Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

Họ và tên người nhận xét:

Chức vụ:

Nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp của sinh viên Hồ Văn Nội.

Khóa CQ51.Lớp 15.02

Đề tài: Nâng cao chất lượng cho vay của ngân hàng Agribank A Lưới - tỉnh

Thừa Thiên Huế

Nội dung nhân xét:

1.Vè tinh thần thai độ thực tập của sinh viên

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2.Về ý thức tuân thủ quy định của đơn vị thực tập

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3.Về ý thức chun mơn

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Hà Nội, ngàythángNgười nhân xét

(Ký tên, đóng dấu)nămNHẬN XÉT CỦA NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

Họ và tên người hướng dãn khoa học: PGS.TS Hà Minh Sơn

Nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp của sinh viên Hồ Văn Nội.

Khóa CQ51.Lớp 15.02

Đề tài: Nâng cao chất lượng cho vay của ngân hàng Agribank A Lưới - tỉnh

Thừa Thiên Huế

Nội dung nhận xét:

1.Về tinh thần, thái độ thực tập của sinh viên

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2. Về chất lượng và nội dung của khóa luận tốt nghiệp

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm2017

Điểm -Bằng số:

-Bằng chữ:Người nhận xétPGS.TS Hà Minh SơnNHẬN XÉT CỦA NGƯỜI PHẢN BIỆN

Họ và tên người phản biện:

Nhận xét quá trình thực tập tốt nghiệp của sinh viên Hồ Văn Nội.

Khóa CQ51.Lớp 15.02

Đề tài: Nâng cao chất lượng cho vay của ngân hàng Agribank A Lưới - tỉnh

Thừa Thiên Huế

Nội dung nhận xét:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Điểm -Bằng số:

-Bằng chữ:Hà Nội, ngày thángnămNgười nhận xétTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×