Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 12: Menu Quản trị người dùng

Hình 12: Menu Quản trị người dùng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

 Menu Danh mục:

Cho phép quản lý (thêm, sửa, xoá, quay lại, in, xem) các danh mục tài khoản,

danh mục hàng hoá, dịch vụ, danh mục khách hàng, danh mục ngân hàng.Hinh 13: Menu danh mục

 Menu Nghiệp vụ:

Cho phép cập nhật, thêm, sửa, xoá hoá đơn GTGT, phiếu thu/chi, phiếu

nhâp/xuất, giấy báo nợ/ có.Hinh 14: Menu nghiệp vụ

Sv: Trần Khánh Chi75Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

Menu Tìm kiếm:

Cho phép tim kiếm hố đơn, phiếu thu/ chi, danh mụcHinh 15: Menu tim kiếm

 Menu báo cáo:

Cho phép xem và in ra các báo cáo: báo cáo tởng hợp doanh thu, bảng kê hố

đơn bán hàng, sổ chi tiết TK 511, báo cáo tổng hợp hàng bán, báo cáo tổng

hợp bán hàng theo khách hàng, báo cáo chi tiết doanh thuHinh 16: Menu báo cáo

Sv: Trần Khánh Chi76Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

 Menu trợ giúp:

Cho phép xem các thông tin giới thiệu về Công tyHinh 17: Menu trợ giúp

3.5.2.2. Một số form chính

 Form đăng nhập hệ thống :Hinh18: Form đăng nhập hệ thốngSv: Trần Khánh Chi77Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

Xác định đúng người dùng và quyền hạn khi truy cập hệ thống, sau khi

đăng nhập thành công thi vào form chính, còn đăng nhập sai thí có thể đăng

nhập lại hoặc thoát khỏi chương trinh.

 Form quản trị người dùng

Quản trị người dùng: admin sẽ cho phép thêm người dùng và cấp quyền

(toàn quyền, quyền đọc ghi hoặc quyền chỉ xem) cho mỗi người dùng. Danh

sách người dùng, cập nhật thêm, sửa, xoá, phân quyền người dùngHinh 19: Form quản trị người dùng

 Menu danh mục:

Menu danh mục bao gồm: danh mục tài khoản,danh mục nhóm hàng,

danh mục hàng hoá, kho, danh mục khách hàng. Form menu danh mục cho

phép cập nhật thêm, sửa, xoá, quay lại, in.Sv: Trần Khánh Chi78Lớp:CQ51/41.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 12: Menu Quản trị người dùng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x