Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG CTCP

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG CTCP

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính- Về cơng tác quản trị chi phí sản xuất: Tăng cường cơng tác quản trị hệ thống

thông tin tại doanh nghiệp , đảm bảo kết nối số liệu thơng suốt từ xí nghiệp về công ty

để cung cấp thông tin số liệu kịp thời cho cơng tác quản lý chi phí của đơn vị, thực hiện

quyết toán theo tháng, quý. Báo cáo quản trị có nội dung rộng và chủ yếu đặt trọng tâm

cho tương lai, có nội dung cơ bản là kế toán quản trị đối với các yếu tố sản xuất kinh

doanh, chi phí sản xuất và giá thành, doanh thu, kết quả kinh doanh.

Như vậy kế toán quản trị cung cấp thơng tin cho các nhà quản lý để có được

những quyết định đúng đắn thích hợp trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công

ty. Thực hiện tốt công tác quản trị sẽ giúp cơng ty có hiệu quả cao trong quản lý sản

xuất kinh doanh. Do đó phòng kế toán cần chú trọng hơn đến việc lập và cung cấp

các báo cáo kế toán quản trị một cách nhanh chóng, kịp thời, chính xác.

Doanh nghiệp đang ngày càng mở rộng quy mơ, lĩnh vực kinh doanh thì đòi

hỏi cơng tác kế tốn cũng phải khơng ngừng hồn thiện hơn nữa. Cụ thể là hiện nay

công ty mới chỉ dừng ở việc lập các báo cáo tài chính phục vụ cho việc cơng bố ra

bên ngồi mà chưa chú ý đúng mức đến việc lập các báo cáo quản trị phục vụ cho

nội bộ doanh nghiệp. Theo em công ty nên đưa ra các quy định cụ thể về việc lập

các báo cáo quản trị này để phục vụ tốt hơn cho cơng tác quản lý chi phí sản xuất,

tính giá thành sản phẩm

- Về quản lý vật tư: Do cơng trình, hợp đồng có thời gian thực hiện dài nên

để kiểm sốt kịp thời chi phí vật liệu cho từng giai đoạn Công ty cần xây dựng bảng

tổng hợp định mức chi tiết vật liệu chính cho từng sản phẩm cụ thể trong từng cơng

trình, hợp đồng đối chiếu với quyết toán vật tư và nghiệm thu khối lượng của khách

hàng để tăng khả năng kiểm soát chi phí vật liệu cho doanh nghiệp.

Ví dụ: Cơng trình Đầu mối Cửa đạt cần thiết lập bảng tổng hợp định mức sử

dụng vật liệu chính cho từng cửa van cung, khe cửa, cửa phai, lan can cầu thang…

để đối chiếu với biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành của từng sản phẩm của

cơng trình Cửa đạt xác định tình hình sử dụng vật liệu tiết kiệm hay lãng phí.

- Việc xác định giá thành sản phẩm: cơng trình theo từng giai đoạn nên tính

cụ thể cho từng sản phẩm hồn thành vì thế cơng ty phải tiến hành tập hợp chi phí

76

Sv: Bùi Thị Thùy LinhLớp:CQ51/21.05Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhchi tiết đến từng sản phẩm của cơng trình, hợp đồng để xác định chính xác giá thành

sản phẩm giai đoạn, xác định được kết quả kinh doanh từng giai đoạn cơng trình

khơng cần dồn đến khi kết thúc cơng trình, hợp đồng. Ví dụ tập hợp chi phí và tính

giá thành cho sản phẩm cửa van cung CT đầu mối Cửa đạt.

Hoặc xác định chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ căn cứ biên bản kiểm kê chi

tiết khối lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ nhân với đơn giá hợp đồng đã trừ thuế

VAT, trừ chi phí quản lý, lợi nhuận định mức sau đó nhân với tỷ lệ hồn thành cơng

việc. Sau khi xác định được giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ thì tính giá thành sản

phẩm hồn thành theo giai đoạn để xác định kết quả kinh doanh cho giai đoạn của

cơng trình, hợp đồng.

- Giải pháp nhằm giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm: Để tồn tại và phát

triển trong nền kinh tế thị trường gay gắt như hiện nay, các doanh nghiệp ln tìm

kiếm giải pháp để tối đa hóa lợi nhuận. Biện pháp tối ưu cho các doanh nghiệp là

giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm.

+ Tiết kiệm nguyên vật liệu: Trong công tác thu mua, vận chuyển, quản lý và

sử dụng nguyên vật liệu cũng khá quan trọng. Đơn vị sản xuất nên cố gắng giảm

hao phí mức thấp nhất khơng để vật tư hao hụt, mất mát hay xuống cấp. Tốt nhất

phải có đội bảo vệ cũng như giám sát thi cơng quản lý. Do phạm vi hoạt động lớn

nên công ty phải mở rộng mối quan hệ với các nhà cung cấp, thực hiện thanh toán

đúng thời hạn nhằm giữ uy tín, tạo mối quan hệ lâu dài về nguồn cung cấp vật tư, để

được mua với giá ưu đãi, cũng như khi cần cơng ty có thế mua ở địa điểm gần nhất,

giảm chi phí vận chuyển. Trong điều kiện có thế cơng ty nên sử dụng hợp lý, tận

dụng tối đa phế thải, phế liệu để giảm chi phí hạ giá thành. Cơng ty cũng nên có chế

độ khen thưởng cũng như xử phạt thích đáng với cá nhân tập thể sử dụng tiết kiệm

hoặc lãng phí vật liệu.

+ Tăng năng xuất lao động: Tăng năng xuất lao động là giảm mức hao phí

cần thiết cho một đơn vị sản phẩm hồn thành. Cơng ty cần nghiên cứu, tổ chức q

trình thi cơng một cách khoa học, sắp xếp công việc hợp lý, không để sản xuất bị

ngắt quãng cũng như không được tăng cường độ lao động quá mức gây mệt mỏi cho

77

Sv: Bùi Thị Thùy LinhLớp:CQ51/21.05Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhcơng nhân viên ảnh hưởng tới chất lượng cơng việc, bố trí lao động hợp lý và quản

lý lao động hợp lý và quản lý lao động chặt chẽ đồng thời phải đảm bảo đầy đủ các

điều kiện lao động cần thiết như bảo hộ lao động, cung cấp ngun vật liệu kịp thời.

Cần có chính sách đãi ngộ hợp lý để thu hút nhân tài. Việc tính đúng, đủ chi phí

nhân cơng kết hợp với không ngừng nâng cao điều kiện sống của lao động sẽ làm

cho lao động gắn bó hơn với cơng ty cũng như có trách nhiệm hơn trong cơng việc.

+ Tiết kiệm chi phí sản xuất chung: CPSXC bao gồm nhiều loại chi phí khác

nhau nên dễ xảy ra tình trạng lãng phí, chi dùng sai mục đích. Như vậy cơng ty cần

đề ra những quy chế cụ thế nhằm hạn chế các khoản chi phí này. Chẳng hạn chi phí

ký duyệt đối với các khoản chi hợp lý và phải có chứng từ chứng minh. Các chi phí

về điện, nước, điện thoại sử dụng dưới xí nghiệp tương đối lơn, nhiều khi còn lãng

phí cần tiết kiệm hơn. Tuy nhiên đối với các khoản chi phí hợp lý phải giải quyết

kịp thời để đảm bảo lợi nhuận cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Bên cạnh đó, từ

kế hoạch sản xuất kinh doanh mà nhà quản trị nên phân loại chi phí sản xuất chung

thành biến phí cà định phí sau đó lại phân tích thành các khoản mục chi tiết . Trên

cơ sở đó nhà quản trị so sánh từng khoản mục chi phí nào còn lãng phí, khoản mục

nào đã tiết kiệm được và đưa ra biện pháp xử lý kịp thời, đúng đắn nhất.

+ Tăng cường quản lý, giám đốc tài chính đối với hoạt động xây lắp: Kiểm

tra chặt chẽ việc cấp tạm ứng với khối lượng công tác xấy lắp thực hiện trong kỳ,

việc thực hiện kế hoạch sản xuất, tiến độ thi công công trình, giám sát xem các đơi

có sử dụng đúng much đích khơng. Từ đó phát hiện ra những khoản chi khơng hợp

lý gây lãng phí và điều chình kịp thời.

Tóm lại đề có thế tồn tại lâu dài và phát triển ổn định trong nền kinh tế thị

trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, công ty phải luôn hướng tới việc nâng cao

hiệu quả sản xuất kinh doanh trên cơ sở nghiên cứu, đổi mới công tác quản lý cũng

như công tác tổ chức sản xuất. Và để các chính sách của cơng ty thực sự đem lại tác

dụng thì cơng ty cần thực hiện tốt và đồng bộ các biện pháp sao cho biện pháp này

được thực hiện sẽ có tác động tích cực tới các biện pháp thi công khác.78

Sv: Bùi Thị Thùy LinhLớp:CQ51/21.05Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính- Về vấn đề sửa chữa TSCĐ: Để giá thành và kết quả sản xuất kinh doanh

của doanh nghiệp không bị biến động lớn khi phát sinh chi phí sửa chữa lớn tài sản

cố định Cơng ty nên lập kế hoạch chủ động sửa chữa lớn tài sản cố định theo định

kỳ, có mở sổ theo dõi quản lý sửa chữa lớn tài sản . Đồng thời tiến hành trích trước

chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định theo tỷ lệ nhất định đảm bảo tạo đủ nguồn kinh

phí sửa chữa lớn tài sản khi phát sinh và ổn định kết quả kinh doanh.

3.3 Điều kiện thực hiện giải pháp

3.3.1. Kiến nghị với nhà nước và Bộ Tài chính.

Khó khăn lớn nhất của doanh nghiệp hiện tại là chi phí sản xuất kinh doanh

tăng cao, chủ yếu do chi phí ngun vật liệu vầ giá vốn cao.

-Nhóm giải pháp điều hành vĩ mô : hiện nay hầu như các cơng ty đều áp dụng

hình thức giao khốn , do đó giá thành cơng trình hầu như là cố định, nếu chi phí

sản xuất tăng đột biến ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Trong

tình hình kinh tế dễ xảy ra lạm phát khiến yếu tố chi phí của doanh nghiệp có xu

hướng tăng cao . Chính phủ cần có chính sách hợp lý để điều chỉnh hạn chế sự biến

động của những yêú tố đầu vào của DN.-Nhóm giải pháp thuế và phí: Bộ tài chính nên gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT

để các doanh nghiệp có thế tạm thời cắt giảm chi phí.

3.3.2. Kiến nghị của cơ quan địa phương và chủ đầu tư.

Hiện nay một trong các vấn đề lớn được quan tâm và chú trọng hàng đầu là

việc thu hồi vốn của các cơng trình đã hồn thành bàn giao, được chủ đầu tư chấp

nhận thanh toán.

Trong xây dựng cơ bản nhu cầu vốn sử dụng cho sản xuất là rất lớn, thu hồi

vốn chậm. Các cơng trình bàn giao đưa vào sử dụng được chủ đầu tư chấp nhận

thanh tốn, cơng trình đã hạch tốn chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, lợi

nhuận đã phân phối, nhưng tiền còn nợ đọng trên TK 131, có cơng trình đã trên một

năm hoặc hơn nhưng vẫn chưa được thanh toán hoặc mới chỉ thanh toán một phần,

ảnh hưởng tới quá trình luân chuyển vốn đầu tư.79

Sv: Bùi Thị Thùy LinhLớp:CQ51/21.05Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhĐể tránh tình trạng ứ đọng vốn do khách hàng nợ quá nhiều, bản thân các cơng

ty nên đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng phối hợp chặt

chẽ, có biện pháp xử lý thích hợp, tạo điều kiện cho công thu hồi vốn. Đồng thời

trước khi đấu thầu , giao nhận thầu, ký hợp đồng kinh tế đề nghị các ban ngành liên

quan phối hợp với các công ty yêu cầu chủ đầu tư có những bằng chứng xác thực

chứng minh khả năng tài chính cũng như khả năng thanh toán của chủ đầu tư. Đưa

các yếu tố chuyển vốn thanh tốn giữa chủ đầu tư với cơng ty tương ứng với khối

lượng chất lượng tiến độ hoàn thành cơng trình để chủ đầu tư chủ động bố trí thanh

tốn vốn khi cơng trình bàn giao đưa vào sử dụng.

Trong nền kinh tế thị trường, tất cả các doanh nghiệp đều hướng đến một mục

tiêu duy nhất đó là tối đa hoá lợi nhuận. Là một doanh nghiệp xây lắp, cơng ty Cơ khí Điện thuỷ lợi cũng có chung một mục tiêu đó. Tuy nhiên để đạt được lợi nhuận cao

không phải là dễ, và biện pháp được coi là hiệu quả nhất với công ty hiện nay đó là

giảm chi phí, giá thành sản xuất. Chính vì vậy, cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản

xuất tính giá thành đã được đơn vị hết sức quan tâm. Cơng tác kế tốn phải thực sự tốt

thì thơng tin kế tốn mới phát huy được hết tác dụng của mình. Kế tốn vừa đóng vai

trò quan trọng trong việc thông tin và kiểm tra các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, vừa là

công cụ quản lý kinh tế hữu hiệu. Vì vậy, để đáp ứng nhu cầu của hoạt động kinh

doanh không ngừng được mở rộng của mình, cơng ty cần ngày càng hồn thiện hơn

nữa cơng tác kế tốn tập họp chi phí và tính giá thành sản phẩm.80

Sv: Bùi Thị Thùy LinhLớp:CQ51/21.05Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Giáo trình kế tốn tài chính – Học viện Tài chính

2. Báo cáo tài chính Cơng ty Cơ điện xây dựng –AGRIMECO

3.Website của Tổng công ty Cơ Điện – CTCP

4.Thông tư 200- Bộ tài chính, Học viện Tài chính

5.Hệ thống chuẩn mực kế tốn Việt Nam – Bộ Tài chính

6.Tài liệu tham khảo trên mạng Internet81

Sv: Bùi Thị Thùy LinhLớp:CQ51/21.05Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ Ý KIẾN HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI TỔNG CÔNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG CTCP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x