Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 5: Cơ cấu dư nợ.

Bảng 5: Cơ cấu dư nợ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

25

Học viện Tài chính25Báo cáo thực tậpChỉ tiêuSố tiềnTỉ trọng

(%)Số tiềnTỉ trọng (%)Tổng dư nợ đến 31/1215.357100%18.765100%Theo thời gian vay15.357100%18.765100%Ngắn hạn2.56716,72%2.78814,86%Trung hạn4.89631,88%5.36128,57%Dài hạn7.89451,4%10.61656,57%Theo thành phần kinh tế15.357100%18.765100%Hộ SXKD, tư nhân cá thể2.78018,1%4.05621.61%12.28680%14.39076,66%2911,9%3191,73%Tổ chức kinh tế

Nợ xấu(Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm2013, 2014)

Nhận xét:Sv: Nguyễn Văn AnLớp CQ49/15.0126

Học viện Tài chính26Báo cáo thực tậpCũng như doanh số cho vay và doanh số thu nợ, tổng dư nợ của

ngân hàng cũng có sự biến động.

Theo thời gian vay:

Ngắn hạn: năm 2014 dư nợ tín dụng ngắn hạn tăng 221 triệu tương ứng 8,6%.

Trung hạn: năm 2014 dư nợ tín dụng tăng 465 triệu tương ứng với 9,5%.Dài hạn: tổng dự nợ tín dụng năm 2014 tăng 2.722 triệu tương ứng với

34,48%.

Theo thành phần kinh tế: Năm 2013: tổng dư nợ đạt 15.345 triệu trong đó dư nợ của hộ SXKD và tư nhân cáthể là 2.780 triệu chiếm 18,1%. Dư nợ của tổ chức kinh tế là 12.286 triệu tương

ứng 80%.

 Năm 2014 tổng dư nợ đạt 18.765 tăng 3.408 triệso với năm 2013 tương ứng22,19%. Trong đó dư nợ của hộ SXKD và tư nhân cá thể là 4.056 triệu chiếm

21.61%. Dư nợ của tổ chức kinh tế là 14.390 triệu chiếm 76,66%.Sv: Nguyễn Văn AnLớp CQ49/15.0127

Học viện Tài chính27Báo cáo thực tậpNhững con số trên cho thấy sự gia tăng của tổng dư nợ, phù hợp

với doanh thu cho vay và tổng thu nợ. Dư nợ của tổ chức kinh tế

chiếm tỷ trọng lớn phù hợp với tỷ trọng của cho vay dài hạn trong tổng

doanh số cho vay.Do tổ chức kinh tế là khách hàng chủ yếu của của

loại vay này. Từ đó cũng thấy được sự phát triển của thành phần kinh

tế này trên đại bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Tình hình nợ xấu tại ngân hàng:

Tổng nợ xấu năm 2013 là 291 triệu chiếm 1,9% tổng dư nợ năm

2013, năm 2014 là 319 triệu chiếm 1,73% tổng dư nợ cùng năm, tăng

28 triệu tương ứng 9,6%.

Năm 2014 do các biến động của nền kinh tế nên nợ xấu tăng so

với năm 2013. Do tác động của nền kinh tế nên nhiều tổ chức vay nợ

của ngân hàng gặp thua lỗ tức thời, tình hình tài chính khó khăn nên

khơng có khả năng trả nợ và lãi vay đúng hạn đó là lí do nợ xấu năm

2014 tăng so với năm 2013. Trong thời kì này ngân hàng cũng đã đưa

ra các biện pháp nhắm hạn chế nợ xấu, các chính sách thắt chặt kiểm

tra kiểm soát kĩ các khoản cho vay. Ngân hàng cũng tập trung vào việc

thu hồi nợ đến hạn và gia hạn nợ phù hợp cho khách hàng..

2.4.Kết quả kinh doanh

Hiệu quả kinh doanh của chi nhánh VP BANK PGD Phúc YênVĩnh Phúc được thể hiện qua kết quả hoạt động kinh doanh của PGD

Bảng 6: kết quả kinh doanh.

Đơn vị: triệu đồng.

STTNội dungSv: Nguyễn Văn An20132014Lớp CQ49/15.0128

Học viện Tài chính

1.28Báo cáo thực tậpTổng thu5.5377.0521.1 thu từ hoạt động tín dụng.4.9126.4566255964.5765.3811.2 Thu dịch vụ

2.Tổng chi3.Thu nhập trước thuế.9611.6714.Thuế TNDN (25%)240,25417,755.Lợi nhuận sau thuế720,751.253,25(Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014)

Nhận xét:Tổng thu của chi nhánh năm 2014 tăng so với năm 2013 là 1.515

triệu tương ứng với 27,36%. Tổng chi tăng từ 4.576 triệu năm 2013

lên 5.381 triệu năm 2014 tăng 805 triệu tương ứng với 17,59

Do sự tác động của nền kinh tế không ổn định, thị trường phản

ứng mạnh với các tác động này, các doanh nghiệp thu hẹp sản xuất

kinh doanh…. Đã gây ảnh hưởng đến PGD. Nhưng PGD vẫn đảm bảo

tổng thu lớn hơn tổng chi, chi nhánh làm ăn vẫn có lợi nhuận năm sau

cao hơn năm trước. Lợi nhuận năm 2013 là 720,75 triệu tăng lên

1.253,25 triệu vào năm 2014 tương ứng với tăng 532,5 triệu.

PHẦN 3

NHẬN XÉT – KẾT LUẬN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT

TRIỂN HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH.

3.1.Nhận xét về môi trường kinh doanh:

Với sự phát triển của kinh tế Việt Nam hiện nay, cũng với sự mở cửa hướng raSv: Nguyễn Văn AnLớp CQ49/15.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 5: Cơ cấu dư nợ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×