Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3: Biểu đồ phân rã chức năng

Hình 3: Biểu đồ phân rã chức năng

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

3.2.3. Mơ tả chức năng lá cho sơ đồ phân cấp chức năng

(1.1) Cập nhật bảng giá: Hợp đồng bán hàng sẽ được chuyển lên từ bộ

phận quản lý bán hàng của công ty.

(1.2) Cập nhật bảng định mức CKTM: Kế toán doanh thu bán hàng

nhập bảng định mức CKTM.

(1.3) Cập nhật bảng tồn kho đầu kỳ: Kế toán doanh thu bán hàng nhập

bảng định mức CKTT.

(1.4) Cập nhật danh mục tài khoản: Kế toán doanh thu bán hàng nhận

danh mục hồ sơ khách hàng từ kế toán trưởng.

(2.1) Nhận đơn đặt hàng, hợp đồng: Nhận đơn đặt hàng, hợp đồng bán

hàng từ phòng bán hàng gửi về.

(2.2) Lập phiếu xuất kho: Phiếu xuất kho được lập kèm theo hóa đơn

GTGT, khách hàng sẽ ký vào phiếu xuất kho khi nhận hàng.

(2.3) Lập hóa đơn GTGT bán hàng: Sau khi khách hàng quyết định

mua hàng, kế toán doanh thu bán hàng sẽ tiến hành viết hóa đơn GTGT theo

yêu cầu mua hàng của khách hàng.

(3.1) Nhận hóa đơn/ bảng kê hàng trả lại: Khi khách hàng yêu cầu trả

lại hàng, ban lãnh đạo quyết định nhận lại số hàng bán bị trả lại.

(3.2) Lập phiếu nhập kho: Khi khách hàng không nhận hàng do lỡi kỹ

tḥt, hàng sẽ được phòng kỹ tḥt kiểm tra. Nếu đúng, phòng bán hàng sẽ

tiến hành lập phiếu hàng bị trả lại do lỗi kỹ thuật và chuyển cho thủ kho để

tiến hành thủ tục nhập kho.

(3.3) Nhận quyết định giảm giá hàng bán:Kế toán doanh thu bán hàng

nhận quyết định giảm giá hàng bán từ kế toán trưởng.

(3.4) Lập phiếu giảm giá hàng bán:Kế toán doanh thu bán hàng lập

phiếu giảm giá hàng bán gửi cho khách hàng khi nhận được quyết định giảm

giá hàng bán.

Sv: Trần Khánh Chi53Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

(4.1) Lập sổ chi tiết bán hàng: Dựa vào các luồng dữ liệu đã được

nhập trong hệ thống, kế toán sẽ tiến hành lập sổ chi tiết bán hàng để tiến hành

theo dõi tinh hinh bán hàng cụ thể ở mọi địa điểm.

(4.2) Lập sổ chi tiết doanh thu: Khi phát sinh doanh thu thi kế tốn

doanh thu bán hàng phản ánh vào sở chi tiết doanh thu.

(4.3) Lập sổ cái TK 511: Khi phát sinh doanh thu và các khoản giảm

trừ doanh thu thi kế toán doanh thu bán hàng sẽ phản ánh vào sổ cái TK 511.

(5.2) Lập báo cáo tổng hợp doanh thu: Dựa trên hóa đơn bán hàng,

thông tin hàng bán trả lại, sau một tháng hoặc khi có yêu cầu của kế toán

trưởng hoặc của ban lãnh đạo, bộ phận kế toán doanh thu bán hàng sẽ tiến

hành lập báo cáo tởng hợp doanh thu.

(5.2) Lập bảng kê hóa đơn bán ra: Khi có yêu cầu của giám đốc hoặc

cuối tháng tiến hành lập bảng kê hóa đơn bán ra.

(5.3) Lập báo cáo giảm trừ doanh thu: Khi có yêu cầu của giám đốc,

tiến hành lập báo cáo giảm trừ doanh thu.

(5.4) Lập báo cáo doanh thu theo hàng hóa/ khách hàng: Khi có yêu

cầu của giám đốc, tiến hành lập báo cáo giảm trừ doanh thu.

3.2.4. Ma trận thực thế chức năng

Danh sách hồ sơ dữ liệu sử dụng

a,Bảng giá hàng hóa

b) Bảng định mức chiết khấu thương mại

c) Bảng tồn kho đầu kỳ

d) Đơn đặt hàng, hợp đồng

e) Quyết định xử lý hàng trả lại

f) Bảng kê hàng trả lại

g) Phiếu giảm giá hàng bán

h) Hóa đơn hàng trả lại

Sv: Trần Khánh Chi54Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

i) Hóa đơn GTGT

j) Phiếu xuất kho

k) Phiếu nhập kho

l) Sổ cái

m) Sổ chi tiết

n) Báo cáo tổng hợp doanh thu

o) Báo cáo doanh thu theo khách hàng

p) Báo cáo giảm trừ doanh thu

q) Bảng kê hóa đơn bán hàng

c. Ma trận thực thể chức năngSv: Trần Khánh Chi55Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính3.3. Phân tích mơ hình dữ liệu logic

Sv: Trần Khánh Chi56Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

3.3.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0Hinh 4: Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0Sv: Trần Khánh Chi57Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

3.3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1

a. Tiến trinh “cập nhật thông tin tiền bán hàng”Hinh 5: Tiến trinh “cập nhật thông tin tiền bán hàng”

b.Tiến trinh “hạch toán tăng doanh thu”Sv: Trần Khánh Chi58Lớp:CQ51/41.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3: Biểu đồ phân rã chức năng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x