Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Quy trình công nghệ của công ty

2 Quy trình công nghệ của công ty

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập lần 1

GVHD: GS.TS Nguyễn Đình Đỗ

1

Quy trình sản xuất bê tơng dự ứng lực6

SV Ngơ Văn Tiệp6

CQ49/21.14Báo cáo thực tập lần 1GVHD: GS.TS Nguyễn Đình Đỗ1.2.2. Quy trình đầu thầu dự án và kí kết hợp đồng7

SV Ngô Văn Tiệp7

CQ49/21.14Báo cáo thực tập lần 1GVHD: GS.TS Nguyễn Đình Đỗ1.3 Đặc điểm về tổ chức quản lý của công ty

1.3.1. Bộ máy tổ chức quản lý của cụng ty

Đại hội đồng cổ đôngHội đồng quản trịBan kiểm soátChủ tịch thành viên công ty

conCông ty tnhh

một thành viên

đá phủ lý

nghiệp

vật liệu

và xây

lắp8

nghệp

công

trình

601SV Ngụ Vn TipPhòng tổ

chức hành

chính

nghệp

công

trình

602

nghiệp

công

trình

603Tổng giám đốc,các phó tổng

giám đốcPhòng tài

chính kế toán

nghiệp

công

trình

604

nghiệp

công

trình

610CQ49/21.14Phòng kế

hoạch dự ánPhòng

thí

nghiệm

và kiểm

định

nghiệp

công

trình

605Phòng kỹ

thuật thiết bị

nghiệp

vật liệux.DựNG

tháp

nghiệp

đá suối

kiếtBỏo cỏo thc tp lnGVHD: GS.TS Nguyễn Đình Đỗ1.3.2. Chức năng, quyền hạn của mỗi bộ phận, phòng ban.

1.3.2.1 Đại hội đồng cổ đơng

Đại hội đồng cổ đơng là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.

Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần, do Chủ tịch Hội

đồng quản trị triệu tập. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời

hạn không quá 120 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đại hội đồng cổ

đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều

lệ Công ty, đặc biệt thơng qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài

chính cho năm tài chính tiếp theo.

1.3.2.2 Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị công ty do Đại hội đồng cổ đơng bầu ra, gồm ít nhất là

05 thành viên, nhiệm kỳ 5 năm, là cơ quan quản lý cao nhất của Cơng ty, có tồn

quyền quyết định và chỉ đạo thực hiện đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp

của Cơng ty khơng thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông; chịu trách nhiệm

trước pháp luật về mọi mặt hoạt động của Công ty.

1.3.2.3 Ban kiểm sốt

Ban Kiểm sốt do Đại hội đồng cổ đơng bầu và bãi miễn, gồm có 3 hoặc

4 thành viên, nhiệm kỳ 5 năm. Thành viên Ban kiểm soát phải là Cổ đơng của

Cơng ty. Trong Ban kiểm sốt phải có ít nhất một thành viên là người có chun

mơn về tài chính kế tốn. Hàng năm, Ban kiểm sốt thực hiện giám sát Hội đồng

quản trị, Tổng giám đốc điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty, chịu

trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được

giao; Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, báo cáo đánh

giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị...

1.3.2.4 Ban Tổng giám đốc công ty

Ban Tổng giám đốc công ty gồm tổng giám đốc và các phó tổng giám đốc do

Hội đồng quản trị bổ nhiệm, nhiệm kỳ 5 năm. Tổng giám đốc là người điều

hành và chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

9

SV Ngô Văn TiệpCQ49/21.14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Quy trình công nghệ của công ty

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x