Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA _CHI NHÁNH MIỀN TRUNG.

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA _CHI NHÁNH MIỀN TRUNG.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tậpThS: Đinh Thị Thu Hàcác chủ nhiệm kiểm toán. Nhưng quan trọng nhất là sự tự kiểm tra của chính

các KTV thực hiện. Nhờ sự kiểm sốt chặt chẽ này nên có thể đảm bảo các

KTV khơng mắc phải những sai sót trọng yếu ảnh hưởng đến KTV cũng như

uy tín của Chi nhánh.

Cụ thể:

Giai đoạn lập kế hoạch

Dữ liệu kiểm tốn ln được cập nhật liên tục để phù hợp với nhiều

khách hàng có sự khác nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như

quy mơ hoạt động.

Giai đoạn thực hiện

Trong q trình thực hiện kiểm toán và thu thập tài liệu các KTV sử

dụng các giấy tờ làm việc có đánh số tham chiếu một cách có hệ thống giúp

cho việc đối chiếu dễ dàng và có khoa học hơn, liên kết các phần công việc

với nhau tiện cho việc tra cứu lại.

Những ý kiến tư vấn cũng như những sự giải đáp kịp thời nếu có vướng

mắc trong q trình thực hiện của các cấp kiểm sốt trên sẽ giúp nhóm kiểm

tốn có cách thức giải quyết vấn đề phù hợp, đảm bảo thời gian của cuộc

kiểm toán.

Giai đoạn kết thúc

Trong giai đoạn này trưởng nhóm kiểm tốn trực tiếp xem xét các tổng hợp

cơng việc của KTV để đảm bảo sự chính xác, đầy đủ, hợp lý của kết quả kiểm

toán phán ánh trong Biên bản kiểm tốn. Sau đó các GTLV sẽ được sốt xét bởi

Trưởng phòng kiểm tốn BCTC. Tiếp theo, Ban Giám Đốc xem xét tính hợp lý

của kết quả kiểm toán và Chi nhánh sẽ phát hành Báo cáo kiểm toán.

-Về tổ chức lưu trữ hồ sơ : Hồ sơ được thiết kế đầy đủ, khoa học tuân

thủ chuẩn mực kiểm toán Việc lưu trữ hồ sơ ngay tại văn phòng làm việc củaSV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04Trang 33Báo cáo thực tậpThS: Đinh Thị Thu HàChi nhánh giúp cho các KTV dễ dàng tìm kiếm hồ sơ trong quá trình làm

việc, nhất là giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán cho các cuộc kiểm toán sau.

Cách đánh file hồ sơ khoa học giúp cho các KTV dễ dàng tìm kiếm được

những thơng tin chứa trong hồ sơ tiết kiệm được thời gian trong quá trình làm việc.

-Về kiểm soát chất lượng : Chi nhánh thực hiện kiểm soát chất lượng khá

chặt chẽ, trải qua nhiều giai đoạn. Nó khơng chỉ được thực hiện khi hồn

thành kiểm tốn mà cả trong q trình kiểm tốn do trưởng nhóm,chủ nhiệm

kiểm tốn thực hiện.

3.1.2. Những tồn tại

-Về quy trình kiểm tốn: Quy trình kiểm tốn của Cơng ty đã được xây

dựng theo đúng chuẩn mực tuy nhiên công ty cần chú trọng hơn tới việc lập

kế hoạch kiểm toán vì khi vào mùa kiểm tốn do thiếu nhân sự nên công việc

này cũng chưa được chú trọng.

Cụ thể:

Giai đoạn lập kế hoạch

Việc thu thập thông tin cơ sở về khách hàng được Công ty thực hiện chủ

yếu qua quá trình thu thập các tài liệu như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh

doanh, giấy phép thành lập Công ty… Việc phỏng vấn và trao đổi với Ban

giám đốc của đơn vị khách hàng còn hạn chế. Khi thực hiện kiểm tốn do thời

gian có hạn nên KTV khơng có đủ thời gian để quan sát trực tiếp hoạt động

sản xuất kinh doanh của khách hàng, nên tính khách quan do các thơng tin thu

thập được khơng cao.

Việc một nhóm kiểm toán thực hiện kiểm toán cho một khách hàng 2

năm liên tiếp dễ dẫn đến những sai sót lặp lại mà khơng phát hiện được.

Giai đoạn thực hiện kiểm tốn

Việc áp dụng thủ tục phân tích còn những hạn chế nhất định. Cụ thể là

các KTV thường sử dụng các thủ tục kiểm tra chi tiết hơn là phát triển thủ tục

SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04Trang 34Báo cáo thực tậpThS: Đinh Thị Thu Hàphân tích. Việc phân tích trong nhiều trường hợp không thể hiện trong giấy tờ

làm việc của KTV, điều này làm hạn chế việc kiểm sốt và đánh giá về thủ tục

phân tích.

Giai đoạn kết thúc kiểm tốn

Mặc dù Cơng ty đã có quy định chặt chẽ về kiểm soát chất lượng kiểm

toán nhưng sau khi kết thúc kiểm toán một số hồ sơ kiểm tốn (ví dụ: hồ sơ

kiểm tốn của cơng ty TNHH A) mới chỉ sốt xét ở cấp nhóm( do u cầu báo

cáo gấp của khách hàng trong điều kiện các thành viên kiểm sốt có q nhiều

việc phải hồn thành). Và một số khách hàng chưa được KTV đánh tham

chiếu đầy đủ vào các giấy tờ làm việc.

-Về lưu trữ hồ sơ: Việc lưu trữ hồ sơ ngay tại văn phòng Cơng ty tuy

dễ dàng cho việc tìm kiếm nhưng nếu số lượng hồ sơ nhiều thì sẽ gây khó

khăn trong cơng tác bảo quản. Cơng ty nên có phòng lưu trữ hồ sơ riêng, chỉ

thực hiện lưu trữ tại văn phòng đối với những hồ sơ thường hay sử dụng.

-Sức ép về thời gian: BCTC được các doanh nghiệp lập trong quý 1,

do đó, các đơn vị thường yêu cầu kiểm tốn trong giai đoạn này. Một khối

lượng cơng việc lớn cần phải hồn thành, nhân viên cơng ty còn ít. Vì vậy, các

đồn kiểm tốn bị bó buộc trong một khoảng thời gian hạn hẹp cũng như phải

đảm bảo chất lượng của cuộc kiểm toán. Lịch của các KTV vào tháng cao

điểm như tháng 3 thường sát nhau, các cuộc kiểm tốn liền kề và liên tục. Do

đó, KTV không thể chuẩn bị trước các kế hoạch cần thực hiện cũng như các

bước tìm hiểu khách hàng ban đầu. Bên cạnh đó, các cuộc kiểm tốn trước

chưa kịp lập báo cáo đã phải thực hiện cuộc kiểm toán tiếp theo gây ra hiện

tượng chồng chéo trong quá trình làm việc như thực hiện kiểm toán ở đơn vị

này nhưng hoàn thành báo cáo cho đơn vị khác. Điều này chắc chắn gây

những áp lực rất lớn lên KTV, về tinh thần, thời gian, cũng như những chuẩn

bị tốt cho một cuộc kiểm toán.

SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04Trang 35Báo cáo thực tậpThS: Đinh Thị Thu Hà3.2. Kiến nghị về đơn vị thực tập

3.2.1. Hồn thiện quy trình kiểm toán BCTC

Giai đoạn lập kế hoạch kiểm toán

Việc tiếp cận và thu thập thông tin của các khách hàng cũ, khách hàng

thường niên giữa các KTV chưa nhiều. Để đạt được mục tiêu này, nên cần có

một cuộc họp ngắn giữa nhóm kiểm tốn năm trước và năm nay để trao đổi các

vấn đề đặc thù, đáng lưu tâm nhất của khách hàng. Việc này tuy không mất

nhiều thời gian nhưng sẽ tiết kiệm được lượng thời gian đáng kể trong giai đoạn

thực hiện kiểm tốn, giúp KTV có cái nhìn đầy đủ về lĩnh vực hoạt động sản

xuất kinh doanh của khách hàng.

Giai đoạn thực hiện kiểm toán

Sử dụng thủ tục phân tích: nhằm hồn thiện và nâng cao thủ tục phân tích

đối với các khoản mục trên BCTC, KTV cần phải vận dung thủ tục phân tích.

Và kết hợp với xét đốn nghề nghiệp của riêng mình trong khi tiến hành phân

tích sự biến động của các khoản mục, phải xác định rõ nguyên nhân chênh lệch

và phát hiện các sự kiện bất thường đã xảy ra. KTV tiến hành thu thập số liệu

chung của toàn ngành mà khách hàng hoạt động, so sánh số liệu của khách hàng

với các đơn vị khác cùng ngành và số liệu trung bình của tồn ngành. Cùng với

phân tích xu hướng KTV nên sử dụng thêm thủ tục phân tích tỷ suất. Một số

nhóm tỷ suất thường được sử dụng trong kiểm tốn BCTC như: nhóm tỷ suất

khả năng thanh tốn hiện thời, nhóm tỷ suất khả năng sinh lời, nhóm tỷ suất về

cấu trúc tài chính…

Giai đoạn kết thúc kiểm toán

Sau khi kết thúc kiểm toán tại một khách hàng, Công ty cần sát sao hơn

trong công tác kiểm sốt chất lượng file kiểm tốn. Các KTV cần hồn thiện đầy

đủ giấy tờ làm việc, đánh tham chiếu trong hồ sơ kiểm toán.Sau khi hồ sơ kiểmSV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04Trang 36Báo cáo thực tậpThS: Đinh Thị Thu Hàtốn đã được sốt xét ở cấp nhóm cần nhanh chóng được sốt xét bởi BGĐ

nhằm nâng cao chất lượng kiểm toán và hạn chế tối thiểu rủi ro kiểm toán.

3.2.2. Kiến nghị khác

-Nâng cao chất lượng đội ngũ kiểm tốn viên

Cơng ty phải khơng ngừng nâng cao chất lượng kiểm tốn viên của mình

thơng qua việc mở các lớp đào tạo chuyên môn, cập nhật liên tục những thay

đổi về chế độ tài chính- kế tốn.

-Nâng cao trình độ tin học là một vấn đề cần được quan tâm

Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như vũ bạo, việc áp dụng

công nghệ cao được áp dụng ở tất cả các lĩnh vực để có thể tiết kiệm được

thời gian, công sức và đem lại hiệu quả cao. Vì thế, cơng ty hiện nay nên chú

trọng tới việc ứng dụng công nghệ tin học và phần mềm kiểm toán để tăng tốc

độ làm việc, xử lý dữ liệu, từ đó nâng chất lƯợng kiểm tốnKiến nghị về nâng

cao chất lượng KTV.SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04Trang 37Báo cáo thực tậpThS: Đinh Thị Thu HàKẾT LUẬN

Kiểm toán độc lập ngày càng khẳng định vai trò của mình trong nền kinh tế

thị trường. Số lượng công ty kiểm tốn ngày càng tăng, kèm theo đó là số lượng

sinh viên chuyên ngành kiểm toán tại các trường đại học cũng gia tăng. Trong

thời gian đầu thực tập tại Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư vấn UHY ACA- chi

nhánh Miền Trung, em đã có dịp tìm hiểu về tổ chức quản lý, hoạt động kinh

doanh cũng như quy trình kiểm tốn, lập và lưu trữ hồ sơ tại Cơng ty.

Em đã tổng hợp những vấn đề nêu trên trong bản báo cáo này của mình.

Bên cạnh đó, em cũng đã đưa ra những vấn đề, ưu nhược điểm của Cơng ty

kèm theo những giải pháp khắc phục mà mình cho là phù hợp.

Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn cô giáo ThS. Đinh Thị Thu Hà

giúp đỡ em trong suốt thời gian qua; xin chân thành cảm ơn các anh chị tại

Cơng ty TNHH Kiểm Tốn và Tư vấn UHY ACA chi nhánh Miền Trung đã

tận tình cung cấp thông tin và hướng dẫn cho em. Tuy nhiên, do thời gian

thực tập cũng như sự hiểu biết có hạn, bài viết khơng thể tránh khỏi những sai

lầm, thiếu sót. Em rất hy vọng nhận được các ý kiến đóng góp và phản hồi để

em có thể hồn thiện hơn báo cáo thực tập của mình.

Em xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2015SV: Nguyễn Thị Mai Như_Lớp CQ 50/22.04Trang 38Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ VỀ CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN UHY ACA _CHI NHÁNH MIỀN TRUNG.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×