Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
b. Kế toán bán hàng qua kho.

b. Kế toán bán hàng qua kho.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tại phòng kế tốn của cơng ty khi khách hàng mang hoá đơn sang để

thanh toán hoặc chấp nhận thanh toán, kế toán vào sổ theo dõi hoá đơn. Sổ

này có tác dụng quản lý tồn bộ hố đơn bán hàng viết ra trong kì, tránh

trường hợp bỏ sót hố đơn. Mẫu này như sau:30PHỤ LỤC 1

Sổ theo dõi hoá đơn

Tháng 1 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Hố đơn

SốNgày4620 2/2/18Diễn giảiTủ tài liệuThuGiá bánếchưa cóThuếsuấtthuếGTGT%GTGT10 2.600.000260.0005Ghi chúCơng ty TNHH Thương mại

và may mặc Nguyễn Tồn

(trả chậm 10 ngày)4620 5/1/17 Máy tính để

910bàn15.400.00 1.540.000

0Công ty TNHH Nam Sơn

(trả chậm 12 ngày)Jodan Flex

4621 8/1/17 Máy đếm tiền 10

2Swara

Bp-780975.240.00 7.524.000

0Cơng ty thương mại Bình

Minh

( trả chậm 15 ngày)Sau khi giao hàng thủ kho chuyển hàng hố lên phòng kế tốn lúc này kế

tốn vào sổ theo dõi hoá đơn khi hoá đơn quay về. Sổ này có mẫu tương tự

như trên.

* Kế tốn hàng hố.

Cơng ty quản lý hàng hố theo phương pháp thẻ song song. Hàng ngày

căn cứ vào các chứng từ nhập xuất hàng hoá thủ kho vào sổ kho (theo dõi về

số lượng hàng hố ) sau đó chuyển chứng từ lên phòng kế tốn để ghi sổ kế

tốn.

Đối với nghiệp vụ bán hàng, tại phòng kế tốn khi nhận được hoá đơn bán

hàng do thủ kho chuyển đến, kế toán hàng hoá vào sổ chi tiết hàng hoá. Sổ

31này giống như sổ kho nhưng theo dõi chỉ tiêu giá trị hàng hố. Cơng ty quản

lý hàng hố theo từng lơ hàng, hàng xuất thuộc lơ nào thì lấy đơn giá của lơ

đó để tính giá xuất.

Ngồi việc quản lí hàng hoá theo từng loại hàng trên thẻ chi tiết hàng hố,

kế tốn còn theo giá mua của hàng hố nhập, xuất trên sổ theo dõi giá mua

hàng nhập kho và sổ theo dõi hàng xuất kho theo đơn giá.

PHỤ LỤC 2

Sổ theo dõi giá mua của hàng xuất kho

Tháng 1 năm 2017

Đơn vị tính: đồng

Chứng từ

Ngày

4/1/17Tên hàng hốĐơn vịSố lượng Đơn giáThành tiềnSốtính46205 Máy đếm tiền SwaraHộp186.200.000111.600.000Chiếc10111.00011.000.000Hộp125.551.00061.000.000Bp-7809

5/1/1746209Máy tính để bàn

Jodan Flex8/1/1746212 Máy đếm tiền Swara

Bp-7809

Cộng696.601.940Cuối tháng kế toán tiến hành đối chiếu giưa thẻ kho của thủ kho với thẻ

theo dõi hàng hố của mình để đảm bảo chính xác đồng thời kế toán lập

"phiếu ghi sổ kiêm luân chuyển chứng từ gốc” chuyển cho kế toán tổng hợp

để vào sổ cái. Căn cứ vào phiếu ghi sổ là tổng cộng hàng tháng trên sổ theo

dõi giá mua hàng nhập kho và theo dõi giá mua hàng hàng xuất kho.

-Nhập kho hàng hóa:

Nợ TK 1561: 867.200.000

Có TK 331: 867.200.000-Xuất kho hàng hóa:

Nợ TK632: 696.901.94032Có TK 1561: 696.901.940

Trên phiếu ghi sổ phải có đầy đủ chữ kí của những người quản lí tài khoản

có liên quan (ở phần ghi chú ). Trước khi ký những người này phải kiểm tra

tính khớp đúng của số liệu trên phiếu ghi sổ với số liệu trên sổ kế tốn của

mình. Cơng việc này giúp cho kế toán của doanh nghiệp thường xuyên kiểm

tra đối chiếu số liệu hạn chế và sửa chữa những sai sót có thể xảy ra.

* Kế tốn doanh thu bán hàng.

Khi nhận được hoá đơn bán hàng do thủ kho chuyển đến kế toán vào sổ

doanh thu bán hàng theo dõi từng khối hàng. Chỉ tiêu “giá mua “ được lấy từ

sổ theo dõi mua hàng xuất kho.33PHỤ LỤC 4

Sổ theo dõi doanh thu bán hàngTháng 1 năm 2017

Đơn vị tính: Đồng

Chứng từ

Số hiệu NgàyDiễn giảiGiá vốnGiá bánThuế GTGT462054/1/17 Cơng ty TNHH Phú Thái114.948.000130.864.00013.086.400462095/1/17 Công ty TNHH Nam Sơn11.330.00015.400.0001.540.000462128/1/17 Công ty TM Bình Minh63.036.00075.240.0007.524.000717.500.0001.025.000.000102.500.000CộngCuối tháng căn cứ vào sổ tổng hợp trên sổ và các phiếu ghi sổ cái tài khoản

có quan hệ đối ứng với tài khoản 511 do các kế toán khác chuyển đến, kế toán

phụ trách về doanh thu sẽ lập phiếu ghi sổ cho tài khoản 511 để chuyển cho kế

toán xác định kết quả và kế toán tổng hợp vào sổ cái.34PHỤ LỤC 5

Sổ cáiTài khoản : Doanh thu bán hàng

Số hiệu: 511

Tháng 1 năm 2017Số tiềnTK đốiDiễn giảiứngDoanh thu bán hàng131Kết chuyển doanh thu bán hàng911Nợ

1.025.000.0001.025.000.000* Kế tốn giá vốn hàng bán .

Tại cơng ty, giá vốn hàng hố bán được tính theo cơng thức:

Giá vốn hàng bán trong kỳ Giá mua hàng bán trong kỳ

+

=Chi phí thu mua phân bổ cho

hàng bán trong kỳVD: Chi phí thu mua lơ hàng VIGLACERA 23N-QL10 còn lại là

11.016.000 lượng Bàn Fami còn tồn tính đến ngày 1/1/2017 là 7200 hộp.

Lượng gạch bán ra trong tháng là 1200 hộp.Chi phí thu mua phân bổ cho hàng

Chibán

phí ra

thutrong

muakỳ

phân bổ cho hàng tồn đầu kỳ và phát sinh

Trịtrong

giá mua

kỳ hàng tiêu thụ trong kỳ

=X

Tổng lượng hàng tồn đầu kỳ và nhập trong kỳChi phí thu mua phân bổ cho Bàn Fami 23N-QL10 tiêu thụ trong kỳ

11.016.000

=

7.200xMẫu sổ theo dõi chi phí thu mua như sau:

PHỤ LỤC 6

Sổ theo dõi chi phí thu mua351.200=1.836.000Tháng 1/2017

Đơn vị tính: Đồng

Chứng từDiễn giảiNgày Số hiệuSố tiềnTK đối

ứngMang sangNợ30.012.750Chi phí vận chuyển gạch Red1114.464.00011111.016.000star.

Phân bổ cho hàng bán trong kỳ

-Bàn Fami3.348.000-Máy tính để bàn Jodan Flex330.000- Máy đếm tiền Swara Bp-1.836.0007809

Cộng phát sinh26.016.00035.138.75020.890.000Việc ghi chép như trên khơng phân biệt được chi phí thu mua còn lại là

của lơ hàng nào vì vậy đến kỳ sau, khi phân bổ kế toán lại phải rà soát lại số

liệu rất mất thời gian.

Cuối tháng kế toán quản lý TK 1562 lập phiếu ghi sổ TK 1562 chuyển

cho kế toán xác định giá vốn hàng bán.

Hàng tháng kế toán xác định giá vốn hàng bán căn cứ vào chỉ tiêu giá mua

của hàng bán trên sổ theo dõi doanh thu bán hàng (Mẫu 6) và ghi chi phí thu

mua phân bổ cho hàng đã bán ra trong phiếu ghi sổ để lập phiếu ghi sổ tài

khoản 632 để xác định kết quả.Kế toán tổng hợp khi nhận được phiếu ghi sổ TK 632 tiến hành vào sổ cái

TK 632.

*.Kế tốn thanh tốn với người mua.36Để có thể giám sát quá trình vận động của tiền hàng, kế toán phải quản lý

tốt việc thanh toán và thu hồi tiền bán hàng. Trong q trình bán hàng, tại

Cơng ty TNHH Nhung Huyền Hương có các hình thức thanh tốn sau:

*Thanh tốn bằng tiền mặt

Hình thức thanh tốn ngay bằng tiền mặt rất ít xảy ra trong q trình bán

hàng tại Cơng ty mà chủ yếu là hình thức trả chậm.

Khi khách hàng đến phòng Kế tốn để trả tiền thì kế tốn thanh tốn lập

phiếu thu. Phiếu thu lập theo mẫu quy định thành 2 liên, 1 liên giao cho khách

hàng, 1 liên lưu lại phòng Kế tốn. Khách hàng nộp tiền cho thủ quỹ. Kế toán

thanh toán sau khi nhận được 1 liên phiếu thu từ quỹ, tiến hành vào sổ chi tiết

TK 111.

*Thanh toán bằng séc

Nếu khách hàngthanh tốn bằng séc thì kế tốn lập bảng kê nộp séc cùng

với tờ séc để nộp vào nhân hàng. Bảng kê lập thành 2 liên, 1 liên lưu lại

Công ty, 1 liên gửi cho ngân hàng. Khi nhận được giấy báo có của ngân

hàng, kế tốn sẽ phản ánh voà sổ chi tiết TK 112.

PHỤ LỤC 10:

Phần do ngân hàng ghi

TK Nợ

TK CóBảng kê nộp séc

Ngày 11 tháng 1 năm 2017

Tên đơn vị nộp séc: Công ty TNHH Nhung Huyền Hương

Tên ngân hàng bên bán: Ngân hàng công thương Việt Nam

STTTK ghi nợ

trên sécSố séc1Tên đơn vị

phát hành sécSố tiền563957354112SHB30.000.000249673768363112SHB40.000.0003473659757354112 SHB20.000.000Tổng số tiền viết bằng chữ: Một trăm triệu đồng chẵn..........................................

Đơn vị nộp séc

( Ký tên, đóng dấu)37Ngân hàng bên bán nhận

Ngày ...tháng...năm......

Kế tốn –Trưởng phòng

( Ký)Ngân hàng bênbán

Ngày ...tháng...năm......

Kế tốn –Trưởng phòng

( Ký)*Thanh tốn bằng uỷ nhiệm chi

Kế tốn khi nhận được giấy báo có (uỷ nhiệm chi) sẽ tiến hành vào sổ chi

tiết tài khoản 112.

*Thanh toán chậm:

Đối với khách hàng mua hàng theo phương thức thanh tốn chậm kế tốn

cơng nợ căn cứ vào hố đơn bán hàng để vào sổ theo dõi công nợ. Tại Công

ty sổ theo dõi công nợ được mở cho từng khách hàng. Mẫu sổ như sau:

PHỤ LỤC 11:

Sổ chi tiết theo dõi công nợTên khách hàng: Công ty thương mại Bình Minh

Tháng 1/ 2017

Đơn vị tính: Đồng

Chứng từ

NgàyDiễn giảiTK đối ứngSố hiệuNợ

Số dư đầu kỳ46212Số tiền8/1/17 Mua Máy đếm tiền Swara

55.725.00051175.240.000M-5005

476415/1/17 Trả tiền mua Máy đếm tiền11187.240.000Swara

MM-106

487523/1/17 Trả tiền mua Bàn Fami11275.240.000VI-2300

...............................Cộng phát sinh

Dư cuối kỳ..................312.154.000 250.879.000

117.000.000Cuối tháng kế toán công nợ lập phiếu ghi sổ TK 131 chuyển cho kế tốn

tổng hợp và các kế tốn phần hành có liên quan.

* Kế tốn bán hàng giao thẳng khơng qua kho.

38Vời phương thức bán hàng này căn cứ vào đơn đặt hàng của khách hàng,

phòng kinh doanh tiến hành giao dịch với phía nước ngồi để thoả thuận số

lượng giá cả hàng hố, căn cứ vào đó lập hợp đồng mua bán hàng hố với

khách hàng.

Khi có thơng báo hàng đã về cảng, phòng kinh doanh lập hố đơn GTGT

và cử người xuống cảng tiếp nhận hàng hoá. Hàng hoá có thể giao trực tiếp

cho khách hàng hay chuyển đến một địa điểm theo thoả thuận trong hợp

đồng. Khi giao nhận hàng hố, Cơng ty lập biên bản giao nhận có xác nhận

của bên mua để làm căn cứ thanh tốn sau này.

Biên bản giao nhận như sau:PHỤ LỤC 12

Cơng ty TNHH TMcộng hoà xã hội chủ nghĩa việt namNhung Huyền HươngĐộc lập_ Tự do_ Hạnh phúcBiên bản bàn giao

Hôm nay ngày 8/1/2017 tạikho Công ty dịch vụ số 1 Nam Dương

chúng tôi tiến hành giao nhận lô hàng Bàn Fami

I.Bên A: Công ty TNHH Nhung Huyền Hương

-Đại diện bên A: Ơng Lê văn Bách cán bộ phòng kinh doanh

II.Bên B: Công ty dịch vụ số 1 Nam Dương

-Đại diện bên B: Bà Nguyễn thanh Hà- Thủ kho

Số lượng hàng giao nhận như sau:STT

139Tên hàng

Máy đếm tiền SwaraĐơn vị tính Số lượng

Hộp1200Ghi chú

Hàng giao theoBp-7809-L1

2hợp đồng 87136Máy đếm tiền Swara"1800"1900Bp-7809-L2

3Máy đếm tiền Swara

Bp-7809-L3Biên bản thành 02 bản mỗi bên giữ 01 bản.

Bên nhậnHà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2017( Ký )

Sau khi giao nhận hàng hoá, kế toán căn cứ vào hoá đơn bán hàng và số

hàng giao nhận để vào sổ kế toán. Để quản lý hàng giao nhận thẳng từ khi

tiếp nhận của ngưới bán cho đến khi giao nhận cho người mua kế tốn của

Cơng ty khơng sử dụng TK 156 ( 1561A-GT) để hạch tốn.

Khi có thơng báo hàng về cảng cơ quan cử người đến tiếp nhận hàng. Căn

cứ vào hoá đơn mua hàng kế tốn ghi:

Nợ TK 1561A –75.240.000

Có TK 111: 50.000.000

Có TK 331 : 25.240.000

Thuế GTGT phải nộp ghi nhận như sau:

Nợ TK 33312 : 7.524.000

Có TK 111 : 7.524.000

Khi nhận được giấy báo chấp nhận thanh toán (biên bản giao nhận hàng...)

kế toán ghi sổ như sau:

- Doanh thu

Nợ Tk 131: 75.240.000

Có TK 3331 : 50.000.000

Có TK 511: 25.240.000

- Giá vốn

Nợ TK 632 : 75.240.000

Có TK 1561A: 75.240.000

40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

b. Kế toán bán hàng qua kho.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x