Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh VP BANK GD Phúc Yên-Vĩnh Phúc

thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh VP BANK GD Phúc Yên-Vĩnh Phúc

Tải bản đầy đủ - 0trang

13

Học viện Tài chính

13Báo cáo thực tậpChi trả lương qua tài khoản,.....

Dịch vụ kinh doanh đối ngoại:Thanh toán xuất nhập khẩu theo các hình thức: Thư tín dụng (L/C), nhờ thu

(D/A,DP,CAD), chuyển tiền (TTR).Mua bán ngoại tệ, Thanh toán phi thương mại.Chi trả kiều hối và Western Union, chi trả cho người lao

động xuất khẩu.

Thanh toán, chuyển tiền biên giớiThực hiện các nghiệp vụ bảo lãnh trong nước và quốc tếThu đổi ngoại tệ.

Các sản phẩm dịch vụ khác:Dịch vụ gửi, rút tiền nhiều nơi. Thu tiền tận nơi theo yêu cầu của Khách hàng

khi số dư tiền gửi đạt 100 triệu đồng.Cung cấp dịch vụ chi trả lương cho Cán bộ công nhân viên chức của các

doanh nghiệp, đơn vị tổ chức.Phát hành, chấp nhận thanh toán các loại thẻ nội địa SUCCESS và quốc tế

VISA, MASTER CARD.

Các dịch vụ Ngân hàng hiện đại khác.... .Sv: Nguyễn Văn AnLớp CQ49/15.0114

Học viện Tài chính14Báo cáo thực tập2.2.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của VP BANK Phúc YênVĩnh Phúc:

2.3.1.Tình hình huy động vốn:

Huy động vốn là nghiệp vụ quan trọng đối với tất cả các ngân

hàng thương mại. Nguồn vốn có được từ việc huy động chính là khởi

nguồn cho mọi hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng. Nguồn vốn

huy động chiếm tỷ trong lớn trong quy mô vốn của ngân hàng, do vậy

có ảnh hưởng rất lớn đến các hoạt động kinh doanh khác. Đồng thời

do nghiệp vụ huy động vốn và nghiệp vụ kinh doanh trong ngân hàng

có mối quan hệ qua lại mật thiết do đó kết quả hoạt động kinh doanh

tốt sẽ là điều kiện hay cơ sở để ngân hàng huy động vốn có hiệu quả.

VP BANK PGD Phúc Yên-Vĩnh Phúc nhận thức được tầm quan

trọng của nghiệp vụ này nên luôn luôn chú trọng và không ngừng đẩy

mạnh công tác huy động vốn. sau đây là tình hình huy động vốn của

ngân hàng trong hai năm 2013 và 2014.Sv: Nguyễn Văn AnLớp CQ49/15.0115

Học viện Tài chính15Báo cáo thực tậpBảng 1: Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo thời gian

(Đơn vị: Triệu đồng)2013

S

TT2014

TỉNội dung

Số tiềntrọngTỉ trọng

Số tiền

(%)(%)

1.Nguồn vốn khơng kì hạn2.8513,2%2.Nguồn vốn có kì hạn85.97596,8% 128.44497,52%88.826100%100%Tổng3.2672,48%131.711(Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014)

Bảng 2: Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo loại tiền.

(Đơn vị: Triệu đồng)2012

STT2013.Nội dung

Tỉ trọng

Số tiềnSố tiền

(%)Sv: Nguyễn Văn AnTỉ trọng

(%)Lớp CQ49/15.0116

Học viện Tài chính16Báo cáo thực tập1.Nội tệ VND86.35697,22%128.18197,32%2.Ngoại tệ1.4831,67%2,121,61%3.Vàng0.9861,11%1.411,07%88.826100%131.711100%Tổng(Nguồn báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013, 2014)Sv: Nguyễn Văn AnLớp CQ49/15.01Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh VP BANK GD Phúc Yên-Vĩnh Phúc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×