Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH –XN CƠ ĐIỆN 2016

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH –XN CƠ ĐIỆN 2016

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhCăn cứ bảng tính và phân bổ khấu hao tài sản cho xí nghiệp cơ điện năm 2016 kế

toán định khoản :

Nợ TK 6274 = 1.884.656.008

Có TK 214 = 1.884.656.008

Thực hiện khai báo hệ số khấu hao TSCĐ : Vào Quản lý TSCĐ-chọn Khai báo hệ

số phân bổ khấu hao TSCĐ-chọn kì khai báo –Chọn TSCĐ muốn khai báo . Phần

mềm máy tính sẽ tự động cập nhật tình trạng khấu hao của tài sản để tính vào chi

phí đã được kê khai ban đầu khi ghi tăng TSCĐ.53

Sv: Bùi Thị Thùy LinhLớp:CQ51/21.05Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính- Hạch tốn chi phí ngun vật liệu xuất dùng cho quản lý XN (tại các XN đều

dùng phương pháp kê khai thường xuyên) như vật liệu cho sữa chữa,bảo dưỡng

TSCĐ, cho

quản lý điều hành XN kế toán căn cứ phiếu xuất kho kèm định mức vật tư

định khoản :

Nợ TK 627.2 – Chi phí SXC

Có TK 152 – Nguyên vật liệu

- Khi xuất công cụ, dụng cụ có giá trị nhỏ cho xí nghiệp căn cứ phiếu xuất kho

kế toán hạch toán :

Nợ TK 627.3 / Có TK 153 giá trị CCDC chưa VAT54

Sv: Bùi Thị Thùy LinhLớp:CQ51/21.05Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính- Khi xuất cơng cụ dụng cụ có giá trị lớn phải phân bổ dần kế toán căn cứ phiếu

xuất kho hạch tốn :

Nợ TK 142 – Chi phí trả trước

Có TK 153 – Công cụ dụng cụ

- Khi phân bổ giá trị cơng cụ dụng cụ kế tốn hạch tốn :

Nợ TK 627.3 – Chi phí SXC

Có TK 142 – Chi phí trả trước

- Chi phí điện nước, điện thoại.… thuộc xí nghiệp kế tốn căn cứ hố đơn chứng

từ hoặc bảng phân bổ ghi :

Nợ TK 627.8 – Chi phí SXC : giá chưa có VAT

Có TK 335, 331,111, 112…

Ví dụ 5 :Phiếu chi TM số T33/292 18/09/16 Ông Nguyễn Trường Sơn thanh

toán tiền điện thoại 7/2016 cho XN theo hóa đơn GTGT số 588926 ngày 7/8/2016

của Cơng ty thơng tin di động kèm theo số tiền thanh toán cả VAT : 1.321.296 đ kế

toán hạch toán :

Nợ TK 133 =120.118Nợ TK 627.8 = 1.201.178

Có TK 111 = 1.321.296

CƠNG TY CƠ ĐIỆN XÂY DỰNG-CTCP

XÍ NGHIỆP CƠ ĐIỆNMẫu số 02-VT

Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTCNgày 20/03/2006 của Bộ Tài Chính

Quyển số

PHIẾU CHI

Ngày 18 tháng 09 năm 2016Số : T33/292

Nợ:6278,1331Có : 111155

Sv: Bùi Thị Thùy LinhLớp:CQ51/21.05Luận văn tốt nghiệpHọ tên người nhận tiền:Học viện Tài chínhNguyễn Trường SơnĐịa chỉ: XN

Lý do : Thanh toán tiền điện thoại cho XN

Số tiền : 1.321.296 đ

Viết bằng chữ : Một triệu, ba trăn hai mươi mốt nghìn, hai trăm chín mươi sáu

đồng chẵn

Kèm theo : chứng từ gốc

Đã nhận đủ số tiền ( viết bằng chữ) : Một triệu, ba trăn hai mươi mốt nghìn, hai trăm

chín mươi sáu đồng chẵn

Giám đốc XNKế tốn XN( ký, họ tên )( ký, họ tên )Người lập phiếu

( ký, họ tên )Ngày 18 tháng 09 năm 2016

Thủ quỹ

Người nhận tiền

( ký, họ tên )( ký, họ tên )Cuối kỳ kế toán căn cứ vào bảng phân bổ chi phí sản xuất chung (tiêu thức

phân bổ tỷ lệ theo chi phí trực tiếp) kết chuyển vào tài khoản 154 để tính chi phí sản

phẩm tại xí nghiệp.

Cuối kỳ kế tốn XN tập hợp chi phí vật liệu và nhân cơng trực tiếp và phân bổ

chi phí chung thực hiện kết chuyển chi phí TK 154 về Cơng ty để quyết tốn cơng

nợ. kế tốn định khoản: Nợ TK 336 / Có TK 154 chi tiết các CT

Quy trình thực hiện trên phần mềm kế toán :

+Khi phát sinh chi phí liên quan chi phí chung : Vào Kế tốn tổng hợp-chọn Cập

nhật số liệu- chọn Phiếu kế toán tổng hợp -Cập nhật số liệu liên quan đến chi phí phát sinh

đó – chọn Lưu/In chứng từ

2.2.6.3 Kế tốn tập hợp chi phí trên từng đối tượng chi phí

 Kế tốn tập hợp chi phí ngun vật liệu trực tiếp:Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của đơn vị được phân loại và tập hợp cho

từng đơn hàng cụ thể. Nguyên vật liệu gồm vật liệu chính và vật liệu phụ. Do tính

chất sản xuất đơn chiếc và phù hợp với mơ hình tổ chức sản xuất của đơn vị nên

tồn bộ ngun vật liệu chính do Cơng ty đấu thầu lựa chọn Nhà cung cấp để mua

và xuất cho các xí nghiệp. vật liệu phụ do các xí nghiệp trực tiếp mua theo bảng

tổng hợp nhu cầu định mức và xuất dùng theo định mức của Công ty cho từng công

56

Sv: Bùi Thị Thùy LinhLớp:CQ51/21.05Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhtrình. Vật liệu phụ XN mua và xuất dùng theo kiểm sốt của Cơng ty nhằm mục

đích đảm bảo tính linh hoạt cho XN đồng thời tăng cường quản lý lượng tiêu hao

vật liệu phụ. tiết kiệm chi phí.

Kế toán hạch toán nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng phương pháp kê khai

thường xuyên. Trong kỳ căn cứ phiếu xuất kho vật tư kèm định mức sử dụng vật tư

chính trực tiếp cho từng sản phẩm đơn hàng kế tốn ghi Nợ TK 621/ Có TK 152.1:

giá nhập kho thực tế vật liệu (giá chưa VAT; kế toán sử dụng phương pháp tính giá

nhập trước xuất trước).

+ Trường hợp có vật tư. phế liệu thu hồi kế tốn căn cứ PNK để hạch toán giá

trị thu hồi: Nợ TK 152 / Có TK 621 = giá trị vật tư thu hồi.

Ví dụ 6 : Căn cứ khối lượng vật tư thu hồi theo PNK ngày 22 tháng 9năm

2016 thu hồi thép đã xuất cho CT Nhạn Hạc kế toán định khoản :

Nợ TK 152 / Có TK 621= 23.980.500 đ+ Trường hợp mua nguyên vật liệu không qua nhập kho sử dụng ngay cho

hoạt động sản xuất kế toán căn cứ Định mức sử dụng. hoá đơn VAT. biên bản giao

nhận hàng hạch toán :

Nợ TK 133: Thuế VATNợ Tk 621 chi tiết CT : giá trị thực tế hàng hố chưa VAT

Có TK 331. TK tiền : Giá trị thanh toán hàng hoá

Kế toán sử dụng Tài khoản 621 hạch tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp.

Bên Nợ TK 621 tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp theo dõi chi tiết theo từng

đơn hàng hoặc cơng trình. Bên có kết chuyển chi phí ngun vật liệu trực tiếp từng

đơn hàng hoặc cơng trình sang Tài khoản 154 để tính giá thành sau khi đã trừ vật tư

thu hồi về (Nợ TK 621/ Có TK 152).

 Kết chuyển tập hợp chi phí sản xuất chung- Kế tốn Cơng ty sử dụng TK 627 để tập hợp chi phí chung kết chuyển tại các

xí nghiệp đồng thời tập hợp chi phí phát sinh tại Cơng ty

- Chi phí sản xuất chung tại Cơng ty được tập hợp theo 2 phương pháp:57

Sv: Bùi Thị Thùy LinhLớp:CQ51/21.05Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BẢNG TÍNH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH –XN CƠ ĐIỆN 2016

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×