Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 4: tình hình cho vay và doanh số thu nợ.

Bảng 4: tình hình cho vay và doanh số thu nợ.

Tải bản đầy đủ - 0trang

22

Học viện Tài chính

Dài hạn22Báo cáo thực tập

9.37348.38%11.34540,87%(Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014)Sv: Nguyễn Văn AnLớp CQ49/15.0123

Học viện Tài chính23Báo cáo thực tậpDoanh số cho vay năm 2014 có xu hướng tăng so với năm 2013,

từ 21.730 triệu năm 2013 lên thành 31.164 triệu năm 2014: giảm

9.434 triệu tương ứng 43,41%.

Xem xét tình hình nền kinh tế năm 2014 một năm khó khăn của

tồn thể nền kinh tế , các chủ thể kinh tế đều có xu hướng thắt chặt tiền

tệ. Do tác động của nền kinh tế các dự án đầu tư hầu như đều chững lại,

các nhà đầu tư cũng như các doanh nghiệp đều có xu hướng thu hẹp

sản xuất, bên cạnh đó các ngân hàng nói chung cũng như VP BANK

PGD Phúc Yên Vĩnh Phúc nói riêng đều trở nên thận trọng với các dự

án vay vốn. Để đảm bảo giảm rủi ro trong việc cung cấp tín dụng ngân

hàng luôn xem xét kĩ các dự án cẩn trọng khi cấp vốn. Tuy thế nhưng

ngân hàng vẫn giữ được mức tăng về doanh số cho vay khá lớn,điều

nay chứng tỏ ngân hàng vẫn không ngừng mở rộng đối tượng khách

hàng,cùng với đó là những chính sách thu hút khách hàng hợp lý,…

Cơ cấu doanh số cho vay chủ yếu là các khoản vay dài, chiếm

đến gần 50% trong cả hai năm, doanh số cho vay trung hạn giảm

nhưng không nhiều xấp xỉ 3%, doanh số cho vay ngắn hạn tăng vào

năm 2014.Sv: Nguyễn Văn AnLớp CQ49/15.0124

Học viện Tài chính24Báo cáo thực tậpTình hình thu nợ năm 2014 của VP BANK PGD Phúc Yên- Vĩnh

Phúc tăng so với năm 2013 do doanh số cho vay tăng: tăng 8.382

triệu tương ứng 43,26%. Đối với các khoản cho vay ngắn hạn tăng so

với năm 2013 do tổng cho vay tăng,tăng 4.095 tương ứng với 102,7%.

Thu nợ cho vay trung hạn tăng 2.315 triệu tương ứng 38.5%, thu nợ

dài hạn tăng 1.972 tỷ tương ứng 21.04%.Nguyên nhân tăng này là do

tổng cho vay tăng,nhưng xét về tổng thể thì khả năng thu hồi của các

khoản vay dài hạn giảm về tỷ trọng thu hồi vốn vay trong tổng nguồn

vốn thu hồi

Như đã phân tích ở trên do tác động của nền kinh tế nên các

khoản cho vay ngắn hạn và trung hạn dễ thu hồi hơn so với các khoản

dài hạn. Các khoản thu nợ ngắn hạn vẫn giữ được mức tăng cao về

khả năng thu hồi, điều này chứng tỏ chi nhánh vẫn duy trì được cơng

tác thu hồi nợ, khơng để nợ quá hạn và khó thu hồi. Các khoản thu nợ

vay trung hạn có tăng nhưng khơng nhiều. Trong bối cảnh nền kinh tế

khó khăn các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế khách hàng chính của

các khoản dài hạn gặp khó khăn trong việc xoay sở vốn để trả nợ cho

ngân hàng.

2.3.2.2.Cơ cấu dư nợ của ngân hàng:

Hoạt động tín dụng là hoạt động đem lại nhiều lợi nhuận nhất cho

ngân hàng, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Bảng 5: Cơ cấu dư nợ.

Đơn vị: triệu đồngNămSv: Nguyễn Văn An20132014Lớp CQ49/15.0125

Học viện Tài chính25Báo cáo thực tậpChỉ tiêuSố tiềnTỉ trọng

(%)Số tiềnTỉ trọng (%)Tổng dư nợ đến 31/1215.357100%18.765100%Theo thời gian vay15.357100%18.765100%Ngắn hạn2.56716,72%2.78814,86%Trung hạn4.89631,88%5.36128,57%Dài hạn7.89451,4%10.61656,57%Theo thành phần kinh tế15.357100%18.765100%Hộ SXKD, tư nhân cá thể2.78018,1%4.05621.61%12.28680%14.39076,66%2911,9%3191,73%Tổ chức kinh tế

Nợ xấu(Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm2013, 2014)

Nhận xét:Sv: Nguyễn Văn AnLớp CQ49/15.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 4: tình hình cho vay và doanh số thu nợ.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×