOnly= .F.

thisform.combo2.ReadOnly= .F.

thisform.combo3.ReadOnly= .F.

Sv: Trần Khánh Chi91Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

thisform.combo4.ReadOnly= .F.

thisform.combo5.ReadOnly= .F.

thisform.combo6.ReadOnly= .F.

thisform.command5.Enabled=.T.

thisform.command6.Enabled=.T.

thisform.command7.Enabled=.T.

*******************************

SELECT hoadon

thisform.text1.Value=sohdb

thisform.text2.Value=ngaylap

thisform.combo5.Value=makh

thisform.combo5.InteractiveChange

SELECT hoadon

thisform.text7.Value=noidung

thisform.text12.Value=tongtien

thisform.text13.Value=thuegtgt*tongtien

thisform.text14.Value=chietkhau

SELECT hoadon

thisform.combo1.Value=hinhthuctt

SELECT hoadon

thisform.combo2.Value=tkno

thisform.combo3.Value=tkco

thisform.combo4.Value=IIF(thuegtgt=0,'0%',IIF(thuegtgt=0.05,'5%',IIF(thueg

tgt=0.1,'10%','20%')))

thisform.text15.click

tongtien1=thisform.text12.Value

ELSE

this.Caption='Sửa hoá đơn'

SELECT hoadon

replace sohdb WITH thisform.text1.value

replace ngaylap WITH thisform.text2.value

replace noidung WITH thisform.text7.value

replace makh WITH thisform.combo5.value

replace hinhthuctt WITH thisform.combo1.value

replace tkno WITH thisform.combo2.value

replace tkco WITH thisform.combo3.value

replace tongtien WITH thisform.text12.value

replace chietkhau WITH thisform.text14.valueSv: Trần Khánh Chi92Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

replace

thuegtgt

WITH

IIF(thisform.combo4.value='0%',0,IIF(thisform.combo4.value='5%',0.05,IIF(thisfor

m.combo4.value='10%',0.1,0.2)))

thisform.grid1.Refresh

*******************************

thisform.text1.ReadOnly= .T.

thisform.text2.ReadOnly= .T.

thisform.text4.ReadOnly= .T.

thisform.text5.ReadOnly= .T.

thisform.text6.ReadOnly= .T.

thisform.text7.ReadOnly= .T.

thisform.text9.ReadOnly= .T.

thisform.text10.ReadOnly= .T.

thisform.text11.ReadOnly= .T.

thisform.text12.ReadOnly= .T.

thisform.text13.ReadOnly= .T.

thisform.text14.ReadOnly= .T.

thisform.text15.ReadOnly= .T.

thisform.combo1.ReadOnly= .T.

thisform.combo2.ReadOnly= .T.

thisform.combo3.ReadOnly= .T.

thisform.combo4.ReadOnly= .T.

thisform.combo5.ReadOnly= .T.

thisform.combo6.ReadOnly= .T.

thisform.command5.Enabled=.F.

thisform.command6.Enabled=.F.

thisform.command7.Enabled=.F.

ENDIF

Sự kiện click nút xoá hoá đơn

PUBLIC abc

SELECT hoadon

abc=sohdb

SET DELETED ON

IF MESSAGEBOX("Co muon xoa khong?",4+32+256,'xãa')=6

DELETE

SELECT donghoadon

DELETE FOR sohdb=abc

SELECT hoadon

thisform.grid1.refresh

thisform.grid1.SetFocus

ENDIFSv: Trần Khánh Chi93Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

PHẦN KẾT LUẬN

Với những kiến thức đã học trong suốt bốn năm qua, đặc biệt là những

kiến thức thực tế đã tích lũy được trong thời gian thực tập cùng với sự hướng

dẫn tận tinh của cô Trần Thị Hương em đã chọn đề tài “Xây dựng phần

mềm kế tốn bán hàng tại cơng ty TNHH Dệt May và Xây Dựng Hồng

Loan” và đã hoàn thành đồ án tốt nghiệp của minh.

Cơng tác kế tốn bán hàng tại cơng ty mặc dù đã áp dụng công nghệ thông

tin nhưng vẫn thủ công do vậy phần mềm này được sử dụng để hỡ trợ cơng tác kế

tốn tại cơng ty TNHH Dệt May và Xây Dựng Hồng Loan nhằm giúp cho quá

trinh quản lý được hoàn thiện hơn, đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Nhưng kiến thức còn hạn chế và thời gian thực tập có hạn nên phần

mềm của em khơng tránh khỏi những thiếu sót, em kính mong sẽ nhận được ý

kiến đóng góp của các thầy giáo cơ giáo, các cơ chú, anh chị trong phòng kế

tốn cơng ty, để em có nhiều kinh nghiệm q giá hơn, khắc phục những

khuyết điểm và có thể thêm những chức năng mới ưu việt hơn trong tương lai.

Sau này khi có điều kiện em sẽ phát triển phần mềm có khả năng ứng

dụng cho các doanh nghiệp khác khơng chỉ cơng tác kế tốn doanh thu bán

hàng và nợ phải thu.

Một lần nữa em xin cảm ơn thầy VŨ BÁ ANH, các anh chị phòng Tài

chính-kế tốn trong Công ty TNHH Dệt May và Xây Dựng Hồng Loan, gia

đinh, bạn bè đã giúp em hoàn thành đề tài này.

Hà Nội, ngàythángnăm 2017Sinh viênTRẦN KHÁNH CHI

Sv: Trần Khánh Chi94Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài ChínhDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] –TS Vũ Bá Anh. Giáo trinh Cơ sở dữ liệu 2 - HVTC.

[2] –ThS Phan Phước Long. Giáo trinh Cơ sở dữ liệu 3 - HVTC.

[3] - Nguyễn Văn Ba. Phân tích và thiết kế hệ thống thơng tin. Nhà xuất

bản Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2006.

[4] - Nguyễn Văn Vỵ - Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý.

Nhà xuất bản khoa học tự nhiên và công nghệ Hà Nội, 2007.

[5] - PGS.TS Ngô Thế Chi – TS Trương Thị Thuỷ - Giáo trinh kế tốn

Tài chính - Học viện tài chính. Nhà x́t bản Tài chính – Hà Nội, 2013.Sv: Trần Khánh Chi95Lớp:CQ51/41.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Form quản trị người dùng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x