Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thanh toán tiền mua thuốc y tế cho công nhân

Thanh toán tiền mua thuốc y tế cho công nhân

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpBiểu số 19: Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung

CƠNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

Số 142, Quang Trung, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

PHỊNG KẾ TỐN

TRÍCH BẢNG PHÂN BỔ CHI PHÍ SẢN XUẤT CHUNGChi phí SXC

TTLoại sản

phẩmSL SP

hồn

thànhPX May 1PX May 2….….KH TSCĐCP dịch vụ CP

bằng

Tổng cộng

mua ngoài tiền khác1Quần áo trượt

50.780

tuyết95.781.58148.916.923….444.178.877178.394.956 176.754.760 3.948.048.6882Quần áo đua

26.370

moto49.743.97725.405.343….230.683.43192.649.07291.797.2392.050.411.3653Quần áo leo

8.310

núi15.689.3238.012.882….….72.757.89029.221.65228.952.983646.702.7344Quần áo săn96.690182.359.175 93.134.841….….845.675.054339.647.319 336.524.538 7.516.715.595Cộng182.150343.574.056 175.470.826….. ….1.593.295.25

2639.913.000 634.029.520Kế toán ghi sổKế toán trưởngSV: Bùi Thị Thùy Dương14.161.878.38

2

Ngày 31 tháng 12 năm 2015Giám đốcLớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệp2.2.4.4. Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tồn doanh nghiệp, kiểm kê và

đánh giá sản phẩm dở dang.

2.2.2.4.1. Tập hợp chi phí sản xuất tồn doanh nghiệp.

Để tập hợp chi phí sản xuất phục vụ cho cơng tác tính giá thành sản

phẩm, kế tốn sử dụng TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, TK

154 được mở chi tiết cho từng sản phẩm.

- TK 1541 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang quần áo trượt tuyết

- TK 1542 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang quần áo đua moto

- TK 1543 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang quần áo leo núi

- TK 1544 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang quần áo săn

 Trình tự kế tốn tập hợp chi phí sản xuất tồn Cơng ty như sau:

Căn cứ vào chi phí ngun vật liệu trực tiếp đã tập hợp trên TK 621 (chi

tiết cho từng sản phẩm) để tiến hành kết chuyển:

Nợ TK 154 (chi tiết từng loại SP ) : 57.497.751.034

( Chi tiết 1541 :12.885.656.537Chi tiết 1542 :12.460.033.418Chi tiết 1543 :3.478.619.689Chi tiết 1544 :28.673.441.420 )

Có TK 621: 57.497.751.034Căn cứ vào chi phí nhân công trực tiếp đã tập hợp trên TK 622(chi tiết

theo đối tượng tập hợp chi phí sản xuất) để kết chuyển:SV: Bùi Thị Thùy DươngLớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpNợ TK 154 (chi tiết từng SP) :

( Chi tiết 1541 :8.305.305.801

2.315.353.288Chi tiết 1542 :1.202.474.202Chi tiết 1543 :579.262.116Chi tiết 1544 :4.408.216.195)

Có TK 622:8.305.305.801Căn cứ vào chi phí sản xuất chung đã tập hợp được trên TK 627 để tiến

hành kết chuyển:

Nợ TK 154 (chi tiết có liên quan):

(Chi tiết 1541 :14.161.878.3823.948.048.688Chi tiết 1542 :2.050.411.365Chi tiết 1543 :646.702.734Chi tiết 1544 :7.516.715.595 )Có TK 627:14.161.878.382 Tổng chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong quý :

57.497.751.034 + 8.305.305.801 + 14.161.878.382 = 79.964.935.247 ĐồngSV: Bùi Thị Thùy DươngLớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpBiểu số 20: Trích Sổ cái TK 154 – chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

Số 142 Quang Trung, TP Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

Phòng kế tốn

TRÍCH SỔ CÁI TÀI KHOẢN

Tk 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Chứng từ

Số hiệuNgày

thángNKC

Số

trangDiễn giảiSố phát sinh

STT TK

dòn ĐƯ Nợ

g4.753.022.60

3Dư đầu kỳ

0549

0550

0551

0552

0553TH000

1

TH000

1

TH000

1

TH000

1

TH000

1

TH000

1

TH000

1

TH000

101/10/201 Nhập kho Quần áo trượt

5

tuyết

02/10/201

5

03/10/201

5

03/10/201

5

04/10/201

531/12/201

5

31/12/201

5

31/12/201

5

31/12/201

5

31/12/201

5

31/12/301

3

31/12/201

5

31/12/201

51553.223.090Nhập kho Quần áo đua

moto15550.000.630Nhập kho Quần áo leo núi15545.900.800Nhập kho Quần áo săn15510.800.57615512.987.650Nhập kho

tuyết

Quần áo trượtTổng hợp số liệu

Tổng hợp số liệu

Tổng hợp số liệu

Tổng hợp số liệu

Tổng hợp số liệu

Tổng hợp số liệu

Tổng hợp số liệu

Tổng hợp số liệu

Tổng phát sinh

Dư cuối kỳ… …621 57.497.751.03

1

4

622 8.305.305.801

627

1

627

4

627

3

627

7

627

8

1552.815.395.273

1.593.295.253

8.479.245.337

639.913.000

634.029.520

79.964.935.24

7

79.964.935.24 80.126.582.55

7

04.866.611.682

Ngày 31 tháng 12 năm 2015SV: Bùi Thị Thùy DươngLớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpNgười lập biểuKế toán trưởngGiám đốc(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)SV: Bùi Thị Thùy DươngLớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệp2.2.4.5 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ của công ty.

Sản phẩm dở dang là những sản phẩm chưa kết thúc giai đoạn chế biến

còn đang nằm trong q trình sản xuất. Việc kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở

dang do các nhân viên phân xưởng và nhân viên phòng kĩ thuật đảm nhiệm. Để

tính giá thành sản phẩm thì công ty phải kiểm kê đánh giá sản phẩm dở dang

của từng mặt hàng được sản xuất trong kỳ.

Để đảm bảo việc tính giá thành cho sản phẩm hồn thành nhập kho được

hợp lý, phòng kế tốn cần tiến hành công tác đánh giá sản phẩm dở dang cuối

kỳ để xác định chính xác phần chi phí mà sản phẩm phải gánh chịu.

Hiện nay, Công ty cổ phần May xuất khẩu Việt Thái đang đánh giá sản

phẩm dở dang theo phương pháp sản lượng hồn thành tương đương. Kế tốn

dựa vào số lượng sản phẩm dở dang để quy đổi sản phẩm dở dang thành sản

phẩm hoàn thành với tỷ lệ quy đổi dựa trên tỉ lệ vải khi đang ở giai đoạn dở

dang do phòng kỹ thuật đề xuất. Tuy nhiên, hiện tại Công ty không đánh giá

sản phẩm dở dang theo các khoản mục chi phí mà đánh giá các khoản mục chi

phí trong sản phẩm dở dang như nhau.

Đối với nguyên vật liệu xuất dùng cho sản xuất nhưng cuối q vẫn

khơng sử dụng hết, kế tốn khơng hồn nhập kho mà để dư Nợ trên TK 154

và coi đó như một khoản chi phí sản xuất dở dang. Như vậy, chi phí sản xuất

dở dang cuối kỳ bao gồm giá trị vải dở dang đã quy đổi theo sản lượng hoàn

thành tương đương và nguyên vật liệu đã xuất kho nhưng cuối quý chưa sử dụng

hết (Nguyên vật liệu đang tồn kho ở phân xưởng). Tuy nhiên, hiện tại, Công ty

đánh giá sản phẩm làm dở chung theo mức độ hồn thành do phòng kỹ thuật đề

xuất chứ không xác định riêng cho nguyên vật liệu đang tồn kho tại phân xưởng

sản xuất.

Cuối quý, sau khi kiểm kê xác định số lượng sản phẩm dở dang và mức

độ hồn thành, kế tốn xác định chi phí sản xuất dở dang như sau:

Trong quý IV năm 2010, sản xuất sản phẩm Quần áo đua moto có số liệu sau:

SV: Bùi Thị Thùy Dương

Lớp: CQ50/21.03Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thanh toán tiền mua thuốc y tế cho công nhân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x