Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BẢNG 2.13 CƠ CẤU NHÓM KHÁCH HÀNG CÓ NỢ XẤU CỦA AGRIBANK A LƯỚI GIAI ĐOẠN 2014-2016

BẢNG 2.13 CƠ CẤU NHÓM KHÁCH HÀNG CÓ NỢ XẤU CỦA AGRIBANK A LƯỚI GIAI ĐOẠN 2014-2016

Tải bản đầy đủ - 0trang

48BẢNG 2.14 CƠ CẤU LOẠI HÌNH CHO VAY CĨ NỢ XẤU CỦA

AGRIBANK A LƯỚI GIAI ĐOẠN

2014-2016

(Đơn vị: Triệu đồng)

Loại hình cho vay

Cho vay sản xuất

Cho vay tiêuNăm 2014

Số tiền

NX

218

76Năm 2015

Số tiền

NX

225

42Năm 2016

Số tiền

NX

214

354dung

Cho vay đầu tư

194

180

1.751

Tổng cộng

488

447

2.319

(Nguồn: Báo cáo tổng kết của Agribank A Lưới năm 2014-2016)

Nhìn vào cơ cấu cho vay nợ xấu của chi nhánh Agribank A Lưới qua giai

đoạn 2014 -2016 ta thấy cũng như nợ quá hạn cơ cấu này gần giống với cơ

cấu về nhóm khách hàng của chi nhánh bởi thực tế tại chi nhánh đổi với loại

hình cho vay theo mục đích sử dụng vốn vay này phụ thuộc gần như vào

nhóm khách hàng. Do vậy nhìn vào bảng số liệu trên thì nợ xấu của năm 2014

là cho vay sản xuất và cho vay đầu tư. Đến năm 2015 và năm 2016 thì chuyển

dịch nợ xấu sang cho vay tiêu dùng và cho vay đầu tư( năm 2016 nợ xấu của

cho vay sản xuất giảm 4,9%, cho vay tiêu dùng lại tăng là 743% và cho vay

đầu tư là 873%) chứng tỏ nhưng năm sau việc đầu tư của chi nhánh vào cho

vay đầu tư và cho vay tiêu dùng đã không có hiệu quả làm cho tỷ lệ nợ xấu

của chi nhánh tăng cao làm chất lượng cho vay của chi nhánh giảm một cách

đáng kế.

Như vậy, ta thấy qua phân tích đánh giá kết quả dư nợ, nợ quá hạn( tỷ lệ

nợ quá ) và nợ xấu (tỷ lệ nợ xấu)của chi nhánh qua giai đoạn năm 2014-2016

cho thấy sự tăng trưởng dư nợ, song tỷ lệ nợ xấu và nợ quá hạn đều tăng cao,

điều đó cho thấy tăng trưởng dư nợ của chi nánh là không vững chắc, an toàn,49chất lượng cho vay thực sự thấp. Do vậy chi nánh cần thực hiện những biện

pháp hữu hiệu để thu hồi được nợ quá hạn và nợ xấu để tăng được chất lượng

cho vay của chi nhánh.

2.2.2.4. Theo chỉ tiêu lãi treo và tỷ lệ lãi treo

BẢNG 2.15 LÃI CHO VAY CHƯA THU ĐƯỢC CỦA AGRIBANK A

LƯỚI GIAI ĐOẠN 2014-2016

(Đơn vị: Triệu đồng)

Chỉ tiêuNămNămNăm2014201520161.Lãi cho vay ngắn hạn chư thu được9131.1671.0412.Lãi cho vay trung,dài hạn chưa thu được6516596431.5641.8251.684Tổng cộng(Nguồn: Báo cáo tổng kết của Agribank A Lưới năm 2014-2016)

Nhìn vào bảng số liệu cho thấy trong các năm 2014-2016 lãi treo của

ngân hàng có xu hướng tăng một cách đột biến, năm 2014 số tiền lãi chưa thu

được là 1.564 triệu đồng nhưng đến năm 2015 số tiền này là 1.825 triệu đồng,

tăng 261 triệu đồng trong khi đó dư nợ trong năm 2015 tăng so với năm 2014,

chỉ tăng có 36.051 triệu đồng, sang năm 2016 số tiền chưa thu được là 1.684

triệu đồng giảm so với năm 2015 là 141 triệu đồng. Qua số tiền lãi treo của

chi nhánh giai đoạn trên chứng tỏ những món tiền cho vay của chi nhánh

những năm gần đây là đáng báo động, lãi không thu được rất nhiều một phần

đánh giá chất lượng cho vay của chi nhánh kém, để đánh giá được chính xác

hơn tình hình thu lãi của chi nhánh, ta tiến hành phân tích bảng sau:

BẢNG 2.16 TỶ LỆ LÃI TREO CỦA AGRIBANK A LƯỚI GIAI

ĐOẠN 2014-2016

(Đơn vị: Triệu đồng)

Chỉ tiêuNăm 2014Năm 2015Năm 201650Lãi cho vay chưa thu được1.5641.8251.684Thu nhập từ hoạt động cho vay17.96418.80422.4358,7%9,7%7,5%Tỷ lệ lãi treo(Nguồn: Báo cáo tổng kết của Agribank A Lưới năm 2014-2016)

Về số tuyệt đối, mức độ tăng lãi treo trong năm 2015 so với năm 2014 là

tăng đáng kế là 261 triệu đồng; năm 2016 có giảm so với năm 2015 là 141

triệu đồng nhưng nếu ta nhìn vào sự biến động của tỷ lệ lãi treo thì cùng có

thể thấy mức tăng rõ rệt qua các năm 2014 tỷ lệ lãi treo chiếm 8,7% trong khi

đó năm 2015 tỷ lệ lãi treo tăng lên là 9,7% và năm 2016 giảm còn 7,5%, tuy

có giảm song tỷ lệ này vẫn rất cao. Điều đó chứng tỏ chất lượng cho vay tại

chi nhánh giảm một cách nghiêm trọng cần phải được sự quan tầm hơn nữa để

có những giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Như vậy căn cứ vào lãi treo và tỷ lệ lãi treo của chi nhánh chứng tỏ chất

lượng cho vay của chi nhánh trong giai đoạn năm 2014-2016 đang có vấn đề

và bị giảm một cách đột ngột. Do vậy trong thời gian tới chi nhánh cần có

những giải pháp phù hợp để tăng chất lượng cho vay để góp phần nâng cao

hiệu quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh.

2.2.2.5. Vòng quay vốn cho vay

BẢNG 2.17 VỊNG QUAY VỐN CHO VAY CỦA AGRIBANK A

LƯỚI GIAI ĐOẠN 2014-2016

(Đơn vị: Triệu đồng)

NămNăm 2014Năm 2015Năm 2016Chỉ tiêu

1.Doanh số thu nợ212.146247.171242.9722.Dư nợ bình qn180.905213.865277.5991,171,150,883.Vòng quay vốn cho vay(vòng)(Nguồn: Báo cáo tổng kết của Agribank A Lưới năm 2014-2016)51Với số liệu cụ thể trên cho thấy vòng quay vốn cho vay của chi nhánh

năm 2014:1,17; năm 2015: 1,15; năm 2016 là0,88, chứng tỏ sự luân chuyển

vốn của chi nhánh trong giai đoạn năm 2014-2016 còn thấp và khơng hiệu

quả, trong 3 năm mức tăng trưởng về doanh số thu nợ chưa thực sự cao, làm

cho q trình lưu thơng vốn cho vay chưa được đẩy nhánh, nên nguồn vốn

chưa có điều kiện để tham gia vào q trình lưu thơng và tăng hiệu quả sinh

lời của một đồng vốn. Nguyên nhân của việc luân chuyển vốn là do nguồn

vốn ngắn hạn để phục vụ cho vay và dài hạn khá lớn (24,3%) làm cho việc

quay vòng vốn khó thực hiện. Như vậy việc sinh lời của một đồng vốn sẽ khó

khăn hơn làm cho chất lượng cho vay của chi nhánh cùng thấp, không hiệu

quả trong hoạt động kinh doanh. Nên trong hoạt động huy động vốn cả chi

nhánh cần tăng cường hơn nữa hoạt động huy động vốn trung và dài hạn tạo

nguồn vốn để đầu tư cho vay trung và dài hạn cho hợp lý.

2.2.2.6. Theo chỉ tiêu lợi nhuận từ hoạt động cho vay

Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lời của vốn cho vay,một khoản cho

vay không thể còi là có chất lượng cao nếu nó khơng mang lại lợi nhuận cho

NHTM. Chỉ tiêu này này càng cao chứng tỏ các khoản cho vay của ngân hàng

có khả năng sinh lời cao, chất lượng cho vay tốt, ngược lại chỉ tiêu thấp có

nghĩa là hoạt động cho vay ngân hàng hiệu quă không cao, hoạt động kinh

doanh khơng hiệu quả. Tuy nhiên chỉ tiêu này chỉ có tính tương đối trong

đánh giá chất lượng cho vay vì nó chịu ảnh hưởng từ lãi suất, chính sách

khách háng...

Chỉ tiêu lợi nhuận cho vay trên tổng dư nợ cho vay Agribank A Lưới

được thực hiện qua bảng sau:

BẢNG 2.18 LỢI NHUẬN TỪ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CỦA

AGRIBANK A LƯỚI GIAI ĐOẠN 2014-2016

(Đơn vị:Triệu đồng)Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BẢNG 2.13 CƠ CẤU NHÓM KHÁCH HÀNG CÓ NỢ XẤU CỦA AGRIBANK A LƯỚI GIAI ĐOẠN 2014-2016

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×