Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH RHEEGEND VN

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH RHEEGEND VN

Tải bản đầy đủ - 0trang

- Thứ hai,Công ty TNHH RHEEGENDVN kinh doanh thương mại

nhiều mặt hàng khác nhau,. Tình hình tiêu thụ, kết quả kinh doanh của từng

nhóm hàng trong mỗi kỳ là khác nhau. Nhưng công ty chỉ sử dụng duy nhất

một TK 5111 để phản ánh doanh thu của tất cả các mặt hàng, và chỉ sử dụng

một TK 632 để phản ánh giá vốn hàng bán chung của tất cả các mặt hàng bán,

mà không mở các tài khoản chi tiết để theo dõi từng mặt hàng.Ngồi ra, khi

tính giá vốn hàng bán, Cơng ty khơng tính giá vốn hàng bán cho từng loại mà

tính giá vốn chung cho tất cả các mặt hàng . Do đó,doanh thu, giá vốn của các

nghiệp vụ bán hàng trong kì đều được định khoản như nhau, giá vốn từng loại

không được xác định cụ thể, doanh nghiệp không thể biết được mặt hàng tiêu

thụ tốt, được ưa chuộng, mặt hàng nào tiêu thụ khó khăn gây ảnh hưởng đến

việc lập kế hoạch mua hàng để phù hợp với tình hình tiêu thụ; khơng theo dõi

tách riêng được riêng kết quả từ việc kinh doanh các mặt hàng khác nhau; từ

đó dẫn đến việc đánh giá không đúng đắn về kết quả kinh doanh trong kỳ.

- Thứ ba, Cơng ty chưa thực hiện các chính sách chiết khấu thanh toán

cho khách hàng thanh toán trước thời hạn để khuyến khích thanh tốn sớm, thu

hồi nợ hiệu quả. Do đó, khách hàng sẽ có xu hướng thanh toán vào hạn thanh

toán để được hưởng lợi tối đa trong việc chiếm dụng vốn, thậm chí thanh tốn

chậm, điều này sẽ dẫn đến nguy cơ gia tăng nợ phải thu khó đòi, gây ảnh hưởng

xấu tới nguồn vốn của công ty.

- Thứ tư, số lượng đối tác cũng như khách hàng của công ty là không

nhỏ bao gồm cả những khách lâu năm và khách hàng giao dịch một lần. Việc

đảm bảo một cách chắc chắn rằng những khách hàng này khơng bị mất khả

năng thanh tốn trong tương lai là điều thật khó. Nhưng hiện tại cơng ty chưa

trích lập dự phòng cho các khoản phải thu khó đòi. Đây là nguồn tài chính

quan trọng nhằm bù đắp những tổn thất có thể xảy ra giúp cho cơng ty chủ

động đối phó tình hình xấu và tiếp tục sản xuất kinh doanh bình thường.3.2 u cầu hồn thiện kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanhbán

hàng tại Cơng ty TNHH RHEEGEND VN.

Kế tốn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh là một phần quan

trọng của cơng tác kế tốn doanh nghiệp, là bộ phận cung cấp thông tin về

công tác bán hàng, xác định kết quả kinh doanh của công ty. Từ những thơng

tin đầy đủ, kịp thời do kế tốn cung cấp, ban lãnh đạo công ty thấy được kết

quả thực tế của hoạt động kinh doanh, để từ đó phân tích, xác định được các

mặt mạnh, mặt yếu trong kinh doanh của doanh nghiệp, phục vụ cho công tác

quản lý cũng như hoạch định chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp.

Hồn thiện cơng tác kế tốn nói chung, kế tốn bán hàng và xác định kết

quả kinh doanh nói riêng là vấn đề cần thiết đối với bất kỳ một doanh nghiệp

nào. Phương hướng muốn hồn thiện, muốn có tính khả thi thì trước hết phải

đáp ứng được các yêu cầu sau:

- Thứ nhất,hồn thiện kế tốn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

phải tuân thủ chuẩn mực, nguyên tắc của chế độ kế toán hiện hành, trên cơ sở

tơn trọng cơ chế tài chính, các chính sách của Nhà nước, nhưng khơng cứng

nhắc, đảm bảo tính linh hoạt và sáng tạo.

- Thứ hai,hồn thiện kế tốn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

phải phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh của ngành nói chung và cơng ty

nói riêng nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

- Thứ ba,hoàn thiện phải đem lại hiệu quả cao, phù hợp với yêu cầu và

trình độ nghiệp vụ chuyên môn của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kế toán.

3.3 Một số ý kiến nhằm hồn thiện kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán

hàng tại Công ty TNHH RHEEGEND VN.

Căn cứ vào các hạn chế còn tồn tại trong cơng tác tổ chức kế tốn nói

chung và cơng tác kế tốn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh nói riêng

của Công ty Bắc Hà , em xin đề xuất một số ý kiến cá nhân nhằm góp phần

hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công

ty như sau:- Thứ nhất, cần mở các tài khoản chi tiết, mở sổ chi tiết theo dõi doanh

thu, giá vốn cho từng nhóm mặt hàng để nắm bắt được tình hình tiêu thụ cũng

như kết quả kinh doanh từng nhóm mặt hàng.

Ví dụ, mở các tài khoản chi tiết doanh thu bán hàng hóa như sau: TK

51111: Doanh thu bán Ống thép hàn, TK 51112: Doanh thu bán ống thép tôn

mạ kẽm, TK 51113: Doanh thu bán măng sông, TK 51114: Doanh thu bán thép

hộp mạ kẽm

Đồng thời mở tài khoản chi tiết giá vốn hàng bán cho từng nhóm mặt

hàng như sau: TK 6321: Giá vốn Ống thép hàn, TK 6322: Giá vốn ống thép tôn

mạ kẽm, TK 6323: Giá vốn măng sông, TK 6324: Giá vốn thép hộp mạ kẽm.

- Thứ hai, Công ty nên xác định giá vốn hàng bán cho từng loại mặt

hàng để tiện cho công tác lập kế hoạch kinh doanh cho từng mặt hàng đồng

thời theo dõi xác định được kết quả kinh doanh một cách đúng đắn.

- Thứ ba, để giữ chân các khách hàng lâu năm, gia tăng việc cung cấp

hàng hóa và mở rộng thêm các khách hàng mới, Cơng ty nên nới lỏng chính

sách chiết khấu thương mại kể cả với những khách hàng mua nhiều lần mới

đạt mức giá chiết khấu, đồng thời thực hiện chính sách chiết khấu thanh tốn

đối với những khách hàng thanh toán các khoản nợ trước hạn, để từ đó

khuyến khích khách hàng nhanh chóng thanh tốn nợ, rút ngắn thời gian luân

chuyển vốn, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của công ty.

- Thứ tư, trên thực tế khơng phải khách hàng nào cũng thanh tốn

ngay hoặc có thanh tốn chậm thì cũng thanh tốn đúng hạn cho cơng ty. Vì

vậy để chủ động hơn trong việc sử dụng vốn kinh doanh và đảm bảo nguyên

tắc thận trọng của cơng tác kế tốn thì phải trích trước dự phòng cho khoản

nợ có thể đòi chậm hoặc khơng thể thu hồi vào chi phí QLDN trong kỳ. Bên

cạnh đó công ty phải ra hạn nợ cho khách hàng nếu như quá thời hạn mà công

ty cho thêm thời gian thì khách hàng phải chịu một khoản lãi suất bằng lãi suất

vay ngân hàng.KẾT LUẬN

Kế tốn là một cơng cụ quan trọng phục vụ cho việc quản lý nền kinh

tế cả về mặt vi mô và vĩ mô – một công cụ không thể thiếu trong quản lý kinh

doanh của doanh nghiệp. Có thể nói cơng tác hạch tốn kế toán là hết sức quan

trọng đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường

hiện nay.Việc hồn thiện q trình hạch tốn nghiệp vụ bán hàng và xác định

kết quả kinh doanh là rất cần thiết đối với mỗi doanh nghiệp, nó cung cấp số

liệu kịp thời cho việc phân tích tình hình hoạt động tiêu thụ hàng hố, phản

ánh một cách chính xác đầy đủ kết quả cuối cùng của quá trình tiêu thụ, cung

cấp thông tin cần thiết cho nhà quản lý để giúp doanh nghiệp có thể quản lý tốt

hơn hoạt động tiêu thụ của mình, đảm bảo lấy thu bù chi và có lãi, thực hiện

đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và nâng cao đời sống cán bộ, cơng nhân

viên.

Với đề tài “Tổ chức cơng tác kế tốn bán hàng và xác định kết quả

kinh doanh tại Công ty TNHH RHEEGEND VN” trong bài luận văn cuối khóa

của mình, em đã hiểu rõ hơn những kiến thức được học tập nghiên cứu trên

ghế nhà trường về tổ chức cơng tác kế tốn, cách thức hạch tốn ghi chép sổ

sách kế toán và hiểu hơn những vấn đề này được vận dụng trong thực tế như

thế nào cho phù hợp và linh hoạt. Qua đó em cũng nhận thấy được những ưu

điểm, những tồn tại về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Cổ

phần thép Bắc HàCTY TNHH RHEEGEND VN, từ đó mạnh dạn đề xuất những

ý kiến của mình nhằm hồn thiện cơng tác kế toán bán hàng và xác định kết

quả kinh doanh tại cơng ty để cơng ty có thể tham khảo.

Sau bốn năm học tập, rèn luyện và được sự dạy dỗ, truyền đạt kiến

thức tận tình của các thầy cơ giáo tại Học Viện Tài chính, đặc biệt dưới sự

hướng dẫn nhiệt tình của Thạc sĩ Nguyễn Văn DậuTiến sĩ Bùi Thị Hằng, các

cán bộ nhân viên công tác tại Phòng Kế tốn Cơng ty TNHH RHEEGEND VN,

em đã có thể hồn thành được Luận văn Tốt nghiệp của mình với đề tài : “ kếtốn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH RHEEGEND

VN”

Tuy nhiên, do thời gian thực tập chưa nhiều, nên các vấn đề đưa ra

trong luận văn này chưa có tính khái qt cao, việc giải quyết chưa hẳn đã

hồn tồn thấu đáo và khơng tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận

được sự góp ý, bổ sung của các thầy cô giáo cũng như các cán bộ kế tốn

Phòng kế tốn Cơng ty Bắc HàRHEEGEND VN. Một lần nữa em xin trân trọng

cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Văn DậuTiến sĩ Bùi Thị Hằng - giảng viên khoa Kế

toán, Học viện Tài chính, các anh chị trong phòng Kế tốn Cơng ty TNHH

RHEEGEND VN đã giúp đỡ em hồn thành luận văn tốt nghiệp của mình.

Em xin chân thành cảm ơn!NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

Họ và tên người hướng dẫn khoa học:TS. Bùi Thị Hằng

Nhận xét q trình thực tập tốt nghiệp của sinh viên:Trần Hồng Dương

Lớp:LC19/21.01

Đề tài: Hồn thiện kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại

Công ty TNHH RHEEGEND VN

Nội dung nhận xét:

1. Về tinh thần thái độ thực tập của sinh viên

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

……………………

2. Về chất lượng và nội dung của luận văn

 Sự phù hợp giữa tên và nội dung đề tài với chuyên ngành

 Độ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp nghiên cứu

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..

Hà nội, ngày……tháng……năm 2016

Điểm: - Bằng số:

- Bằng chữ:Người nhận xét

(Ký tên)NHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN

Họ và tên người phản biện:……………………………………………………

Nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp của sinh viên: Trần Hồng Dương

Lớp:LC19/21.01

Đề tài: Hồn thiện kế tốn bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại

Công ty TNHH RHEEGEND VN

Nội dung nhận xét:

 Sự phù hợp giữa tên và nội dung đề tài với chuyên ngành

 Đối tượng và mục đích nghiên cứu

 Độ tin cậy và tính hiện đại của phương pháp nghiên cứu

 Nội dung khoa học

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………..

Điểm: - Bằng số:

- Bằng chữ:

Người nhận xét

(Ký và ghi rõ họ tên)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH RHEEGEND VN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x