Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Chương 3. MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ CỤ THỂ

Chương 3. MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ CỤ THỂ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hình 3.35: Sơ đồ nguyên lý mạch chỉnh lưu cả chu kì

+ Bước 2: Kiểm tra các kết nối dây dẫn tới các thiết bị bằng cách vào Simulation/Check PinConnections. Xuất hiện thông báo “All pins are connected”

+ Bước 3: Kích hoạt chế độ mơ phỏng Analog, bằng cách chọn Simulation/Analog mode trênMenu Bar.

Nhấn nút Run Analog Simulation

chạy mô phỏng.trên thanh cơng cụ hoặc nhấn phím F10 để+ Bước 4:Lần lượt đưa đầu dò nhấp vào các điểm A đo dạng sóng vào của biến áp, đến

điểm B, C đo dạng sóng ra của biến áp, đến điểm D để đo dạng sóng ra của Diode. Ta có

kết quả như hình dưới đây:+ Bước 5:Hình 3.36: Dạng sóng ở tại điểm A ngõ vào biến áp42Hình 3.37: Dạng sóng tại điểm B ngõ ra biến ápHình 3.38: Dạng sóng tại điểm C ngõ ra biến ápHình 3.39: Dạng sóng tại điểm D đầu ra của diode

+ Bước 6: Nhấn Stop (hoặc F10) để dừng q trình mơ phỏng. Nhận xét:

Lúc đầu ta cho dòng điện xoay chiều 220V vào mạch điện (có dạng sóng như

hình 3.2). Giả sử ở nửa chu kì đầu dương ở B, âm ở C thì dòng điện đi từ B qua Diode D1

 tải (điện trở R1)  D4  C. Ở nửa chu kì sau, âm ở B, dương ở C thì dòng điện đi từ cực

dương nguồn qua D2  tải  D3  về âm nguồn B.

Cục tính dương của điện áp một chiều ra trên tải ln ở phía Cathode của 2

diode. Dạng sóng ra sau diode đã được chỉnh lưu hồn tồn.

3.2 Mạch khuếch đại dùng transistors mắc EC

Mục đích:

Hiểu được đặc điểm của mạch khuếch đại dùng transistors mắc EC chung cũng

như nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại này.

43Các bước tiến hành:

+ Bước 1: Vẽ mạch điện như hình 3.6 trong CircuitMaker bằng cách sử dụng:

-01 transistors [Transistors/BJTs/NPN Trans:B].-04 điện trở [General/Resistors/Resistor] (r).-03 GND [General/Sources/Ground] (0).-01 nguồn +V [General/Sources/+V] (1).-01 nguồn sóng sin [Analog/Instruments/Signal Gen] (g).-03 tụ [General/Capacitors/Capacitor] (c).Hình 3.40: Sơ đồ nguyên lý mạch khuếch đại dùng transistors mắc EC

+ Bước 2: Kiểm tra các kết nối dây dẫn tới các thiết bị bằng cách vào Simulation/Check PinConnections. Xuất hiện thông báo “All pins are connected”

+ Bước 3: Kích hoạt chế độ mơ phỏng Analog, bằng cách chọn Simulation/Analog mode trênMenu Bar.

Nhấn nút Run Analog Simulation

chạy mơ phỏng.trên thanh cơng cụ hoặc nhấn phím F10 để+ Bước 4:Lần lượt đưa đầu dò nhấp vào các điểm A, B để xem lại dạng sóng đầu vào và ra

tương ứng của mạch. Ta có kết quả như hình dưới đây:+ Bước 5:44Hình 3.41: Dạng sóng đầu vào của mạch khuếch đại E chungHình 3.42: Dạng sóng đầu ra của mạch khuếch đại E chung

+ Bước 6: Nhấn Stop (hoặc F10) để dừng q trình mơ phỏng. Nhận xét:

Mạch khuếch đại E chung với đặc điểm tín hiệu ra ngược pha với tín hiệu vào.

Khi đưa điện áp xoay chiều tới đầu vào, xuất hiện dòng điện xoay chiều trên chân Bazơ

của Transistors. Do đó, xuất hiện dòng điện xoay chiều (dòng Colectơ của Transistors) ở

mạch ra của mạch. Hạ áp trên điện trở R c tạo nên điện áp xoay chiều trên Colector. Điện

áp này qua tụ C2 được đưa đến đầu ra (tải).

3.3 Mạch khuếch đại thuật tốn dùng OA (mạch vi phân)

Mục đích:

Hiểu được đặc điểm của mạch khuếch đại thuật toán dùng OA cụ thể là mạch vi

phân cũng như nguyên lý làm việc mạch khuếch đại này.

Các bước tiến hành:

+ Bước 1:Vẽ mạch điện như hình 3.9 trong CircuitMaker bằng cách sử dụng:-01 bộ khuếch đại thuật toán OA [Amplifiers/Buffers/OPAMPs/Op-Amp3].-04 điện trở [General/Resistors/Resistor] (r).-01 biến trở [General/Resistors/Var Resistor] (R).

45-03 GND [General/Sources/Ground] (0).-01 nguồn sóng sin [Analog/Instruments/Signal Gen] (g).-01 tụ [General/Capacitors/Capacitor] (c).Hình 3.43: Sơ đồ nguyên lý mạch vi phân

+ Bước 2: Kiểm tra các kết nối dây dẫn tới các thiết bị bằng cách vào Simulation/Check PinConnections. Xuất hiện thông báo “All pins are connected”

+ Bước 3: Kích hoạt chế độ mơ phỏng Analog, bằng cách chọn Simulation/Analog mode trênMenu Bar.

Nhấn nút Run Analog Simulation

chạy mơ phỏng.trên thanh cơng cụ hoặc nhấn phím F10 để+ Bước 4:Lần lượt đưa đầu dò nhấp vào các điểm A, B để xem lại dạng sóng đầu vào và ra

của bộ khuếch đại thuật tốn. Ta có kết quả như hình dưới đây:+ Bước 5:46Hình 3.44: Dạng sóng đầu vào tại điểm A của mạch vi phânHình 3.45: Dạng sóng đầu ra tại điểm B của mạch vi phân

+ Bước 6: Nhấn Stop (hoặc F10) để dừng quá trình mơ phỏng. Nhận xét:

Quan sát dạng sóng ta thấy sóng ở đầu vào điện áp có biên độ là 10V, khi qua bộ

khuếch đại thì dạng sóng đầu ra ngược pha với đầu vào và điện áp có biên độ khoảng

1,1V nhỏ hơn điện áp đầu vào.

3.4 Mạch khuếch đại dùng transistors trường mắc SC

Mục đích:

Hiểu được đặc điểm của mạch khuếch đại dùng transistors trường mắc SC cũng

như nguyên lý làm việc mạch khuếch đại này.

+ Bước 1:Vẽ mạch điện như hình 3.12 trong CircuitMaker bằng cách sử dụng.-01 transistors trường mắc SC [Transistors/MOSFETs Depl/N-DMOS 3T].-04 điện trở [General/Resistors/Resistor] (r).-03 GND [General/Sources/Ground] (0).-01 nguồn +V [General/Sources/+V] (1).-01 nguồn sóng sin [Analog/Instruments/Signal Gen] (g).-03 tụ [General/Capacitors/Capacitor] (c).47Hình 3.46: Sơ đồ nguyên lý mạch khuếch đạidùng tranzito trường mắc SC

Vào “Simulation” chọn

“Analog mode” , sau vào “Check Pin

Connections” để kiểm tra các chân nối. Xuất hiện thông báo “All pins are connected”.+ Bước 2:+ Bước 3: Thiết lập các thông số đo:Từ Menu bar chọn Simulation/Analyses set up/Analog Option nhấp vào nút

Node Voltage, Supply current, Device current and Power cho phép đo điện áp nút, dòng

điện nguồn, dòng điện qua thiết bị và công suất tiêu tán trên thiết bị.

Nhấn nút Run Analog Simulation

chạy mô phỏng.trên thanh công cụ hoặc nhấn phím F10 để+ Bước 4:Lần lượt đưa đầu dò nhấp vào các điểm A, B để xem lại dạng sóng đầu vào

và ra của bộ khuếch đại thuật tốn. Ta có kết quả như hình dưới đây:+ Bước 5:48Hình 3.47: Dạng sóng đầu vào tại điểm A của mạch khuếch đạiHình 3.48: Dạng sóng đầu vào tại điểmB của mạch khuếch đại+ Bước 6: Nhấn Stop (hoặc F10) để dừng q trình mơ phỏng. Nhận xét:

Mạch khuếch đại dùng transistors trường mắc SC với đặc điểm tín hiệu ra ngược

pha với tín hiệu vào. Khi đưa điện áp xoay chiều tới đầu vào, xuất hiện dòng điện xoay

chiều đến cực cửa G của Transistors. Do đó, xuất hiện dòng điện xoay chiều (dòng cực

máng D của Transistors) ở mạch ra của mạch. Hạ áp trên điện trở R 1 tạo nên điện áp xoay

chiều trên cực máng D. Điện áp này qua tụ Cd được đưa đến đầu ra (tải).

3.5 Mạch khuếch đại gồm hai tầng khuếch đại mắc liên tiếp (Mạch ghép tầng RC)

Mục đích:

Giúp khảo sát mạch khuếch đại gồm hai tầng khuếch đại mắc liên tiếp cũng như

nguyên lý làm việc mạch khuếch đại này.

Các bước tiến hành:

+ Bước 1: Vẽ mạch điện như hình 3.15 trong CircuitMaker bằng cách sử dụng:

-02 transistors [Transistors/BJTs/NPN Trans:B].-10 điện trở [General/Resistors/Resistor] (r).-03 GND [General/Sources/Ground] (0).-01 nguồn +V [General/Sources/+V] (1).-01 nguồn sóng sin [Analog/Instruments/Signal Gen] (g).-03 tụ [General/Capacitors/Capacitor] (c).

49Hình 3.49: Sơ đồ nguyên lý mạch ghép RC

+ Bước 2: Kiểm tra các kết nối dây dẫn tới các thiết bị bằng cách vào Simulation/Check PinConnections. Xuất hiện thông báo “All pins are connected”

+ Bước 3: Kích hoạt chế độ mơ phỏng Analog, bằng cách chọn Simulation/Analog mode trênMenu Bar.

Nhấn nút Run Analog Simulation

chạy mô phỏng.trên thanh công cụ hoặc nhấn phím F10 để+ Bước 4:Lần lượt đưa đầu dò nhấp vào các điểm A, B để xem lại dạng sóng đầu vào và ra

của bộ khuếch đại gồm hai tầng khuếch đại liên tiếp. Ta có kết quả như hình dưới đây:+ Bước 5:Hình 3.50: Dạng sóng đầu vào tại điểm A của mạch khuếch đại

50Hình 3.51: Dạng sóng tại điểm B qua tầng khuếch đại Q1Hình 3.52: Dạng sóng đầu ra tại điểm C qua tầng khuếch đại Q2

+ Bước 6: Nhấn Stop (hoặc F10) để dừng quá trình mơ phỏng. Nhận xét:

Quan sát dạng sóng ta thấy đầu vào có dạng sóng hình sin, qua tầng khuếch đại

Q1 tín hiệu có dạng sóng ngược pha với đầu vào. Tiếp tục tín hiệu được đưa qua tầng

khuếch đại Q2 thì lại đảo pha tiếp nên có dạng sóng cùng pha với đầu vào và ngược pha

vs tín hiệu Q1.

3.6 Mạch tạo dao động cầu viên

Mục đích:

Hiểu được đặc điểm của mạch tạo dao động cầu viên cũng như nguyên lý của

mạch.

Các bước tiến hành:

+ Bước 1: Vẽ mạch điện như hình 3.15 trong CircuitMaker bằng cách sử dụng:

-02 IC Statement [Analog/SPICE Controls/.IC] (I).-04 điện trở [General/Resistors/Resistor] (r).-02 GND [General/Sources/Ground] (0).-03 tụ [General/Capacitors/Capacitor] (c).

51-01 biến trở [General/Resistors/Var Resistor] (R).-02 diode [General/Diodes/Diode] (d).-01 bộ khuếch đại thuật tốn OA [Amplifiers/Buffers/OPAMPs/Op-Amp5].Hình 3.53: Mạch tạo dao động cầu viênCác bước tiến hành:

+ Bước 2: Vào “Simulation” chọn “Analog mode” , sau vào “Check Pin Connections” đểkiểm tra các chân nối. Xuất hiện thông báo “All pins are connected”.

Nhấn nút Run Analog Simulation

chạy mô phỏng.trên thanh cơng cụ hoặc nhấn phím F10 để+ Bước 3:Đưa đầu dò nhấp vào các điểm A để xem dạng sóng của mạch tạo dao động. Ta

có kết quả như hình dưới đây:+ Bước 4:Hình 3.54: Dạng sóng của tín hiệu sau mạch tích phân I

52Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chương 3. MÔ PHỎNG HOẠT ĐỘNG CỦA MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TỰ CỤ THỂ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×