Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tính lương phải trả CNSX tháng 12/2015

Tính lương phải trả CNSX tháng 12/2015

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệp2.2.4.3.Kế tốn chi phí sản xuất chung.

2.2.4.3.1. Kế tốn tập hợp chi phí nhân viên phân xưởng.

Chi phí nhân viên phân xưởng là các khoản tiền phải trả cho quản đốc,

giám sát sản xuất, nhân viên phân xưởng phụ trách các tổ sản xuất; bao gồm

tiền lương và các khoản trích theo lương. Các nhân viên này không tham gia

trực tiếp sản xuất mà đóng vai trò quản lý sản xt.

Chứng từ sử dụng: Bảng chấm cơng, Bảng thanh tốn lương, Bảng phân

bổ lương và các khoản trích theo lương.

Sổ kế tốn sử dụng: Sổ chi tiết TK6271, Sổ Nhật ký chung, Sổ cái

TK627

Trình tự tập hợp chi phí nhân viên phân xưởng tương tự như bộ phận sản

xuất trực tiếp.

Cuối tháng kế toán căn cứ vào Bảng chấm công và hợp đồng lao động đã

ký kết tính lương cho nhân viên phân xưởng, lập bảng thanh tốn lương các

phân xưởng, Bảng tính lương và bảo hiểm.Kế toán căn cứ vào chứng từ vè

lương và bảo hiểm tiến hành ghi chép vào các sổ sách liên quan như: Sổ chi

tiết TK 6271; Sổ nhật ký chung; Sổ cái TK 627.SV: Bùi Thị Thùy Dương57Lớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpBiểu số 11:Trích sổ chi tiết TK 6271 – chi phí nhân viên phân xưởng

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

Số 142, Quang Trung, TP Thái Bình , Tỉnh Thái Bình

Phòng kế tốn

TRÍCH SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 627

Tài khoản 6271: Chi phí nhân viên phân xưởngTừ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2015

Ngày

31/10/201

5

31/10/201

5

31/10/201

5

30/10/201

5

30/10/201Số CT

BTL010

BTN010

BTN010

BTN010TínhlươngƯ

củaNVPX tháng 10/2015

KPCĐ tính vào chi

phí tháng 10/2015

BHXH tính vào chi

phí tháng 10/2015

BHYT tính vào chi

phí tháng 10/2015

BHTN tính vào chi31/12/201

5TH002Kết chuyển chi phí từ

TK 622 đến TK 154Nợ334812.381.091338210.507.000338394.563.000338415.760.5003386

phí tháng 10/2015….Tính

lương

của

30/11/2015 BTTL011

334

NVPX tháng 11/2015

31/12/201 BTTL01 Tính

lương

của

334

5

2

NVPX tháng 12/2015

5

BTN010TKĐNội dung5.253.500812.381.091812.381.091

2.815.395.2731542.815.395.273

Tổng cộngSV: Bùi Thị Thùy Dương582.815.395.27

3Lớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệp2.2.4.3.2. Kế tốn tập hợp chi phí cơng cụ dụng cụ.

Cơng cụ dụng cụ dùng cho công tác quản lý phân xưởng ở Công ty Cổ

phần May xuất khẩu Việt Thái gồm nhiều loại với giá trị khác nhau bao gồm :

dụng cụ tẩy rửa ( giẻ lau , xô , chậu, bàn chải, chổi, ...), các dụng cụ bảo hộ

lao động (găng tay, ủng, áo Zacket...)và các dụng cụ khác như: kéo, băng

dính, bàn làm việc, ghế ngồi, bao bì ln chuyển (băng keo, thùng, dây đai,

…).

Đối với các công cụ dụng cụ loại xuất dùng một lần, có giá trị nhỏ, kế

tốn thực hiện phân bổ tồn bộ giá trị vào chi phí sản xuất ngay khi đưa vào

sử dụng.

Do chi phí cơng cụ dụng cụ phát sinh trong q không nhiều nên việc

phân bổ không thực hiện trên tài khoản 242–Chi phí trả trước như quy

định,mà cơng ty hạch tốn ln từ TK 153 đưa vào chi phí ,phần còn lại chưa

được phân bổ sẽ được theo dõi trên sổ chi tiết cơng cụ dụng cụ.

Chứng từ kế tốn sử dụng:

-Phiếu xuất kho CCDC,-Bảng kê CCDC xuất dùng,-Bảng phân bổ cơng cụ dụng cụ

Từ các phiếu xuất kho, hóa đơn mua ngồi( trường hợp mua về dùngln), kế tốn sẽ tổng hợp và phân bổ theo từng phân xưởng sử dụng. Từ đó

ghi nhận chi phí vào sổ chi phí TK 6273 – chi tiết từng phân xưởng  Nhật

ký chung Sổ cái TK 627

( TK 6273M1- chi tiết Phân xưởng May 1)

( TK 6273M2- chi tiết phân xưởng may 2)

( TK 6273C- chi tiết phân xưởng cắt)SV: Bùi Thị Thùy Dương59Lớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpCuối kỳ khi tính giá thành Chi phí CCDC sẽ được tính tốn, phân bổ cho

từng loại sản phẩm.

Biểu số 12: Trích Sổ chi tiết TK 6273– Chi phí Cơng cụ dụng cụ phân

xưởng may

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

Số 142, Quang Trung, TpThái Bình, Tỉnh Thái BìnhPHỊNG KẾ TỐN

SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN

Tài khoản 6273M1- Chi phí CCDC PX May 1

Từ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2015Ngày Số CTDiễn giải13/1

0

13/1

0587Vật tư thay thế665Hóa chất vệ sinh thiết

bị

….

Cung cấp Dụng cụ bảo

hộ

Tập hợp CPSX31/1

2

31/1

2722

TH00

3TK

ĐƯ

153PS NợPS Có15349.410.000

153….

22.086.05650.748.539343.574.056154

343.574.056Tổng cộng343.574.056Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kế toán ghi sổ

(Ký, họ tên)SV: Bùi Thị Thùy DươngKế toán trưởng

(Ký, họ tên)60Giám đốc

(Ký, họ tên)Lớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệp2.2.4.3.3. Kế tốn tập hợp chi phí khấu hao TSCĐ.

TSCĐ ở công ty CP May xuất khẩu Việt Thái bao gồm nhiều loại có giá

trị tương đối lớn, được hình thành do mua sắm như: hệthốngnhàxưởng, dây

truyền sản xuất, Máy may công nghệ cao, Máy dệt, Máy ép nhiệt …...

Việc tính và phân bổ khấu hao TSCĐ được thực hiện trên Bảng tính và

phân bổ khấu hao TSCĐ.

Để trích khấu hao TSCĐ, Cơng ty sử dụng phương pháp khấu hao đường

thẳng. Đơn vị tự trích khấu hao dựa trên thời gian sử dụng dự kiến của từng loại

TSCĐ mà Nhà nước quy định.

Nguyên giá tài sản cố định x tỉ lệ khấu hao/năm

Mức khấu hao quý =

4

Chi phí khấu hao TSCĐ ở các phân xưởng sản xuất bao gồm tồn bộ chi

phí khấu hao TSCĐ phục vụ cho các dây chuyền sản xuất . Kế toán căn cứ

vào số khấu hao đã trích q trước và tình hình tăng giảm TSCĐ trong quý để

tiến hành xác định số khấu hao phải trích trong quý:

Số khấu hao phải = Số khấu hao đã + Số khấu hao tăng - Số khấu hao giảm

trích trong quýtrích quý trướctrong quýtrong qKế tốn sử dụng TK 6274 – chi phí khấu hao TSCĐ để kế tốn chi phí

khấu hao TSCĐ.

Chứng từ sử dụng: Bảng khấu hao TSCĐ, Bảng tính và phân bổ khấu

hao TSCĐ

Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết TK6274, Sổ Nhật ký chung, Sổ cái

TK627

Hàng quý căn cứ vào số khấu hao phải trích cho từng phân xưởng sản

xuất , kế toán lập “Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ ”– cho từng phân xưởng sản

xuất. Đồng thời, vào Bảng kê chi tiết TK 6274. Cuối quý, kế toán tiến hành

SV: Bùi Thị Thùy Dương61Lớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpphân bổ chi phí khấu hao TSCĐ cho từng sản phẩm theo số lượng sản phẩm

hoàn thành trong quý.

Biểu số 13 Trích sổ chi tiết tài khoản 6274- chi phí khấu hao TSCĐ

CƠNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

Số 142, Quang Trung, TP Thái Bình , Tỉnh Thái Bình

PHỊNG KẾ TỐN

TRÍCH SỔ CHI TIẾT TÀI KHOẢN 627

Tài khoản 6274- chi phí khấu hao TSCĐTừ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015

NgàySố CT31/12/201

5TKĐNội dung

ChiphíƯ

khấuNợhaoBPB211 TSCĐ tính vào chi phí 21411.593.295.253THÁNG 12/201531/12/201

5TH003Kết chuyển chi phí từ

TK 6274 đến TK 1541541.593.295.253

1.593.295.253Tổng cộng1.593.295.253Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kế toán ghi sổKế toán trưởng(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)SV: Bùi Thị Thùy Dương62Giám đốc

(Ký, họ tên)Lớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpBiểu số 14: Trích Bảng phân bổ khấu hao TSCĐ

CƠNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

Số 142, Quang Trung, TP Thái Bình , Tỉnh Thái Bình

TRÍCH BẢNG PHÂN BỔ KHẤU HAO TSCĐ

Từ ngày 01/10/2015 đến 31/12/2015

Nơi sử dụng

Số

TT

1

2

3

4

5

6Chỉ tiêuNhà cửa,vật kiến

trúc

Máy móc, thiết bị

Phương tiện vân tải

Thiết bị, dụng cụ

quản lý

Tài sản hình thành

từ quỹ phúc lợi

Tài sản cố định vơ

hình

CộngKế tốn ghi sổ

( Ký, họ tên )Tồn DN

Ngun giáTK627- Chi phí

sản xuất chung

( TK 6274)TK 641 –

Chi phí bán

hàngTK 642- Chi

phí quản lý

doanh nghiệp……Giá trị còn lại đến

30/09/2015Số khấu hao

THÁNG

12/201552.833.444.50637.614.393.709408.357.735287.575.620…..…..…..409.369.356.313199.183.231.9013.500.009.8731.260.532.320…..…..…..4.268.819.817985.925.08078.778.77125.786.920…..…..…..648.122.54754.759.9563.800.04919.400.393…..…..…..7.079.639.8294.341.962.01993.188.613…..…..…..5.513.282.7574.403.572.85371.544.201…..…..…..479.712.665.769246.583.845.5184.155.679.242…..…..…..

Ngày 31 tháng 12 năm 20151.593.295.253Kế toán trưởngGiám đốc(Ký, họ tên)(Ký, họ tênSV: Bùi Thị Thùy DươngLớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệp2.2.3.4.4. Chi phí dịch vụ mua ngồi.

Những chi phí liên quan đến dịch vụ mua ngoài bao gồm: Chi phí tiền

điện, nước, chi phí điện thoại, chi phí sửa chữa, các khoản chi phí khác phục vụ

yêu cầu quản lí của phân xưởng, cước vận chuyển vật tư, chi phí thiết kế bao

bì..…

Chứng từ sử dụng: Phiếu chi, hóa đơn tiền điện, tiền nước, tiền điện

thoại, giấy thanh toán tạm ứng … có liên quan đến phân xưởng sản xuất.

TK sử dụng để tập hợp chi phí dịch vụ mua ngoài là TK 6277 – CP dịch

vụ mua ngoài

Hằng ngày khi các chi phí phát sinh, kê tốn tập hợp vào sổ chi tiết tài

khoản 6277- từng phân xưởng. Cuối q, kế tốn tiến hành phân bổ chi phí dịch

vụ mua ngoài cho từng sản phẩm theo số lượng sản phẩm hoàn thành trong quý.SV: Bùi Thị Thùy Dương64Lớp: CQ50/21.03Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tính lương phải trả CNSX tháng 12/2015

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x