Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH RHEEGEND VN.

3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH RHEEGEND VN.

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Thứ nhất, cần mở các tài khoản chi tiết, mở sổ chi tiết theo dõi doanh

thu, giá vốn cho từng nhóm mặt hàng để nắm bắt được tình hình tiêu thụ cũng

như kết quả kinh doanh từng nhóm mặt hàng.

Ví dụ, mở các tài khoản chi tiết doanh thu bán hàng hóa như sau: TK

51111: Doanh thu bán Ống thép hàn, TK 51112: Doanh thu bán ống thép tôn

mạ kẽm, TK 51113: Doanh thu bán măng sông, TK 51114: Doanh thu bán thép

hộp mạ kẽm

Đồng thời mở tài khoản chi tiết giá vốn hàng bán cho từng nhóm mặt

hàng như sau: TK 6321: Giá vốn Ống thép hàn, TK 6322: Giá vốn ống thép tôn

mạ kẽm, TK 6323: Giá vốn măng sông, TK 6324: Giá vốn thép hộp mạ kẽm.

- Thứ hai, Công ty nên xác định giá vốn hàng bán cho từng loại mặt

hàng để tiện cho công tác lập kế hoạch kinh doanh cho từng mặt hàng đồng

thời theo dõi xác định được kết quả kinh doanh một cách đúng đắn.

- Thứ ba, để giữ chân các khách hàng lâu năm, gia tăng việc cung cấp

hàng hóa và mở rộng thêm các khách hàng mới, Công ty nên nới lỏng chính

sách chiết khấu thương mại kể cả với những khách hàng mua nhiều lần mới

đạt mức giá chiết khấu, đồng thời thực hiện chính sách chiết khấu thanh toán

đối với những khách hàng thanh toán các khoản nợ trước hạn, để từ đó

khuyến khích khách hàng nhanh chóng thanh tốn nợ, rút ngắn thời gian ln

chuyển vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

- Thứ tư, trên thực tế không phải khách hàng nào cũng thanh tốn

ngay hoặc có thanh tốn chậm thì cũng thanh tốn đúng hạn cho cơng ty. Vì

vậy để chủ động hơn trong việc sử dụng vốn kinh doanh và đảm bảo ngun

tắc thận trọng của cơng tác kế tốn thì phải trích trước dự phòng cho khoản

nợ có thể đòi chậm hoặc khơng thể thu hồi vào chi phí QLDN trong kỳ. Bên

cạnh đó cơng ty phải ra hạn nợ cho khách hàng nếu như quá thời hạn mà cơng

ty cho thêm thời gian thì khách hàng phải chịu một khoản lãi suất bằng lãi suất

vay ngân hàng.KẾT LUẬN

Kế tốn là một cơng cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh

tế cả về mặt vi mô và vĩ mô – một công cụ không thể thiếu trong quản lý kinh

doanh của doanh nghiệp. Có thể nói cơng tác hạch tốn kế tốn là hết sức quan

trọng đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

hiện nay.Việc hồn thiện q trình hạch toán nghiệp vụ bán hàng và xác định

kết quả kinh doanh là rất cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp, nó cung cấp số

liệu kịp thời cho việc phân tích tình hình hoạt động tiêu thụ hàng hố, phản

ánh một cách chính xác đầy đủ kết quả cuối cùng của q trình tiêu thụ, cung

cấp thơng tin cần thiết cho nhà quản lý để giúp doanh nghiệp có thể quản lý tốt

hơn hoạt động tiêu thụ của mình, đảm bảo lấy thu bù chi và có lãi, thực hiện

đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và nâng cao đời sống cán bộ, công nhân

viên.

Với đề tài “Tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng và xác định kết quả

kinh doanh tại Công ty TNHH RHEEGEND VN” trong bài luận văn cuối khóa

của mình, em đã hiểu rõ hơn những kiến thức được học tập nghiên cứu trên

ghế nhà trường về tổ chức cơng tác kế tốn, cách thức hạch toán ghi chép sổ

sách kế toán và hiểu hơn những vấn đề này được vận dụng trong thực tế như

thế nào cho phù hợp và linh hoạt. Qua đó em cũng nhận thấy được những ưu

điểm, những tồn tại về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Cổ

phần thép Bắc HàCTY TNHH RHEEGEND VN, từ đó mạnh dạn đề xuất những

ý kiến của mình nhằm hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng và xác định kết

quả kinh doanh tại công ty để cơng ty có thể tham khảo.

Sau bốn năm học tập, rèn luyện và được sự dạy dỗ, truyền đạt kiến

thức tận tình của các thầy cơ giáo tại Học Viện Tài chính, đặc biệt dưới sự

hướng dẫn nhiệt tình của Thạc sĩ Nguyễn Văn DậuTiến sĩ Bùi Thị Hằng, các

cán bộ nhân viên cơng tác tại Phòng Kế tốn Cơng ty TNHH RHEEGEND VN,

em đã có thể hồn thành được Luận văn Tốt nghiệp của mình với đề tài : “ kếtoán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH RHEEGEND

VN”

Tuy nhiên, do thời gian thực tập chưa nhiều, nên các vấn đề đưa ra

trong luận văn này chưa có tính khái qt cao, việc giải quyết chưa hẳn đã

hồn tồn thấu đáo và khơng tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận

được sự góp ý, bổ sung của các thầy cơ giáo cũng như các cán bộ kế tốn

Phòng kế tốn Cơng ty Bắc HàRHEEGEND VN. Một lần nữa em xin trân trọng

cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Văn DậuTiến sĩ Bùi Thị Hằng - giảng viên khoa Kế

tốn, Học viện Tài chính, các anh chị trong phòng Kế tốn Cơng ty TNHH

RHEEGEND VN đã giúp đỡ em hoàn thành luận văn tốt nghiệp của mình.

Em xin chân thành cảm ơn!NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

Họ và tên người hướng dẫn khoa học:TS. Bùi Thị Hằng

Nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp của sinh viên:Trần Hoàng Dương

Lớp:LC19/21.01

Đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại

Công ty TNHH RHEEGEND VN

Nội dung nhận xét:

1. Về tinh thần thái độ thực tập của sinh viên

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………

2. Về chất lượng và nội dung của luận văn

 Sự phù hợp giữa tên và nội dung đề tài với chuyên ngành

 Độ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp nghiên cứu

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

Hà nội, ngày……tháng……năm 2016

Điểm: - Bằng số:

- Bằng chữ:Người nhận xét

(Ký tên)NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN

Họ và tên người phản biện:……………………………………………………

Nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp của sinh viên: Trần Hoàng Dương

Lớp:LC19/21.01

Đề tài: Hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại

Công ty TNHH RHEEGEND VN

Nội dung nhận xét:

 Sự phù hợp giữa tên và nội dung đề tài với chuyên ngành

 Đối tượng và mục đích nghiên cứu

 Độ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp nghiên cứu

 Nội dung khoa học

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………..

Điểm: - Bằng số:

- Bằng chữ:

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty TNHH RHEEGEND VN.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x