Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 7: Tiến trình “hạch toán giảm doanh thu”

Hình 7: Tiến trình “hạch toán giảm doanh thu”

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

d. Tiến trinh “Lập sổ”Hinh 8: Tiến trinh “Lập sổ”

e.Tiến trinh “lập báo cáo”Sv: Trần Khánh Chi60Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài ChínhHinh 9: Tiến trinh “lập báo cáo”Sv: Trần Khánh Chi61Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

3.3.3. Mơ hình thực thể liên kết

a. Bảng liệt kê thông tin trên hồ sơ dữ liệuXác định tính chất cho các thuộc tính

Danh sách hồ sơTên viết

tắt1. Hóa đơn GTGTHDTGTSố hóa đơnSctNgày tháng nămNgayThuộc

tính tên

gọiThuộc

tính

trùng

lặpThuộc Thuộc

tính mơ

tính

tả

của mối

liên kết

Số điện thoại khách

Sdt

hàng

Mã số th́ khách hàng Msthue

Số thứ tựSttTên hàng hóaTenhhĐơn vị tínhDvtSố lượng bánSolgĐơn giá bánDgiaThành tiềnTienhangThuế suấtThuesuat

Tài khoản tiềnTktienTài khoản chiết khấutkckTổng tiền thanh toán Tongtien

Tài khoản thuếtkthueTài khoản thành phẩm tktp

Sv: Trần Khánh Chi

62Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

Hinh thức thanh tốnHttt2. Phiếu xuất

Ngày tháng xuấtNgayxuatSố phiếu xuấtSpxuatTên khách nhậnTenkhTài khoản cóTknoTài khoản nợTkcoSố hoá đơnShdLý do xuấtLydoDiễn giảiDiengiaiTên hàngTenhangMã hàngMahangSố lượngSlĐơn giáDgThành tiềnTtMã khoMakhoTên khoTenkhoĐịa chỉDcTên thủ khoTenthukh

o3. Phiếu nhập

Ngày tháng nhậpNgayxuatSố phiếu nhậpSpxuatTên khách trảTenkhSv: Trần Khánh Chi63Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

Tài khoản cóTknoTài khoản nợTkcoSố hố đơnShdLý do trảLydoDiễn giảiDiengiaiTên hàngTenhangMã hàngMahangSố lượngSlĐơn giáDgThành tiềnTtMã khoMakhoTên khoTenkhoĐịa chỉDcTên thủ khoTenthukh

o

4. Phiếu giảm giá

Ngày lậpNgaylapSố phiếuSpTên đơn vịTendvLý doLydoSố hoá đơnShdTài khoản cóTkcoTài khoản nợTknoDiễn giảiDiengiaiSv: Trần Khánh Chi64Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

Tên mặt hàngTenhangMã hàngMahangSố lượngSlĐơn giáDgĐịnh mức chiết khấu

Thành tiền

DMCKTtb.Xác định các kiểu thực thể và thuộc tính của các kiểu thực thểTAIKHOAN

Matk

Tentk

Captk

Loaitk

KHO

Makho

Tenkho

Mathukho

KHACHHANG

Makh

Tenkh

sthue

Stk

Diachi

HANGHOA

Mahh

Tenhh

Dvt

Dongia

Mota(1) Danh mục tài khoản(2) Kho(3) Khách hàng(4) Hàng hoáSv: Trần Khánh Chi65Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

* Xác định mối quan hệ và gán thuộc tính cho mối quan hệ đó

(1)

Bán cái gi ?

Bán cho ai?

Khi nào ?

Bán bằng cách gi?

Thanh tốn hinh thức nào?

Bán bao nhiêu?

Cách tính?

Trị giá bán?Hàng hóa

Khách hàng

Ngày hóa đơn

Số hóa đơn

Hinh thức thanh toán

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Thuế GTGTThuế suất thuế GTGT

(2)

Trả cái gi?

Ai trả?

Khi nào?

Trả bằng cái gi?

Trả bao nhiêu?

Cách tính?

Trị giá trả?

Lý do trả?

(3)

Nhập cái gi ?

Ai nhập?

Khi nào?

Nhập bằng cái gi?

Nhập bao nhiêu?

Cách tính?

Trị giá nhập?

Lý do nhập?

(4)

Xuất cái gi?

Ai xuất?

Khi nào?

Xuất bằng cái gi?

Xuất bao nhiêu?

Cách tính?

Trị giá xuất?

Lý do xuất?

<5> GIẢM

Giảm cái gi?

Giảm cho ai?

Khi nào giảm?

Giảm bằng cách gi?

Giảm bao nhiêu?

Giá trị giảm?

Lý do giảm?Sv: Trần Khánh ChiHàng hóa

Khách hàng

Ngày lập

Số hóa đơn

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Lý do

Hàng hóa

Khách hàng

Ngày lập

Số hóa đơn

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Lý do

Hàng hóa

Công ty

Ngày lập

Số hóa đơn

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Lý do

Hàng hóa

Khách hàng

Ngày

Số phiếu

Đơn giá

Thành tiền

Lý do66Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

c.Mơ hinh thực thể liên kết (E/R)Sv: Trần Khánh Chi67Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài ChínhHinh 10 : Mơ hinh thực thể liên kết (E/R)

3.4. Thiết kế mơ hình logic

Chuyển mơ hình thực thể liên kết E/Rsang mơ hình quan hệ

Các thực thể quan hệ:

1. Tài khoản =>DMTK( Matk, Tentk, Captk, Sodudk)

2. Khách hàng => DMKH( Makh, Tenkh, Stk, Sdt, Mathue)

3. Hàng hóa => DMHH( Mahh, Tenhh, Dvt, Dongia, Mota)

4. Kho => KHO(Makho, Tenkho, Mathukho)

Sv: Trần Khánh Chi68Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

Biểu diễn các mối quan hệ:

1. Bán

(Sohd, Ngaylap, Mahh, Makh, Tkno, Tkcodt,

Tk_cothue, Diengiai, Ctlq, Soluong, Dongia, Thanhtien)

 PHIEUXUAT(Sophieuxuat,makh,tenkh,diachi,noidung,tongtien,tkno,t

kco, ctkt)

 CT_PHIEUXUAT(sophieuxuat,mahh,tenhh,solg,gia,sotien )

2. Trả

 PHIEUNHAP(Sophieunhap,makh,tenkh,diachi,noidung,tongtien,tkno,

tkco, ctkt)

 CT_PHIEUNHAP(sophieunhap,mahh,tenhh,solg,gia,sotien)

3. Giảm giá hàng bán

(Sohd, Ngaylap, Mahh, Makh, Tkno, Tkco, Diengiai,

Sotiengiamgia,Ctlq,Soluong, Dongia, Thanhtien)Sv: Trần Khánh Chi69Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

MƠ HÌNH DỮ LIỆU QUAN HỆ3.5. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý

3.5.1. Thiết kế cơ sở dữ liệu vật lý

Từ biểu đồ mô hinh quan hệ, áp dụng vào thực tế của hệ thống ta giữ lại

cácquanhệ:KHO,DS_HOADONGTGT,KHACHHANG,

Ct-HOADON,HANGHOA, TAIKHOAN,

PHIEUNHAP,PHIEUXUAT,CT_PHIEUNHAP, CT_PHIEUXUAT, GIAMGIAHANGBAN.Sv: Trần Khánh Chi70Lớp:CQ51/41.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 7: Tiến trình “hạch toán giảm doanh thu”

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x