Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Minh họa mô phỏng một số mạch điện tử tương tự

3 Minh họa mô phỏng một số mạch điện tử tương tự

Tải bản đầy đủ - 0trang

Các bước tiến hành:

+ Bước 1: Vẽ mạch điện như hình 2.11 trong CircuitMaker bằng cách sử dụng:

- 01 diode [General/Diodes/Diode] (d).

- 01 điện trở [General/Resistors/Resistor] (r).

- 01 GND [General/Sources/Ground] (0).

- 01 nguồn sóng sin [Analog/Signal Gen] (g).Hình 2.27: Sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu nửa chu kì

+ Bước 2: Kiểm tra các kết nối dây dẫn tới các thiết bị bằng cách vào Simulation/Check PinConnections. Xuất hiện thông báo:+ Bước 3: Kích hoạt chế độ mơ phỏng Analog, bằng cách chọn Simulation/Analog model trênMenu Bar.

Nhấn nút Run Analog Simulation

trên thanh cơng cụ hoặc nhấn phím F10 để

chạy mơ phỏng.

+ Bước 5:

Lần lượt đưa đầu dò nhấp vào các điểm A, B để xem dạng sóng điện áp trước và

sau khi vào tải ( hay điện áp trên Diode), ta có kết quả như hình 2.12.

+ Bước 4:35Hình 2.28: Dạng sóng đầu vào tại điểm A diode chỉnh lưuHình 2.29: Dạng điện áp đầu ra tại điểm B diode chỉnh lưu

+ Bước 6: Nhấn Stop (hoặc F10) để dừng q trình mơ phỏng. Nhận xét:

Diode D1 1N4005 đã thực hiện việc chuyển từ nguồn xoay chiều thành nguồn

một chiều.

a) Ví dụ 2: Phân tích DC (mơ phỏng mạch điện DC)

Các bước tiến hành:

+ Bước 1: Vẽ mạch điện như hình 2.13 trong CircuitMaker bằng cách sử dụng:

- 02 điện trở [General/Resistors/Resistor] (r).

- 01 GND [General/Sources/Ground] (0).

- 01 nguồn V1 [General/Sources/Battery] (b).

- 03 Multimeter [Analog/Instruments/Multimeter]. Và thiết lập các đồng hồ A,B và C như

sau:

• Đồng hồ A, B đo Voltage (đo điện áp).

• Đồng hồ C đo Current (dòng điện).

-36Hình 2.30: Mạch điện DC

+ Bước 2: Vào “Simulation” chọn “Analog mode” , sau vào “Check Pin Connections” đểkiểm tra các chân nối. Xuất hiện thông báo “All pins are connected”.

+ Bước 3: Thiết lập các thông số đo

Từ Menu bar chọn Simulation/Analyses set up/Analog Option nhấp vào nút

Node Voltage, Supply current, Device current and Power cho phép đo điện áp nút, dòng

điện nguồn, dòng điện qua thiết bị và công suất tiêu tán trên thiết bị.37Nhấn nút Run Analog Simulation

trên thanh cơng cụ hoặc nhấn phím F10 để

chạy mơ phỏng.

+ Bước 5: Sau khi chạy mơ phỏng thì sẽ có quả như hình 2.14:

Đồng hồ A cho kết quả 2.502 V, là điện áp trên R1 = 2.502 (V).

Đồng hồ B cho kết quả 7,498 V, là điện áp trên R2 = 7.498 (V).

Đồng hồ C cho kết quả 248.9 uA, dòng điện chạy qua mạch là 248.9 (mA).+ Bước 4:Hình 2.31: Kết quả cho q trình mơ phỏng

mạch DC dùng đồng hồ vạn năng (Multimeter)

+ Bước 6: Nhấn Stop (hoặc F10) để dừng q trình mơ phỏng.

382.4 Một số lỗi thường gặp trong q trình mơ phỏng

 Lỗi khi bắt đầu cho chạy mô phỏng tương tự. Circuit Maker thông báo lỗi:“Selected items in this ciruit may not be simulated in the selected simulation.

Cotinue simulation?”. Lỗi này do ta chưa lựa chọn chương trình mơ phỏng tương tự. Ta

sửa lỗi bằng cách chọn theo đường dẫn: Simulatin/Analog Mode.Hình 2.32: Hộp thoại báo lỗi chưa đặt đúng chế độ mô phỏng“A GROUND node (PullDown device) must be connected to the Circuit before a

valid spice netlist can be generated”. Lỗi này do ta chưa nối đất (GND) cho mạch. Ta sửa

lỗi bằng cách nối nguồn đất cho mạch theo đường dẫn: Analog/Power/Ground hoặc bấm

phím “0”.Hình 2.33: Hộp thoại báo lỗi mạch chưa nối nguồn đất GND

 Khi bắt đầu chạy mô phỏng, xuất hiện thông báo lỗi:“Simulation errors occurred. Do you want to view the error file?”. Lỗi này do

thông số của thiết bị chưa phù hợp với mạch điện, chưa dùng đúng loại loại linh kiện, dây

nối với các linh kiện không đúng. Với lỗi này ta nên ngừng chế độ mô phỏng và kiểm tra

lại các thông số của thiết bị, kiểm tra linh kiện đã sử dụng đúng chưa, dây nối các linh

kiện đã chính xác chưa…

39Hình 2.34: Hộp thoại báo lỗi mô phỏng

 Khi đã chạy mơ phỏng, bạn dùng đầu dò Prope để xem dạng sóng đầu vào, ra nhưng bạn--chỉ xem được dạng sóng đầu vào còn đầu ra thì khơng xem được, mà chỉ xuất hiện tiếng

kêu. Với lỗi này bạn cũng tạm ngừng chế độ mô phỏng, kiểm tra nguồn, thông số thiết bị

xem phù hợp chưa, nó quá nhỏ hay quá lớn…

Ví dụ:

Đầu ra sai của mạch chỉnh lưu nửa chu kì sẽ như sau:Khi đã kiểm tra lại thơng số thiết bị thì do nguồn vào V2 quá lớn (60kV) ta sửa lại thành

6V thì dạng sóng đầu ra đúng và giống với lý thuyết:40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Minh họa mô phỏng một số mạch điện tử tương tự

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×