Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số giải pháp giảm tác động của giá dầu đến thu NSNN.

Một số giải pháp giảm tác động của giá dầu đến thu NSNN.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhđởi), Luật thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), Luật thuế thu nhập cá nhân với nhiều

ưu đãi hơn nhằm khuyến khích, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng.

*Hai là, tổ chức tốt công tác quản lý thuế. Triển khai thực hiện có hiệu

quả luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn của Chính phủ, của Bộ Tài

chính. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm sốt việc kê khai thuế của các tở

chức, cá nhân, phát hiện ngay các trường hợp kê khai không đúng, không đủ

số thuế phải nộp để có các biện pháp chấn chỉnh kịp thời. Đẩy mạnh xử lý dứt

điểm các khoản nợ đọng thuế. Chấn chỉnh công tác hoàn thuế, đẩy mạnh kiểm

tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật về thu

NSNN. Giám sát chặt chẽ việc rà soát, bãi bo một số quy định về phí, lệ phí,

huy động đóng góp của nhân dân không đúng quy định ở các cấp, các ngành

và các địa phương.

*Ba là, tích cực huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế –

xã hội, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn;

phát triển các công trình về cơ sở hạ tầng, tập trung ng̀n lực để thực hiện

công tác xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hợi.

*Bốn là, hồn thiện thể chế kinh tế thị trường, phát triển đồng bộ các thị

trường, đẩy mạnh việc thực hiện quản lý giá cả theo nguyên tắc thị trường có

sự quản lý điều tiết của Nhà nước, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của Nhà

nước, doanh nghiệp và các đối tượng thụ hưởng; góp phần xóa bao cấp tràn

lan, chống buôn lậu, khuyến khích thực hành tiết kiệm.

*Năm là, đẩy mạnh việc sắp xếp, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà

nước, các Tập đồn, Tởng cơng ty nhà nước theo kế hoạch đã được Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, mở rợng các hình thức chuyển đởi sở hữu

khác nhằm nâng cao hiệu quả và năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp

nhà nước. Có cơ chế giám sát tài chính chặt chẽ đối với các tập đoàn kinh tế,SV: Bùi Thị PhươngLớp: CQ51/18.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhtởng công ty nhà nước, nhất là định hướng đầu tư và các chương trình, dự án

sử dụng vốn lớn.

*Sáu là, áp dụng linh hoạt chính sách tiền tệ, tỷ giá nhằm khuyến khích

tối đa tăng kim ngạch xuất khẩu, mở rộng thị trường để tăng sản xuất trong

nước nhất là đối với một số mặt hàng có thế mạnh như lương thực, thực phẩm

và hàng tiêu dùng thiết yếu, tăng nguồn thu cho NSNN.

Như vậy, biến động giá dầu là yếu tố khách quan từ thị trường thế giới

trong khi Việt Nam chịu tác động cả với vai trò nhà xuất khẩu dầu thô lẫn nhà

nhập khẩu và sản xuất xăng dầu thành phẩm. Tác động tổng hợp của biến

động giá dầu thế giới tới kinh tế nước ta nói chung, tới thu NSNN nói riêng

cần được tính toán nghiêm túc, cụ thể, dựa trên cơ sở khoa học thật sự, tránh

cảm tính, kể cả cảm tính tích cực, bốc đồng cũng như tiêu cực, hoảng hốt thái

quá. Thêm một lần nữa chúng ta có cơ hội và căn cứ thúc đẩy cơ cấu lại thu

NSNN để bảo đảm tính bền vững.

2.2. Giải pháp chiến lược:

*Bù đắp hụt thu từ tăng thu nội địa và đẩy mạnh công tác thu Thuế

Để luôn chủ động ứng phó việc giảm thu NSNN do giá dầu thô giảm, giữ

vững cân đối thứ trưởng Bộ Tài chính bà Vũ Thị Mai đã cho xây dựng các

kịch bản điều hành NSNN theo từng mức giá dầu dao động từ 30-60$/thùng

và chủ động đưa ra những giải pháp xử lý cụ thể. Hơn nữa, tỷ trọng thu trực

tiếp và gián tiếp liên quan dầu thô không lớn (khoảng 10% tổng thu NSNN)

không những vậy không thể phủ định lợi ích của việc giá xăng dầu giảm đến

kinh tế như sự bù đắp từ thu nội địa và xuất nhập khẩu.

Ngành tài chính cũng đề xuất các giải pháp thu NSNN là phải chủ yếu

dựa vào sức sản xuất hàng hoá, dịch vụ trong nước và từ hoạt động xuất nhập

khẩu, dần dần hạn chế phụ thuộc vào dầu thơ. Theo Tởng cục Thuế, căn cứ dự

tốn thu NSNN được Quốc hội và Chính phủ giao, Tổng cục đã phát độngSV: Bùi Thị PhươngLớp: CQ51/18.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhphong trào thi đua phấn đấu hồn thành vượt mức dự tốn thu NSNN, đờng

thời chỉ đạo các cục thuế địa phương giao nhiệm vụ phấn đấu thu cho các

phòng, các chi cục thuế vượt ít nhất 8% dự toán pháp lệnh như:

- Tích cực nâng cao chất lượng công tác phân tích dự báo và thường

xuyên theo dõi tình hình thu và nắm chắc các ng̀n thu và số lượng người

nộp thuế trên địa bàn

- Phân tích, đánh giá và dự báo nguồn thu, phân tích cụ thể nguyên nhân

tác động làm tăng, giảm nguồn thu theo từng địa bàn cụ thể của từng lĩnh vực

thu bao gồm cả thu từ xăng dầu để theo dõi sát, đúng với thực tế phát sinh

đồng thời xác định cụ thể các nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế

còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả.

- Chú trọng thanh tra, kiểm tra thuế rà soát, phân loại những ngành nghề

có rủi ro cao, kịp thời đưa ra biện pháp đấu tranh với các hành vi gian lận. Tổ

chức thanh tra, kiểm tra chuyên sâu theo từng ngành, lĩnh vực trọng điểm và

các mặt hàng nhạy cảm tập trung vào các lĩnh vực còn thất thu; đẩy mạnh

thanh tra hoạt động giao dịch liên kết, thương mại điện tử và các lĩnh vực như

ngân hàng, dự án đất đai, kinh doanh bất đợng sản, kinh doanh dược phẩm,...

Ngồi ra, chủ đợng rà sốt, đánh giá để tham mưu, đề xuất các giải pháp

thu cơ bản, nhất là đổi mới cơ chế chính sách, cải cách thủ tục hành chính, cải

thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp... sẽ thúc đẩy hoạt

động sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế, từ đó tạo nguồn thu vững chắc

cho NSNN, góp phần giảm lệ thuộc vào nguồn thu từ dầu thơ.

*Tạo lập mợt mơi trường cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp

tham gia thị trường

- Cần xem xét, đánh giá lại để xác định số doanh nghiệp đầu mối hợp

phù hợp, có đủ tiềm lực, làm nòng cốt và là lực lượng để Nhà nước bình ởn

định thị trường trong mọi tình huống.SV: Bùi Thị PhươngLớp: CQ51/18.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính- Khâu phân phối bán lẻ, cần khuyến khích thương nhân tham gia phát

triển hệ thống cửa hàng theo đúng quy hoạch, phát triển đồng đều trên các

vùng miền nhất là vùng sâu xa để đem lại cho người tiêu dùng có nhiều lựa

chọn dịch vụ có chất lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh.

- Cơ chế quản lý giá bán xăng dầu cần hướng tới các mục tiêu sau:

Sự bình ởn giá, ngăn ngừa tác đợng tự phát của giá xăng dầu trên thị

trường thế giới vào hệ thống giá xăng dầu trong nước, đẩy giá bán trong nước

lên quá cao hoặc giảm quá thấp không hợp lý; khuyến khích cạnh tranh về

giá;

 Ngăn ngừa và hạn chế tình trạng bn lậu xăng dầu qua biên giới.

Doanh nghiệp và người tiêu dùng; doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu

phải có trách nhiệm nộp đủ các khoản thu của ngân sách Nhà nước theo luật

định (theo mức thuế mà Nhà nước công bố).

*Cơ chế điều hành với thuế nhập khẩu

Các khoản thu NSNN hiện nay chủ yếu là qua thuế nhập khẩu, thuế tiêu

thụ đặc biệt (mặt hàng xăng); các khoản thu còn lại gồm thuế VAT, phí xăng,

dầu, thuế thu nhập doanh nghiệp được thu ở khâu bán ra.

Trong tình hình khi giá xăng dầu trên thị trường thế giới xuống thấp ta sẽ

tận thu nguồn NSNN. Tuy nhiên, khi thuế nhập khẩu cao (tối đa 40%) sẽ

không khuyến khích nhà máy lọc dầu hạ thấp chi phí vì được bảo hợ thơng

qua thuế nhập khẩu cao, dễ dẫn đến nguy cơ thiếu nguồn cung do nhập khẩu

không cạnh tranh được. Cụ thể giải pháp thuế được đề xuất như sau:

(1) Thuế nhập khẩu: đề nghị khung thuế nhập khẩu mới là 0% - 5% thay

cho khung hiện nay 0% - 40%, phần còn lại (sau khi trừ 5%) thu ở khâu nhập

khẩu, sẽ chuyển sang thu theo số tuyệt đối ở khâu bán ra và có thể gọi là

“Thuế sử dụng xăng dầu”;SV: Bùi Thị PhươngLớp: CQ51/18.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chính(2) Thuế tiêu thụ đặc biệt: nên chuyển sang thu khâu bán ra, cũng thu

theo số tuyệt đối;

(3) Phí xăng dầu không phân biệt từ nguồn sản xuất trong nước hay từ

nguồn nhập khẩu, thu 100% ở khâu bán ra như hiện nay; đối tượng kê khai và

nộp phí xăng dầu là các doanh nghiệp đầu mối vừa bảo đảm tập trung, dễ

kiểm soát, tránh gian lận.

* Cơ chế Phòng ngừa rủi ro giá dầu

Nhà nước tạo hành lang pháp lý để các doanh nghiệp nhập khẩu xăng

dầu cũng như các hộ sản xuất sử dụng nhiều xăng dầu (than, điện, xi măng,

sắt thép...) có điều kiện áp dụng cơ chế “PHÒNG NGỪA RỦI RO GIÁ DẦU”

thông qua phương thức mua bán xăng dầu phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm

ổn định đầu vào của sản xuất, bình ởn thị trường trong nước trước biến động

khó lường của giá dầu thế giới

*Đối với các doanh nghiệp

- Doanh nghiệp chủ lực trong khâu tìm kiếm, thăm dò, khai thác và thu

hut nguồn vốn cho hoạt động đầu tư thăm dò và các dự án lọc hóa dầu tại

Việt Nam, đặc biệt là lĩnh đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

- Đồng thời cải tiến quản lý sản xuất, tái cơ cấu bộ máy, tiết giảm chi phí

sản xuất; tích cực cải tiến, phát huy sáng kiến để giảm giá thành; rà soát lại

tổng thể chi phí từng mo, tiết kiệm tối đa chi phí vận hành và chi phí quản lý

phân bổ; cân đối sản lượng và giá thành từng mo để điều chỉnh sản lượng.

- Rà sốt từng hạng mục cơng việc, từng hạng mục chi phí. Cắt giảm các

hạng mục không cần thiết hoặc ưu tiên hạng mục quan trọngSV: Bùi Thị PhươngLớp: CQ51/18.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhPHẦN KẾT LUẬN

Dầu thô là nguyên liệu năng lượng chiến lược của quốc gia và trữ lượng

dầu của Việt Nam là có hạn. Chúng ta đang phải đối diện với mất cân bằng

cung cầu và dự báo chỉ một vài năm nữa, chúng ta sẽ phải nhập khẩu năng

lượng. Chính vì vậy, mục tiêu chiến lược của chúng ta là phải dự trữ và sử

dụng tiết kiệm các nguồn năng lượng hóa thạchh như dầu thô, than... Việc

giảm xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch như dầu thô, than... cũng được đưa vào

chiến lược phát triển ngành năng lượng. Vì vậy, mợt con đường hiển nhiên là

chúng ta phải tăng cường các nhà máy chế biến dầu để không phải xuất dầu

thô để gia tăng giá trị của dầu, bớt đi việc phải nhập khẩu các sản phẩm từ

dầu. Càng giữ lại được dầu thơ bao nhiêu thì càng tốt cho tương lai bấy nhiêu.

• Cần theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình kinh tế và giá dầu thơ, trên cơ

sở này thực hiện điều chỉnh thuế suất nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng

xăng, dầu nhập khẩu ở mức phù hợp, trong khung thuế suất đã quy định để

đảm bảo ng̀n thu ngân sách nhà nước.

• Về Ngân sách nhà nước: để thu ngân sách nhà nước bền vững, số thu

ởn định và đạt mức dự tốn đề ra, cần phải tiến hành nhiều giải pháp đồng bộ

để phấn đấu tăng thu ngân sách, phải thu đúng, thu đủ, chống gian lận, trốn

thuế, thất thoát và nợ đọng. Cụ thể:

- Tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi phát triển sản

xuất, kinh doanh, phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá

để kiểm sốt lạm phát, ởn định kinh tế vĩ mơ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế,

phấn đấu đath và vượt mục tiêu tăng trưởng kinh tế đã đề ra

- Tăng cường quản lý thu, phấn đấu tăng thu; quản lý chi chặt chẽ, tiết

kiệm hiệu quả

Qua đề tài nghiên cứu, chúng ta đã phần nào có cái nhìn sâu sắc hơn về

ảnh hưởng giá xăng dầu tới thu ngân sáchViệt nam trong những năm gần đây.

SV: Bùi Thị PhươngLớp: CQ51/18.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhTìm hiểu ngun nhân, phân tích các yếu tố nhằm tìm ra biện pháp kiểm soát

thu NSNN, góp phần hoạch định chính sách phù hợp thúc đẩy sự phát triển

kinh tế xã hộiSV: Bùi Thị PhươngLớp: CQ51/18.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhTÀI LIỆU THAM KHẢO

Bợ tài chính- BC tình hình thu chi ngân sách 6 tháng (nhiều năm)

Bợ tài chính- Cân đối dự tốn NSNN (nhiều năm)

http://mof.gov.vn

http://gso.gov.vn

http://chinhphu.vn

http://baodauthau.vn/thoi-su/do-tac-dong-cua-gia-dau-thap-den-nen-kinh-te17117.html

http://cafebiz.vn

http://www.vietdata.vn

http://petronews.vn/tin-tuc/nang-luong/8550/tac-dong-gia-dau-kho-dn-hutngan-sach.html

http://www.nhandan.com.vn/kinhte/thoi_su/item/28891302-ap-luc-lon-chocong-tac-thu-ngan-sach.html

http://www.petrolimex.com.vn/nd/ncptchuyennganh/tong_quan_thi_truong_xang_dau_viet_nam_va_dinh_huong_ph

at_trien.html

http://petronews.vn/tin-tuc/nang-luong/8550/tac-dong-gia-dau-kho-dn-hutngan-sach.html

http://xangdau.net/

http://nangluongvietnam.vn/news/vn/nhan-dinh-phan-bienkien-nghi/thu-ngan-sach-nhin-tu-dau-tho.html

https://luattaichinh.wordpress.com/2009/03/26/thu-nsnn-v-ccgi%E1%BA%A3i-php-th%E1%BB%B1c-hi%E1%BB%87n-trongnam-2009/

http://doc.edu.vn/tai-lieu/de-tai-thu-ngan-sach-nha-nuoc-cua-nuoc-ta-giaidoan-hien-nay-20726/

SV: Bùi Thị PhươngLớp: CQ51/18.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhhttp://xangdau.net/tin-tuc/thi-truong-xang-dau-viet-nam.html

http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/thoi-su-chinh-tri/2014-11-14/quochoi-thong-qua-nghi-quyet-phan-bo-ngan-sach-nam-2015-15160.aspx

http://baochinhphu.vn/

http://nangluongvietnam.vn/SV: Bùi Thị PhươngLớp: CQ51/18.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhPHỤ LỤC

BẢNG SỚ LIỆU:

T

2010Q1

2010Q2

2010Q3

2010Q4

2011Q1

2011Q2

2011Q3

2011Q4

2012Q1

2012Q2

2012Q3

2012Q4

2013Q1

2013Q2

2013Q3

2013Q4

2014Q1

2014Q2

2014Q3

2014Q4

2015Q1

2015Q2

2015Q3

2015Q4SV: Bùi Thị PhươngCOP

85.4

89

84.8

96

115.6

132.3

127.7

123.7

138.3

126.3

124.5

124.6

127.9

116.8

124.12

123.7

123.6

125.05

113.6

83

61.43

66.35

52

50.8SBR

76055

239893

114588

157892

112163

327820

139436

142385

164835

145083

137082

287883

136300

220220

239810

232018

195070

218530

222400

241697

180300

265900

194220

349270Lớp: CQ51/18.01Luận văn tốt nghiệpHọc viện Tài chínhLỜI CẢM ƠN

Em mong rằng sự kết hợp đồng bộ đã được đưa ra, đề tài này sẽ có ý

nghĩa thực tế, góp phần vào sự thành công trong việc quản lý nguồn thu

NSNN ở Việt Nam.

Trong suốt thời gian thực tập ở đơn vị thực tập, em đã có cơ hội học

hoi, nắm bắt được rất nhiều vấn đề trong quá trình nghiên cứu, phân tích tài

chính. Đây là bài học bổ ích cho cơng tác sau này của em.

Để hồn thành luận văn tốt nghiệp, em xin chân thành cảm ơn các anh

chị tại Viện nghiên cứu kinh tế và chính sách (VEPR). Em xin chân thành

cẩm ơn thầy cô giáo trong chuyên ngành Phân tích chính sách tài chính, và

đặc biệt cảm ơn thầy giáo Ngũn Trọng Hồ đã nhiệt tình hướng dẫn em

trong thời gian thực tập vừa qua.

Luận văn này còn nhiều thiếu sót, em rất mong nhận được sự đóng góp

ý kiến của các thầy cô giáo để đề tài được hoàn thiện hơn.

Tác giả luận văn

Bùi Ngọc PhươngSV: Bùi Thị PhươngLớp: CQ51/18.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số giải pháp giảm tác động của giá dầu đến thu NSNN.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×