Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BẢNG 2.17 VÒNG QUAY VỐN CHO VAY CỦA AGRIBANK A LƯỚI GIAI ĐOẠN 2014-2016

BẢNG 2.17 VÒNG QUAY VỐN CHO VAY CỦA AGRIBANK A LƯỚI GIAI ĐOẠN 2014-2016

Tải bản đầy đủ - 0trang

51Với số liệu cụ thể trên cho thấy vòng quay vốn cho vay của chi nhánh

năm 2014:1,17; năm 2015: 1,15; năm 2016 là0,88, chứng tỏ sự luân chuyển

vốn của chi nhánh trong giai đoạn năm 2014-2016 còn thấp và khơng hiệu

quả, trong 3 năm mức tăng trưởng về doanh số thu nợ chưa thực sự cao, làm

cho quá trình lưu thông vốn cho vay chưa được đẩy nhánh, nên nguồn vốn

chưa có điều kiện để tham gia vào q trình lưu thông và tăng hiệu quả sinh

lời của một đồng vốn. Nguyên nhân của việc luân chuyển vốn là do nguồn

vốn ngắn hạn để phục vụ cho vay và dài hạn khá lớn (24,3%) làm cho việc

quay vòng vốn khó thực hiện. Như vậy việc sinh lời của một đồng vốn sẽ khó

khăn hơn làm cho chất lượng cho vay của chi nhánh cùng thấp, không hiệu

quả trong hoạt động kinh doanh. Nên trong hoạt động huy động vốn cả chi

nhánh cần tăng cường hơn nữa hoạt động huy động vốn trung và dài hạn tạo

nguồn vốn để đầu tư cho vay trung và dài hạn cho hợp lý.

2.2.2.6. Theo chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động cho vay

Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lời của vốn cho vay,một khoản cho

vay khơng thể còi là có chất lượng cao nếu nó khơng mang lại lợi nhuận cho

NHTM. Chỉ tiêu này này càng cao chứng tỏ các khoản cho vay của ngân hàng

có khả năng sinh lời cao, chất lượng cho vay tốt, ngược lại chỉ tiêu thấp có

nghĩa là hoạt động cho vay ngân hàng hiệu quă không cao, hoạt động kinh

doanh không hiệu quả. Tuy nhiên chỉ tiêu này chỉ có tính tương đối trong

đánh giá chất lượng cho vay vì nó chịu ảnh hưởng từ lãi suất, chính sách

khách háng...

Chỉ tiêu lợi nhuận cho vay trên tổng dư nợ cho vay Agribank A Lưới

được thực hiện qua bảng sau:

BẢNG 2.18 LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA

AGRIBANK A LƯỚI GIAI ĐOẠN 2014-2016

(Đơn vị:Triệu đồng)52Chỉ tiêuNămNămNăm201420152016Lợi nhuận từ hoạt động cho vay17.96418.80422.435Tổng dư nợ bình quân180.905213.865 277.599Lợi nhuận từ HĐCV/Tổng dư nợ bình quân9,93%8,79%8,08%4,67%19,31%Tốc độ tăng trưởng lợi năm sau so với năm

trước(Nguồn:Báo cáo qua các năm của Agribank A Lưới giai đoạn 2014-2016)

Qua bảng số liệu cho thấy lợi nhuận từ hoạt động cho vay/ tổng dư nợ

bình quân của chi nhánh thấp nhất là 8,08%, nghĩa là một trằm đồng vốn ngân

hàng cho vay thu được thấp nhất là 8,08 đồng lợi nhuận. Tốc độ tăng trưởng

lợi nhuận năm sau so với năm trước đạt tối thiếu là 4,67%. Cho thấy nguồn

vốn của chi nhánh đầu tư vào hoạt động cho vay của chi nhánh có hiệu khơng

cao, nghĩa là chất lượng cho vay tại chi nhánh thấp.

Những đến năm 2016 tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của chi nhánh tăng

cao so với năm 2015 là do nền kinh tế đang q trình khơi phục lại nền hoạt

động cho vay của ngân hàng khá luận lợi, nhu cầu vốn của các thành phần

trong nề kinh tế cao do đó ngân hàng đã giải quyết nhu cầu vốn tương đối

hiệu quả trong nền kinh tế hội nhập, chi nhánh đã sử dụng hiệu quả biện pháp

thu hút khách hàng từ nhiều khía cạnh làm cho nhiều hờn nữa khách hàng biết

đến chi nhánh tạo thuậnn lợi cho việc quan hệ, tìm kiếm khách hàng tiềm

năng mới.

2.3. Đánh giá thực trạng

2.3.1. Kết quả đạt được

Với vị thế và uy tín của mình, sau khi chuyển sang cơ chế thị trường,

kinh doanh đa dạng hơn, mở rộng thêm các sản phẩm dịch vụ ngân hàng mới,53Agribank A Lưới đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong hoạt động kinh

doanh nói chung và hoạt động cho vay nói riêng.

- Chi nhánh đã coi trọng hơn cơng tác thẩm định dự án vay vốn, phân

tích để tìm ra những rủi tiềm ẩn, loại trừ những dự án kém hiệu quả, đảm bảo

an toàn vốn cho ngân hàng, nâng cao chất lượng cho vay. Trong quá trình cho

vay, chi nhánh đã tiến hành các thủ tục kiểm tra cho vay, trước, trong và sau

khi cho vay một cách có hiệu quả.

- Ngân hàng đã chủ động tạo điều kiện cho khách hàng vay vốn một

cách nhánh chóng, đơn giản hóa các thủ tục vay vốn nhưng vân đảm bảo quy

trình cho vay chặt chẽ. Chủ động trong việc tiếp cận khách hàng, hướng dẫn

khách hàng hoàn thiện hồ sơ vay vốn, thực hiện việc thẩm định dự án một

cách chặt chẽ, nhánh chóng để đáp ứng nhu cầu tốt nhất của khách hàng.

- Chi nhánh đã lựa chọn và sắp xếp những cán bộ có năng lực, có kinh

nghiệm để thực hiện thẩm định dự án vay vốn một cách có hiệu quả, theo dõi

bám sát q trình thực hiện dự án. Ngồi ra chi nhánh còn thường xun cử

cán bộ tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn cũng như dài hạn để nâng cao

chuyên môn nghiệp vụ, bổ sung thêm những kiến thức về cho vay, pháp luật,

chính sách mới đáp ứng yêu cầu phát triển mới kinh tế thời đại.

- Đối với các dự án đòi hỏi nguồn vốn lớn, khả năng thẩm định dự án

cao, chi nhánh đã phối hợp để thự hiện như đồng tài trợ, cho vay theo hình

thức BOT..., để giảm gánh nặng về vốn và giảm thiểu rủi ro do tập trung quá

nhều một lượng vốn vào dự án.

2.3.2. Một số hạn chế

Bên cạnh nhưng kết quả đạt được thì chất lượng cho vay của Agribank

A Lưới vẫn còn tồn tại những hạn chế cần phải khắc phục

- Quy mô cho vay chưa đáp ứng được nhu cầu vay vốn của khách hàng

dẫn đến mất đi một số lượng khách hàng nhất định.54- Lãi cho vay chưa thu được vẫn còn cao, đặc biệt là lãi chưa thu được

đối với khoản vay ngắn hạn (năm 2015 lãi ngắn hạn chưa thu được là 1.167

triệu đồng chiếm 64% trong tổng lãi chưa thu được, năm 2016 lai ngắn hạn

chưa thu được là 1.041 triệu đồng chiếm 62%) tập trung chủ yếu vào các

doanh nghiệp xây dựng gạch, chăn nuôi gia xúc, trồng trọt... hoạt động chủ

yếu bằng nguồn vốn vay ngân hàng, trong khi đó khả năng quản lý điều hành

hoạt động kinh doanh còn yếu kém bền cạnh đó tình hình thiên tài cực đoàn

như: dịch bệnh, báo, lũ lụt, hạn hán ln tiềm ẩn rủi ro gây khó khăn cho hoạt

kinh doanh dẫn đến hiệu quả kinh doanh kém gặp khó khăn trong việc trả nợ

cho ngân hàng.

-Cơ cấu vốn chưa hợp lý, nguồn vốn huy động được chủ yếu là ngắn

hạn, nguồn vốn trung,hài hạn chiếm tỷ lệ quá nhỏ trong cơ cấu nguồn vốn của

chi nhánh trong khi nguồn vốn đầu tư cho vay theo chỉ tiêu của tỉnh đề ra đối

với cho vay trung và dài hạn là 40% (mặc dù qua các năm chi nhánh vẫn chưa

đạt được chỉ tiêu này), nên việc chi nhánh phải sử dụng nguồn vốn huy động

ngắn hạn để đầu tư cho vay trung và dài hạn. Điều đó làm cho việc sử dụng

nguồn vốn của chi nhánh là không ổn địnhcó thể làm ảnh hưởng đến chất

lượng cho vay của chi nhánh. Ngoài ra nguồn vốn đầu tư dài hạn chi nhánh

cũng chưa thực sự đầu tư để mở rộng quy mơ dư nợ góp phần làm cho hoạt

động cho vay của chi nhánh không đa dạng và không mang lại hiệu quả cho

chi nhánh. Bên cạnh đó chi nhánh chưa cho vay bằng ngoại tệ đó cũng là

kềnh đầu tư vốn khá hiệu quả song chi nhánh chưa thực hiện được.

- Việc khai thác và xử lý thông tin tại chi nhánh còn hạn chế. Trong q

trình tiếp cạn khách hàng vay vốn chi nhánh chưa thực sự quan tâm đến việc

tìm hiểu thơng tin ngành cũng như diễn biến thị trường trong ngành mà khách

hàng kinh doanh dẫn đến tình trạng khó lường trước một số biến động về giá

cả sản phẩm trên thị trường. Ngoài ra, việc phân tích, thẩm định hồ sơ vay55vốn còn sơ sai do đó chưa đánh giá hết được những rủi ro đang tiềm ẩn. Việc

xác định phương thức cho vay, thời hạn cho vay, phân kỳ hạn trả nợ nhiều lúc

còn mang tính chất áp đặt của cán bộ cho vay chưa thực sự dựa vào mục đích

vay vốn, chu kỳ kinh doanh của khách hàng, điều đó đã dẫn tới một số khách

hàng trả nợ không đúng phân kỳ trả nợ theo hợp đồng tín dụng. Việc theo dõi

đơn đốc khách hàng trả nợ của một số cán bộ tín dụng chưa sát sao, chưa nắm

bắt kịp thời tình hình tài chính của đơn vị để có biện pháp điều chỉnh quan hệ

vay trả kịp thời.

Trên đây là một số hạn chế của chất lượng cho vay tại Agribank A

Lưới, có nhiều nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó.

2.3.3. Nguyên nhân

2.3.3.1. Nguyên nhân từ khách hàng

Một là, hiện nay chi nhánh Agribank A Lưới có đội ngũ nhân viên cho

vay trẻ hóa, mặc dù rất nhiệt tình và năng động nhưng còn thiếu kinh nghiệm

trong cơng tác cho vay, khả năng nắm bắt các chính sách, cơ chế, thể lệ

nghiệp vụ còn hạn chế do vậy làm ảnh hưởng đến việc từ vấn, hướng dẫn

thẩm định, thu thập thông tin từ khách hàng và đánh giá khách hàng. Nên việc

lập hồ sơ vay vốn, quản lý nợ vay và thu hồi nợ... còn hạn chế, dễ phát sinh

rủi ro và ảnh hưởng dến cơ hội kinh doanh của ngân hàng và khách hàng.

Hai là, chi nhánh thường chủ quan trong việc đánh giá khách hàng

truyền thống, khi khách hàng có nhu cầu xin tăng thêm hạn mức hoặc các hồ

sơ tái cấp vốn, ngân hàng chủ quan hay đôi khi cả nể trong quan hệ với khách

hàng mà bỏ qua một số bước trog quy trình xét duyệt và thẩm định cho vay

của ngân hàng như: Khảo sát lại tài sản thế chấp, đánh giá lại và phân tích lại

nguồn thu nhập của khách hàng...

Ba là, công tác quản lý và điều hanh ban quản trị thực sự chưa hiệu

quả.56Bốn là, cơng tác kiểm tra, kiểm sốt nội bộ của chi nhánh chưa hiệu

quả và chưa thương xuyên. Chất lượng kiểm tra, kiểm sốt nội bộ còn nhiều

bất cập. Về trình độ chun mơn đối với cán bộ kiểm sốt còn yếu, chưa

tương xứng với cơng việc. Do đó không kịp thời cảnh báo, đề xuất giải pháp

ngăn chặn được nhưng rủi ro xảy ra trong cho vay tại chi nhánh.

Năm là, một số cán bộ còn mang nặng phong cách làm việc trong các

doanh nghiệp, đơn vị nhà nước, chưa thực sự xem trọng khách hàng, cung cách

phục vụ nhiều khách hàng còn chưa đúng mực, còn gây phiền hà cho khách

hàng khi đến giao dịch với chi nhánh làm cho khách hàng bất bình và bỏ ngân

hàng để đến với các TCTD khác.

2.3.3.2. Nguyên nhân từ cấp vĩ mô

Một là, Về môi trường pháp lý chưa thuận lợi, hệ thống pháp luật ở

nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng so với yêu cầu vẫn còn khá

nhiều bất cập, chưa đồng bộ, đồi khi còn chồng chéo, mâu thuẫn nhau gây

khó khăn trong việc cho vay, thu hồi vốn, phát mãi tài sản...

Ngồi ra, mơi trường kinh tế, môi trường đầu tư chưa ổn định, thị

trường trong nước thiếu đồng bộ, thiếu tính dự báo. Các chính sách vĩ mơ

nhất là chính sách tiền tệ, nhà nước hay thay đổi và có nhiều biến động gây

bất lợi cho ngân hàng. Cụ thể như về cơ chế cho vay: nhà nước thay đổi

thường xuyên cơ chế cho vay dễ gây sốc cho các ngân hàng cơ sở khách hàng

như Quyết định 1627 của NHNN ngày 20/9/2010 và quyết định 72 của

Agribank ngày 29/10/2010 quy định về việc chuyển nợ quá hạn theo quy định

của thống lệ quốc tế là chậm lãi thì tồn bộ gốc sẽ chuyển sang nợ quá hạn

làm cho một số khách hàng không quen với cách quản lý này đã chậm trả lãi,

không xin gia hạn nợ... làm cho nợ gốc chuyển tồn bộ sang nợ q hạn. Mơi

trường cạnh tranh còn yếu, khơng lành mạnh, vẫn còn xảy ra tình trạng quan

liều tham nhũng.57Hai là, hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát của NHNN còn thiếu hiệu

quả, cơ chế và biện pháp xử lý vi phạm chưa thực sự đủ sức răn đe. Hiện nay

thành tra, giám sát NHNN còn sử dụng biện pháp thanh tra theo kiểu tuân thủ và

giám sát từ xa theo phương pháp cũ; điều đó đã không cảnh báo chi nhánh phát

hiện sớm các khoản cho vay có mức độ rủi ro cao, để xảy ra tồn thất. Hơn nữa

nguồn thông tin cho vay tại NHNN còn sơ sài, chưa tạo điều kiện cho các ngân

hàng khai thác hiệu quả. Cụ thể một số nội dung thơng tin như tình hình tài

chính, xếp hạng khách hàng, thông tin ngành,...chưa được cấp nhật thất chi tiết

đầy đủ và kịp thời, thông tin về việc phát sinh nợ quá hạn, nợ xấu chưa rõ về số

tiền và thời điểm phát sinh,...đã làm ảnh hưởng đến chất lượng khoản vay tại chi

nhánh.

Ba là, quyền tự quyết của Agribank A Lưới còn có nhiều hạn chế, điều

đó dẫn đến một só dự án, khách hàng tốt đã bị từ chối hoặc khách hàng đã

chuyển qua giao dịch với ngân hàng khác. Ngồi ra quy trình cho vay và quản

lý của AGRIBAK chưa thực sự hoàn chỉnh, chưa quy định cụ thể dẫn đến

trong quá trình thực hiện của chi nhánh trong thời gian qua còn gặp nhiều

vướng mắc. Từ đó, dẫn đến chất lượng cho vay tại chi nhánh còn có nhiều hạn

chế.

2.3.3.3. Ngun nhân từ phía khách hàng

Một là, một số khách hàng còn chây lý, thiếu thiện chí trong việc thực

hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng. Đặc biệt là một số khách hàng còn cố

tình lừa đảo, lập hố sơ giả, một số doanh nghiệp làm ăn không thật, cung cấp

thông tin báo cáo tài chính khơng trung thực, đơi khi có các báo cáo chẳng

qua là để đối phó hợp pháp nhằm mục đích vay vốn. Do vậy làm cho việc trả

nợ của khách hàng trở nên khó khăn gây tình trạng chất lượng cho vay của chi

nhánh kém hiệu quả.58Hai là, có những nguyên nhân chủ quan mà bản thân khách không

tránh được, đó là do định hướng phát triển kinh tế địa phương. Trong đó điều

kiện kinh tế địa phương người nơng dân sản xuất thiếu định hướng khuyến

nông, trong sự yếu kém về dự báo thị trường, thời tiết...nên chưa được hướng

dẫn hoạch định mực độ sản xuất cho từng vật nuồi, cây trồng nên khi sản xuất

đại trà thường xảy ra những đớt khủng hoảng tiểu vùng làm giảm đầu vào

(phân, thuộc trừ sâu, thực ăn gia súc...) tăng và đến kỳ thu hoạch sản phẩm

các hộ nông dân đồng loạt bán ra làm cho khối lượng đầu ra lớn làm cho

khủng hoảng thưa, giá đầu ra hạ, có thể thấp hờn giá đầu vào và dẫn đến tình

trạng thua lỗ, khả nặng trả nợ ngắn hạn kém.

Do người vay bỏ trốn, chết đột ngột dẫn đến việc xử lý tài sản cùng như

người thưa kế nhận nợ rất phức tạp. Thơng thường phải kết hợp với địa phường

và tòa án nhưng ở những khâu này chưa có quy định cụ thể và hướng dẫn nên

việc xử lý đồi lúc chi nhánh còn lúng túng và ngại xử lý. Ngồi ra một số khách

hàng bị cơ quan bắt giữ hoặc dính tới vấn đề tòa án, cơng an, nên việc ngân hàng

xử lý tài sản cũng rất khó do còn liên quan đến các cơ quan chức năng khác.

Qua phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh và chất lượng cho vay

của chi nhánh Agribank A Lưới giai đoạn 2014-2016 cho thấy hoạt động kinh

doanh của chi nhánh đã có nhiều bước phát triển mới của năm trước so với

năm sau.Trong hoạt động kinh doanh, từ hoạt động huy động vốn, hoạt động

cho vay và hoạt động dịch vụ đều tăng trưởng rất cao, cho thấy những năm

sau chỉ nhánh đã có những giải pháp tích cực để đưa hoạt động kinh doanh

ngày được phát triển vả mở rộng, tạo tiền đề để cho những năm tiếp theo có

thêm cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn nữa, tạo thương hiệu của Agribank và

niềm tin cho khách.

Tuy nhiên với chất lượng cho vay khi phân tích ở các chi tiêu, kết quả,

hạn chế và nguyên nhân, cho tháy tình hình chất lượng cho vay đang là một59điều cảnh báo cho chi nhánh ở giai đoạn này cũng như ở những giai đoạn tiếp

theo. Chất lượng cho vay đã bị giảm sụt nghiệm trọng ở năm 2016, việc mở

rộng cho vay của chi nhánh tăng cường khá cao nhưng chưa thực sự hiệu quả,

việc đầu tư vốn không tốt, do vậy làm ảnh hưởng đến chất lượng cho vay của

chi nhánh. Chất lượng cho vay không chỉ ảnh hướng đến một giai đoạn nhất

định của ngân hàng mà còn ảnh hướng có tình chất lầu dài cho hoạt động kinh

doanh của ngân hàng, do vậy chung ta không thể chỉ giải quyết tàm thời ở

một giai đoạn nhất định mà ta phải tìm cách giải quyết xuyên suốt quá trình

hoạt động cho vay của ngân hàng, phải xem trọng hành động với việc mở

rộng hoạt động cho vay. Do vậy chi nhánh cần có những giải pháp phân tích

phù hợp để áp dụng tại chi nhánh để khắc phục tình hình chất lượng cho vay

đưa hoạt động kinh doanh của chi nhánh được phát triển lầu dài và bền vững.60CHƯƠNG 3

GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO VAY TẠI AGRIBANK A

LƯỚI-TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

3.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của Agribank A Lưới - tỉnh Thừa

Thiên Huế

3.1.1. Những nhu cầu vay vốn trên địa bàn huyện A Lưới - tỉnh Thừa

Thiên Huế

Trong những năm gần đây tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của huyện A Lưới

cũng đã có những bước chuyển biến tích cực đạt mức cao, khoảng 7%/ năm,

hàng năm có rất nhiều doanh nghiệp được thành lập, nhiều doanh nhà nước đã

có cổ phần hóa. Huyện A Lưới - tỉnh Thừa Thiên Huế đang quá trình đầu tư

xây dựng cơ sở hạ tầng cho phát triển kinh tế nông nghiệp...nên nhu cầu vốn

vay rất lớn.

Từ năm 2007 đến này UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã mở ra các cuộc

hội thảo để kêu gọi các nhà đầu tư vào tỉnh, huyện A Lưới cũng thực hiện chủ

trương do UBND tỉnh đề ra. Hiện này trên địa bàn huyện đã có nhiều khu

cơng nghiệp thành lập do vậy nhu cầu về vốn vay là rất lớn, bền cạnh đó nhu

cầu vốn của các hộ nông dân cung rất lớn.

3.1.2.Định hướng phát triển hoạt động cho vay của Agribank A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế

Trong quá trình hoạt động của mình, hàng năm chi nhánh đều đưa ra

các mục tiêu, kế hoạch cụ thể làm phương hướng, mục tiêu trong chi nhánh

phải đạt tới. Tuy nhiên qua thực trạng hoạt động cho vay tại chi nhánh trong

thời gian gần đây cho thấy nghiệp vụ này chưa thực sự được mở rộng và phát

triển, mặc dù nhu cầu của các doanh nghiệp đang đạt ra cho ngân hàng là tăng

dư nợ và nâng cao chất lượng cho vay. Mục tiêu này đã được chi nhánh đề ra61từ năm 2011 nhưng đến này q trình này chưa đạt được mục tiêu đề ra.

Chính vì vậy trong năm 2016 mục tiêu đặt ra của chi nhánh là:

- Bám sát và nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật

của nhà nước, những quy định quy chế của Agribank, Agribank tỉnh Thừa

Thiên Huế đề ra cũng như những chương trình phát triển kinh tế xã hội của

địa phương để có các phương án về vốn hợp lý.

-Tổng dư nợ đạt: 407.831 triệu đồng

-Dư nợ cho vay trung, dài hạn/tổng dư nợ đạt 38%

-Huy động vốn đạt: 541.520 triệu đồng

-Tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ khơng q 1%

-Với những dự án có mức đầu tư lớn thì chi nhánh có thể mời các ngân

hàng trên địa bàn tham gia đồng thời tài trợ để giảm thiếu rủi ro, nâng cao

chất lượng vốn vay và giảm gánh năng về vốn cho ngân hàng.

-Chủ động thu hút khách hàng với các biện pháp khác nhau để tạo uy

tín của ngân hàng, tăng thị phần vời các doanh nghiệp ngoài quốc doanh.

-Tập trung nghiền cứu để áp dụng vào thực tiễn các biện pháp thẩm

định cho vay, tái thẩm định cho vay tiên tiến nhằm hoàn thiện quá trình thẩm

định, nâng cao hiệu quả của đồng vốn.

-Đẩy mạnh hoạt động Marketing để thu hút thêm nhiều khách hàng lớn

có hoạt động xuất nhập khẩu đến giao dịch tại Ngân hàng từ đó có điều kiện

để mở rộng thị phần cho vay.

- Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao trình độ chun mơn,

trình độ thẩm định cho cán bộ cho vay, thực hiện tốt quy trình thẩm định mới

mà vẫn đảm bảo chắt chẽ, tuyển dụng thêm cán bộ có năng lực cho các phòng

ban, các đơn vị trực thuộc. Tiếp tục sắp xếp lại đội ngũ cán bộ gắn với công

tác quy hoạch cán bộ một cách hợp lý để hoạt động kinh doanh an toàn và

hiệu quả.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BẢNG 2.17 VÒNG QUAY VỐN CHO VAY CỦA AGRIBANK A LƯỚI GIAI ĐOẠN 2014-2016

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×