Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết chuyển chi phí từ TK 6274 đến TK 154

Kết chuyển chi phí từ TK 6274 đến TK 154

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệp2.2.3.4.4. Chi phí dịch vụ mua ngồi.

Những chi phí liên quan đến dịch vụ mua ngồi bao gồm: Chi phí tiền

điện, nước, chi phí điện thoại, chi phí sửa chữa, các khoản chi phí khác phục vụ

yêu cầu quản lí của phân xưởng, cước vận chuyển vật tư, chi phí thiết kế bao

bì..…

Chứng từ sử dụng: Phiếu chi, hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền điện

thoại, giấy thanh tốn tạm ứng … có liên quan đến phân xưởng sản xuất.

TK sử dụng để tập hợp chi phí dịch vụ mua ngồi là TK 6277 – CP dịch

vụ mua ngồi

Hằng ngày khi các chi phí phát sinh, kê toán tập hợp vào sổ chi tiết tài

khoản 6277- từng phân xưởng. Cuối quý, kế toán tiến hành phân bổ chi phí dịch

vụ mua ngồi cho từng sản phẩm theo số lượng sản phẩm hoàn thành trong quý.SV: Bùi Thị Thùy Dương64Lớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpBiểu số 15: Trích sổ chi tiết tài khoản 6277 – chi phí dịch cụ mua ngồi

CƠNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

Số 142, Quang Trung, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

PHỊNG KẾ TỐNTRÍCH SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tài khoản 6277- Chi phí dịch vụ mua ngồi

Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015Ngày Số CT Diễn giải

18/1 0035 Thanh tốn cơng bốc

0

xếp từ ngày 01/9 ->

10/9

18/1 0036 Thanh tốn tiền điện

0

nước

19/1 0038 Thanh tốn phí thiết kê

0

bao bì

19/1 0040 Thanh tốn cơng bốc

0

xếp và vệ sinh xưởng

từ ngày 11/10 ->

188/10

.....

……

….

31/1

Thanh toán chi tiền

2

ngày 22/12 cho tổ

HĐLĐ thời vụ

Tập hợp CPSXTK ĐƯ PS Nợ

111

20.533.00011127.667.0001118.320.0001112.280.000……

…..

…..

111……

…..

…….

15.400.000154Cộng phát sinh639.913.00

0PS Có639.913.00

0

639.913.00

0Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kế toán ghi sổKế toán trưởng(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)SV: Bùi Thị Thùy Dương65Giám đốc

(Ký, họ tên)Lớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệp2.2.4.3.5. Kế tốn tập hợp chi phí bằng tiền khác.

- Chi bằng tiền khác là các khoản chi khác ngồi các khoản chi trên như

chi phí hội họp, tiếp khách ở xưởng. …

- Chứng từ sử dụng: Phiếu chi, giấy thanh tốn tạm ứng … có liên quan

đến phân xưởng sản xuất.

- TK sử dụng để tập hợp chi phí bằng tiền khác là TK 6278 – CP bằng

tiền khác.

Biểu số 16: Trích sổ chi tiết tài khoản 6278 – chi phí bằng tiền khác

CƠNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

Số 142, Quang Trung, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

TRÍCH SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tài khoản 6278- Chi phí bằng tiền khác

Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015Ngày

01/1

0

01/1

0

05/1

0

….

31/1

2Số CT Diễn giải

0022 Chi bồi dưỡng công

nhân

0027 Thanh toán cước vận

chuyển vật tư sản xuất

0032 Thanh toán Chi phí

diệt mối

…..

........

0143 Thanh tốn chi phí

thuốc y tế cho cơng

nhân

Tập hợp CPSXTK ĐƯ

111PS Nợ

2.500.000111340.0001112.245.000……

111……..

7.150.600154Cơng phát sinhKế tốn ghi sổSV: Bùi Thị Thùy DươngKế tốn trưởng66PS Có389.247.62

4

389.247.62 389.247.62

4

4

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Giám đốcLớp: CQ50/21.03Học viện Tài Chính(Ký, họ tên)SV: Bùi Thị Thùy DươngLuận văn tốt nghiệp(Ký, họ tên)67(Ký, họ tên)Lớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpBiểu số 17: Trích Nhật ký chung liên quan đến chi phí SXC

CƠNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

Số 142, Quang Trung, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái BìnhNHẬT KÝ CHUNG

Từ ngày 01/10/2015 Đến ngày 31/12/2015

Chứng từ

NgàySố hiệu

01/10/201

503/10/201

5

0002024831/12/201

5Đã

ghi sổ

cái

Diễn giải

Cung cấp dụng cụ bảo hộ

X

lao động

X

Chi tiền cơng bốc dỡXX

XSố phát sinh

TKNợ62732.086.056

2.086.056153

6277

1112.815.395.273X

TH0001Tổng hợp số liệu14.000.000

14.000.000

1542

X2.815.395.273

627131/12/201

5

31/12/201

5

31/12/201

5

…..TH0001TH0001TH0001

….Tổng hợp số liệuTổng hợp số liệuTổng hợp số liệuX1541.593.295.253X

X6274X

X6277

154389.247.624X6278

….389.247.624

…..

……

Ngày … tháng … năm ………1541.593.295.253

639.913.000

639.913.000Người lập biểuKế toán trưởngGiám đốc(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)SV: Bùi Thị Thùy DươngLớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpBiểu số 18: Trích Sổ cái TK 627 – chi phí sản xuất chung

CƠNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

Số 142, Quang Trung , TP Thái Bình , Tỉnh Thái BìnhSỔ CÁI TÀI KHOẢN

TK 627- Chi phí sản xuất chung

Từ ngày 01/10/2015 Đến ngày 31/12/2015

Chứng từ

Số hiệu0022

0027

0032

0033Ngày

tháng

01/10/201

5

01/10/201

5

05/10/201

5

13/10/201

513/10/201

5

30/12/201

KHTS

5

TH000 31/12/201

3

5

587NKC

Số phát sinh

Số STT TK

tran dòn ĐƯ Nợ

g

gDiễn giải

Dư đầu kỳ

Chi tiền bồi dương

nhân cơng

Thanh tốn cước vận

chuyển vât tư sản xuát

Thanh toán tiền diệt

mối

Thanh toán tiền mua

thuốc y tế cho công

nhân

Xuất vật tư thay thếKH TSCĐ quy 4/

2015

PB CP phân xưởng

(627->154)

Tổng phát sinh111 2.500.000

111 340.000

111 2.245.024

111 7.150.000

152 3.748.539

… …`214

4.155.674.242

1

14.161.878.38

154

2

14.161.878.38 14.161.878.38

2

2Dư cuối kỳ

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)SV: Bùi Thị Thùy DươngKế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)Lớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhSV: Bùi Thị Thùy DươngLuận văn tốt nghiệpLớp: CQ50/21.03Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết chuyển chi phí từ TK 6274 đến TK 154

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x