Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Vài nét về VP BANK:

1 Vài nét về VP BANK:

Tải bản đầy đủ - 0trang

6

Học viện Tài chính6Báo cáo thực tậpVP BANK Chi nhánh Vĩnh Phúc là chi nhánh cấp 1 trong mạng

lưới chi nhánh phủ khắp cả nước của VP BANK. Được thành theo

quyết định của chủ tịch hội đồng quản trị VP BANK.

Ngày 24-11-2006 VPBank Chi nhánh Vĩnh Phúc đã tổ chức khai

trương VPBank Phúc Yên

VP BANK PGD Phúc Yên- Vĩnh Phúc đặt tại số số 104 Hùng

Vương-Phường Hùng vương –thị xã Phúc Yên- Vĩnh Phúc. Nằm ngay

trong trung tâm thị xã Phúc Yên, với diện tích mặt bằng rộng rãi, vị trí

thuận tiện ngồi ra còn cùng đại bàn với nhiều chi nhánh của các

ngân hàng khác như ngân hàng công thương, ngân hàng đầu tư và

phát triển,… điều này đã tạo ra môi trường cạnh tranh cho VP BANK

PGD Phúc Yên-Vĩnh Phúc nói riêng cũng như các ngân hàng nói

chung.

PGD VP Bank Phúc Yên-Vĩnh Phúc được thành lập đúng lúc khi kinh tế

tỉnh Vĩnh Phúc bắt đầu có những chuyển mình lớn trở thành một tỉnh có khả

năng thu hút đầu tư cao trong cả nước. Tuy thời gian thành lập chưa lâu

nhưng PGD VP Bank Phúc Yên-Vĩnh Phúc đã nắm được yêu cầu cũng như

đặc tính của đại bàn tỉnh Vĩnh Phúc do đó đã có được sự tin tưởng của khách

hàng từ đó khơng ngừng trưởng thành và lớn mạnh trên tất cả các phương

diện như quy mô, các hoạt động nghiệp vụ, cơ sở vật chất cũng như công

nghệ.Tuy nhiên, do quy mô nhỏ mà PGD vẫn chưa đáp ứng được vốn vay của

nhiều khách hàng lớn và hoạt động tín dụng chủ yếu vẫn là cho vay các khách

hàng truyền thống trên địa bàn. Do vậy việc nâng cao chất lượng cho vay tại

PGD là một vấn đề chiến lược giúp PGD khẳng định được vị thế của mình

trên địa bàn cũng như đóng góp chung vào sự lớn mạnh của toàn hệ thống

ngân hàng VPBank.

Sv: Nguyễn Văn AnLớp CQ49/15.017

Học viện Tài chínhSv: Nguyễn Văn An7Báo cáo thực tậpLớp CQ49/15.018

Học viện Tài chính8Báo cáo thực tập1.3. Sơ đồ tổ chức PGD VP BANK PGD Phúc Yên-Vĩnh Phúc

Trưởng phòng

( Giám đốc PGD)Bộ phận kế

tốn,kho quỹ

(Phó phòng

kiêm kế tốn

nội bộ PGD)Bộ phận tín dụng

( Phó phòng tín

dụng kiêm phó

giám đốc PGD)- PGD hiện có 10 cán bộ cơng nhân viên.

- Độ tuổi trung bình là 29 tuổi

- Tình độ chuyên môn : 6 cán bộ trên đại học , còn lại là trình độ

đại học

1.4. Chức năng các phòng banSv: Nguyễn Văn AnLớp CQ49/15.019

Học viện Tài chính9Báo cáo thực tập1.4.1.Ban giám đốc PGD:

Phòng giao dịch Phúc Yên-Vĩnh Phúc hiện nay gồm 01 Giám đốc

và 01 phó giám đốc phụ trách chuyên môn. Thức hiện công tác chỉ

đạo hoạt động PGD, đưa ra các quyết định và đề ra các chiến lược

kinh doanh của chi nhánh. Ban giám đốc đồng thời định hướng, đưa

ra các quy định để xây dựng và hồn thiện mơi trường văn hố doanh

nghiệp. Trực tiếp tiếp nhận các quy định, chỉ thị, của hội sở chính và

phổ biến cho nhân viên chi nhánh.

1.4.2.Phòng kế toán - kho quỹ:

PGD Phúc Yên – Vĩnh Phúc đã áp dụng kế tốn máy hồn tồn

trong mọi nghiệp vụ của chi nhánh.

Chức năng:

Tổ chức, hướng dẫn thực hiện công tác hạch tốn kế tốn của

tồn chi nhánh:

 Kế tốn tài chính: phục vụ cho việc lập các báo cáo tài chính (tháng, q, năm)

 Kế tốn quản trị: phục vụ cho yêu cầu quản trị, điều hành, quyết định về kinh tế tàichính.Kiểm tra, giám sát các khoản chi tiêu tài chính, tham mưu cho

giám đốc các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị, điều hành, các quyết

định về kinh tế tài chính.

Thực hiện hạch tốn kế tốn tổng hợp.

Lưu trữ báo cáo, cung cấp thông tin số liệu kế toán theo quy định.

Nhiệm vụ:Sv: Nguyễn Văn AnLớp CQ49/15.0110

Học viện Tài chính10Báo cáo thực tập- Trên cơ sở các kế hoạch tài chính và kế hoạch sản xuất kinh

doanh của chi nhánh xây dựng kế hoạch tài chính, quyết tốn kế

hoạch thu chi tài chính và quỹ tiền lương của chi nhánh. Tổ chức đôn

đốc và theo dõi việc thực hiện kế hoạch tài chính được đề ra.

- Tổng hợp các số liệu, quyết toán lập các báo cáo thường niên

theo quy định. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu, số liệu liên quan đến các nghiệp

vụ và hoạt động của chi nhánh.

- Thực hiện các nghiệp vụ thanh tốn trong và ngồi nước.

- Thường xun báo cáo giám đốc về tình hình tài chính, tài sản

và nguồn vốn của chi nhánh. Chấp hành đúng các quy định an tồn về

kho quỹ.

1.4.3.Phòng tín dụng:

Chức năng:Phòng tín dụng là đơn vị thực hiện chun mơn của PGD, có

chức năng giúp việc và tham mưu cho ban giám độc về nghiệp vụ cấp

tín dụng.

Tiếp xúc với khách hàng (các chủ đầu tư các dự án) để có thể

tiến đến thực hiện kí kết các hợp đồng hợp tác, liên kết mở rộng thị

phần tín dụng đồng thời triển khai các hợp đồng này. Trực tiếp thực

hiện các nghiệp vụ cấp tín dụng của PGD như:

Cho vay ngắn hạn.Cho vay trung và dài hạn.Sv: Nguyễn Văn AnLớp CQ49/15.0111

Học viện Tài chính11Báo cáo thực tậpCác nghiệp vụ bảo lãnh tái bảo lãnh.Nhiệm vụ:

 Xây dựng các đề án tín dụng, tham mưu cho giám đốc đề ra các mục tiêu tín dụngcủa chi nhánh, các biện pháp phát triển tín dụng của chi nhánh.

 Xây dựng các chính sách về khách hàng, phân loại khách hàng. Đề ra các chiếnlược ưu đãi thu hút khách hàng, giữ khách hàng trong quan hệ vay vốn. Tiến tới mở

rộng khách hàng cũng như thị phần trên thị trường.

 Nghiên cứu triển khai đề xuất các sản phẩm dịch vụ mới nhằm đa dạng hoá sảnphẩm.

 Kiểm tra chỉ đạo việc phân tích hoạt đơng tín dụng nói chung, phân loại nợ, phântích nợ, theo dõi nợ quá hạn.

 Tổng kết, phân tích hoạt động tín dụng, đánh giá hoạt động tín dụng của chi nhánh.Sv: Nguyễn Văn AnLớp CQ49/15.0112

Học viện Tài chính12Báo cáo thực tậpPHẦN 2

THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH VP

BANK GD PHÚC YÊN-VĨNH PHÚC

2.1.Các nghiệp vụ chủ yếu của VP BANK PGD Phúc Yên-Vĩnh Phúc:

Dịch vụ tiền gửi:

PGD Phúc Yên-Vĩnh Phúc thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm.Nhận tiền gửi bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ đối với các tổ chức, cá nhân

trong và ngồi nước dưới nhiều hình thức, kỳ hạn phong phú, lãi suất hấp dẫn

Dịch vụ tín dụng:Cho vay ngắn, trung và dài hạn tất cả các thành phần kinh tếCho vay vốn theo dự án, đồng tài trợ, nhận làm dịch vụ uỷ thác - đầu tư các

dự án trong nước và quốc tế.Cho vay cầm cố đối với các cá nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác, doanh nghiệp tư

nhân, sản xuất kinh doanh dịch vụ trên các lĩnh vựcCho vay tiêu dùng bằng đồng Việt Nam phục vụ nhu cầu đời sống đối với

cán bộ, CNV và các đối tượng khác

Dịch vụ thanh toán trong nước:Nhận thanh toán bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ (USD & EUR) cho các cá

nhân và tổ chức kinh tếChuyển tiền điện tử, thanh toán trong nước.Ngân hàng phục vụ giải ngân các dự án. Thu, chi hộ đơn vị.Sv: Nguyễn Văn AnLớp CQ49/15.0113

Học viện Tài chính

13Báo cáo thực tậpChi trả lương qua tài khoản,.....

Dịch vụ kinh doanh đối ngoại:Thanh tốn xuất nhập khẩu theo các hình thức: Thư tín dụng (L/C), nhờ thu

(D/A,DP,CAD), chuyển tiền (TTR).Mua bán ngoại tệ, Thanh toán phi thương mại.Chi trả kiều hối và Western Union, chi trả cho người lao

động xuất khẩu.

Thanh toán, chuyển tiền biên giớiThực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh trong nước và quốc tếThu đổi ngoại tệ.

Các sản phẩm dịch vụ khác:Dịch vụ gửi, rút tiền nhiều nơi. Thu tiền tận nơi theo yêu cầu của Khách hàng

khi số dư tiền gửi đạt 100 triệu đồng.Cung cấp dịch vụ chi trả lương cho Cán bộ công nhân viên chức của các

doanh nghiệp, đơn vị tổ chức.Phát hành, chấp nhận thanh toán các loại thẻ nội địa SUCCESS và quốc tế

VISA, MASTER CARD.

Các dịch vụ Ngân hàng hiện đại khác.... .Sv: Nguyễn Văn AnLớp CQ49/15.0114

Học viện Tài chính14Báo cáo thực tập2.2.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của VP BANK Phúc YênVĩnh Phúc:

2.3.1.Tình hình huy động vốn:

Huy động vốn là nghiệp vụ quan trọng đối với tất cả các ngân

hàng thương mại. Nguồn vốn có được từ việc huy động chính là khởi

nguồn cho mọi hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng. Nguồn vốn

huy động chiếm tỷ trong lớn trong quy mô vốn của ngân hàng, do vậy

có ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động kinh doanh khác. Đồng thời

do nghiệp vụ huy động vốn và nghiệp vụ kinh doanh trong ngân hàng

có mối quan hệ qua lại mật thiết do đó kết quả hoạt động kinh doanh

tốt sẽ là điều kiện hay cơ sở để ngân hàng huy động vốn có hiệu quả.

VP BANK PGD Phúc Yên-Vĩnh Phúc nhận thức được tầm quan

trọng của nghiệp vụ này nên luôn luôn chú trọng và không ngừng đẩy

mạnh công tác huy động vốn. sau đây là tình hình huy động vốn của

ngân hàng trong hai năm 2013 và 2014.Sv: Nguyễn Văn AnLớp CQ49/15.0115

Học viện Tài chính15Báo cáo thực tậpBảng 1: Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo thời gian

(Đơn vị: Triệu đồng)2013

S

TT2014

TỉNội dung

Số tiềntrọngTỉ trọng

Số tiền

(%)(%)

1.Nguồn vốn khơng kì hạn2.8513,2%2.Nguồn vốn có kì hạn85.97596,8% 128.44497,52%88.826100%100%Tổng3.2672,48%131.711(Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014)

Bảng 2: Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo loại tiền.

(Đơn vị: Triệu đồng)2012

STT2013.Nội dung

Tỉ trọng

Số tiềnSố tiền

(%)Sv: Nguyễn Văn AnTỉ trọng

(%)Lớp CQ49/15.0116

Học viện Tài chính16Báo cáo thực tập1.Nội tệ VND86.35697,22%128.18197,32%2.Ngoại tệ1.4831,67%2,121,61%3.Vàng0.9861,11%1.411,07%88.826100%131.711100%Tổng(Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014)Sv: Nguyễn Văn AnLớp CQ49/15.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Vài nét về VP BANK:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×