Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Tải bản đầy đủ - 0trang

Lời nói đầu........................................................................................................1

Phần I.................................................................................................................3

Những lý luận chung về kế tốn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

trong doanh nghiệp thương mại.......................................................................3

I. Những vấn đề chung về bán hàng..................................................................3

1. Đặc điểm, chức năng, ý nghĩa của hoạt động bán hàng và xác định kết quả

kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại.....................................................3

2. Phương pháp tính giá vốn của hàng bán.......................................................6

2.1. Phương pháp giá thực tế bình quân gia quyền...........................................6

2.2. Phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập..................................................7

2.3. Phương pháp nhập trước, xuất trước (FIFO)..............................................7

2.4. Phương pháp nhập sau xuất trước (LIFO)..................................................7

2.5. Phương pháp ghi sổ theo giá hạch toán......................................................7

2.6. Phương pháp giá thực tế đích danh............................................................8

3. Các phương pháp kế toán chi tiết hàng hoá.................................................9

3.1. Phương pháp thẻ song song........................................................................9

3.2. Phương pháp sổ số dư..............................................................................10

3.3. Phương pháp sổ đối chiếu ln chuyển....................................................11

4. Các phương thức bán hàng hố...................................................................12

4.1. Bán bn qua kho.....................................................................................12

4.2. Bán buôn vận chuyển thẳng.....................................................................13

4.3. Phương thức bán lẻ:..................................................................................13

4.4. Phương thức bán hàng qua đại lý.............................................................14

4.5. Phương thức hàng đổi hàng......................................................................14

II. Kế toán bán hàng hoá.................................................................................15

1. Kế toán nghiệp vụ bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên ở

đơn vị tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ........................................15

1.1. Chứng từ và luân chuyển chứng từ bán hàng...........................................15

1.2. Tài khoản sử dụng....................................................................................16

561.3. Phương pháp hạch toán............................................................................18

1.3.1. Kế toán các trường hợp bán buôn qua kho (Đối với đơn vị tính thuế

GTGT theo phương pháp khấu trừ).................................................................18

1.3.2.Kế tốn nghiệp vụ bán buôn vận chuyển thẳng ( Đối với đơn vị tính

thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ )........................................................19

1.3.3.Kế tốn nghiệp vụ bán lẻ hàng hố (Đơi với đơn vị tính thuế GTGT

theo phương pháp khấu trừ)............................................................................21

1.3.4.Kế tốn bán hàng qua đại lý ký gửi (Đối với đơn vị tính thuế GTGT

theo phương pháp khấu trừ)............................................................................21

1.3.5. Kế toán bán hàng theo phương thức trả góp (Đối với đơn vị tính thuế

GTGT theo phương pháp khấu trừ).................................................................23

2. Kế toán bán hàng theo phương pháp kê khai thường xuyên ở doanh

nghiệp tính thuế GTGT bằng phương pháp trực tiếp hoặc đối với mặt hàng

chịu thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB).................................................................23

3. Kế toán nghiệp vụ bán hàng hóa theo phương thức kiểm kê định kỳ.........25

III. Kế tốn chi phí và xác định kết quả kinh doanh.......................................26

1.Nội dung.......................................................................................................26

2. Kế tốn chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp.........................27

2.1. Hạch tốn chi phí bán hàng......................................................................27

2.2. Kế tốn chi phí quản lý doanh nghiệp......................................................29

3. Phân bổ chi phí thu mua cho hàng bán trong kỳ........................................31

4. Kế toán xác định kết quả kinh doanh..........................................................32

4.1.Tài khoản sử dụng.....................................................................................32

4.2 Trình tự hạch tốn......................................................................................33

Phần II.............................................................................................................34

Tình hình thực tế cơng tác kế tốn bán hàng và xác định kết quả...................34

bán hàng ở công ty TNHH Nhung Huyền Hương...........................................34

I-Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh ở công ty............................34

1. Giới thiệu chung .........................................................................................34

572. Đặc điểm và hoạt động kinh doanh chủ yếu của công ty............................34

3.Tổ chức bộ máy quản lý và bộ máy kế toán.................................................34

3.1. Bộ máy quản lý........................................................................................35

3.2. Tổ chức cơng tác kế tốn của cơng ty......................................................35

3.2.1.Cơ cấu tổ chức........................................................................................35

3.2.2 Tổ chức cơng tác kế tốn........................................................................37

II. Cơng tác kế tốn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty

TNHH Nhung Huyền Hương..........................................................................37

1. Đặc điểm hàng hố của cơng ty và u cầu quản lý ..................................37

2. Các phương pháp bán hàng ở công ty ........................................................38

3. Tài khoản sử dụng ......................................................................................38

4. Kế toán hàng hoá.........................................................................................39

4.1 Trình tự ghi số...........................................................................................39

4.2 Kế tốn bán hàng qua kho.........................................................................40

4.2.1 Kế toán hàng hoá....................................................................................42

4.2.2 Kế toán doanh thu bán hàng...................................................................44

4.2.3 Kế toán giá vốn hàng bán ......................................................................46

4.2.4.Kế toán thanh toán với người mua.........................................................50

4.3. Kế tốn bán hàng giao thẳng khơng qua kho...........................................52

5. Kế tốn chi phí và xác định kết quả...........................................................54

5.1. Kế tốn chi phí bán hàng..........................................................................54

5.2. Chi phí quản lý doanh nghiệp..................................................................55

5.3. Kế toán xác định kết quả bán hàng:.........................................................56

Phần III............................................................................................................60

Phương hướng hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng và xác định.................60

kết quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh ở công ty Công ty

TNHH Nhung Huyền Hương..........................................................................60

I. Phương hướng hồn thiện cơng tác kế tốn bán hàng.................................60

1.Về tài khoản kế toán sử dụng ......................................................................62

582.Về số sách kế toán........................................................................................64

3. Về việc ghi chép và phân bổ chi phí...........................................................67

II. Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh............................................68

1. Đánh giá hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Nhung Huyền Hương.

.........................................................................................................................68

2. Phương hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh...........................................71

Kết luận...........................................................................................................7359Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×