Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đơn giá xuất kho bình quân

Đơn giá xuất kho bình quân

Tải bản đầy đủ - 0trang

Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpSau khi tính giá bình quân của các loại nguyên vật liệu xuất dùng

trong từng lần, kế toán áp giá vào phiếu xuất kho, và các sổ chi tiết, tổng

hợp nguyên vật liệu.

Mỗi phân xưởng có định mức tiêu hao vật liệu riêng. Do đó, nhân

viên thống kê tại mỗi phân xưởng sản xuất cần theo dõi chặt chẽ số lượng

nguyên vật liệu chính và nguyên vật liệu phụ thực dùng. Cuối kỳ, nhân

viên thống kê sẽ lập “ Bảng kê chứng tư vật tư ” về tình hình sử dụng vật

liệu của từng sản phẩm.

Từ “ Bảng kê chứng từ vật tư ”, kế toán vật tư xác định số vật liệu

thực dùng, phản ánh vào “ sổ chi tiết nguyên vật liệu ”- TK 152. Tồn bộ

việc tổng hợp tính tốn ngun vật liệu trực tiếp xuất dùng cho từng đối

tượng sử dụng được thực hiện trên “ Bảng phân bổ nguyên vật liệu, công

cụ, dụng cụ ”.

Số liệu trên Bảng phân bổ NVL, CCDC là căn cứ để lập sổ chi tiết

TK 621 cho từng loại sản phẩm.

Cuối quý, Chi phí NVL TT tập hợp trên TK 621 được kết chuyển

toàn bộ sang TK 154 – Chi phí sản xuất kinh doanh dở dangSV: Bùi Thị Thùy Dương45Lớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpBiểu số 2 : Trích Bảng phân bổ ngun vật liệu, cơng cụ dụng cụ

CƠNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

PHỊNG KẾ TỐNTRÍCH BẢNG PHÂN BỔ NGUYÊN VẬT LIỆU, CÔNG CỤ DỤNG CỤ

Từ ngày : 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015

Loại sản phẩm

STTChi phí NVLTTQuần áo trượt tuyếtQuần áo leo núiQuần áo sănVải Coton(100%)2Vải Tricot3Bông4Vải Skavi613.199.770853.219.460603.077.340752.309.3625Vải coton (60%)343.179.000548.861.550722.309.320393.983.350……………………………………………………12.885.656.53712.460.033.4183.478.619.68928.673.441.42057.497.751.064Tổng cộng4.416.620.3221.393.008.57921.458.497.5508.865.8862.796.31437.403.302Tổngcộng1……….1.057.053.250Quần áo đua moto3.500.340.000SV: Bùi Thị Thùy Dương3.822.188.61046Lớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpBiểu số 3 : Trích Sổ chi tiết TK 621

CÔNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

Số 142, Quang Trung, TP Thái Bình , Tỉnh Thái BìnhSỔ CHI TIẾT

Tài khoản 6211 – Chi phí NVLTT Quần áo Trượt tuyết

Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015Ngày Số CT

02/10 65813/10 65914/10 66427/12 700

29/12 792

31/12 TH00

1Diễn giảiTK

ĐƯ

Lấy NVL chính 1521

May quần áo trượt

tuyết

Lấy NVL chính 1521

may quần áo trượt

tuyết

Xuất khóa áo cho 1522

vào sản xuất

….....

Xuất chỉ thêu chỉ 1522

may các loại..

Xuất NVL may

1521

quần áo trượt tuyết

Tập hợp CPSX

154

Tổng cộngPS NợPS Có634.959.372368.273.62845.090.182

……

38.961.336

644.172.632

1.323.840.69

4

1.323.840.694 1.323.840.69

4

Ngày 31 tháng 12 năm 2015Kế tốn ghi sổKế toán trưởng(Ký, họ tên)(Ký, họ tên)SV: Bùi Thị Thùy DươngGiám đốc

(Ký, họ tên)47Lớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpBiểu số 4: Trích sổ nhật ký chung liên quan đến nghiệp vụ về chi phí

CƠNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁI

Số 142 , Quang Trung, TP Thái Bình, Tỉnh Thái BìnhTRÍCH NHẬT KÝ CHUNG

Từ ngày 01/10/2015 Đến ngày 31/12/2015

Chứng từĐã

ghi

sổ

cái

NgàySố

hiệuDiễn giải02/10/2015658Lấy NVL chính May quần áo

trượt tuyết03/10/201565929/12/201579230/12/2015793NVL chính may quần áo trượt

tuyếtXuất NVL sản xuất

trượt tuyếtSố phát sinh

TKNợx6211634.959.372x1521x6211x152634.959.372

368.273.628

368.273.628

Quần áoXuất nhiên liệu chạy máyx6211x1521x6211644.172.632

644.172.632

136.093.1451523

31/12/201531/12/2015…..794TH00

1

….Xuất khóa may quần áo sănTổng hợp số liệux6211x1522x154x6211……Người lập biểu….Kế toán trưởng136.093.145

94.172.634

94.172.634

57.497.751.064

57.497.751.064

…..……Ngày … tháng … năm …

Giám đốcBiểu số 5:Trích sổ cái tài khoản 621 – chi phí ngun vật liệu trực tiếp

CƠNG TY CP MAY XUẤT KHẨU VIỆT THÁISV: Bùi Thị Thùy Dương48Lớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpSố 142 , Quang Trung, TP Thái Bình, Tỉnh Thái BìnhTRÍCH SỔ CÁI

Tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Từ ngày 01/10/2015 đến ngày 31/12/2015Chứng từSổ NKCNgàySốthánghiệu02/10/2016585

03/10/201659529/12/201

7925

30/12/2017935

31/12/201

5

31/12/201794Diễn giảiXuấtSốSốtrandònggDư đầu kỳ

NVL MayQuần áo trượt tuyết

Xuất NVL May

quần áo trượt tuyếtXuất NVL sản xuất

Quần áo trượt tuyết

Xuất nhiên liệu chạy

máy

Xuất khóa may quần

áo sănTH001 Tổng hợp CPSX5TK

đối

ứngSố phát sinh

Nợ1521634.959.3721521368.273.628…`1521644.172.6321523136.093.145152294.172.63457.497.751.061541Tổng cộng57.497.751.064

57.497.751.0644Dư cuối kỳ

Ngày 31 tháng 12 năm 2015

Người lập biểuKế toán trưởngGiám đốc(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)(Ký, ghi rõ họ tên)2.2.4.2. Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp.

Hiện nay, Cơng ty cố phần May xuất khẩu Việt Thái áp dụng hình thức trả

lương theo thời gian và trả lương theo sản phẩm. Đối với công nhân trực tiếp sản

SV: Bùi Thị Thùy Dương49Lớp: CQ50/21.03Học viện Tài ChínhLuận văn tốt nghiệpxuất, Cơng ty áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm với đơn giá tiền lương

được tính trên doanh thu thực tế, cơng thức tính như sau:

Tổng lương=Lương sản phẩm+Lương bình xét+Phụ cấp

Lương sản phẩm=Tổng số ngày công x Đơn giá lương sản phẩm

Lương bình xét =Lương cơ bản x Hệ số bình xét

Trong đó: Hệ số bình xét: A:1,1; B:0,7; C: 0,5.

Lương cơ bản = Hệ số lương cấp bậc x Mức lương tối thiểu

Mức lương tối thiểu là 1.650.000 đồng

Đơn giá tiền lương do Phòng Tổ chức, lao động tiền lương của Cơng ty

tính và gửi lên Phòng Kế tốn để tính ra tiền lương phải trả cho cơng nhân sản

xuất.

.Cơng ty tính và nộp các khoản trích theo lương theo đúng tỷ lệ quy định. Tỷ lệ trích KPCĐ là 2% trên lương thực tế, các khoản BHXH là 18% trên

lương cơ bản, BHYT là 3% trên lương cơ bản, BHTN là 1%, KPCD 2% trên

lương cơ bản còn 10,5% ( BHXH 8%, BHYT 1,5%, BHTN 1% ) người lao động

phải chịu và được khấu trừ vào lương, song 10,5% này Cơng ty sẽ đóng cho

người lao động.

*Tài khoản, sổ kế tốn sử dụng

Để tập hợp chi phí NCTT,kế tốn sử dụng TK 622 –Chi phí ngun vật

liệu trực tiếp

Các khoản trích về BHXH, BHYT,BHTN,KPCĐ được theo dõi trên các tài sổ chi

tiết sau:

- Sổ chi tiết TK 3382- kinh phí cơng đồnSV: Bùi Thị Thùy Dương50Lớp: CQ50/21.03Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đơn giá xuất kho bình quân

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x