Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY VÀ XÂY DỰNG HỒNG LOAN

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY VÀ XÂY DỰNG HỒNG LOAN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

2.1.2. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty:

Căn cứ vào đặc điểm, điều kiện cụ thể của đơn vị minh, để thực sự mang

lại hiệu quả, Công ty tnhh dệt may và xây dựng Hồng Loan xây dựng mô hinh

theo kiểu hỗn hợp trực tuyến – chức năng. Giám đốc là người đứng đầu Cơng

ty và trực tiếp chỉ đạo. Mỡi phòng ban, mỗi bộ phận có trách nhiệm và quyền

hạn riêng đồng thời có mối liên hệ chức năng với các phòng ban khác, đảm

bảo hoạt động của Cơng ty cân đối và thơng suốt trong tồn bộ hoạt động của

Cơng ty. Mô hinh tổ chức của công ty được mô tả qua sơ đồ sau:Hinh 2. Sơ đồ tổ chức bộ máy công ty

Giám đốc: Là người đại diện pháp nhân cho công ty, chịu trách nhiệm

trước pháp luật về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành bộ máy

quản lý của công ty.Sv: Trần Khánh Chi33Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

Phòng tổ chức: Tham mưu cho Giám đốc trong việc bố trí, sắp xếp cán

bộ cơng nhân viên trong công ty 1 cách hợp lý theo khả năng và trinh độ của

từng người. Giải quyết công tác về hưu, mất sức….Tuyển dụng, đào tạo lao

động mới, bổ sung nâng cao tay nghề cho công nhân trực tiếp sản xuất. Xây

dựng định mức tiền lương cho các sản phẩm của công ty , lập bảng theo dõi,

kiểm tra lao động , BHXH hàng tháng cho từng phân xưởng, tở. Ngồi ra

phòng còn có nhiệm vụ tở chức các cơng việc hành chính như: họp hành,

chủn giao cơng văn giấy tờ, tiếp khách hàng, các công việc vệ sinh của

công ty. Bảo vệ an ninh, tài sản của công ty, giám sát công việc mang hàng ra

mang hàng vào cơng ty phải có giấy tờ hợp lệ.

Phòng kế toán tài vụ: Thực hiện nghiệp vụ thu thập, xử lý, phân loại và

tổng hợp số liệu, thông tin về quản trị kinh doanh của công ty một cách đầy

đủ chính xác và kịp thời. Cung cấp thơng tin cho ban quản lý lãnh đạo của

công ty đưa ra các quyết định đường lối về phát triển hoạt động kinh doanh.

Thực hiện các biện pháp bảo toàn và phát triển vốn, tính tốn các khoản nộp

cho Nhà nước, nộp ngân sách và hạch toán lợi nhuận, theo dõi tinh hinh x́t

ngun vật liệu, tinh giá thành, cơng nợ vơí khách hàng……

Phòng kế hoạch nhập khẩu: Xây dựng kế hoạch ngắn hạn tháng, quý,

năm, kế hoạc tập trung và dài hạn. Xây dựng dự án phát triển công ty, đầu tư

mở rộng phương tiện sản xuất, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Phân

tích hoạt động kinh tế sau một năm hoạt động , điều độ sản xuất. Đồng thời

làm và thực hiện hợp đồng với nước ngồi.

Phòng kế hoạch - vật tư : Luôn cung ứng đủ vật tư cho sản xuất, dự trữ

nguyên vật liệu đảm bảo cho quá trinh sản xuất diễn ra liên tục. Có nhiệm vụ

lập kế hoạch, lo cung ứng vật tư cho quá trinh sản xuất, mua những vật tư cần

thiết và nhượng bán vật tư cũ, dư thừa nhằm cân đối vật tư trong công ty.Sv: Trần Khánh Chi34Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

Phòng quản lý sản xuất: Có nhiệm vụ thực hiện đúng quy trinh, cách

thức mẫu mã kiểu dáng, đảm bảo về năng śt, chất lượng an tồn cơng nhân.

Đồng thời lập kế hoạch sửa chữa thường xuyên, định kỳ kịp thời các loại máy

móc thiết bị.

Phòng KCS: Sau khi sản phẩm may hoàn thành được đưa đến bộ phận

KCS (kiểm tra chất lượng sản phẩm). Có trách nhiệm kiểm tra chất lượng sản

phẩm về quy cách chất lượng sản phẩm…. theo đúng đơn đặt hàng để đảm

bảo trước khi đưa vào giai đoạn đón gói sản phẩm.

2.2. Thực trạng tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng tại công ty TNHH Dệt

May và Xây Dựng Hồng Loan:

2.2.1. Tổ chức bộ máy kế tốn của cơng ty:

Giới thiệu bộ máy kế tốn của cơng ty

Bộ máy kế tốn của công ty được hinh thành và phát triển gắn liền với sự

ra đời và trưởng thành của công ty. Công ty TNHH Dệt May và Xây Dựng

Hồng Loan tổ chức cơng tác kế tốn theo hinh thức tập trung với nội dung:

hợp nhất các cơng tác kế tốn, tài vụ thống kê, tiền lương vào một phòng kế

tốn. Tại mỡi phân xưởng chỉ bố trí một nhân viên kinh tế với nhiệm vụ ghi

chép ban đầu những thông tin kinh tế đầu tiên tại phân xưởng, cuối tháng

chuyển chứng từ cùng bản báo cáo về phòng kế tốn để xử lý và tiến hành

cơng tác kế tốn.Sv: Trần Khánh Chi35Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

Cụ thể, tở chức bộ máy kế tốn của Cơng ty được khái qt qua sơ đồ

sau:Hinh 1: Tổ chức bộ máy công ty

* Kế toán trưởng: Là người có nhiệm vụ tham mưu cho giám đốc cơng

ty về cơng tác kế tốn tài chính. Nhiệm vụ của kế tốn trưởng là phụ trách

chung cơng việc trong phòng. Chịu trách nhiệm trước giám đốc về hoạt động

tài chính - kế tốn của cơng ty.Có trách nhiệm tở chức ghi chép, hạch tốn kế

tốn, đơn đốc kế tốn viên thực hiện tốt các phần hành cơng việc được giao,

báo cáo kịp thời và trung thực kết quả sản xuất kinh doanh với Ban Giám đốc,

chấp hành Ḷt Kế tốn và các thể chế tài chính của Nhà nước.

* Kế toán vốn bằng tiền: Kế toán theo dõi dòng tiền thu vào và dòng

tiền chi ra của tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. Khi có chênh lệch giữa sở kế tốn

tiền mặt với sở của thủ quỹ và sở kế tốn tiền gửi ngân hàng với sở phụ ngân

hàng thi kế toán cần tim ra nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời. Kiểm soát hóa

Sv: Trần Khánh Chi36Lớp:CQ51/41.01Đồ Án Tốt Nghiệp

Học Viện Tài Chính

đơn đầu vào, chứng từ đầu vào sao cho hợp lý, hợp pháp , hợp lệ để được tính

vào chi phí được trừ khi tính th́ TNDN.

* Kế tốn vật tư:

- Kế tốn phản ánh đầy đủ, kịp thời số hiện có và tinh hinh biến động của

các loại hàng hoá về giá trị và hiện vật để biết chính xác giá thực tế của từng

loại đảm bảo kế hoạch mua, dự trữ và xuất bán đạt hiệu quả

- Kế toán vật tư theo dõi lượng và quản lý hàng tồn trong kho, yêu cầu

nhập thêm hàng hoá khi có đơn đặt hàng.

* Kế tốn bán hàng: Chịu trách nhiệm tởng hợp các chứng từ bán hàng,

kiểm tra chứng từ, lập định khoản kế tốn và ghi sở tởng hợp, theo dõi việc

bán hàng, phản ánh chính xác các nghiệp vụ về doanh thu bán hàng cũng như

các khoản giảm trừ doanh thu.

* Kế tốn tiền lương: Kế tốn tính lương phải trả cho nhân viên, cùng

các khoản trích theo lương như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí cơng

đồn….. Ngồi ra, kế tốn còn phải phân tích tinh hinh sử dụng và chi tiêu

quỹ lương , cung cấp các thông tin kinh tế cần thiết cho các bộ phận liên

quan.

* Kế toán tài sản cố định:

- Kế toán phản ánh, theo dõi kịp thời số hiện có, tinh hinh biến động

của TS, đảm bảo an toàn về hiện vật, khai thác sử dụng đúng mục đích có

hiệu quả.

- Phải lập hồ sơ cho mọi TS trong doanh nghiệp : biên bản giao nhận,

hoá đơn mua TS, và các chứng từ khác có liên quan

- Phản ánh giá trị hao mòn trong quá trinh sử dụng, tham gia lập kế

hoạch sửa chữa TS, kiểm kê, đánh giá định kỳ TS trong những trường hợp cần

thiết.Sv: Trần Khánh Chi37Lớp:CQ51/41.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH DỆT MAY VÀ XÂY DỰNG HỒNG LOAN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x