Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết chuyển chi phí từ TK 6274 đến TK 154

Kết chuyển chi phí từ TK 6274 đến TK 154

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học viện Tài Chính



Luận văn tốt nghiệp



2.2.3.4.4. Chi phí dịch vụ mua ngồi.

Những chi phí liên quan đến dịch vụ mua ngồi bao gồm: Chi phí tiền

điện, nước, chi phí điện thoại, chi phí sửa chữa, các khoản chi phí khác phục vụ

yêu cầu quản lí của phân xưởng, cước vận chuyển vật tư, chi phí thiết kế bao

bì..…

Chứng từ sử dụng: Phiếu chi, hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền điện

thoại, giấy thanh tốn tạm ứng … có liên quan đến phân xưởng sản xuất.

TK sử dụng để tập hợp chi phí dịch vụ mua ngồi là TK 6277 – CP dịch

vụ mua ngồi

Hằng ngày khi các chi phí phát sinh, kê toán tập hợp vào sổ chi tiết tài

khoản 6277- từng phân xưởng. Cuối quý, kế toán tiến hành phân bổ chi phí dịch

vụ mua ngồi cho từng sản phẩm theo số lượng sản phẩm hoàn thành trong quý.



SV: Bùi Thị Thùy Dương



64



Lớp: CQ50/21.03



Học viện Tài Chính



Luận văn tốt nghiệp



Biểu số 15: Trích sổ chi tiết tài khoản 6277 – chi phí dịch cụ mua ngồi

CƠNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

Số 142, Quang Trung, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

PHỊNG KẾ TỐN



TRÍCH SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tài khoản 6277- Chi phí dịch vụ mua ngồi

Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015



Ngày Số CT Diễn giải

18/1 0035 Thanh tốn cơng bốc

0

xếp từ ngày 01/9 ->

10/9

18/1 0036 Thanh tốn tiền điện

0

nước

19/1 0038 Thanh tốn phí thiết kê

0

bao bì

19/1 0040 Thanh tốn cơng bốc

0

xếp và vệ sinh xưởng

từ ngày 11/10 ->

188/10

.....

……

….

31/1

Thanh toán chi tiền

2

ngày 22/12 cho tổ

HĐLĐ thời vụ

Tập hợp CPSX



TK ĐƯ PS Nợ

111

20.533.000



111



27.667.000



111



8.320.000



111



2.280.000



……

…..

…..

111



……

…..

…….

15.400.000



154



Cộng phát sinh



639.913.00

0



PS Có



639.913.00

0

639.913.00

0



Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kế toán ghi sổ



Kế toán trưởng



(Ký, họ tên)



(Ký, họ tên)



SV: Bùi Thị Thùy Dương



65



Giám đốc

(Ký, họ tên)



Lớp: CQ50/21.03



Học viện Tài Chính



Luận văn tốt nghiệp



2.2.4.3.5. Kế tốn tập hợp chi phí bằng tiền khác.

- Chi bằng tiền khác là các khoản chi khác ngồi các khoản chi trên như

chi phí hội họp, tiếp khách ở xưởng. …

- Chứng từ sử dụng: Phiếu chi, giấy thanh tốn tạm ứng … có liên quan

đến phân xưởng sản xuất.

- TK sử dụng để tập hợp chi phí bằng tiền khác là TK 6278 – CP bằng

tiền khác.

Biểu số 16: Trích sổ chi tiết tài khoản 6278 – chi phí bằng tiền khác

CƠNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

Số 142, Quang Trung, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình

TRÍCH SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tài khoản 6278- Chi phí bằng tiền khác

Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015



Ngày

01/1

0

01/1

0

05/1

0

….

31/1

2



Số CT Diễn giải

0022 Chi bồi dưỡng công

nhân

0027 Thanh toán cước vận

chuyển vật tư sản xuất

0032 Thanh toán Chi phí

diệt mối

…..

........

0143 Thanh tốn chi phí

thuốc y tế cho cơng

nhân

Tập hợp CPSX



TK ĐƯ

111



PS Nợ

2.500.000



111



340.000



111



2.245.000



……

111



……..

7.150.600



154



Cơng phát sinh



Kế tốn ghi sổ



SV: Bùi Thị Thùy Dương



Kế tốn trưởng



66



PS Có



389.247.62

4

389.247.62 389.247.62

4

4

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Giám đốc



Lớp: CQ50/21.03



Học viện Tài Chính



(Ký, họ tên)



SV: Bùi Thị Thùy Dương



Luận văn tốt nghiệp



(Ký, họ tên)



67



(Ký, họ tên)



Lớp: CQ50/21.03



Học viện Tài Chính



Luận văn tốt nghiệp



Biểu số 17: Trích Nhật ký chung liên quan đến chi phí SXC

CƠNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

Số 142, Quang Trung, Tp Thái Bình, Tỉnh Thái Bình



NHẬT KÝ CHUNG

Từ ngày 01/10/2015 Đến ngày 31/12/2015

Chứng từ

Ngày



Số hiệu





01/10/201

5







03/10/201

5





0002



0248







31/12/201

5



Đã

ghi sổ

cái





Diễn giải





Cung cấp dụng cụ bảo hộ

X

lao động

X

Chi tiền cơng bốc dỡ



X







X

X



Số phát sinh

TK



Nợ



















6273



2.086.056

2.086.056



153

6277

111



2.815.395.273



X

TH0001



Tổng hợp số liệu



14.000.000

14.000.000





1542

X



2.815.395.273

6271



31/12/201

5

31/12/201

5

31/12/201

5

…..



TH0001



TH0001



TH0001

….



Tổng hợp số liệu



Tổng hợp số liệu



Tổng hợp số liệu



X



154



1.593.295.253



X

X



6274



X

X



6277

154



389.247.624



X



6278

….



389.247.624

…..

……

Ngày … tháng … năm …



……



154



1.593.295.253

639.913.000

639.913.000



Người lập biểu



Kế toán trưởng



Giám đốc



(Ký, ghi rõ họ tên)



(Ký, ghi rõ họ tên)



(Ký, ghi rõ họ tên)



SV: Bùi Thị Thùy Dương



Lớp: CQ50/21.03



Học viện Tài Chính



Luận văn tốt nghiệp



Biểu số 18: Trích Sổ cái TK 627 – chi phí sản xuất chung

CƠNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

Số 142, Quang Trung , TP Thái Bình , Tỉnh Thái Bình



SỔ CÁI TÀI KHOẢN

TK 627- Chi phí sản xuất chung

Từ ngày 01/10/2015 Đến ngày 31/12/2015

Chứng từ

Số hiệu



0022

0027

0032

0033



Ngày

tháng

01/10/201

5

01/10/201

5

05/10/201

5

13/10/201

5



13/10/201

5





30/12/201

KHTS

5

TH000 31/12/201

3

5

587



NKC

Số phát sinh

Số STT TK

tran dòn ĐƯ Nợ

g

g



Diễn giải

Dư đầu kỳ

Chi tiền bồi dương

nhân cơng

Thanh tốn cước vận

chuyển vât tư sản xuát

Thanh toán tiền diệt

mối

Thanh toán tiền mua

thuốc y tế cho công

nhân

Xuất vật tư thay thế



KH TSCĐ quy 4/

2015

PB CP phân xưởng

(627->154)

Tổng phát sinh







111 2.500.000

111 340.000

111 2.245.024

111 7.150.000

152 3.748.539

… …`



214

4.155.674.242

1

14.161.878.38

154

2

14.161.878.38 14.161.878.38

2

2



Dư cuối kỳ

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên)



SV: Bùi Thị Thùy Dương



Kế toán trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)



Giám đốc

(Ký, ghi rõ họ tên)



Lớp: CQ50/21.03



Học viện Tài Chính



SV: Bùi Thị Thùy Dương



Luận văn tốt nghiệp



Lớp: CQ50/21.03



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết chuyển chi phí từ TK 6274 đến TK 154

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x