Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
B. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

B. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Tải bản đầy đủ - 0trang

10STTLoạiSốhìnhkhaitờ Kim

ngạch( USD)Sốthuếphải Sốthu( VNĐ)DNtham gia

HQĐT)Nhập khẩu

1

Nhập22.623

4.9281.281.384.513 2.238.655.585.898

456.664.561

1.303.906.984.3502KD

Nhập5.318195.374.523439.038.354.8013SXXK

Nhập10.322432.787.54343.851.8334GC

Loại2.055296.657.886495.666.394.91416.437

3.7591.276.947.722 898.471.876

552.247.126

898.471.8762KD

Xuất4.343325.087.15703SXXK

Xuất7.761384.324.2060GC

Loại57415.289.233khác

Xuất khẩu

1

Xuất45390khácNguyễn Thị HuyềnLớp CQ49/05.0411 Công tác thu thuế xuất nhập khẩu

- Công tác thu thuế xuất nhập khẩu và nợ đọng:

Lũykếtừđầu Sonăm(VNĐ)

2.151.349.091.615Tổng số thu

- Thuế VAT:1.546.432.849.673- Thuế XK:876.455.683- Thuế NK:598.860.593.276vớikế So với cùng kỳhoạch giao(%)

93.5năm trước(%)- Thuế TTĐB 789.177.804

- Thu khác:

539.164.504

Tổng số nợ

đọng89.928.458.397282.270.836.497- Số nợ trong

hạn:5.969.005.179- Số nợ quá

hạn:

- Số88.105.737.511

nợcưỡng chế:

- Cơng tác xác định trị giá tính thuế:

+ Tổng số hồ sơ tham vấn: không

+ Số tờ khai chấp nhận trị giá khai báo: 4928 tờ khai

+ Số tờ khai bác bỏ trị giá khai báo: không

+ Tổng số thuế phải truy thu: không

Công tác phúc tập hồ sơ:+ Tổng số hồ sơ đã phúc tập: 40.383/42.431 = 95% tổng số hồ sơ phải

phúc tập

+ Đã hoàn thành thủ tục thanh khoản hàng SXXK: 535 bộ hồ sơNguyễn Thị HuyềnLớp CQ49/05.0412+ Đã hoàn thành thủ tục thanh khoản hàng gia công: 52 HĐGC – Phụ lục

HĐGC

+ Tổng số thuế đã truy thu qua công tác phúc tập: 498.251.702 VND

+ Số tờ khai đã chuyển KTSTQ: Không

Công tác điều tra chống buôn lậu và xử lý:+ Số biên bản chưa xử lý từ kỳ trước chuyển sang: không

+ Số biên bản đã lập: 107 vụ vi phạm

+ Số biên bản đã xử lý: 107 vụ vi phạm

+ Tổng số tiền phạt: 159.336.828 đồng

(Các hành vi vi phạm chủ yếu là: khai và nộp hồ sơ hải quan không đúng

thời hạn quy định, bổ sung hồ sơ khai thuế chậm quá 60 ngày; làm thất lạc

chứng từ hồ sơ hải quan…)

2. Trong năm 2013

 Cơng tác giám sát quản lý

- Hàng hóa xuất nhập khẩu

Loại hình

Xuất khẩuSố lượng tờ khai

18.397Kim ngạch XNK( USD)

1.108.635.932- Mậu dịch17.8531.097.821.770- PMD54410.814.162- Khác0027.1101.272.920.504- Mậu dịch26.9121.256.651.944- PMD19816.268.560- Khác

00Nhập khẩu Tình hình thực hiện thủ tục Hải quan điện tử:Nguyễn Thị HuyềnLớp CQ49/05.0413- Số doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử: 613 doanh nghiệp

- Kết quả thực hiện:

STTLoại hìnhSố tờ khai Kim

Số

thu

cả năm

ngạch( USD) thuế(

tỷ

cả năm

đồng) cả

năm

Nhập khẩu

26.912

1.256.651.944 2142,82

1

Nhập kinh 6.096

421.145.261

1266,06

doanh

2

Nhập

6.022

232.605.111

18,2

SXXK

3

Nhập gia 11.239

282.292.837

0

công

4

Loại khác 3.555

320.608.735

858,56

Xuất khẩu

17.853

1.097.821.770 4,23

1

Xuất kinh 4.329

259.227.021

4,23

doanh

2

Xuất

5.363

399.633.713

0

SXXK

3

Xuất gia 8.036

419.058.488

0

công

4

Loại khác 125

19.875.548

0

Tỷ lệ so 98

99

82,7

với tổng

lượng

phát

sinh(%)Nguyễn Thị HuyềnSố doanh

nghiệp

tham gia

HQĐT

613Lớp CQ49/05.0414 Công tác thu thuế xuất nhập khẩu

- Công tác thu thuế xuất nhập khẩu và nợ đọng

Lũy kế từ đầu năm( So với kế hoạch So với cùng kỳ

đồng)

2.134.975.869.045Tổng số thugiao( %)

83năm trước (%)

-0,6- Thuế VAT1.153.804.974.9950,62- Thuế XK4.143.680.586372,78- Thuế NK572.971.355.613-4,12- Thuế TTĐB2.466.196.367212,5- Thu khác1.276.622.281-62,4- Thuế BVMT 249.420.987

Tổng số nợ đọng 721.409.097.843

- Số nợ trong 445.740.141.656-74,92

71,7

40hạn:

- Số nợ quá 275.668.938.187169hạn:

 Công tác phúc tập hồ sơ

- Tổng số hồ sơ đã phúc tập: 41.665/44.765= 93%

- Tổng số hồ sơ phải phúc tập:

+ Đã hoàn thành thủ tục thanh khoản hàng SXXK: 75 bộ hồ sơ

+ Đã hoàn thành thủ tục thanh khoản hợp đồng gia công: 750 bộ hồ sơ

+ Tổng số thuế đã truy thu qua công tác phúc tập: 1.142.460.167 đồng

+ Số tờ khai đã chuyển KTSTQ: 0

Công tác điều tra chống buôn lậu và xư lý :- Số biên bản chưa xử lý từ kỳ trước chuyển sang: không

- Số biên bản đã lập: 150 vụ vi phạmNguyễn Thị HuyềnLớp CQ49/05.0415- Số biên bản đã xử lý: 150 vụ vi phạm

- Tổng số tiền phạt: 291.500.000 đồng

(Các hành vi vi phạm chủ yếu là: khai và nộp hồ sơ hải quan không đúng

thời hạn quy định, bổ sung hồ sơ khai thuế chậm quá 60 ngày; làm thất lạc

chứng từ hồ sơ hải quan…)

3. Trong năm 2014

 Công tác giám sát quản lý:

-Kết quả thực hiện( tính đến hết 31/12/2014):+ Tổng số tờ khai hải quan XNK: 62.305 tờ khai ( bình quân 236 tờ

khai/ngày)

+ Kim ngạch: ( từ ngày 11/4/2014, chi cục không khai thác được số liệu

về kim ngạch)

+ Chi cục được giao quản lý, theo dõi 20 địa điểm kiểm tra tại cơ sở sản

xuất, chân cơng trình – kết quả: các doanh nghiệp đều chấp hành tốt quy định,

chưa phát hiện ra sai phạm

 Công tác thu thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

-Chỉ tiêu được giao: theo quyết định 1999/ QĐ – HQHN ngày27/12/2013 của Cục trưởng thì chỉ tiêu thu NSNN năm 2014 của chi cục là

2.235 tỷ đồng và chỉ tiêu phấn đấu 2.293 tỷ đồng

-Kết quả thu nộp ngân sách: Tổng số tiền thuế thu được tính đến31/12/2014 là 2.750,60 tỷ đồng( đạt 123,1% so với chỉ tiêu được giao năm

2014; tăng 29% so với số thu năm 20013)

 Công tác xử lý, đôn đốc và thu hồi nợ đọng:

-Chỉ tiêu giao năm 2014 là 366,01 tỷ đồng, chi cục đã xử lý được357,694 tỷ đồng( hủy quyết định ấn định thuế) và thu hồi nợ được 2,388 tỷ

đồng- Tổng số thu hồi, xử lý: 360,082 tỷ đồng= 98,4% so với chỉ tiêu giaoNguyễn Thị HuyềnLớp CQ49/05.0416 Cơng tác phòng chống bn lậu, gian lận thương mại và xử lý vi

phạm:

-Số vụ đã lập biên bản xử phạt: 147 vụ-Số biên bản đã được xử lý: 147 vụ-Tổng số tiền phạt đã thu: 307.323.000 đồng(Các hành vi vi phạm chủ yếu là: khai và nộp hồ sơ hải quan không đúng

thời hạn quy định, bổ sung hồ sơ khai thuế chậm quá 60 ngày; làm thất lạc

chứng từ hồ sơ hải quan…)Nguyễn Thị HuyềnLớp CQ49/05.0417MỤC LỤCContents

A. NHỮNG NỘI DUNG THỰC TẬP ĐÃ LÀM......................................................1

I. Những nội dung thực tập tổng thể (tìm hiểu chung về đơn vị thực tập):

................................................................................................................................1

1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Chi cục Hải quan quản lý

hàng đầu tư gia công.........................................................................................1

1.2. Cơ cấu tổ chức..........................................................................................3

1.3. Chức năng, nhiệm vụ của chi cục..............................................................4

1.4. Một số thành tích chi cục đã đạt được.......................................................5

II. Nội dung thực tập chuyên sâu...........................................................................6

B. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO KHĨA ḶN TỐT NGHIỆP.......................9

Tên khóa ḷn tốt nghiệp đã lựa chọn:................................................................9

Những nét chủ yếu về tình hình, số liệu liên quan đến khóa luận tốt

nghiệp đã thu lượm được:.....................................................................................9Nguyễn Thị HuyềnLớp CQ49/05.0418ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Tên khóa luận tốt nghiệp: “Quản lý Nhà nước về Hải quan đối với

nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Chi cục Hải

quan quản lý hàng Đầu tư – Gia công, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội”

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HẢI QUAN

ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG

XUẤT KHẨU

1.1.Những vấn đề chung về nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng

xuất khẩu

1.1.1.Nguyên liệu vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

1.1.2.Sản phẩm xuất khẩu được sản xuất từ nguyên vật liệu nhập khẩu

1.1.3.Đặc điểm của hoạt động nhập khẩu nguyên liệu, vật tư để sản xuất hàng

xuất khẩu

1.2.Những vấn đề cơ bản của quản lý Nhà nước về Hải quan đối với nguyên

liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

1.2.1.Khái niệm quản lý Nhà nước về Hải quan

1.2.2. Cơ sở pháp lý thực hiện quản lý Nhà nước về Hải quan đối với nguyên

liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

1.2.3. Nội dung thực hiện quản lý Nhà nước về Hải quan đối với nguyên liệu,

vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

1.3.Sự cần thiết của quản lý Nhà nước về Hải quan đối với nguyên liệu, vật tư

nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

1.4.Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản lý Nhà nước về hải quan đối với

nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG THỰC HIỆN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ

HẢI QUAN ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU ĐỂ SẢNNguyễn Thị HuyềnLớp CQ49/05.0419XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG

ĐẦU TƯ – GIA CÔNG, CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

2.1.Khái quát về Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư - Gia công, Cục Hải

quan Thành phố Hà Nội

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu

tư – Gia công, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội

2.1.2.Cơ cấu tổ chức

2.2.Thực trạng công tác quản lý Nhà nước về Hải quan đối với nguyên liệu,

vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý

hàng Đầu tư - Gia công, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội

2.2.1.Kết quả hoạt động quản lý nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất

hàng xuất khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Gia công trong

giai đoạn 2011-2013

2.2.2.Thực trạng công tác quản lý về thủ tục hải quan đối với nguyên liệu vật

tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng

Đầu tư – Gia công, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội

2.3.Đánh giá công tác quản lý Nhà Nước về Hải quan đối với nguyên liệu, vật

tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Chi cục Hải Quan quản lý hàng

Đầu tư - Gia công, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội

2.3.1.Ưu điểm

2.3.2.Tồn tại

2.3.3.Nguyên nhân của tồn tại

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ

NƯỚC VỀ HẢI QUAN ĐỐI VỚI NGUYÊN LIỆU, VẬT TƯ NHẬP KHẨU

ĐỂ SẢN XUẤT HÀNG XUẤT KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN

LÝ HÀNG ĐẦU TƯ – GIA CÔNG, CỤC HẢI QUAN THÀNH PHỐ HÀ

NỘINguyễn Thị HuyềnLớp CQ49/05.04203.1.Phương hướng tăng cường công tác quản lý Nhà nước về Hải quan đối với

nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Chi cục Hải

Quan quản lý hàng Đầu tư - Gia công, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội thời

gian tới

3.2.Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý Nhà nước về hải quan đối với

nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu tại Chi cục Hải

Quan quản lý hàng Đầu tư - Gia công, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội

3.2.1.Đẩy mạnh kiểm tra chủng loại nguyên vật liệu nhập khẩu để sản xuất

hàng xuất khẩu

3.2.2.Quản lý chặt chẽ khâu đăng ký định mức nguyên liệu, vật tư nhập khẩu

để sản xuất hàng xuất khẩu

3.2.3.Sử dụng các phương pháp khoa học phối hợp để quản lý định mức

nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

3.2.4.Nâng cao hiệu quả quản lý giá tính thuế

3.2.5.Tăng cường cơng tác kiểm tra sau thông quan đối với nguyên liệu, vật tư

nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

3.2.6.Hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thi hành quy trình thủ tục quyết tốn

tình hình sử dụng nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu

3.2.7.Khắc phục tình trạng tồn đọng tờ khai nhập khẩu nguyên liệu vật tư để

sản xuất hàng xuất khẩu chưa quyết tốn tình hình sử dụng

3.2.8.Nâng cao chất lượng, hiệu quả áp dụng quản lý rủi ro trong hoạt động

nghiệp vụ Hải quan

3.2.9.Nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, công chức Hải quan

3.2.10.Mở rộng mối quan hệ đối tác, hợp tác giữa Hải quan và doanh nghiệp

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤCNguyễn Thị HuyềnLớp CQ49/05.04Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

B. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×