Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CP HÓA CHẤT TRƯỜNG AN.

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CP HÓA CHẤT TRƯỜNG AN.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập lần 1Bùi Hồng Nhung – CQ51/21.136Báo cáo thực tập lần 11.1.2. Đặc điểm kinh doanh của cơng ty

A- Đặc điểm hàng hóa kinh doanh

Cơng ty CP Hóa Chất Trường An là cơng ty chun doanh về các mặt

hàng hóa chất, phụ gia, phục vụ cho các ngành nghề sản xuất công nghiệp và

phi công nghiệp.

Công ty chun nhập khẩu và phân phối:

-Hóa chất cơng nghiệp và các nguyên liệu cho ngành sơn, nhựa, mực in

bao bì…

-Nguyên liệu ngành thực phẩm, mỹ phẩm

-Nguyên liệu ngành dược, thú y, thức ăn chăn nuôi.

Thị trường tiêu thụ chủ yếu là các ngành công nghiệp sản xuất và phi

công nghiệp trong Hà Nội và các tỉnh khác, công ty luôn cơ gắng tìm kiếm để

cung cấp các ngun liệu có nguồn gốc xuất xứ và đảm bảo chất lượng nhằm

đáp ứng yêu cầu thị trường đặt ra. Các loại nguyên liệu mà công ty nhập khẩu

về luôn được kiểm định chất lượng trước khi đem ra thị trường.

B- Đặc điểm tổ chức SXKD của cơng ty

Cơng ty CP Hóa Chất Trường An:

- Là một doanh nghiệp thương mại hoạt động trên lĩnh vực nhập khẩu ,

phân phối, thực hiện chức năng tổ chức hàng hóa lưu thơng qua các hoạt hoạt

động chính là mua hàng và bán hàng.

- Là một doanh nghiệp đang còn trẻ, dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng

công ty đang từng bước để mở rộng thị trương tiêu thụ trên cả nước.

- Hướng hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của công ty là mua và

bán các loại hóa chất cơng nghiệp và các ngun lieeujcho ngành sơn, nhựa,

mực in bao bì…, nguyên liệu ngành thực phẩm, mỹ phẩm, nguyên liệu ngành

dược, thú y, thức ăn chăn nuôi.Bùi Hồng Nhung – CQ51/21.137Báo cáo thực tập lần 11.1.3. Tổ chức quản lý của công ty

Công ty CP Hóa Chất Trường An có bộ máy tổ chức gon nhẹ. Để thực

hiện được các mục tiêu đề ra, cơng ty tăng cường bộ máy quản lý có hiệu lực,

đảm bảo quản lý chặt chẽ các khâu SXKD. Công ty khơng ngừng xây dựng và

hồn thiện bộ máy quản lý của mình.

Giám đốc: Là người đại diện theo pháp luật của công ty, là người điều

hành cao nhất trong công ty và là người quản lý và chịu trách nhiệm về hoạt

động kinh doanh hàng ngày của công ty. Giám đốc Cơng ty có quyền ký kết

các hợp đồng kinh tế, quan hệ giao dịch với các cơ quan liên quan.

1. Phòng Kế Tốn- Tài Vụ

Giúp giám đốc trong việc thực hiện quản lý tồn bộ vốn của cơng ty,

chịu trách nhiệm trước giám đốc về chế độ hạch tốn kinh tế độc lập, đồng

thời tính tốn lãi lỗ, lập các báo cáo kế toán, tờ khai thuế, quyết tốn thuế,

quyết tốn tài chính trình giám đốc ký gửi các cơ quan nhà nước.

2. Phòng Kinh Doanh

Xây dựng những kế hoạch kinh doanh dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm,

soạn thảo các hợp đồng kinh tế. Tổ chức khai thác và mở rộng thị trường

nhằm phát triển và tiêu thụ sản phẩm.

3. Phòng Bán Hàng

Có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng và bán hàng. Duy trì mối quan hệ bền

vững với các khách hàng tiềm năng.Bùi Hồng Nhung – CQ51/21.138Báo cáo thực tập lần 1CHƯƠNG II: BỘ MÁY KẾ TỐN TẠI CƠNG TY VÀ MỘT SỐ PHẦN

HÀNH KẾ TỐN CƠ BẢN2.1. ĐẶC ĐIỂM KẾ TỐN TẠI CƠNG TY CP HÓA CHẤT

TRƯỜNG AN

2.1.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty

a) Số lượng và trình độ chun mơn của nhân viên kế tốn.

Phòng kế tốn có 3 người với chức vụ như sau:

STTChức vụ được phân công1

2

3Kế tốn trưởng

Kế tốn bán hàng, cơng nợ

Kế tốn thanh tốn, tiền lương, thuế và thủ quỹb) Mơ hình tổ chức bộ máy kế toán:

Tổ chức bộ máy kế toán trước hết phải xác định số lượng nhân viên kế

toán, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán, mối quan hệ giữa phòng kế tốn với

các phòng ban có liên quan khác trong cơng ty.

Tổ chức hạch tốn phải đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu , phân công trách

nhiệm hợp lý , khoa học. Áp dụng phương pháp hạch toán phù hợp, nhằm

quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Xuất phát từ đặc điểm tổ chức kinh doanh, tổ chức quản lý cũng như đặc

điểm của kế toán phù hợp với điều kiện và trình độ quản lý Cơng ty CP Hóa

Chất Trường An tổ chức cơng tác kế tốn theo mơ hình tập trung.

Theo mơ hình này tồn bộ cơng tác kế tốn đều được thực hiện tại phòng

kế tốn của cơng ty. Tại đây thực hiện việc tổ chức hướng dẫn và kiểm tra

thực hiện toàn bộ phương pháp thu thập, xử lý thông tin ban đầu, chế độ hạch

tốn và chế độ quản lý tài chính theo đúng quy định của Bộ Tài Chính, cungBùi Hồng Nhung – CQ51/21.139Báo cáo thực tập lần 1cấp một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác những thơng tin tồn cảnh về tình

hình tài chính cơng ty. Từ đó tham mưu cho ban giám đốc để đề ra các quy

định, biện pháp phù hợp với đường lối phát triển của cơng ty.

1. Kế tốn trưởng

Là người bao qt tồn bộ cơng tác kế tốn của Cơng ty, quyết định mọi

việc trong phòng kế tốn, tham mưu giúp việc cho Giám đốc và là người chịu

trách nhiệm của công ty. Đồng thời kế tốn trưởng còn kiêm kế tốn tổng hợp,

lên báo cáo kế tốn.

2. Kế tốn bán hàng, cơng nợ:

- Cập nhật hóa đơn bán hàng đồng thời tính thuế GTGT hàng bán ra,

bao gồm hóa đơn giá trị gia tăng và hóa đơn bán hàng thơng thường, bảng kê

hàng hóa bán ra. Đóng chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh, số thứ tự, lưu trữ

và bảo quản. Theo dõi tổng hợp và chi tiết hàng bán ra, theo dõi hàng theo

từng cửa hàng, theo hợp đồng.

- Theo dõi tình thu tiền và tình trạng cơng nợ của khách hàng. Lên kế

hoạch thu công nợ và liên hệ với khách hàng. Báo cáo cơng tác thu hồi nợ và

tình hình nợ theo yêu cầu nhà quản trị.

3. Kế toán thanh toán, tiền lương, thuế, thủ quỹ:

- Quản lý tiền mặt, kiểm soát các hoạt động thu ngân.

- Thực hiện các nghiệp vụ thu tiền, theo dõi TGNH, theo dõi việc thanh

toán thẻ của khách hàng

- Hàng tháng quyết toán thuế GTGT và lập tờ khai thuế GTGT, bảng

quyết toán thuế GTGT

- Tính tốn tiền lương và các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT,

KPCĐ...

- Theo dõi các khoản tạm ứng tiền lương của các CBCNV.

Sơ đồ 1: Tổ chức bộ máy kế tốn tại Cơng ty CP Hóa Chất Trường AnBùi Hồng Nhung – CQ51/21.1310Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY CP HÓA CHẤT TRƯỜNG AN.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×