Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệp- Sổ chi tiết TK 3383 – bảo hiểm xã hội

- Sổ chi tiết TK 3384 – Bảo hiểm y tế

- Sổ chi tiết TK 3386 – Bảo hiểm thất nghiệp

Sổ kế toán: sổ chi tiết TK622, Nhật kí chung, sổ cái TK 622, sổ chi tiết TK

3382,3383

*Chứng từ sử dụng

Các chứng từ được sử dụng trong kế tốn CPNCTT là: bảng chấm cơng,

Bảng thanh toán lương, Bảng phân bổ lương và các khoản trích theo lương.

* Quy trình ghi sổ

Căn cứ vào các sổ sách theo dõi kết quả lao động của công nhân trực tiếp

sản xuất (Bảng chấm cơng, kết quả bình xét A,B,C…) và các chứng từ thanh

toán tiền lương , tiền ăn ca,các khoản phụ cấp,...kế toán phần hành tiền lương

tiến hành tính ra lương sản phẩm cho mỗi cơng nhân, từ đó lập bảng thanh tốn

tiền lương cho cơng nhân ở mỗi tổ, phân xưởng sản xuất.

Hằng tháng, căn cứ vào chi phí tiền lương của cơng nhân sản xuất đã tập

hợp được, bảng tính trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN, kế toán tiến hành lập

“Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương”-chi tiết cho từng phân

xưởng. Từ đó, Kế tốn ghi nhận nghiệp vụ vào sổ Nhật ký chung và sổ cái TK 622.

Cuốiquý, Kế toán tổng hợp toàn bộ CPNCTT phát sinh trong 3 tháng của

quý trong “ Bảng phân bổ lương và các khoản trích theo lương tồn q”. Tiến

hành phân bổ cho từng sản phẩm chịu chi phí.

Sau đó tồn bộ chi phí nhân công trực tiếp tập hợp trên TK 622 được kết

chuyển sang TK 154-Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.SV: Bùi Thị Thùy Dương51Lớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpBiểu số 6:Trích Bảng thanh tốn lương

CƠNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

Số 142- Quang Trung-Tp Thái Bình-Tỉnh Thái Bình

TRÍCH BẢNG THANH TỐN LƯƠNG

STTHọ và tên1

2

3

4

...

11

...

18

19

...Nguyễn Bá Hữu

Nguyễn Văn Tùng

Vũ Hoài Nam

Nguyễn Văn Thực

.............

Dương Thị Thế

.............

Trần Thị Yến

Ngơ Xn Tùng

.............

TổngChức vụMức

BHXHQuản đốc

GSSX

TK

CN

KT

CN

CNđóng Các khoản thu NLĐ

BHXH

BHYT3.465.000

3.465.000

3.465.000

..............

3.570.000

..............

1.890.000

2.100.000

..............

1.411.075.000623.700

623.700

623.700

642.600

340.200

378.000

......

253.993.500SV: Bùi Thị Thùy Dương103.950

103.950

103.950

........

107.100

........

56.700

63.000

........

42.332.250Tháng 10 năm 2015

BHTN

34.650

34.650

34.650

.........

35.700

.........

18.900

21.000

.........

14.110.750Cộng

762.300

762.300

762.300

........

785.400

........

415.800

462.000

........

310.436.500Tổng lươngThực lĩnh20.000.000

12.000.000

8.000.000

7.500.000

...........

4.500.000

...........

2.900.000

3.100.000

...........

2.805.147.34520.000.000

11.237.700

7.237.700

6.737.700

..........

3.714.600

..........

2.484.200

2.638.000

..........

2.494.710.845Lớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpBiểu số 7 : Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương

CƠNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

Số 142, Quang Trung, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

BẢNG PHÂN BỔ TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

Tháng 10 năm 2015

STT

1

2

3

4Đối tượng

PB

TK 622 –

CPNCTT

TK 627 –

CPSXC–

TK642

CPQLDN

TK

334 –

Phải trả

NLĐ

CộngTK 338 – Phải trả, phải nộp khác

TK3383

TK3384

(18%-8%)

(3%-1,5%)TK 334 – Phải

trả NLĐLương cơ bản

(Mức đóng

BH)2.805.147.3451.411.075.00028.221.500253.993.50042.332.25014.110.750338.658.0002.452.718.848812.381.091

1.272.434.932525.350.000

1.005.375.00010.507.000

20.107.50094.563.000

180.967.50015.760.500

301612505.253.500

10.053.750126.084.000

241.290.000685.809.969

2.283.881.2314.889.963.3682.941.800.000TK 3382

(2%)58.836.000SV: Bùi Thị Thùy DươngTK3386

(1%-1%)Cộng có TK

338235.344.00044.127.00029.418.000308.889.000764.868.000132.381.00058.836.0001.014.921.000Lớp: CQ50/21.03Tổng cộng41.765.323

4.174.386.101Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpBiểu số 8: Trích sổ nhật ký chung các nghiệp vụ về CPNCTT

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

Số 142, Quang Trung, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

TRÍCH SỔ NHẬT KÝ CHUNG

Từ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2015Chứng từ

Số hiệuNgày

thángDiễn giảiĐã

ghi

sổ

cáiBTTL00731/10/2015BTTL00731/10/2015BTN00731/10/2015BTN00731/10/2015BTN00731/10/2015BTN00731/10/2015BTN00731/10/2015BTN00731/10/2015BTN00731/10/2015BTN00731/10/2015….KCSX016 31/12/2015

KCSX016 31/12/2015

`…Tính lương phải trả CNSX

tháng 10/2015

Tính lương phải trả CNSX

tháng 10/2015

KPCĐ tính vào chi phí

T10/2015

KPCĐ tính vào chi phí

T10/2015

BHXH tính vào chi phí

tháng 10/2015

BHXH tính vào chi phí

tháng 10/2015

BHYT tính vào chi phí

tháng 10/2015

BHYT tính vào chi phí

tháng 10/2015

BHTN tính vào chi phí

tháng 10/2015

BHTN tính vào chi phí

tháng 10/2015Kết chuyển chi phí từ TK

622 đến TK 154

Kết chuyển chi phí từ TK

622 đến TK 154

SV: Bùi Thị Thùy Dương54Số

hiệu

TKSố phát sinh

Nợx6222.805.147.345x334x622x3382x622x3383x622x3384x622x33862.805.147.345

28.221.500

28.221.500

253.993.500

253.993.500

42.332.250

42.332.250

14.110.750

14.110.750….x1548.305.305.801x6228.305.305.801

Lớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpBiểu số 9: Trích sổ cái tài khoản 622- chi phí nhân cơng trực tiếp

CƠNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

Số 142, Quang Trung, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái BìnhTRÍCH SỔ CÁI TÀI KHOẢN

Tài khoản 622 – Chi phí nhân cơng trực tiếp

Từ ngày 01/10/2015 Đến ngày 31/12/2015Chứng từ

Số hiệuNKC

Ngày

thángDiễn giảiBTTL01031/10/2015BTN01031/10/2015BTN01031/10/2015BTN01031/10/2015BTN01031/10/2015….

31/12/2015BTTL012

….

KCSX016 31/12/2015trgd

gTính lương phải trả

CNSX

tháng

10/2015

KPCĐ tính vào chi

phí T10/2015

BHXH tính vào chi

phí tháng 10/2015

BHYT tính vào chi

phí tháng 10/2015

BHTN tính vào chi

phí tháng 10/2015Số phát sinh

TK

ĐƯNợ3342.805.147.345338228.221.5003383 253.993.500

3384 42.332.250

3389 14.110.750

Tính lương phải trả

CNSX

tháng

12/2015

….

Kết chuyển chi phí

từ TK 622 đến TK

154

Cộng phát sinh….3341.800.250.050….…..1548.305.305.801

8.305.305.8018.305.305.801Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kế toán ghi sổKế toán trưởng( Ký, họ tên)(Ký, họ tên )SV: Bùi Thị Thùy Dương55Giám đốc

(Ký, họ tên)Lớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpBiểu số 10 : Trích Bảng phân bổ chi phí nhân cơng trực tiếp tồn q IV

CƠNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

Số 142, Quang Trung, TP Thái Bình , Tỉnh Thái Bình

Phòng kế tốnBẢNG PHÂN BỐ CHI PHÍ NHÂN CƠNG TRỰC TIẾP

Từ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2015

Chi phí NCTT

TTLoại sản phẩm1Quần áo trượt tuyếtCác

khoản

Tổng cộng

trích nộp theo

lương

1.607.668.499 507.684.789

2.115.353.2882Quần áo đua moto913.880.394288.593.8081.202.474.2023Quần áo leo núi440.239.208139.022.908579.262.1164Quần áo săn3.350.244.308 1.057.971.8874.408.216.195Cộng6.312.032.409 1.993.273.3928.305.305.801Tổng lươngNgày 31 tháng 12 năm 2015

Kế toán ghi sổ

( Ký, họ tên)SV: Bùi Thị Thùy DươngKế toán trưởng

(Ký, họ tên )56Giám đốc

(Ký, họ tên)Lớp: CQ50/21.03Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x