Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
6 Kế toán lập và phân tích báo cáo tài chính.

6 Kế toán lập và phân tích báo cáo tài chính.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập lần 12017+ Lựa chọn và áp dụng các chính sách kế tốn phù hợp với quy định của

từng chuẩn mực kế toán nhằm đảm bảo cung cấp thơng tin thích hợp với nhu

cầu ra quyết định kinh tế của người sử dụng và cung cấp được các thơng tin

đáng tin cậy, khi:

• Trình bày trung thực, hợp lý tình hình tài chính, tình hình và kết quả

kinh doanh của doanh nghiệp.

• Phản ánh đúng bản chất kinh tế của các giao dịch và sự kiện không chỉ

đơn thuần phản ánh hình thức hợp pháp của chúng.

• Trình bày khách quan, khơng thiên vị.

• Tn thủ ngun tắc thận trọng.

• Trình bày đầy đủ trên mọi khía cạnh trọng yếu.

3.6.2 Những nguyên tắc cơ bản lập báo cáo tài chính:

+ Kinh doanh liên tục.

+ Nguyên tắc cơ sở dồn tích.

+ Nguyên tắc nhất quán.

+ Tính trọng yếu và tập hợp.

+ Nguyên tắc bù trừ.

+ Nguyên tắc có thể so sánh.

3.6.3 Nội dung và thời điểm lập báo cáo tài chính

01 bộ báo cáo tài chính doanh nghiệp phải lập:

+ Bảng cân đối kế toán.

+ Báo cáo kết quả kinh doanh.

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (phương pháp trực tiếp hoặc phương pháp

gián tiếp).

+ Thuyết minh báo cáo tài chính.

+ Bảng cân đối tài khoản.

01 bộ tờ khai quyết toán thuế TNDN năm gồm:

+ Tờ khai quyết toán thuế TNDN mẫu 03/TNDN

+ Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh mẫu 03-1A/TNDN.

Nguyễn Phúc Khánh – CQ49/15.0126Báo cáo thực tập lần 12017+ Phụ lục kết chuyển lỗ mẫu 03-2A/TNDN, phụ lục thuế TNDN được ưu

đãi 03-3A

01 bộ tờ khai quyết toán thuế TNCN năm gồm:

+ Tờ khai quyết toán thuế TNCN 05KK-TNCN

+ Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đối với thu nhập từ

tiền lương tiền công của cá nhân cư trú có ký hợp đồng lao động mẫu 05-1BKTNCN.

+ Phụ lục bảng kê thu nhập chịu thuế và thuế TNCN đã khấu trừ đối với

thu nhập từ tiền lương tiền công của cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động

dưới 3 tháng và cá nhân không cư trú mẫu 05-2BK-TNCN.

+ Phụ lục bảng kê thông tin người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh mẫu 053BK-TNCN

(*): Thời gian nộp BCTC và hồ sơ doanh nghiệp tự quyết toán năm chậm

nhất là ngày 31/03/N+1Nguyễn Phúc Khánh – CQ49/15.0127Báo cáo thực tập lần 12017

KẾT LUẬNTrong tất cả các mối quan hệ phát sinh giữa một doanh nghiệp với các

đơn vị kinh tế khác thì quan hệ tài chính chiếm vai trò chủ đạo. Trong đó liên

quan chặt chẽ với quan hệ tài chính là các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Vì vậy tổ

chức tốt cơng tác kế tốn cơng ty là rất cần thiết, nó góp phần quyết định đến

hoạt động của cơng ty.

Là một cơng ty được hình thành trên nền tảng vững chắc của một công ty

kinh doanh kinh doanh thương mại, tổ chức cơng tác kế tốn tập trung và đúng

theo quy định của chế độ kế toán, hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế thị

trường có sự cạnh tranh quyết liệt, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi nước ta

gia nhập tổ chức kinh tế thế giới WTO, đòi hỏi cơng ty phải tích cực phấn đấu

hồn thiện cơng tác kế tốn, cung cấp đầy đủ kịp thời thơng tin kế tốn giúp các

nhà quản trị đưa ra những quyết định phù hợp về chính sách tài chính và giải

pháp kinh doanh một cách đúng đắn.

Trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH Cơ điện FIS, được sự giúp đỡ

của cô Ngô Thị Phương Hồng cùng các cán bộ, nhân viên phòng kế tốn của

Công ty và sự nỗ lực của bản thân, em đã hoàn thiện được bản Báo cáo thực tập

tổng hợp.

Do thời gian thực tập có hạn, cũng như trình độ và kinh nghiệm thực tế

còn hạn chế nên em viết báo cáo này khơng tránh khỏi những thiếu sót. Em rất

mong được sự góp ý của các thầy cơ để em nâng cao hơn nữa trình độ của bản

thân.

Sinh viênNguyễn Phúc KhánhNguyễn Phúc Khánh – CQ49/15.0128Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

6 Kế toán lập và phân tích báo cáo tài chính.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x