Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HOẠT THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG OCEANBANK VIỆT NAM

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HOẠT THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG OCEANBANK VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ - 0trang

hạn và kỳ hạn dài (trên 6 tháng) nhằm ổn định nguồn vốn trong hoạt động

kinh doanh. Rà soát lại hoạt động của các Phòng Giao dịch, mở rộng có chọn

lọc mạng lưới các Phòng giao dịch tại các khu vực dân cưđông đúc và giao

dịch thuận tiện. Xem xét bổ sung chức năng, nhiệm vụ của từng phòng nghiệp

vụ nhằm phục vụ có hiệu quả cao tất cả các đối tượng khách hàng. Chú trọng

các giải pháp huy động vốn trung dài hạn nhằm cải thiện tính thanh khoản

trong hoạt động kinh doanh.

Ba là, tiếp tục mở rộng tín dụng đi đơi với an tồn, hiệu quả, kết hợp giữ

khách hàng truyền thống thuộc thành phần kinh tế quốc doanh và phát triển

khách hàng thuộc thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, các doanh nghiệp vừa

và nhỏ. Tăng tỷ trọng nợ vay của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các

khách hàng thể nhân bằng việc cho vay có tài sản đảm bảo.

Tập trung cao và quan tâm thích đáng đến việc giải quyết nợ quá hạn, không

để nợ quá hạn phát sinh từ các hợp đồng tín dụng mới, kết hợp giải quyết nợ

tồn đọng theo để án giải quyết nợ tồn đọng của Ngân hàng OceanBank

Bốn là, triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản liên quan đến Quy

trình, quy định về nghiệp vụ, đặc biệt quan tâm đến công tác quản trị rủi ro

kết hợp hài hoà với quan hệ khách hàng. Chấn chỉnh và thực hiện tốt công tác

ngân quỹ, chủđộng việc đào tạo vàđào tạo lại cán bộ nghiệp vụ. Tăng cường

công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên để nâng cao chất lượng

phục vụ khách hàng và khai thác được thế mạnh về công nghệ của Ngân hang

OceanBank

Năm là, sử dụng linh hoạt đòn bảy kinh tế như lãi suất, tỷ giá, phí dịch

vụ, phí hoa hồng để thu hút khách hàng, kết hợp với việc cải thiện chất lượng

dịch vụ và quảng bá rộng rãi sản phẩm của Ngân hàng OceanBank.

Sáu là, tăng cường công tác quản trị điều hành của Ban Giám đốc Sở

Giao dịch, giữ vững và nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong điều hành hoạt động,

52phát huy tích cực tính năng động sáng tạo trong cơng việc, tính độc lập tự chủ

tại các phòng nghiệp vụ thuộc Sở giao dịch.

Bảy là, ổn định tổ chức và lao động của các phòng ban tại Sở Giao dịch,

xây dựng cơ cấu hợp lý phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Sở

Giao dịch trong thời gian tới.

Tám là, đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tăng

cường số lượng và chất lượng cán bộ kiểm tra đảm bảo tính hệ thống thống

nhất trong kiểm tra.

Chín là, trang bị các trang thiết bị cần thiết cho các phòng nghiệp vụđể

thuận lợi trong tác nghiệp của các phòng.

3.1.3 Định hướng phát triển hoạt động thanh toán quốc tế của Ngân

hàng OceanBank Việt Nam

Hoạt động thanh toán quốc tế ngày càng trở nên quan trọng, gắn bó mật

thiết với các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng thương mại. Ngân

hàng OceanBank Việt Nam xác định mục tiêu phải giữ vững và tăng cường uy

tín trong hoạt động đối ngoại của OceanBank Việt Nam, nâng cao hiệu quả

hoạt động thanh toán quốc tế. Mở rộng quan hệ đại lý để tranh thủ vốn, kỹ

thuật vàđặc biệt là kinh nghiệm quản lý tiên tiến. Ngân hàng cố gắng nâng cao

năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế về thanh toán quốc tế, xác lập điều

kiện và hiện đại hố cơng nghệ ngân hàng để hội nhập với cộng đồng tài

chính quốc tế.

Để cụ thể hoá mục tiêu trên, Ngân hàng OceanBankViệt Nam đã đề ra kế

hoạch triển khai bao gồm các nội dung chính sau:

(1) Cơ cấu lại các mảng hoạt động thanh tốn quốc tế theo mơ hình tiên

tiến, hiện đại gồm các khối tài trợ thương mại quốc tế, khối trung tâm chuyển

tiền, khối định chế tài chính, phù hợp với chiến lược và đề án tái cơ cấu của

Ngân hàng OceanBank.

53(3) Nâng cao trình độ về thanh tốn quốc tế của Ngân hàng OceanBank

Việt Nam bắt kịp với các chuẩn mực quốc tế và tập quán ngân hàng quốc tế

trong từng lĩnh vực. Định hướng cho việc tập trung phát triển một số nghiệp

vụ của ngân hàng quốc tế mà Ngân hàng OceanBank Việt Nam đã có thế

mạnh.

(4) Củng cố và không ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại với các ngân

hàng, tổ chức tín dụng quốc tế kể cả việc mở rộng quan hệ đại lý với các ngân

hàng khắp các địa lục và vùng lãnh thổ.

Để thực hiện được những mục tiêu trên, Ngân hàng OceanBank Việt

Nam cần hồn thiện hoạt động thanh tốn quốc tế nói chung và theo phương

thức tín dụng chứng từ nói riêng, đưa ra các giải pháp cụ thể, khả thi, đồng

thời có những kiến nghị lên Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cũng như với

khách hàng.

3.2.GIẢI PHÁP HỒN THIỆN HOẠT THANH TỐN QUỐCTẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO

DỊCH NGÂN HÀNG OCEANBANK VIỆT NAM

3.2.1 Thực hiện tốt các biện pháp nghiệp vụ

- Đối với thư tín dụng xuất khẩu

Đây là phương thức có tính an tồn cao đối với các doanh nghiệp xuất

khẩu Việt Nam, tuy nhiên việc thực hiện theo phương thức này tương đối

phức tạp. Ngân hàng OceanBank Việt Nam với vai trò là ngân hàng phục vụ

người xuất khẩu cần thiết phải phát triển nghiệp vụ này một cách an toàn và

thuận lợi cho khách hàng. Đối với các loại thư tín dụng đang thực hiện thanh

toán qua Ngân hàng, trong khâu kiểm tra thư tín dụng nhận được, để tạo điều

kiện cho việc theo dõi quản lý hoạt động thanh toán xuất cũng như tư vấn cho

khách hàng khi cần thiết, ngoài những nội dung ngân hàng bắt buộc phải kiểm

tra theo quy định của thơng lệ quốc tế, các thanh tốn viên nên kiểm tra thêm

54một số vấn đề thuộc về nội dung của thư tín dụng như: số thư tín dụng, địa

điểm mở thư tín dụng là nơi ngân hàng mở cam kết trả tiền cho nhà xuất

khẩu, ngày mở thư tín dụng là ngày ngân hàng mở chính thức cam kết trả tiền

cho nhà xuất khẩu đồng thời là ngày tính thời hạn hiệu lực của thư tín dụng,

từđó có thể lưu ý khách hàng về sự phù hợp giữa ngày mở thư tín dụng trên

thư tín dụng và trên hợp đồng ngoại thương, giữa ngày mở thư tín dụng và

ngày giao hàng.

Ngân hàng cần đề cao vai trò tư vấn cho khách hàng về danh sách các

ngân hàng nước ngoài có quan hệ đại lý với Ngân hàng OceanBank. Nếu

ngân hàng mở khơng có quan hệ đại lý với Ngân hàng OceanBank thì lưu ý

khách hàng về uy tín và khả năng thanh tốn của ngân hàng đó. Trong trường

hợp ngân hàng mở thư tín dụng chỉ định một ngân hàng khác trả tiền thư tín

dụng, nếu cần thiết Ngân hàng tư vấn cho khách hàng có nên đổi ngân hàng

trả tiền hay không, hay yêu cầu xác nhận của ngân hàng có uy tín hơn nhất là

khi thư tín dụng được phát hành từ ngân hàng ở một quốc gia có nhiểu rủi ro.

Thời gian hiệu lực và nơi hết hạn hiệu lực của thư tín dụng là một trong

các yếu tố quan trọng để lưu ý khách hàng xem có thể giao hàng và lập bộ

chứng từ kịp thời hạn hay khơng hoặc để có cơ sở u cầu sửa đổi thư tín

dụng. Thời gian hiệu lực của thư tín dụng phải đủ để thực hiện các cơng việc

cần thiết liên quan đến quốc tế thanh toán như: thơng báo thư tín dụng, giao

hàng và lập chứng từ, xuất trình tại ngân hàng nơi hết hạn thư tín dụng. Thanh

toán viên cũng cần kiểm tra các quy định về chứng từ cần xuất trình, kiểm tra

xem có điều khoản nào gây khó khăn cho người xuất khẩu trong q trình lập

chứng từ hay khơng.

Khi kiểm tra bộ chứng từ hàng xuất, thanh toán viên cần nghiên cứu kỹ

các yêu cầu trong thư tín dụng để chỉ dẫn cho khách hàng cách sửa bộ chứng

từ cho phù hợp, tránh những trường hợp bị ngân hàng trả tiền từ chối thanh

55tốn với những lý do hồn tồn có thể khắc phục được trước khi gửi đi ngân

hàng nước ngoài.

- Đối với thư tín dụng nhập khẩu

Khi phát hành thư tín dụng loại này, Ngân hàng cần đảm bảo các điều

kiện, điều khoản chặt chẽ, tránh những điểu khoản gây bất lợi cho ngân hàng

và khách hàng hoặc những điều khoản mơ hồ, khó hiểu, dễ gây ra những

tranh chấp hoặc dễ bị đối tác nước ngoài lợi dụng. Nếu là thư tín dụng đòi tiền

bằng điện thì phải xem xét kỹ lưỡng uy tín của ngân hàng người hưởng vì lúc

này chỉ cần nhận được điện xác nhận của ngân hàng người hưởng rằng bộ

chứng từ hoàn hảo là ngân hàng đã phải trả tiền trong vòng ba ngày làm việc.

Trường hợp nhà nhập khẩu mua hàng theo giá FOB thì Sở Giao dịch nên yêu

cầu nhà nhập khẩu cam kết mua bảo hiểm cho lô hàng trước khi tiến hành mở

thư tín dụng, đặc biệt là những thư tín dụng mở bằng vốn vay ngân hàng.

Một điều quan trọng nữa là Ngân hàng luôn phải tuân thủ đúng những

quy định của UCP đã dẫn chiếu trong thư tín dụng. Trách nhiệm thanh toán

của ngân hàng là rất lớn và rủi ro cao nên khi nhận được bộ chứng từ xuất

trình thì nhất thiết Sở Giao dịch phải nhanh chóng kiểm tra chứng từ một cách

cẩn thận. Ngoài ra, để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cả nhà nhập khẩu và

ngân hàng, Sở Giao dịch cũng phải luôn giữ mối liên hệ chặt chẽ với người

yêu cầu mở thư tín dụng để hạn chế những tranh chấp thương mại. Đây làđiều

rất cần thiết đối với nghiệp vụ thanh toán theo phương thức tín dụng chứng từ.

Ngân hàng có bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận được chứng từ để xử lý

cũng như xem xét chứng từ. Trong thời gian này ngân hàng phải kiểm tra

chứng từ, nếu chứng từ phù hợp với các điều khoản, điều kiện trong thư tín

dụng thì phải u cầu khách hàng thanh tốn ngay. Nếu bộ chứng từ có sai

sót, ngân hàng phải thơng báo cho nhà nhập khẩu về tình trạng bộ chứng từ để

từđó có thể ra quyết định từ chối hay chấp nhận thanh toán. Trong trường hợp

56từ chối, ngân hàng phải làm điện từ chối gửi ngân hàng nước ngồi và thơng

báo một lần tồn bộ lỗi của bộ chứng từ. Điều này là vơ cùng quan trọng vì

nếu hàng hố có vấn đề thì có thể trì hỗn thanh toán hoặc buộc người bán

phải chịu một phần rủi ro mà khơng vi phạm UCP.

3.2.2 Xây dựng chính sách khách hàng phù hợp, phân tích đối thủ cạnh

tranh và áp dụng Marketing vào hoạt động Thanh toán quốc tế

- Trong môi trường cạnh tranh quyết liệt bởi sự ra đời của hàng loạt các

ngân hàng thương mại cổ phần, nhất là sự có mặt của các chi nhánh ngân

hàng nước ngồi, ngân hàng OceanBank cần có những chính sách khách hàng

hấp dẫn, linh hoạt và hiệu quả.

-Trước hết ngân hàng cần chủ động tìm kiếm khách hàng. Đây là hoạt

động không thể thiếu nhằm giúp ngân hàng mở rộng và nâng cao số lượng

khách hàng đến với mình.

- Ngân hàng cũng cần nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng,

tăng cường công tác tư vấn và đẩy mạnh công tác tiếp thị quảng cáo để củng

cố khách hàng truyền thống và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng.

-Bên canh đó Ngân hàng cũng cần phân tích và nắm rõ các nắm rõ các

đối thủ cạnh tranh của mình, từ đó đưa ra các biện pháp Marketing hợp lý để

thu hút khách hàng, đồng thời Ngân hàng cũng phải tự xem xét các mặt ưu

nhược điểm để phát huy đồng thời khắc phục những điểm yếu còn tồn tại.

3.2.3 Phát triển hệ thống các Ngân hàng đại lý

Việc thiết lập và mở rộng quan hệ đại lý với ngân hàng các nước có ý

nghĩa chiến lược trong phát triển nghiệp vụ thanh toán quốc tếở bất cứ ngân

hàng thương mại nào. Đối với những ngân hàng có quan hệ truyền thống với

Ngân hàng OceanBank cần củng cố mối quan hệ chặt chẽ, phát triển cùng có

lợi thơng qua việc tăng cường các cuộc tiếp xúc, trao đổi kinh nghiệm, tổ

chức hội thảo chuyên đề vừa để học hỏi các kỹ thuật, công nghệ, kinh nghiệm

57quản lý tiên tiến, vừa là tạo điều kiện để các ngân hàng đại lý hiểu và đẩy

mạnh hợp tác với Ngân hàng OceanBank

Ngân hàng OceanBank cũng cần rà soát lại các ngân hàng đại lý thông

qua việc xây dựng tiêu thức phân loại, đánh giá tín nhiệm ngân hàng đại lý để

lựa chọn ra các ngân hàng có uy tín, phục vụ thanh tốn an tồn và nhanh

chóng, từ đó có chính sách đối ngoại phù hợp, đồng thời tạo cơ sởđể tư vấn

cho khách hàng. Ngân hàng cũng nên tổ chức mạng lưới thông tin về các ngân

hàng đại lý nhanh nhạy thông suốt trong hệ thống Ngân hàng OceanBank,

thường xuyên tổ chức đúc rút kinh nghiệm trong quan hệ đối ngoại để hạn chế

rủi ro trong thanh tốn quốc tế.

Ngồi ra, Ngân hàng OceanBank cũng cần mở rộng quan hệ song

phương, đa phương với các ngân hàng, các tổ chức tài chính quốc tế, áp dụng

các loại hình kinh doanh mới trên thị trường tài chính, tiền tệ quốc tế, nâng

cao vai trò hoạt động của các cơng ty tài chính và văn phòng đại diện, xúc tiến

thành lập chi nhánh ở nước ngoài, phấn đấu đưa Ngân hàng OceanBank lên

ngang tầm một ngân hàng tiên tiến trong khu vực, tiến tới hội nhập vào cộng

đồng tài chính quốc tế.

3.2.4 Đa dạng hóa các nguồn ngoại tệ trong kinh doanh và dịch vụ

Để đảm bảo nguồn ngoại tệ để thanh toán, Ngân hàng OceanBank Việt

Nam cần đẩy mạnh huy động vốn ngoại tệ, khai thác tốt các nguồn tài trợ,

nâng cao chất lượng tín dụng ngoại tệ. Để chủ động được nguồn ngoại tệ phục

vụ cho thanh tốn thư tín dụng trong điều kiện cung cầu ngoại tệ chưa ổn

định, Ngân hàng cần đẩy mạnh hơn nữa các hình thức kinh doanh ngoại tệ với

các ngân hàng thương mại khác kể cả mua bán giao ngay và mua bán kỳ hạn,

tạo mối quan hệđể khi có nhu cầu cấp bách về nguồn thanh tốn thư tín dụng

thì có thể mua được từ những ngân hàng này.58Ngân hàng cũng nên đẩy mạnh thu hút vốn ngoại tệ qua các kênh như

kiều hối, đại lý thu đổi ngoại tệ, thực hiện tốt nghiệp vụ bảo lãnh quốc tế cho

các nhà thầu xây dựng các cơng trình có vốn tài trợ hoặc có sự tham gia của

các đối tác nước ngồi vì tiềm lực ngoại tệ của các đối tác này rất lớn, đây là

nguồn lực để Ngân hàng đảm bảo cân đối ngoại tệ.

3.2.5 Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ thanh tốn.

Trình độ của đội ngũ cán bộ thanh tốn quốc tế có ảnh hưởng rất lớn đến

hiệu quả của cơng tác thanh tốn quốc tế nói chung và theo hình thức tín dụng

chứng từ nói riêng. Tuy nhiên trên thực tế trình độ của cán bộ thanh tốn quốc

tế của các ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung còn nhiều bất cập, chưa

đáp ứng được đòi hỏi của hoạt động thương mại quốc tế trong điều kiện cạnh

tranh gay gắt. Muốn thực hiện được nghiệp vụ thanh tốn quốc tế, các ngân

hàng phải có đội ngũ cán bộ được đào tạo tốt về nghiệp vụ, sử dụng thành

thạo ngoại ngữ, am hiểu luật cũng như các tập quán quốc tế.

Do vậy, trước hết Ngân hàng OceanBank Việt Nam cần chú trọng cơng

tác tuyển dụng những người có trình độ chun mơn, ngoại ngữ, vi tính, những

người có khả năng, năng động, nhiệt tình. Tuy nhiên năng lực của đội ngũ cán

bộ thanh tốn sẽ khơng thể được phát huy nếu không gắn kết quảđào tạo và

tuyển dụng với việc bố trí, sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc, mạnh dạn

phân cơng những vị trí lãnh đạo cho những người trẻ tuổi và có tài năng.

Ngân hàng cũng cần thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ để

bổ sung kiến thức về thương mại quốc tế như về rủi ro mà các doanh nghiệp

xuất nhập khẩu Việt Nam thường gặp phải, tình hình thị trường thế giới và triển

vọng của các doanh nghiệp Việt Nam, phổ biến các kỹ thuật thanh tốn thư tín

dụng mới áp dụng trên thế giới. Về lâu dài, Ngân hàng có thể phối hợp với các

trường và các trung tâm đào tạo trong và ngoài nước để gửi cán bộ đi học về

chuyên môn, ngoại ngữ và các nghiệp vụ chuyên sâu khác.

59Một điểm quan trọng nữa là Ngân hàng phải có chính sách đãi ngộ thỏa

đáng đối với những cán bộ giỏi về chun mơn nghiệp vụ, hồn thành tốt

cơng việc được giao, có nhiều sáng tạo, tích cực xông xáo thu hút nhiều khách

hàng mới về giao dịch, đồng thời có chế độ kỷ luật, chuyển cơng tác với

những cán bộ ý thức kỷ luật kém, có hành vi vi phạm đạo đức, chưa hoàn

thành nhiệm vụ được giao, gây ra sai sót làm ảnh hưởng đến hoạt động của

Sở. Những giải pháp đó sẽ góp phần động viên và phát huy hết khả năng làm

việc của những cán bộ có năng lực.

3.2.6 Nâng cao hiểu biết về thanh tốn tín dụng chứng từ cho khách

hàng

Để có thể hoàn tất một cách tốt nhất tất cả các nghiệp vụ của mình và

khơng cần đến sự giúp đỡ của khách hàng, Ngân hàng nên chủ động hướng

dẫn khách hàng ngay từ khi họ chuẩn bị tham gia vào quá trình thanh tốn.

Ngân hàng OceanBank cần tích cực tổ chức các buổi hội nghị khách

hàng, đặc biệt là các buổi hội nghị giữa khách hàng và phòng thanh tốn quốc

tế, Ngân hàng nên giải thích và hướng dẫn các điều khoản sử dụng của UCP

và Incoterms,… khách hàng có vướng mắc gì có thể thẳng thắn trực tiếp hỏi

thanh tốn viên. Thêm vào đó Ngân hàng nên giới thiệu những văn bản, công

văn hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước cũng như quy định luật pháp của

Việt Nam có liên quan đến Thanh tốn quốc tế theo phương thức tín dụng

chứng từ. Với sự tư vấn của Ngân hàng, khách hàng có thể biết rõ những

Ngân hàng nước ngồi nào đáng tin cậy, với mỗi mặt hàng, trường hợp cụ thể

nên lựa chọn loại thư tín dụng nào phù hợp để khơng bị phía đối tác gây khó

khăn trong q trình thanh tốn, điều này sẽ làm cho việc thanh tốn của

khách hàng diễn ra nhanh chóng thuận lợi hơn, đồng thời nâng cao uy tín của

ngân hàng.603.2.7 Hồn thiện và đổi mới cơng nghệ thanh tốn.

Cải thiện và nâng cao trình độ tự động hố trong quy trình cơng nghệ

ngân hàng là một trong những điều kiện tốt để quản lý vốn tập trung, tăng

cường hơn nữa sự hoà nhập của hệ thống ngân hàng Việt Nam vào thị trường

tài chính tiền tệ thế giới.

Để đáp ứng được yêu cầu công nghệ, trước hết Sở giao dịch Ngân hàng

OceanBank cần tận dụng tối đa công suất của hệ thống máy móc hiện có, tiến

tới giảm bớt các cơng việc giấy tờ bằng cách chuyển toàn bộ việc nhận, lập,

phân loại, chuyển và quản lý các loại điện, thư sử dụng trong q trình thanh

tốn sang thực hiện trên hệ thống máy vi tính và thơng qua mạng máy tính. Sở

có thể chỉnh sửa và hồn thiện các chương trình phần mềm phục vụ cơng tác

thanh tốn quốc tế nói chung và theo hình thức tín dụng chứng từ nói riêng

bằng cách chuyển các chương trình thanh tốn được viết bằng ngơn ngữ

FOXPRO sang loại ngơn ngữ lập trình mạnh hơn như VISUAL BASIC hoặc

sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access trong Microsoft Office. Các chương

trình này tạo ra được các mẫu điện chuẩn phù hợp với mỗi phương thức thanh

tốn và với thơng lệ quốc tế, phải có tính kết nối lẫn nhau và kết nối với các

chi nhánh khác trong nước, với Hội sở chính và các ngân hàng đại lý trên thế

giới, trên cơ sởđó cho phép xây dựng, chuẩn hố và phát triển hệ thống thơng

tin khách hàng tập trung trong tồn hệ thống, hệ thống quản lý mối quan hệ

ngân hàng – khách hàng, tạo khả năng giao diện kết nối với các thị trường tài

chính trong và ngồi nước.

Ngân hàng cũng nên đa dạng hoá các kênh phân phối dịch vụ như bổ

sung các dịch vụ thanh toán trên trang Web của Ngân hàng OceanBank như:

thơng báo Thư tín dụng, báo có, gửi u cầu mở thư tín dụng, chấp nhận

thanh toán, quản lý tài khoản của doanh nghiệp, tiến tới giao dịch với các

doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong cả nước thông qua mạng Internet. Sở cần

61nâng cao khả năng quản lý rủi ro thanh tốn quốc tế thơng qua xây dựng các

Modul quản lý rủi ro trên cơ sở phân loại các rủi ro theo thứ tự ưu tiên khác

nhau như: rủi ro bất khả kháng, rủi ro quốc gia người phát hành Thư tín dụng,

rủi ro về hoạt động lừa đảo, giả mạo chứng từ...

Sở nên thường xuyên nâng cấp và mua mới các trang thiết bị phục vụ

thực hiện cơng tác thanh tốn (chủ yếu là máy vi tính hiện đại có tốc độ xử lý

cơng việc nhanh), xây dựng hệ thống mạng diện rộng và mạng cục bộ, phát

triển các hình thức và phương tiện an toàn bảo mật cơ sở dữ liệu, xây dựng

kho dữ liệu đa chiều nhằm hỗ trợ cho ứng dụng quản lý thông tin và ra các

quyết định điều hành kinh doanh một cách chính xác, nhanh chóng.

Trên đây là những giải pháp mà Sở giao dịch Ngân hàng OceanBanktrong

chiến lược tăng trưởng và phát triển hoạt động thanh toán quốc tế theo phương

thức tín dụng chứng từ của mình phải hết sức quan tâm. Tuy nhiên, để hoàn thiện

và phát triển hoạt động đó, Sở Giao dịch khơng thể chỉ thực hiện một số giải pháp

nhất định mà phải thực hiện đồng bộ các giải pháp đó, có như vậy mới đưa ngân

hàng đi lên và hội nhập cùng với sự phát triển của đất nước.

3.3 ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

3.3.1 Kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước.

Sự đổi mới hoạt động của ngân hàng nói chung và lĩnh vực thanh tốn

nói riêng khơng thể tách rời cơ chế, chính sách của Đảng và nhà nước. Trong

thời gian qua, nhà nước đã ban hành nhiều văn bản pháp luật tạo môi trường

thuận lợi cho sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường như: luật thương

mại, luật đầu tư nước ngoài, luật dân sự, luật các tổ chức tín dụng... Tuy

nhiên, còn nhiều lĩnh vực chưa có văn bản hoặc đã ban hành từ lâu đến nay

không còn phù hợp, nhiều văn bản được bổ sung và sửa đổi nhiều lần nên

việc thực thi và áp dụng rất khó, đặc biệt là chưa có văn bản pháp luật nào

liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế. Vì vậy, để tạo mơi trường pháp lý

62Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HOẠT THANH TOÁN QUỐC TẾ THEO PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ TẠI SỞ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG OCEANBANK VIỆT NAM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x