Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
II. Nội dung thực tập chuyên sâu

II. Nội dung thực tập chuyên sâu

Tải bản đầy đủ - 0trang

7- Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa

đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

- Nghị định số 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi

phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực

Hải quan.

- Nghị định số 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi

hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt

động đại lý mua, bán, gia công và q cảnh hàng hóa với nước ngoài.

- Thơng tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/09/2013 của Bộ tài chính

hướng dẫn về thủ tục Hải quan, kiểm tra giám sát Hải quan ; thuế xuất khẩu,

thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Thơng tư 164/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 ban hành

biếu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng

chịu thuế do Bộ trưởng Bộ Tài Chính ban hành.

- Thơng tư số 129/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định việc

quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều

ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.

- Thông tư số 190/2013/TT-BTC quy định chi tiết ti hành Nghị định số

127/2013/TT-BTC ngày 15/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm

hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực Hải quan.

- Thơng tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 quy định về Biểu

thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu

thuế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

- Thơng tư 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi

Thông tư 205/2010/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 40/2007/NĐ-CP quy định

xác định trị giá Hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.Nguyễn Thị HuyềnLớp CQ49/05.048- Thông tư 34/2012/TTLT-BCT-BTNMT ngày 15 tháng 11 năm 2012

hướng dẫn hoạt động nhập khẩu phế liệu để làm nguyên liệu sản xuất có hiệu

lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2013.

- Quyết định số 929/2006/QĐ-TCHQ ngày 25/5/2006 của Tổng cục

Hải quan về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý đối với nguyên liệu

nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu.

- Quyết định số 2424/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban

hành Quy trình miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, hoàn thuế, không thu

thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu áp dụng tại Chi cục Hải quan, Cục Hải quan

các tỉnh, thành phố thuộc trung ương.

- Quyết định số 1279/QĐ-TCHQ ngày 25 tháng 06 năm 2009 của Tổng

cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy trình nghiệp vụ quản lý

đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

- Quyết định 808/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc cơng bố các thủ

tục hành chính lĩnh vực Hải quan, thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước

của Bộ Tài chính.

+ Các nội dung đã tìm hiểu:

 Tìm hiểu, quan sát tình hình thực tế trong các khâu nghiệp vụ tại đội

đầu tư của Chi cục

 Nghiên cứu các văn bản, tài liệu liên quan đến công tác quản lý nhà

nước về hải quan tại Chi cục

 Tìm hiểu cơ bản về công tác quản lý nguyên vật liệu nhập khẩu để sản

xuất xuất khẩu

 Tìm hiểu về thực trạng cơng tác quản lý nhà nước về hải quan đối với

nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu

 Tìm hiểu những khó khăn trong cơng tác quản lý của đội đầu tưNguyễn Thị HuyềnLớp CQ49/05.049 Những giải pháp, cách thức nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà

nước về hải quan đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu.

B. CƠNG TÁC CHUẨN BỊ CHO KHĨA ḶN TỐT NGHIỆP

Tên khóa luận tốt nghiệp đã lựa chọn:

“Quản lý Nhà nước về Hải quan đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để

sản xuất hàng xuất khẩu tại Chi cục Hải quan quản lý hàng Đầu tư – Gia

công, Cục Hải quan Thành phố Hà Nội”

Những nét chủ yếu về tình hình, số liệu liên quan đến khóa luận tốt nghiệp

đã thu lượm được:

Một số kết quả hoạt động chi cục đã đạt được( Nguồn: Báo cáo tổng kết cuối

năm và phương hướng nhiệm vụ năm tiếp theo của Chi cục Hải quan Quản lý

hàng Đầu tư – Gia công – Đội tổng hợp)

1. Trong năm 2012: Công tác giám sát quản lý:

-Hàng hóa xuất nhập khẩu

Loại hìnhSố lượng TKKim ngạch XNK( USD)Xuất khẩu16.4371.287.028.9062. Mậu dịch16.0181.276.947.7223. PMD41910.081.1844. Khác

Khác0

00

0- Tình hình thực hiện thực hiện thủ tục Hải quan điện tử:

+ Số doanh nghiệp tham gia thủ tục Hải quan điện tử: 539 doanh nghiệp

+ Kết quả thực hiện:Nguyễn Thị HuyềnLớp CQ49/05.0410STTLoạiSốhìnhkhaitờ Kim

ngạch( USD)Sốthuếphải Sốthu( VNĐ)DNtham gia

HQĐT)Nhập khẩu

1

Nhập22.623

4.9281.281.384.513 2.238.655.585.898

456.664.561

1.303.906.984.3502KD

Nhập5.318195.374.523439.038.354.8013SXXK

Nhập10.322432.787.54343.851.8334GC

Loại2.055296.657.886495.666.394.91416.437

3.7591.276.947.722 898.471.876

552.247.126

898.471.8762KD

Xuất4.343325.087.15703SXXK

Xuất7.761384.324.2060GC

Loại57415.289.233khác

Xuất khẩu

1

Xuất45390khácNguyễn Thị HuyềnLớp CQ49/05.04Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

II. Nội dung thực tập chuyên sâu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×