Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Đặc điểm kế toán tại Công ty TNHH Cơ điện FIS.

1 Đặc điểm kế toán tại Công ty TNHH Cơ điện FIS.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo thực tập lần 12017Phòng kế tốn có 03 nhân viên:

-Kế toán trưởng

-Kế toán thanh toán

-Kế toán kho

Kế toán trưởng kiêm kế toán tổng hợp, kế toán tài sản cố định là người trợ

giúp giám đốc về mặt chuyên mơn, điều hành cơng việc chung của phòng thực

hiện đồng thời tổ chức phân tích kết quả kinh doanh của cơng ty, lập báo cáo tài

chính.

Kế tốn thanh tốn kiêm thủ quỹ, kế tốn chi phí: là người chịu trách nhiệm

thanh tốn với khách hàng về các khoản cơng nợ, tạm ứng, các khoản phải thu

phải trả.

Kế toán kho: ghi chép phản ánh kịp thời số liệu và tình hình luân chuyển

vật tư, hàng hoá cả về giá trị và hiện vật. Tính tốn đúng đắn trị giá vốn thực tế

của vật tư, hàng xuất nhập kho, trị giá vốn của hàng hố tiêu thụ nhằm cung cấp

thơng tin kịp thời, chính xác

Sơ đồ 2:Bộ máy kế tốn ở cơng ty:

KẾ TỐN TRƯỞNG

(Kiêm kế tốn tổng hợp, Tài sản

cố định)Kế tốn thanh

tốn kiêm thủ

quỹ, kế tốn chi

phíKế tốn khoHiện nay, Công ty TNHH Cơ điện FIS đang áp dụng chế độ kế tốn doanh

nghiệp ban hành theo Thơng tư số: 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ

tài chính, chuẩn mực kế tốn Việt Nam và các quy định về sửa đổi, bổ sung có

liên quan của Bộ Tài chính.

Nguyễn Phúc Khánh – CQ49/15.016Báo cáo thực tập lần 12017Công ty thực hiện kỳ kế toán theo năm, bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc

vào ngày 31/12 của năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép là đồng Việt

Nam (VND). Công ty áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Áp

dụng hình thức sổ kế tốn nhật ký chung.

2.1.2. Tổ chức hệ thống thơng tin kế tốn.Trên cơ sở chế độ kế tốn hiện hành cơng ty đã tiến hành nghiên cứu và

xây dựng bộ máy kế toán phù hợp với chế độ và đặc điểm sản xuất kinh doanh

của cơng ty. Cụ thể như sau:

Niên độ kế tốn của công ty được bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc

vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong hạch toán là đồng Việt Nam. Khi chuyển

đổi các đồng tiền khác sang đồng Việt Nam tại thời điểm phát sinh theo tỷ giá

ngân hàng Nhà nước công bố trong ngày. Cuối năm tiến hành đánh giá chênh

lệch tỷ giá hối đoái.

Ghi nhận tài sản cố định theo nguyên tắc giá gốc (Nguyên giá TSCĐ = Giá

mua trên hố đơn + chi phí thu mua, lắp đặt, chạy thử). Khấu hao tài sản cố định

được tính theo phương pháp đường thẳng, thời gian khấu hao tài sản cố định

được thực hiện theo TT45/2013/BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 về chế độ kế

quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định của Bộ tài chính.

Hàng tồn kho được tính theo giá gốc và hạch toán hàng tồn kho theo

phương pháp kê khai thưòng xuyên, giá trị nguyên vật liệu xuất kho tính theo

phương pháp nhập trước- xuất trước…

 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế tốn:

Cơng ty sử dụng hệ thống tài khoản theo đúng quy định của chế độ kế tốn

hiện hành (Thơng tư 200) và phù hợp với đặc điểm kinh doanh của công ty. Tài

khoản mẹ được vận dụng theo chế độ quy định, tài khoản con được mở chi tiết

phù hợp dựa trên thực tế hoạt động.

 Tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách:Nguyễn Phúc Khánh – CQ49/15.017Báo cáo thực tập lần 12017Để thuận tiện cho việc ghi chép dễ hiểu, đơn giản, thuận tiện cho việc cơ

giới hố hiện đại hố cơng tác kế tốn, Cơng ty TNHH Cơ điện FIS đã áp dụng

hình thức kế tốn nhật ký chung trong điều kiện có sử dụng kế tốn excel trên

máy vi tính để hạch tốn. Đây là hình thức kế tốn khá đơn giản, các nghiệp vụ

kinh tế phát sinh căn cứ vào chứng từ gốc để ghi vào sổ Nhật Ký Chung theo

trình tự thời gian và nội dung nghiệp vụ kinh tế. Phản ánh mối quan hệ khách

quan giữa các đối tượng kế toán (quan hệ đối ứng giữa các tài khoản). Việc hạch

toán các nghiệp vụ vào sổ kế toán, lập các báo cáo kế toán đều được thực hiện

trên máy. Các máy tính ở phòng kế tốn và các máy tính của phòng kinh doanh

được nối mạng với nhau nên đảm bảo việc chuyển số liệu lên phòng kế tốn

được thuận tiện, nhanh chóng và kịp thời. Việc ứng dụng máy vi tính vào cơng

tác kế tốn vừa giảm bớt công việc ghi chép đồng thời tránh được sự trùng lắp

các nghiệp vụ, tăng tốc độ xử lý thơng tin, lập các Báo cáo Tài chính nhanh

chóng và cung cấp số liệu kịp thời cho yêu cầu quản lý.Nguyễn Phúc Khánh – CQ49/15.018Báo cáo thực tập lần 12017

Sơ đồ 3: Quy trình ghi vào sổ

Chứng từ gốcSổ nhật ký

đặc biệtNhật ký chungSổ,thẻ kế toán

chi tiếtSổ cáiBảng tổng hợp

chi tiếtBảng cân đối

số phát sinhBáo cáo tài

chínhGhi chú:

: Ghi cuối ngày

: Ghi cuối tháng(quý, năm)

: Kiểm tra đối chiếu.

 Tổ chức hệ thống báo cáo kế toán

Căn cứ vào luật kế tốn, chuẩn mực kế tốn số 21-“ Trình bày báo cáo tài

chính” và theo thơng tư 200/2014/TT-BTC hệ thống báo cáo kế tốn của cơng ty

gồm 4 báo cáo cơ bản sau: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh,

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BC tài chính.

Theo đó Bảng cân đối kế tốn và Báo cáo kết quả kinh doanh được kế toán

tổng hợp lập theo từng quý, tháng, năm còn Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản

thuyết minh báo cáo tài chính được lập vào thời điểm cuối năm.Nguyễn Phúc Khánh – CQ49/15.019Báo cáo thực tập lần 12017Chương 3: Một số phần hành kế tốn cơ bản của cơng ty.

3.1 Kế toán vốn bằng tiền

3.1.1 Nội dung

 Khái niệm :- Vốn bằng tiền là một bộ phận của vốn sản xuất kinh doanh của doanh

nghiệp thuộc tài sản lưu động được hình thành chủ yếu trong quá trình bán hàng

và trong các quan hệ thanh tốn.

- Vốn bằng tiền của cơng ty bao gồm: Tiền mặt tại quỹ, tiền gửi ngân

hàng và tiền đang chuyển.

 Nguyên tắc :Kế toán vốn bằng tiền tuân thủ những nguyên tắc sau :

- Sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam.

- Các loại ngoại tệ được quy đổi ra đồng Việt Nam theo quy định.

- Các loại vàng bạc, kim khí, đá quý được đánh giá bằng tiền tại thời

điểm phát sinh theo giá thực tế, đồng thời được theo dõi chi tiết số lượng, trọng

lượng, quy cách phẩm chất của từng loại.

- Vào cuối mỗi kỳ, kế toán điều chỉnh lại các loại ngoại tệ theo giá thực tế.

Kế toán vốn bằng tiền phải thực hiện các nghĩa vụ phản ánh chính xác,

kịp thời, đầy đủ số hiện có và tình hình biến động của các khoản mục vốn bằng

tiền. Kiểm tra giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định và thủ tục quản lý

các khoản mực vốn bằng tiền.

2.1.3. Đặc điểm

1. Tiền mặt :Tiền mặt là khoản vốn bằng tiền tại đơn vị được thủ quỹ có trách

nhiệm quản lý. Tiền mặt bao gồm : Tiền mặt Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, đá

quý, kim khí quý, tín phiếu và ngân phiếu. Để phục vụ cho hoạt động sản xuất

kinh doanh của công ty diễn ra liên tục thì tại đơn vị ln có một lượng tiền mặt

nhất định, do đặc điểm của tiền mặt là luôn chứa đựng những rủi ro cao, chi phí

cơ hội lớn, do đó ln phải tính tốn định mức tồn quỹ sao cho hợp lý, mức tồn

Nguyễn Phúc Khánh – CQ49/15.0110Báo cáo thực tập lần 12017quỹ phụ thuộc vào từng giai đoạn của quá trình kinh doanh cũng như kế hoạch

sản xuất kinh doanh cụ thể.

Thủ quỹ là người có trách nhiệm quản lý tiền mặt tại quỹ, do những

đặc điểm nêu trên thủ quỹ phải chịu trách nhiệm về các khoản thu chi về tiền

mặt, đảm bảo nguyên tắc bất kiêm nhiệm, thủ quỹ không được tham gia vào

công tác kế tốn , khơng được trực tiếp mua bán hàng hóa, nguyên liệu.

Tiền gửi Ngân hàng :Là số tiền mà doanh nghiệp gửi tại các ngân hàng, kho bạc nhà nước

hoặc các cơng ty tài chính.

Đối với từng khoản tiền gửi ngân hàng , kế toán phải mở sổ theo dõi

chi tiết tạo điều kiện cho công tác kiểm tra,đối chiếu, theo dõi. Khi có sự chênh

lệch giữa số liệu kế tốn của ðõn vị với ngân hàng thì phải ghi nhận theo chứng

từ của ngân hàng, số chênh lệch được theo dõi riêng trên tài khoản phải thu hoặc

phải trả khác và thông báo cho ngân hàng đối chiếu xác minh lại.

Các khoản thu chi bằng ngoại tệ :Việc hạch toán được quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch

thực tế của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh hay tỷ giá giao dịch bình quân trên

thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm

phát sinh nghiệp vụ kinh tế để ghi sổ.

333333 Chứng từ sử dụng

1. Kế toán tiền mặt :- Phiếu thu

- Phiếu chi

- Bảng kê vàng bạc đá quý

- Bảng kiểm kê quỹ

2. Kế toán tiền gửi ngân hàng :- Giấy báo Nợ

- Giấy báo Có

- Bảng sao kê của ngân hàng

Nguyễn Phúc Khánh – CQ49/15.0111Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Đặc điểm kế toán tại Công ty TNHH Cơ điện FIS.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x